NORME METODOLOGICE din 7 aprilie 2008 pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 23 aprilie 2008 Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1.059 din 7 aprilie 2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 319 din 23 aprilie 2008.


  Capitolul I Înregistrarea datoriei publice1. În conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, și ale pct. 12.2.1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, Ministerul Economiei și Finanțelor are obligația de a ține Registrul datoriei publice, în care sunt înscrise date privind datoria publică a României.2. Registrul datoriei publice reprezintă baza de date în format electronic, care evidențiază situația datoriei publice în ordine cronologică și cuprinde informații privind datoria contractată direct utilizând instrumentele datoriei publice guvernamentale și locale, prevăzute la pct. 3.2 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 și la art. 62 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și garanțiile acordate. Registrul datoriei publice include date privind valoarea aferentă fiecărui instrument de datorie publică contractat direct sau garantat, nivelul ratelor dobânzilor, comisioanelor, precum și alte informații.
  Registrul datoriei publice are următoarele componente, prevăzute în anexa nr. 1, după cum urmează:
  a) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe, care cuprinde:
  a.1) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe legi speciale;
  a.2) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - titluri de stat;
  a.3) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - leasing financiar;
  a.4) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - împrumuturi și alte instrumente de datorie;
  a.5) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - instrumente de cash management;

  b) Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate, care cuprinde:
  b.1) Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale;
  b.2) Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - împrumuturi și alte instrumente de datorie;

  c) Subregistrul datoriei publice locale directe;
  d) Subregistrul datoriei publice locale garantate.
  3. Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe evidențiază, din punct de vedere informativ, în ordine cronologică, situația tuturor obligațiilor financiare ale statului provenind din finanțările rambursabile angajate de Guvern, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările și completările ulterioare, sau ale altor legi speciale, inclusiv instrumentele pentru managementul lichidităților, finanțările rambursabile contractate de autoritățile administrației publice centrale până la intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările și completările ulterioare, în nume propriu (cum ar fi prin leasing financiar sau credite furnizor) sau în baza scrisorilor de confort. Finanțările rambursabile contractate de stat și subîmprumutate unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, operatorilor economici ori serviciilor publice subordonate acestora se înregistrează în Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe.4. Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate evidențiază, din punct de vedere informativ, în ordine cronologică, situația tuturor obligațiilor financiare ale statului provenind din finanțările rambursabile garantate de Guvern, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările și completările ulterioare, sau ale altor legi speciale, exclusiv finanțările rambursabile contractate de autoritățile administrației publice centrale până la intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările și completările ulterioare, în baza scrisorilor de confort. Finanțările rambursabile contractate de autoritățile administrației publice locale și garantate de stat se înregistrează în Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate.
  Garanțiile emise în numele și în contul statului de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) în cadrul Programului guvernamental «Prima casă» se înregistrează cumulat pentru fiecare lună de raportare, pe instituție de credit, în valuta de contract a creditelor garantate.
  Garanțiile emise în numele și în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, se înregistrează pe categorii de beneficiari.
  FNGCIMM va raporta Ministerului Finanțelor Publice (MFP) informațiile privind garanțiile emise în luna de raportare până în penultima zi a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea.
  Garanțiile emise în numele și în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, precum și cele în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii se înregistrează în lei, cumulat pentru fiecare lună de raportare, pe instituție de credit.
  (la 13-01-2014, Alin. al 5-lea al pct. 4 din Cap. I a fost introdus de lit. a) a pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 17 din 10 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2014. )

  Garanțiile emise în numele și în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi se înregistrează în lei, cumulat pentru fiecare lună de raportare, pe finanțator.
  (la 23-01-2018, Alineatul 6 al Punctului 4. din Capitolul I a fost modificat de Litera a), Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.345 din 29 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 23 ianuarie 2018 )

  Garanțiile emise în numele și în contul statului de către FNGCIMM - S.A. IFN și FRC - S.A. în cadrul Programului guvernamental «INVESTEȘTE ÎN TINE», aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2018, se înregistrează în lei, cumulat pentru fiecare lună de raportare, pe fonduri de garantare, iar în cadrul acestora pe finanțator.
  (la 19-04-2019, Punctul 4. din Capitolul I a fost completat de Litera a), Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.004 din 9 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 19 aprilie 2019 )

