HOTĂRÂRE nr. 459 din 10 iunie 1999
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor ce constituie Fondul cultural naţional
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 21 iunie 1999  În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) şi ale art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 79/1998 privind organizarea şi funcţionarea Fondului cultural naţional,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor ce constituie Fondul cultural naţional, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul culturii,
  Ion Caramitru
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes


  Anexă

  NORME METODOLOGICE
  privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor ce constituie Fondul cultural naţional

  Capitolul 1 Dispoziţii generale

  1. Potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 79/1998 privind organizarea şi funcţionarea Fondului cultural naţional, denumita în continuare ordonanţa, în vederea protejării, punerii în valoare a moştenirii culturale, dezvoltării şi promovării valorilor culturale naţionale şi universale, se constituie Fondul cultural naţional, denumit în continuare fond, prin care se gestionează sursele extrabugetare.
  2. Veniturile extrabugetare ale fondului se constituie din sursele prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţa.
  3. În sensul prevederilor ordonanţei se definesc următorii termeni:
  a) prin reproducerile, copiile sau mulajele realizate, în condiţiile legii, după bunuri culturale mobile proprietate publică sau după monumentele sau componente ale monumentelor istorice proprietate publică, prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţa, se înţelege orice fel de transpunere, în materiale identice sau diferite, prin orice mijloace tehnice, din forma bidimensionala în forma tridimensionala sau din forma tridimensionala în forma bidimensionala, a imaginii totale sau parţiale, a simbolului sau a unei părţi componente caracteristice bunului respectiv;
  b) prin bun cultural mobil, prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) din ordonanţa, se înţelege acel bun mobil care face parte din patrimoniul cultural naţional mobil;
  c) prin monument istoric, prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a), c), i) şi l) din ordonanţa, se înţelege orice construcţie, amenajare, ansamblu sau sit care se afla înscris în Lista monumentelor istorice;
  d) prin publicaţii sau casete audio cu conţinut erotic, prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din ordonanţa, se înţelege materialele tipărite sau înregistrate, care conţin preponderent imagini, texte sau sunete, ce reprezintă nemijlocit organe sexuale, acte sau raporturi sexuale ori aspecte legate de viaţa sexuală, cu excepţia materialelor cu caracter didactic, educativ, ştiinţific sau sanitar;
  e) prin agenţi economici care comercializează bunuri culturale provenite din import, prevăzuţi la art. 2 alin. (1) lit. g) din ordonanţa, se înţelege agenţii economici care introduc şi comercializează pe teritoriul României, direct sau indirect, bunuri culturale provenite din străinătate;
  f) prin incinta sau spaţiu de protecţie a monumentelor istorice, prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. i) şi l) din ordonanţa, se înţelege acea zonă care inconjoara un monument istoric, delimitat potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/1994, cu modificările ulterioare;
  g) prin fonduri obţinute în cadrul colaborării internaţionale, prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. m) din ordonanţa, se înţelege sumele puse la dispoziţie fondului de către organismele internaţionale, pe bază de acorduri şi convenţii, care se încadrează în destinatiile prevăzute la art. 6 alin. (1) şi (2) din ordonanţa.


  Capitolul 2 Stabilirea şi vărsarea sumelor datorate fondului

  4. Agenţii economici sau entitatile care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-l) din ordonanţa au obligaţia sa calculeze şi sa înregistreze în contabilitatea proprie, în conturi distincte, sumele datorate fondului, stabilite pe măsura încasării veniturilor asupra cărora se aplică cotele prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţa.
  5. Agenţii economici prevăzuţi la art. 2 alin. (1) din ordonanţa au obligaţia sa calculeze şi sa vireze, până la data de 15 a lunii următoare, contribuţia la constituirea fondului în cotele stabilite la art. 2 alin. (1) din ordonanţa, de la data intrării în vigoare a acesteia.
  6. Contribuţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. e) şi g) din ordonanţa nu se cumulează.
  7. Sumele se virează cu ordin de plată tip trezorerie în contul 50.61 "Disponibil din Fondul cultural naţional", deschis la Trezoreria statului a municipiului Bucureşti pe seama Ministerului Culturii.
  8. În ordinul de plată agenţii economici vor menţiona expres: "Reprezintă contribuţia/restanta/penalităţi pentru Fondul cultural naţional de .......... %, aferentă/aferente lunii ........., anul ..........., pentru veniturile încasate, în suma de ............ mii lei".
  9. Virarea sumelor datorate fondului se va evidenţia în declaraţia lunară, conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.
  10. Declaraţia lunară privind obligaţiile de plată către fond, însoţită de copia de pe ordinul de plată vizat de trezoreria statului, se va depune direct sau prin posta, prin scrisoare cu valoare declarata, la sediul Ministerului Culturii din municipiul Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, sectorul 1, până la data de 20 a lunii în care se face plata.
  11. Evidentierea în contabilitate a sumelor datorate şi vărsate către fond se face după cum urmează:
  a) regiile autonome şi societăţile comerciale, indiferent de forma de proprietate, în debitul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate", prin creditul contului 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate", analitic distinct;
  b) asociaţiile familiale care desfăşoară activităţi de comerţ sau prestări de servicii, precum şi persoanele fizice autorizate care au calitatea de comerciant sau de prestator de servicii, într-un jurnal auxiliar, iar plata efectivă, în Registrul jurnal de încasări şi plati.
  12. Retururile publicaţiilor vândute distribuitorilor se evidenţiază în contabilitate pe baza procesului-verbal încheiat în acest sens, iar operaţiunea se face prin înscrierea în factura fiscală, cod 14-4-10/A, cu semnul minus, a cantităţilor returnate, la preţul de vânzare.


