ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 6 iunie 2012
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 7 iunie 2012  I. 1. Având în vedere faptul că, în prezent, există un număr mare de posturi vacante de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, situaţie care împiedică funcţionarea în condiţii de normalitate a instanţei supreme,
  ţinând seama de faptul că prin Legea nr. 300/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară s-au stabilit noi condiţii de promovare în funcţia de judecător la instanţa supremă şi a fost introdus concursul ca metodă de promovare în această funcţie,
  având în vedere că prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 187/2012 s-a aprobat organizarea în perioada 19 martie-21 septembrie 2012 a concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi calendarul estimativ de desfăşurare a concursului,
  întrucât în cursul procedurii de organizare a concursului pentru promovarea în funcţia de judecător la instanţa supremă Consiliul Superior al Magistraturii nu a putut identifica un număr suficient de persoane care să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 52^1 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţie care face imposibilă constituirea comisiilor concursului amintit şi, pe cale de consecinţă, continuarea desfăşurării acestuia,
  ţinând seama că aceste aspecte împiedică ocuparea posturilor vacante de judecător de la nivelul instanţei supreme, fiind de natură a afecta grav funcţionarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi funcţionalitatea justiţiei ca serviciu public, inclusiv celeritatea soluţionării cauzelor,
  luând în considerare necesitatea funcţionării, la întreaga capacitate, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie dată fiind necesitatea respectării duratei rezonabile a procedurilor judiciare şi asigurării celerităţii actului de justiţie,
  ţinând seama de necesitatea îndeplinirii urgente a obligaţiilor asumate în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare (instituit prin Decizia Comisiei Europene 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare şi de verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referinţă specifice în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 14 decembrie 2006),
  ţinând seama totodată de necesitatea ocupării posturilor vacante din cadrul Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în vederea urgentării judecării cauzelor de mare corupţie aflate pe rolul acestei instanţe, astfel cum recomandă şi Comisia Europeană în raportul din iulie 2011: "adoptarea unor măsuri urgente menite să îmbunătăţească practica judiciară şi gestionarea cazurilor, precum şi accelerarea procedurilor în cazurile importante de corupţie la nivel înalt, pentru a se evita împlinirea termenului de prescripţie în toate cazurile",
  având în vedere că raportul interimar din februarie 2012 al Comisiei Europene preciza: "Noile legi privind reformarea modului de numire a magistraţilor în cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi privind răspunderea disciplinară a magistraţilor au stabilit cadre menite să asigure o mai mare claritate şi rigoare",
  2. întrucât, conform art. 14 alin. (2) şi art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la concursul pentru admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii, precum şi la concursul de admitere în magistratură se poate înscrie persoanacare se bucură de o bună reputaţie şi este aptă, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei,
  deoarece, dat fiind numărul mare de persoane care se înscriu în fiecare an la aceste concursuri, verificarea condiţiei bunei reputaţii şi a aptitudinii din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcţiei se poate face, în mod obiectiv, doar ulterior susţinerii probelor de concurs, pentru candidaţii admişi la aceste probe, în sens contrar acestea generând costuri mari şi nejustificate, verificări de natură absolut formală, precum şi întârzieri nepermise în desfăşurarea concursurilor amintite,
  ţinând seama că potrivit jurisprudenţei instanţelor de judecată, menţinută de instanţa supremă, aptitudinea din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcţiei este reglementată drept condiţie de înscriere la concurs, ce trebuie verificată la primirea dosarului de înscriere, aceeaşi soluţie urmând a primi şi condiţia bunei reputaţii a candidaţilor înscrişi la aceste concursuri,
  deoarece prevederile legale trebuie să permită stabilirea aptitudinii din punct de vedere psihologic de către o singură comisie şi pe baza aceloraşi criterii,
  întrucât sunt necesare măsuri de natură a permite în mod eficient efectuarea acestor verificări numai pentru candidaţii înscrişi la concurs ce au fost admişi în urma susţinerii probelor de concurs, resursele umane şi financiare limitate neputând permite verificarea tuturor candidaţilor de către comisia de admitere la concurs, respectiv de către comisia medicală,
  având în vedere că următorul concurs de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii este prevăzut să înceapă la data de 26 august 2012, iar acesta trebuie anunţat cu minimum 60 de zile înainte, în ceea ce priveşte concursul de admitere în magistratură, potrivit art. 33 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acesta organizându-se anual sau ori de câte ori este necesar,
  atât concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, cât şi cele de admitere în magistratură constituie proceduri care urmează să se desfăşoare după asigurarea cadrului legal corespunzător.
  II. Ţinând cont de imposibilitatea finalizării procedurilor de achiziţionare a echipamentelor audiovideo necesare punerii în aplicare a prevederilor art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la înregistrarea prin mijloace audiovideo a şedinţelor de judecată,
  ţinând seama de gravele consecinţe de ordin procedural care ar putea apărea în activitatea de judecată din cauza inexistenţei suportului tehnic necesar şi care ar putea fi invocată în cadrul proceselor aflate pe rolul instanţelor de judecată,
  întrucât aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Poate fi admisă la Institutul Naţional al Magistraturii persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
  a) are cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;
  b) este licenţiată în drept;
  c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie;
  d) cunoaşte limba română;
  e) este aptă, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei. Comisia medicală se numeşte prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului sănătăţii. Taxele examenului medical se suportă din bugetul Institutului Naţional al Magistraturii."
  2. La articolul 15, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
  "(8) Verificarea îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii şi a condiţiei de a fi apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei se realizează după afişarea rezultatelor definitive ale concursului."
  3 La articolul 33, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
  "(2^1) Dispoziţiile art. 15 alin. (8) se aplică în mod corespunzător."
  4. La articolul 52^1 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) câte un cadru didactic universitar de la o facultate de drept din cadrul unei universităţi de cercetare avansată şi educaţie, astfel cum aceasta este clasificată potrivit art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, propus de Institutul Naţional al Magistraturii;"


  Articolul II

  Termenul prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, de la care se aplică dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la înregistrarea şedinţelor de judecată, se prorogă până la data de 1 iulie 2013.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul justiţiei,
  Titus Corlăţean
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Florin Georgescu
  Bucureşti, 6 iunie 2012.
  Nr. 23.
  -------