  (la 18-05-2010, Pct. 4 din Cap. I a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.088 din 12 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. )
  5. Subregistrul datoriei publice locale directe evidențiază, din punct de vedere informativ, în ordine cronologică, situația tuturor obligațiilor financiare ale unităților administrativ-teritoriale provenind din finanțările rambursabile angajate direct de către acestea, pe baze contractuale, în condițiile Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările și completările ulterioare.6. Subregistrul datoriei publice locale garantate evidențiază, din punct de vedere informativ, în ordine cronologică, situația tuturor obligațiilor financiare ale unităților administrativ-teritoriale provenind din garantarea de către acestea, în condițiile Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările și completările ulterioare, a împrumuturilor contractate de operatorii economici ori de serviciile publice din subordinea respectivelor unități administrativ-teritoriale, precum și din avalizarea de către unitățile administrativ-teritoriale a biletelor la ordin emise de operatorii economici ori de serviciile publice din subordinea acestora.7. Înregistrările în subregistrele datoriei publice locale se efectuează în ordine cronologică, pe baza raportărilor transmise Ministerului Economiei și Finanțelor de autoritățile executive ale administrației publice locale, în conformitate cu prevederile art. 62 alin. (10) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale pct. 12.2.3 și 13.3 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, precum și ale prezentelor norme metodologice.8. În Registrul datoriei publice se înregistrează informații privind:– valoarea finanțării rambursabile care formează datorie publică;– valuta de contract a finanțării rambursabile;– denumirea creditorului/finanțatorului și a împrumutatului/ beneficiarului finanțării rambursabile, precum și cea a garantului, în cazul garanțiilor;– numărul acordului sau contractului aferent finanțării rambursabile, numărul acordului sau contractului de garantare, în cazul garanțiilor, precum și numărul acordului de subîmprumut/convenției de garantare;– nivelul ratelor dobânzilor și al comisioanelor;– perioada de grație și perioada de rambursare;– alte informații considerate utile pentru identificarea și individualizarea finanțărilor rambursabile respective.8^1. În subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale se înregistrează garanțiile emise în cadrul Programului guvernamental «Prima casă», respectiv în cadrul programelor «Reabilitare termică» și «Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României» cumulat pentru luna de raportare, pe instituție de credit, precum și executările de garanții, cumulat pentru luna de raportare, pe instituție de credit.
  (la 23-01-2018, Subpunctul 8^1, punctul 8 din Capitolul I a fost modificat de Litera b), Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.345 din 29 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 23 ianuarie 2018 )
  8.2. În subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale se înregistrează garanțiile emise în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii cumulat pentru luna de raportare, pe instituție de credit.
  (la 13-01-2014, Subpct. 8.2. din Cap. I a fost introdus de lit. b) a pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 17 din 10 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2014. )
  8.3. În subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale se înregistrează garanțiile emise și diminuările de garanții în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 8/2014, precum și executările de garanții, cumulat pentru luna de raportare, pe instituție de credit.
  (la 23-01-2018, Subpunctul 8.3, punctul 8 din Capitolul I a fost modificat de Litera c), Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.345 din 29 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 23 ianuarie 2018 )
  8.4. În subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale se înregistrează garanțiile emise și diminuările de garanții în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 88/2015, cu modificările ulterioare, precum și executările de garanții, cumulat pentru luna de raportare, pe finanțator.
  (la 23-01-2018, Subpunctul 8.4, punctul 8 din Capitolul I a fost modificat de Litera d), Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.345 din 29 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 23 ianuarie 2018 )
  8.5. În subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale se înregistrează garanțiile emise și diminuările de garanții în cadrul Programului guvernamental «INVESTEȘTE ÎN TINE», aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2018, precum și executările de garanții, cumulat pentru luna de raportare, pe fonduri de garantare, iar în cadrul acestora pe finanțator.
  (la 19-04-2019, Capitolul I a fost completat de Litera b), Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.004 din 9 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 19 aprilie 2019 )
  9. Registrele datoriei publice locale, ținute la nivel local
  Potrivit prevederilor art. 62 alin. (5)-(8) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile executive ale administrației publice locale au obligația de a înființa sau, după caz, de a menține, pe suport hârtie și/sau în format electronic, Registrul de evidență a datoriei publice locale a unității administrativteritoriale și Registrul de evidență a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa nr. 8.
  Registrul de evidență a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale evidențiază, din punct de vedere informativ, în ordine cronologică, situația tuturor obligațiilor financiare ale unității administrativ-teritoriale provenind din finanțările rambursabile angajate direct de aceasta, pe baze contractuale, în condițiile Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările și completările ulterioare.
  Registrul de evidență a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale evidențiază, din punct de vedere informativ, în ordine cronologică, situația tuturor obligațiilor financiare ale unității administrativ-teritoriale provenind atât din garantarea de către aceasta a împrumuturilor, cât și din avalizarea biletelor la ordin, contractate, respectiv emise de operatorii economici și/sau de serviciile publice din subordinea respectivei unități administrativ-teritoriale, în condițiile Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările și completările ulterioare.
  Registrele datoriei publice locale, ținute la nivel local, pe suport hârtie, se tipăresc în format A3 și se leagă în registre de 200 de file. În aceste registre nu se admit ștersături, corecturi și/sau completări fără confirmarea prin numele și prenumele în clar, precum și prin semnătura persoanei sau persoanelor care operează modificarea și fără precizarea datei la care s-au efectuat ștersătura, corectura și/sau completarea.
  Persoana care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale și Registrul de evidență a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale se numește și se înlocuiește, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului, sectorului municipiului București, consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz.
  Pentru raportarea către Ministerul Economiei și Finanțelor a finanțărilor rambursabile angajate direct de unitățile administrativ-teritoriale, fără garanția statului, precum și a garanțiilor emise de acestea, cu autorizarea prealabilă a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, se întocmește Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, pe baza înregistrărilor efectuate de autoritățile executive ale administrației publice locale în propriul Registru de evidență a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale sau în Registrul de evidență a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale, după caz.
  9^1. Nerespectarea obligațiilor de obținere a avizului prealabil al Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale de către autoritățile administrației publice locale pentru contractarea sau garantarea finanțărilor rambursabile care constituie datorie publică locală constituie contravenție conform art. 78 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amenzile prevăzute pentru respectiva contravenție la art. 78 alin. (2) din același act normativ.
  (la 18-05-2010, Pct. 9^1 din Cap. I a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.088 din 12 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. )
  9^2. Se autorizează Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin aparatul propriu și prin unitățile sale subordonate, să efectueze controale periodice în baza sesizărilor transmise de direcția de specialitate din cadrul MFP, pentru verificarea obținerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale de către autoritățile administrației publice locale pentru contractarea sau garantarea finanțărilor rambursabile care constituie datorie publică locală, să aplice contravențiile și să încaseze amenzile menționate la pct. 9^1, care se vor face venit la bugetul de stat.
  (la 18-05-2010, Pct. 9^2 din Cap. I a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.088 din 12 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010. )
  10. În termen de 30 de zile de la publicarea prezentelor norme metodologice, ordonatorii principali de credite vor raporta finanțările rambursabile contractate până la intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările și completările ulterioare, în nume propriu (cum ar fi prin leasing financiar sau credite furnizor) ori în baza scrisorilor de confort, în vederea înregistrării în Registrul datoriei publice, iar ulterior, lunar, vor raporta tranzacțiile în contul acestor finanțări, potrivit cap. II.