  Capitolul 3 Elaborarea şi execuţia bugetului fondului

  13. Ministerul Culturii va întocmi anual, o dată cu propunerile de elaborare a bugetului de stat, şi propunerile bugetului fondului.
  14. La partea de venituri se vor înscrie veniturile ce urmează a se realiza în cursul exerciţiului financiar. În buget se înscriu sursele de venituri, pe categorii, corespunzător cotelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţa, care dimensioneaza masa veniturilor realizate de agenţii economici, asupra cărora se aplică cotele respective.
  15. La partea de cheltuieli se vor înscrie cheltuielile, grupate pe categoriile prevăzute la art. 6 alin. (1) din ordonanţa, precum şi sumele alocate ca sprijin financiar rambursabil şi nerambursabil, desfăşurate pe articole şi alineate, conform clasificaţiei pentru instituţiile publice şi activităţile autofinanţate, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor.
  16. Bugetul se încheie echilibrat, adică veniturile la nivelul cheltuielilor, sau cu excedent, atunci când veniturile depăşesc cheltuielile.
  17. Bugetul de venituri şi cheltuieli se defalcheaza pe trimestre şi se aproba de către ministrul culturii.
  18. Răspunderea pentru încasarea şi utilizarea veniturilor fondului revine ministrului culturii, care are atribuţii de ordonator principal de credite, conform art. 36 din Legea finanţelor publice nr. 72/1996.
  19. Sumele ce constituie fondul sunt gestionate în regim extrabugetar de către Ministerul Culturii, prin Direcţia resurse financiare, dezvoltare.
  20. Controlul respectării obligaţiilor de plată a contribuţiilor la fond, în condiţiile şi la termenele stabilite prin ordonanţa, se efectuează de către Ministerul Culturii, prin serviciile publice descentralizate ale acestuia.
  21. Acţiunile de control vor viza, în principal, următoarele obiective:
  a) determinarea corecta a valorii contribuţiei la constituirea fondului;
  b) virarea integrală şi la termen a sumei datorate;
  c) stabilirea eventualelor diferenţe între sumele vărsate şi cele datorate, potrivit dispoziţiilor legale.
  22. Derularea sumelor aferente fondului se efectuează prin contul 50.61 "Disponibil din Fondul cultural naţional", deschis la Trezoreria statului a municipiului Bucureşti pe seama Ministerului Culturii.
  23. Toate operaţiunile de încasări şi plati se efectuează prin trezoreria statului, fără comisioane şi în condiţii de integritate a disponibilităţilor. Pentru disponibilul aflat în cont trezoreria statului acorda dobânda stabilită prin convenţie încheiată cu Ministerul Finanţelor.
  24. În contabilitatea Ministerului Culturii veniturile, cheltuielile şi disponibilităţile fondului se înregistrează cu ajutorul conturilor:
  - 120 "Disponibil al instituţiei publice finanţate din venituri extrabugetare";
  - 420 "Cheltuielile instituţiei publice finanţate din venituri extrabugetare";
  - 520 "Veniturile extrabugetare ale instituţiei publice";
  - 528 "Venituri din anii precedenti şi alte surse".
  25. Cheltuielile se efectuează pe baza documentelor legale aprobate de organele în drept şi vizate pentru controlul financiar preventiv.
  26. Execuţia veniturilor şi cheltuielilor fondului se raportează în anexa nr. 10, respectiv în anexa nr. 14, la bilanţul contabil pentru "Instituţii publice", pe structura bugetului aprobat, conform precizărilor Ministerului Finanţelor.


  Anexă

  -------
  la normele metodologice
  ------------------------

                   DECLARAŢIE LUNARĂ
  privind obligaţia de plată la Fondul cultural naţional pe luna ..., anul ......
      Denumirea plătitorului ........................
      Codul fiscal .........., numărul/data autorizaţiei/certificatului de înmatriculare ......................
      Sediul/domiciliul: localitatea ......., str. .... nr. .., bl. ..., sc. ...,
  ap. ..., sectorul/judeţul ......, codul poştal ....., telefon/fax .............

               Conturi bancare Banca
          ..................... ...................
          ..................... ...................
          ..................... ...................
          ..................... ...................


   A. Obligaţia de plată la Fondul cultural naţional
  Contribuţia lunară, conform art.2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 79/1998 a) 5% lei b) 5% lei c) 1% lei d) 20% lei e) 2% lei f) 3% lei g) 2% lei h) 2% lei i) 2% lei j) 1% lei k) 1% lei l) 2% lei TOTAL : lei Restante (lei) Penalităţi, conform art.4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 79/1998 (lei) Total (lei)


      B. Documentul de plată
  Nr. crt. Numărul documentului de plată Explicatia plăţii (contribuţie lunară, restante, penalităţi) Suma (lei)      Cunoscând pedeapsa aplicată infracţiunii de fals în acte publice, declar că am examinat aceasta declaraţie şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corecta şi completa.

      Numele ........ Prenumele ............ Data .............
      Funcţia*) .........................
      Semnatura şi ştampila .............

  ------------
      *) Director general sau altă persoană autorizata.
  ------------------