  Capitolul II Modalitatea de raportare a datoriei publice1. Beneficiarii de finanțări rambursabile care constituie datoria publică guvernamentală au obligația de a transmite Ministerului Economiei și Finanțelor copii de pe fiecare document primar care atestă contractarea/angajarea împrumutului sau orice act adițional la contractul de împrumut, dacă au fost aduse modificări la acesta, în termen de 10 zile calendaristice de la semnarea acestora. Aceste documente vor fi însoțite de formularul 1 "Raport privind finanțările rambursabile primite" și de formularul 1A "Scadențarul estimativ al tragerilor și al plăților aferente finanțării rambursabile", prezentate în anexa nr. 2, cu excepția titlurilor de stat lansate de Ministerul Economiei și Finanțelor, pentru care înregistrarea se realizează de direcția de specialitate din minister. Modul de completare a formularelor este cel redat pe versoul fiecărei file a formularelor.2. Beneficiarii de finanțări rambursabile care constituie datoria publică guvernamentală, în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările și completările ulterioare, vor raporta, până la data de 15 a lunii de raportare, pe perioada de utilizare și de rambursare a finanțării rambursabile, informații privind datoria contractată/garantată pentru luna anterioară și estimări trageri/utilizări estimative pentru luna curentă și cumulat pentru următoarele 3 luni, corespunzător formularului 2 "Situația finanțării rambursabile la data de....", prezentat în anexa nr. 2. Acest formular se raportează și în cazul în care pentru fiecare tragere există câte o schemă de rambursare, cu mențiunea că este aferent tragerii respective. Acest formular se transmite Ministerului Economiei și Finanțelor lunar, indiferent dacă în cursul lunii de raportare au fost sau nu au fost efectuate trageri ori plăți în contul finanțării rambursabile. Modul de completare este cel redat pe versoul fiecărei file a formularelor.3. În completare la formularul 2 menționat la pct. 2, beneficiarii finanțărilor rambursabile, ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj, care constituie datoria publică guvernamentală în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările și completările ulterioare, vor raporta pe perioada de utilizare și de rambursare a finanțării rambursabile, până la data de 10 a lunii de raportare, informații privind execuția bugetară aferentă cheltuielilor din credite interne și externe pentru luna anterioară și estimări pentru luna curentă și cumulat pentru următoarele 3 luni, corespunzător formularului 2 A "Execuție bugetară aferentă cheltuielilor cu intrările din credite interne și externe în luna.....și cumulat, precum și cheltuieli estimative pentru perioada următoare".4. Beneficiarii de împrumuturi contractate cu garanția statului sau contractate de Ministerul Economiei și Finanțelor și subîmprumutate, a căror rambursare se efectuează de la bugetul de stat, au obligația să transmită, în scris, Ministerului Economiei și Finanțelor - Direcția generală de trezorerie și datorie publică, în două zile lucrătoare după efectuarea tragerilor din împrumut, respectiv a efectuării cheltuielilor aferente acestora, următoarele informații:
  a) beneficiarul;
  b) anul contractării;
  c) destinația creditului;
  d) valoarea creditului;
  e) data efectuării tragerii/plății;
  f) tragerea/plata în valuta de contract;
  g) echivalentul în lei la data înregistrării în contabilitate.
  Pentru împrumuturile contractate de la instituțiile financiare internaționale se raportează cheltuiala efectivă care se înregistrează/grevează bugetul de stat.
  5. Începând cu 1 ianuarie 2009, beneficiarii de împrumuturi, ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj, care constituie datoria publică guvernamentală în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările și completările ulterioare, vor raporta, până la data de 10 a lunii de raportare, pe perioada de utilizare a finanțării rambursabile, numai informații privind execuția bugetară aferentă cheltuielilor din credite interne și externe pentru luna anterioară și estimări pentru luna curentă și cumulat pentru următoarele 3 luni, corespunzător formularului 2 A "Execuția bugetară aferentă cheltuielilor din credite interne și externe în luna.....și cumulat, precum și cheltuieli estimative pentru perioada următoare".6. Începând cu 1 ianuarie 2009, serviciul datoriei publice guvernamentale care se acoperă de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj se înregistrează de direcția de specialitate din Ministerul Economiei și Finanțelor, fără a mai fi necesară completarea formularelor 1, 1 A și 2.6^1. În scopul elaborării Contului general anual al datoriei publice și a Raportului anual privind datoria publică guvernamentală, se va prezenta serviciul datoriei publice guvernamentale, cuprinzând totalitatea sumelor reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente datoriei publice guvernamentale provenind din finanțările rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice, pentru anul pentru care se face raportarea, fără a include rambursările din împrumuturile temporare din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului, precum și rambursările aferente instrumentelor de cash management. Separat se va prezenta serviciul aferent rambursărilor din împrumuturile temporare din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului și al instrumentelor de cash management (atrageri de depozite, operațiuni repo și altele asemenea), contractate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului.
  (la 17-11-2020, Capitolul II a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 2.981 din 12 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1094 din 17 noiembrie 2020 )
  6^2. Serviciul datoriei publice guvernamentale, cuprinzând totalitatea sumelor reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente datoriei publice guvernamentale provenind din finanțările rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice, exprimat în valutele de contract ale împrumuturilor, se prezintă prin transformarea în lei a valutelor, utilizând cursurile valutare medii anuale comunicate de Banca Națională a României la sfârșitul anului pentru care se face raportarea.
  (la 17-11-2020, Capitolul II a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 2.981 din 12 noiembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1094 din 17 noiembrie 2020 )
  7. Raportările finanțărilor rambursabile care constituie datorie publică guvernamentală se vor efectua pentru fiecare instrument de datorie (iar în cazul împrumuturilor, pe fiecare împrumut), cu specificarea numărului atribuit în subregistrul datoriei respectiv. Formularele vor fi completate în concordanță cu prevederile acordului/contractului finanțării rambursabile contractate direct sau garantate, acordului de împrumut subsidiar/acordului de împrumut subsidiar și de garanție, acordului de implementare, acordului subsidiar, după caz, încheiate, cu datele din evidența contabilă proprie a beneficiarilor sau cu alte documente aprobate legal, care se referă la împrumuturile care fac obiectul raportărilor.8. În formularele 1, 1A și 2, la rândul "Operatorul economic raportor/Autoritatea administrației publice centrale sau locale raportoare" se va completa denumirea exactă și completă a operatorului economic ori a autorității administrației publice centrale sau locale, semnatar/semnatară al/a acordului de împrumut subsidiar sau al/a convenției de garantare, al/a acordului de implementare sau al/a acordului subsidiar.9. Raportarea se face de către semnatarul acordului de împrumut subsidiar sau al convenției de garantare, al acordului de implementare sau al acordului subsidiar, chiar dacă acesta, la rândul lui, încheie subcontracte cu alți beneficiari finali ai finanțării rambursabile.9^1. Pentru garanțiile emise în numele și în contul statului de către FNGCIMM - S.A. IFN în cadrul Programului guvernamental «Prima casă», FNGCIMM - S.A. IFN raportează M.F.P.: Formularul 1 «Prima casă» - «Situația utilizării plafonului de garantare la data de....», prin care se raportează utilizarea plafonului alocat pentru anul în curs și se completează cu informațiile privind numărul contractelor de garantare și a promisiunilor de garantare, valoarea garanțiilor și a promisiunilor de garantare emise din plafonul anului și în vigoare, cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, agregat la nivel de instituție de credit, Formularul 2 «Prima casă» - «Situația garanțiilor acordate de către FNGCIMM - S.A. IFN în baza contractelor de garantare la data de....» cuprinzând informațiile privind valoarea garanțiilor emise, a repunerilor în drepturi și obligații aferente contractului de credit și de garantare efectuate de către FNGCIMM - S.A. IFN conform deciziilor de repunere, precum și alte intrări reprezentând diferențele aferente contractelor de garantare provenite din raportarea instituțiilor de credit, în lei sau în valută, după caz, atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, agregat la nivel de instituție de credit, Formularul 3 «Prima casă» - «Scadențarul estimativ al rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate de FNGCIMM - S.A. IFN la data de...», care se completează de către FNGCIMM - S.A. IFN pentru garanțiile aflate în portofoliu, în luna de raportare, cu rambursări de rate de capital ce urmează a fi efectuate în valuta de contract, agregate pe instituții de credit, pe toată durata contractului de credit garantat, Formularul 4 «Prima casă» - «Rambursările de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de.....», prin care se raportează, lunar, rambursările de capital efectuate de beneficiarii Programului, renunțările la contractele de garantare, diminuările aferente valorii contractelor de garantare, valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluționate cu refuz la plată conform deciziilor de respingere emise de FNGCIMM - S.A. IFN, precum și valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluționate prin plată, reprezentând sumele plătite efectiv de Ministerul Finanțelor Publice, în lei sau valută, după caz, atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, agregat pe instituții de credit. Formularele 1, 2, 3 și 4 sunt prezentate în anexa nr. 9. FNGCIMM - S.A. IFN raportează M.F.P. informațiile privind garanțiile emise în luna de raportare până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea.
  (la 19-04-2019, Punctul 9^1. din Capitolul II a fost modificat de Litera a), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.004 din 9 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 19 aprilie 2019 )
  9.2. Pentru garanțiile emise în numele și în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, FNGCIMM va raporta Ministerului Finanțelor Publice Formularul 1 "Mihail Kogălniceanu" - "Situația utilizării plafonului de garantare la data de...", agregat la nivel de instituție de credit, Formularul 2 "Mihail Kogălniceanu" - "Situația garanțiilor acordate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de ...........", cuprinzând informațiile privind garanțiile emise în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, agregat pe fiecare instituție de credit. Formularul 3 "Mihail Kogălniceanu" - "Scadențarul estimativ al rambursărilor de capital aferente împrumuturilor garantate de FNGCIMM - S.A. IFN la data de ..........." se completează de către FNGCIMM cu estimările de rambursări de capital aferente garanțiilor emise în luna de raportare, defalcate pe toată durata contractului de credit garantat, pe fiecare instituție de credit. Lunar se vor raporta rambursările de capital efectuate de beneficiarii creditelor garantate în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, pe fiecare instituție de credit, prin Formularul 4 "Mihail Kogălniceanu" - "Rambursările de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de ....". Formularul 5 "Mihail Kogălniceanu" - "Situația anulărilor de garanții/respingerilor la plată la data de ...." se completează cu valoarea rezilierilor/renunțărilor de garanții, precum și cu valoarea garanțiilor pentru care FNGCIMM a emis decizie de respingere la plată, efectuate în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, pe fiecare instituție de credit. Formularul 6 "Mihail Kogălniceanu" - "Situația executării garanțiilor de stat la data de ...." se completează cu valoarea garantată prin scrisorile de garanție emise și care au fost supuse executării, respectiv plățile de capital efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în cursul lunii de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, pe fiecare instituție de credit. Formularele 1, 2, 3, 4, 5 și 6 sunt prezentate în anexa nr. 10. FNGCIMM va raporta Ministerului Finanțelor Publice informațiile privind garanțiile emise în luna de raportare până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea.
  (la 13-01-2014, Subpct. 9.2. din Cap. II a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 17 din 10 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2014. )
  9.3. Pentru garanțiile emise în numele și în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, FNGCIMM raportează M.F.P.: Formularul 1 «Situația utilizării plafonului de garantare la data de ...», care se completează cu numărul și valoarea garanțiilor emise și în vigoare, cumulat de la începutul Programului până la sfârșitul lunii de raportare agregat la nivel de instituție de credit, Formularul 2 «Situația garanțiilor acordate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de ....», cuprinzând informațiile privind garanțiile emise atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, agregat pe fiecare instituție de credit. Formularul 3 «Scadențarul estimativ al rambursărilor de capital aferente împrumuturilor garantate de FNGCIMM - S.A. IFN la data de ...» se completează de către FNGCIMM cu estimările de rambursări de capital aferente garanțiilor emise în luna de raportare, defalcate pe toată durata contractului de credit garantat, pe fiecare instituție de credit. Lunar se vor raporta rambursările de capital efectuate de beneficiarii creditelor garantate atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, pe fiecare instituție de credit, prin Formularul 4 «Rambursările de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de .....». Formularul 5 «Situația anulărilor de garanții/diminuărilor de garanții/respingerilor la plată la data de ....» se completează cu valoarea rezilierilor/renunțărilor/diminuărilor de garanții, precum și cu valoarea garanțiilor pentru care FNGCIMM a emis decizie de respingere la plată, efectuate atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, pe fiecare instituție de credit. Formularul 6 «Situația executării garanțiilor de stat la data de ....» se completează cu valoarea garantată prin scrisorile de garanție emise și care au fost supuse executării, respectiv plățile de capital efectuate de M.F.P., atât în cursul lunii de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, pe fiecare instituție de credit. Formularele 1, 2, 3, 4, 5 și 6 sunt prezentate în anexa nr. 11. FNGCIMM raportează M.F.P. informațiile privind garanțiile emise în luna de raportare până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea.
  (la 23-01-2018, Subpunctul 9.3. punctul 9 din Capitolul II a fost modificat de Litera b), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.345 din 29 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 23 ianuarie 2018 )
  9.4. Pentru garanțiile emise în numele și în contul statului de către FNGCIMM în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, FNGCIMM raportează M.F.P.: Formularul 1 «Prima Mașină» - «Situația utilizării plafonului de garantare la data de ...», care se completează cu numărul și valoarea garanțiilor emise, cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, agregat la nivel de finanțator, Formularul 2 «Prima Mașină» - «Situația garanțiilor emise de către FNGCIMM - S.A. IFN și a comisionului de risc aferent la data de ………..» cuprinzând informațiile privind garanțiile emise atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, agregat pe fiecare finanțator, precum și situația comisionului de risc achitat de beneficiarii Programului, aferent garanțiilor emise atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, agregat pe fiecare finanțator, Formularul 3 «Prima Mașină» - «Scadențarul estimativ al rambursărilor de capital aferente finanțărilor garantate de FNGCIMM - S.A. IFN la data de ………..» se completează de către FNGCIMM cu estimările de rambursări de capital ce urmează a fi efectuate, agregate pe finanțatori, pe toată durata contractului de credit garantat, Formularul 4 «Prima Mașină» - «Rambursările de capital efectuate în contul finanțărilor garantate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de ….», prin care se raportează lunar rambursările de capital efectuate de beneficiarii de finanțări garantate, atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, agregat pe finanțatori, Formularul 5 «Prima Mașină» - «Situația renunțărilor la garanții/diminuărilor de garanții/respingerilor la plată la data de ….» se completează cu numărul și valoarea renunțărilor la garanții/diminuărilor de garanții, precum și valoarea garanțiilor pentru care FNGCIMM a emis decizii de respingere la plată, efectuate atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, agregat la nivel de finanțator, Formularul 6 «Prima Mașină» - «Situația executării garanțiilor de stat la data de ....» se completează cu valoarea garantată prin Contractele de garantare emise și care au fost supuse executării, respectiv plățile de capital efectuate de M.F.P., atât în cursul lunii de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, agregat pe finanțatori. Formularele 1, 2, 3, 4, 5 și 6 sunt prezentate în anexa nr. 12. FNGCIMM raportează M.F.P. informațiile privind garanțiile emise în luna de raportare până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea.
  (la 23-01-2018, Subpunctul 9.4, punctul 9 din Capitolul II a fost modificat de Litera c), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.345 din 29 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 23 ianuarie 2018 )
  9.5. Pentru garanția de stat membru emisă, în numele și în contul statului, prin Acordul de garanție voluntară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 594/2020, în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19, între Comisia Europeană și România, semnat la București la 22 iunie 2020 și la Bruxelles la 15 iulie 2020, în înțelesul prevederilor prezentului ordin, raportarea obligațiilor de datorie publică aferente are la bază raportarea/raportările trimestrială(e) transmisă(e) de către Comisia Europeană în mod unitar tuturor statelor membre, conform articolului 3.2 dinAcordul de garanție voluntară.
  (la 23-04-2021, Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 503 din 20 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 23 aprilie 2021 )
  10. După contractarea sau garantarea finanțării rambursabile de către unitățile administrativ-teritoriale, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a contractului respectiv, autoritățile executive ale administrației publice locale au obligația de a transmite Ministerului Economiei și Finanțelor copii de pe fiecare document care atestă, după caz, contractarea sau garantarea finanțării rambursabile, și anume:
  a) contractul/acordul aferent angajării directe a finanțării rambursabile, însoțit de toate anexele la acesta;
  b) contractul/acordul de garantare sau alte documente care atestă garantarea, doar în cazul garantării împrumuturilor contractate de operatorii economici sau de serviciile publice din subordinea unității administrativ-teritoriale;
  c) actul/actele adițional/adiționale, dacă au fost aduse modificări la contractul/contractele/acordul/acordurile prevăzute la lit. a) și b), cu respectarea clauzelor contractuale.
  Autoritățile executive ale administrației publice locale vor transmite Ministerului Economiei și Finanțelor, în copie, și înregistrarea documentelor menționate în Registrul de evidență a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale sau în Registrul de evidență a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale, după caz.
  În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (10) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cu pct. 12.2.3. din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, pe perioada utilizării și rambursării finanțării contractate direct sau garantate, autoritățile executive ale administrației publice locale vor transmite Ministerului Economiei și Finanțelor, lunar, până la data de 15 a lunii, informații pentru luna anterioară prin formularul "Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială", ale cărui model și mod de completare sunt prezentate în anexa nr. 3.
  Ministerul Economiei și Finanțelor, prin direcția de specialitate, păstrează doar raportările lunare privind datoria publică locală aferente anului curent și pe cele aferente anului anterior celui de raportare, transmise de autoritățile executive ale administrației publice. Raportările lunare primite de Ministerul Economiei și Finanțelor, datate de emitenți anterior perioadei menționate, se distrug.
  11. Nerespectarea obligațiilor de raportare de către beneficiarii finanțărilor rambursabile și de către FNGCIMM - S.A. IFN și FRC - S.A., care constituie datorie publică guvernamentală și locală, constituie contravenție și se sancționează cu amenzile prevăzute la art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare. Răspunderea pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor privind datoria publică guvernamentală și locală, care stau la baza înregistrărilor făcute de M.F.P., revine furnizorilor de informații.
  (la 19-04-2019, Punctul 11. din Capitolul II a fost modificat de Litera b), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.004 din 9 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 19 aprilie 2019 )
  12. Se autorizează Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin aparatul propriu și prin unitățile sale subordonate, să efectueze controale periodice în baza sesizărilor transmise de direcția de specialitate din cadrul M.F.P., pentru verificarea raportărilor transmise de către beneficiarii finanțărilor rambursabile, precum și cele transmise de către FNGCIMM - S.A. IFN și FRC - S.A., care constituie datorie publică guvernamentală și locală, să aplice contravențiile și să încaseze amenzile menționate mai sus, care se vor face venit la bugetul de stat.
  (la 19-04-2019, Punctul 12. din Capitolul II a fost modificat de Litera c), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.004 din 9 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 19 aprilie 2019 )


  Capitolul III Structura Contului general al datoriei publice1. În conformitate cu prevederile pct. 3.1 lit. e) din normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, Ministerul Economiei și Finanțelor întocmește anual Contul general al datoriei publice, care se anexează la Contul general anual de execuție al bugetului de stat. Contul general al datoriei publice cuprinde Contul general al datoriei publice guvernamentale și Contul general al datoriei publice locale.
  În Contul general al datoriei publice la 31 decembrie 2007, instrumentele noi de datorie introduse în datoria publică în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, nu se raportează cu sold inițial, ci doar cu tranzacții în cursul anului 2007, pentru a nu modifica soldul inițial al datoriei publice care corespunde soldului datoriei publice raportat prin Contul general al datoriei publice la 31 decembrie 2006.
  (la 25-07-2008, Paragraful 2 al pct. 1 din Cap. III a fost introdus de pct. 1 al art. unic din ORDINUL nr. 2.168 din 14 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 25 iulie 2008. )
  2. Contul general al datoriei publice guvernamentale cuprinde Contul general al datoriei publice guvernamentale directe și Situația garanțiilor guvernamentale.3. Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se întocmește în structura prevăzută în anexa nr. 4 și cuprinde obligațiile financiare ale statului provenind din finanțările rambursabile angajate de Guvern, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, sau ale altor legi speciale, inclusiv sumele utilizate temporar din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru finanțarea temporară a deficitelor bugetare și instrumentele de cash management, precum și finanțările rambursabile contractate de autoritățile administrației publice centrale până la intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, cu garanția statului sau în baza scrisorilor de confort. Finanțările rambursabile contractate de stat și subîmprumutate unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, operatorilor economici ori serviciilor publice subordonate acestora se raportează în cadrul Contului general al datoriei publice guvernamentale directe.
  Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se raportează în următoarea structură:
  A. titluri de stat pe termen scurt, din care:1. în valuta tranzacției;2. în euro și în lei;
  B. titluri de stat pe termen mediu și lung, din care:1. în valuta tranzacției;2. în euro și în lei;
  C. împrumuturi de la instituții financiare românești sau străine, din care:1. în valuta tranzacției;2. în euro și în lei;
  D. împrumuturi de la guverne și agenții guvernamentale străine, instituții financiare internaționale sau de la alte organisme financiare internaționale, din care:1. în valuta tranzacției;2. în euro și în lei;
  E. împrumuturi de la UE [Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înființare a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre], din care:1. în valuta tranzacției;2. în euro și în lei;
  E.1. împrumuturi de la UE, conform Regulamentului (UE) nr. 672/2020 privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19, din care:1. în valuta tranzacției;2. în euro și în lei;
  F. împrumuturi din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului (lei);
  G. instrumente structurate, din care:1. în valuta tranzacției;2. în euro și în lei;
  H. leasing financiar, din care:1. în valuta tranzacției;2. în euro și în lei;
  I. instrumente de cash management (lei);
  J. plasamente private, din care:1. în valuta tranzacției;2. în euro și în lei.
  K. total în valutele tranzacțiilor;
  L. total în euro și în lei.

  Datele din Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se completează astfel:– coloana 1 se completează cu denumirea finanțărilor rambursabile în cadrul fiecărei grupe, a actelor normative de aprobare, destinația finanțărilor rambursabile, numărul de referință al finanțării rambursabile (codul de identificare alocat de banca creditoare), precum și cu denumirea creditorului. Finanțările rambursabile se înscriu în ordinea cronologică din cadrul grupelor prevăzute în anexă;– în coloana 2 se înscrie perioada pentru care a fost contractată finanțarea;– în coloana 3 se înscrie valuta de contract;– în coloana 4 se înscrie valoarea contractată a finanțării rambursabile în valuta de contract, cu excepția împrumuturilor din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului și a finanțărilor rambursabile rambursate integral în anul de raportare, iar în coloana 5 valoarea contractată reevaluată în lei. Finanțările rambursabile în valută vor fi reevaluate la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil în ultima zi a anului de raportare;– în coloana 6 se înscrie valuta în care s-au efectuat tranzacțiile;– în coloana 7 se înscrie soldul înregistrat la începutul anului în valuta tranzacției. Aceste date corespund cu soldul finanțărilor raportate în Contul general al datoriei publice guvernamentale directe din anul precedent celui de raportare;– în coloana 8 se înscrie soldul finanțărilor înregistrat la începutul anului, reevaluat în lei. Finanțările rambursabile în valută vor fi reevaluate la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil în ultima zi a anului anterior celui de raportare.
  Aceste date corespund cu soldul finanțărilor raportate în Contul general al datoriei publice guvernamentale directe din anul precedent celui de raportare;
  – coloanele 9 și 10 cuprind finanțările rambursabile noi contractate de stat în exercițiul financiar respectiv, precum și rambursările/refinanțările efectuate în cursul anului pentru care se raportează execuția. Pentru împrumuturile din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului se va trece doar creșterea/scăderea netă a soldului acestor împrumuturi;– coloana 11 cuprinde soldul finanțărilor rambursabile la finele anului de raportare, în valuta tranzacției, ca diferență între soldul de la începutul anului (coloana 7) plus trageri (coloana 9) și rambursările aferente (coloana 10);– coloana 12 cuprinde soldul finanțărilor rambursabile la finele anului de raportare, reevaluat în lei. Finanțările rambursabile în valută vor fi reevaluate la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil în ultima zi a anului de raportare;– coloana 13 cuprinde suma, în milioane lei, plătită de Ministerul Finanțelor, în calitate de împrumutat, din fondul de risc;– total în valutele tranzacțiilor se completează astfel:
  • în coloanele 4, 7, 9, 10 și 11 se înscrie soldul finanțărilor rambursabile, totalizat pe feluri de valute ale tranzacțiilor, și anume: dolar S.U.A., JPY, euro, lei etc.;
  • în coloanele 5, 8 și 12 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;
  – total datorie în euro și în lei se completează la coloanele 4, 7, 9, 10 și 11 în euro, iar la coloanele 5, 8 și 12 în lei, astfel:
  • totalul în euro se stabilește astfel: pentru coloanele 4, 7 și 11 valutele se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României și valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective și euro, iar pentru coloanele 9 și 10 valutele se transformă în euro utilizând raporturile de schimb dintre cursurile valutare medii calculate ca medii aritmetice ale cursurilor zilnice comunicate de Banca Națională a României pentru valutele respective și cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca Națională a României;
  • totalul în lei se va calcula utilizându-se cursul valutar lei/euro comunicat de Banca Națională a României și valabil în ultima zi a anului de raportare.

  (la 24-11-2021, Punctul 3. din Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.449 din 19 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1120 din 24 noiembrie 2021 )
  4. Situația garanțiilor guvernamentale pentru creditele interne și externe cuprinde obligațiile financiare ale statului provenind din finanțările rambursabile garantate de Guvern, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, sau ale altor legi speciale, exclusiv finanțările rambursabile contractate de autoritățile administrației publice centrale cu garanția statului până la intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare. Finanțările rambursabile contractate de autoritățile administrației publice locale și garantate de stat se raportează în Situația garanțiilor guvernamentale.
  Situația garanțiilor guvernamentale se întocmește în structura prezentată în anexa nr. 5 și cuprinde:I. Garanțiile guvernamentale acordate în baza legilor speciale se raportează pe următoarea structură pentru fiecare act normativ în parte:
  a) garanții emise în lei;
  b) garanții emise în valută;
  c) echivalent în lei,
  iar total general pentru toate legile speciale, astfel:
  a) garanții emise în lei;
  b) garanții emise în valută;
  c) echivalent în euro și în lei.

  Modalitatea de completare a acestei anexe este următoarea:– coloana 1 cuprinde actele normative în baza cărora au fost emise garanțiile;– coloana 2 se completează cu soldul la începutul anului aferent garanțiilor emise în lei și în valută, precum și cu echivalentul în lei al acestora;– coloana 3 se completează cu valoarea în lei sau în valută, după caz, a garanțiilor emise în cursul anului de raportare.
  În cazul garanțiilor emise în cadrul Programului guvernamental «Prima casă», coloana 3 se completează cu valoarea în lei sau în valută, după caz, a garanțiilor emise în cursul anului de raportare, a repunerilor în drepturi și obligații aferente contractului de credit și de garantare efectuate de către FNGCIMM - S.A. IFN conform deciziilor de repunere, precum și alte intrări reprezentând diferențele aferente contractelor de garantare provenite din raportarea instituțiilor de credit, în cursul anului de raportare;
  – coloana 4 se completează cu ieșirile din cursul anului de raportare, operate în contul garanțiilor emise în lei și în valută, astfel:
  În cazul garanțiilor emise în baza legilor speciale, coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5 și 7.
  În cazul garanțiilor emise în cadrul Programului guvernamental «Prima casă», respectiv în cazul programelor «Reabilitare termică» și «Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României», coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 și 8.
  În cazul garanțiilor emise în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, respectiv în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 și 7.
  În cazul garanțiilor emise în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 și 8.
  În cazul garanțiilor emise în cadrul Programului guvernamental «INVESTEȘTE ÎN TINE», coloana 4 se determină prin însumarea coloanelor 5, 6 și 8;
  – coloana 5 se completează cu valoarea garanțiilor emise în baza legilor speciale stinse prin anulare ca urmare a comunicărilor primite de la bănci în cursul anului de raportare.
  În cazul garanțiilor emise în cadrul programelor derulate prin FNGCIMM - S.A. IFN și/sau FRC - S.A., coloana 5 se completează cu valoarea în lei sau în valută, după caz, a anulărilor/rezilierilor/renunțărilor/diminuărilor, după caz, aferente garanțiilor emise de către FNGCIMM - S.A. IFN și/sau FRC - S.A, precum și cu valoarea garanțiilor pentru care FNGCIMM - S.A. IFN și/sau FRC - S.A. au/a emis decizie de respingere la plată în cursul anului de raportare;
  – coloana 6 se completează cu valoarea rambursărilor de capital efectuate de beneficiarii creditelor garantate în cursul anului de raportare, exclusiv sumele plătite efectiv de Ministerul Finanțelor Publice;– coloana 7 se completează cu sumele reprezentând valorile garantate prin scrisorile de garanție emise de Ministerul Finanțelor Publice, precum și cu valoarea garantată aferentă execuțiilor în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, în cursul anului de raportare;– coloana 8 se completează cu sumele plătite efectiv de Ministerul Finanțelor Publice, în lei sau echivalent în lei, în cursul anului de raportare, astfel:
  În cazul executării scrisorilor de garanție emise în baza legilor speciale se completează cu sumele plătite de Ministerul Finanțelor Publice în echivalent lei, calculat la cursul de schimb valutar istoric sau la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României valabil la data plății.
  În cazul garanțiilor emise în cadrul Programului guvernamental «Prima casă», respectiv în cazul programelor guvernamentale «Reabilitare termică» și «Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României» se completează cu sumele plătite de Ministerul Finanțelor Publice, în lei sau în echivalent lei, calculate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României valabil la data plății.
  În cazul garanțiilor emise în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, respectiv în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii se completează în lei cu plățile de capital efectuate de Ministerul Finanțelor Publice.
  În cazul garanțiilor emise în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi se completează în lei cu plățile de capital efectuate de Ministerul Finanțelor Publice.
  În cazul garanțiilor emise în cadrul Programului guvernamental «INVESTEȘTE ÎN TINE» se completează în lei cu plățile de capital efectuate de Ministerul Finanțelor Publice;
  – coloana 9 cuprinde soldul garanțiilor la finele anului de raportare, emise în lei și în valută;– total datorie în euro și în lei se completează la coloanele 2-9, astfel:
  • totalul în euro se stabilește astfel: pentru coloanele 2 și 9 valutele se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României și valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective și euro, iar pentru coloanele 3-8 valutele se transformă în euro utilizând raportul de schimb dintre cursul valutar mediu anual calculat ca medie aritmetică a cursurilor valutare medii lunare, calculate pe baza cursurilor valutare zilnice comunicate de Banca Națională a României pentru valutele respective, și cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca Națională a României;
  • totalul în lei pentru coloanele 2 și 9 se va calcula utilizânduse cursul valutar lei/euro comunicat de Banca Națională a României și valabil în ultima zi a anului de raportare, iar pentru coloanele 3-8 se va utiliza cursul valutar mediu lei/euro comunicat de Banca Națională a României.

  (la 19-04-2019, Punctul I. din Punctul 4. , Capitolul III a fost modificat de Litera b), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.004 din 9 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 19 aprilie 2019 )
  II. Alte garanții guvernamentale care se raportează în următoarea structură:
  A. Garanții acordate pentru finanțări rambursabile contractate de operatorii economici:1. în valuta tranzacției;2. total: în euro
  în lei

  B. Garanții acordate pentru finanțări rambursabile contractate de autoritățile administrației publice locale:1. în valuta tranzacției;2. total: în euro
  în lei

  C. Garanția de stat membru emisă, în numele și în contul statului, prin Acordul de garanție voluntară în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19:1. în valuta tranzacției;2. total: în euro
  în lei

  D. Total în valuta tranzacțiilor
  E. Total: în euro
  în lei.
  Datele din această situație se completează astfel:– coloana 1 se completează cu numărul garanției, în ordinea acordării;– coloana 2 se completează cu baza legală pentru acordarea garanției, cu denumirea beneficiarului garanției și a băncii sau instituției creditoare;– coloana 3 se completează cu termenul de valabilitate a garanției;– în coloana 4 se înscrie valuta de contract sau a tranzacției;– coloanele 5 și 6 cuprind valoarea garanției emise în valuta de contract și, respectiv, în lei. Echivalentul în lei se va calcula la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României și valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea;– coloanele 7 și 8 cuprind soldul finanțării rambursabile la începutul anului, în valuta tranzacțiilor și, respectiv, în lei. Aceste date trebuie să corespundă cu cele raportate la finele anului precedent;– în coloana 9 se înscriu tragerile efectiv primite în cursul anului de raportare, în valuta tranzacțiilor; pentru garanția de stat membru, la care se face referire la paragraful 9.5, în coloana 9 se înscrie cumulat valoarea obligațiilor acumulate în cadrul garanției de stat membru (care derivă din fluxurile operaționale efectuate în cadrul împrumuturilor care fac obiectul garanției de stat membru), în anul de raportare astfel cum sunt prezentate în raportarea/raportările transmise de CE;– în coloana 10 se raportează rambursările de rate de capital efectuate în cursul anului de raportare, în valuta tranzacțiilor; pentru garanția de stat membru, la care se face referire la paragraful 9.5, în coloana 10 se înscriu cumulat, în valuta tranzacțiilor, plățile efectuate de Ministerul Finanțelor în contul garanției de stat membru, reprezentând sumele executate de către UE din valoarea garanției, care reprezintă capital, pe măsura evenimentelor de neplată în cadrul împrumuturilor care fac obiectul garanției de stat membru, sume ce urmează a fi recuperate conform Acordului de garanție SURE;– în coloana 11 se stabilește soldul final în valuta tranzacțiilor pentru fiecare instrument de datorie, ca diferență între soldul de la începutul anului (coloana 7) plus tragerile efectuate (coloana 9) și rambursările de rate de capital (coloana 10);– în coloana 12 se înscrie contravaloarea în lei a soldului final, calculată la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României și valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea;– în coloana 13 se completează suma în milioane lei plătită de Ministerul Finanțelor, în calitate de garant, din fondul de risc;– totalul în valută se completează astfel:
  • în coloanele 5, 7, 9, 10 și 11 se înscrie soldul finanțărilor rambursabile, totalizat pe feluri de valute, și anume: dolar S.U.A., JPY, CAD, euro, lei etc.;
  • în coloanele 6, 8 și 12 se înscrie totalul în lei rezultat din adunarea datelor respective;
  – totalul în euro și în lei se completează în coloanele 5, 7, 9, 10 și 11 în euro, iar în coloanele 6, 8, 9, 10 și 12 în lei:
  • totalul în euro se stabilește astfel: pentru coloanele 5, 7 și 11 valutele se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României și valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective și euro, excepție făcând creditele pentru care creditorul a comunicat echivalentul în euro la curs istoric, iar pentru coloanele 9 și 10 valutele se transformă în euro utilizând raportul de schimb dintre cursul valutar mediu anual calculat ca medie aritmetică a cursurilor valutare medii lunare, calculate pe baza cursurilor valutare zilnice comunicate de Banca Națională a României pentru valutele respective, și cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca Națională a României;
  • totalul în lei se calculează pentru coloanele 6, 8 și 12 utilizându-se cursul valutar comunicat de Banca Națională a României și valabil în ultima zi a anului de raportare, iar pentru coloanele 9 și 10 se va utiliza cursul valutar mediu lei/euro comunicat de Banca Națională a României.

  (la 23-04-2021, Punctul II. din Punctul 4. , Capitolul III a fost modificat de Litera b), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 503 din 20 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 23 aprilie 2021 )

  (la 13-01-2014, Pct. 4 din Cap. III a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 17 din 10 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2014. )
  5. Contul general al datoriei publice guvernamentale se completează pe baza datelor din contabilitatea generală a Trezoreriei Statului pentru finanțările rambursabile care se gestionează de Ministerul Finanțelor Publice, cu datele raportate de Banca Națională a României pentru finanțările rambursabile contractate de aceasta în numele statului, și pe baza datelor raportate de ordonatorii principali de credite sau de către regii autonome, societăți comerciale și autorități ale administrației publice locale, în calitate de beneficiari de subîmprumuturi și garanții de stat.
  În cazul garanțiilor emise în cadrul programelor derulate prin FNGCIMM - S.A. IFN și FRC - S.A., situația garanțiilor guvernamentale se completează pe baza datelor raportate de FNGCIMM - S.A. IFN și FRC - S.A., precum și a datelor din evidența tehnico-operativă a Ministerului Finanțelor Publice.
  Contul general al datoriei publice guvernamentale se întocmește de direcția de resort din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, împreună cu Banca Națională a României.
  Contul general al datoriei publice guvernamentale este însoțit de un raport în care se analizează principalele probleme legate de nivelul datoriei publice guvernamentale directe și al serviciului datoriei publice guvernamentale directe.
  (la 19-04-2019, Punctul 5. din Capitolul III a fost modificat de Litera c), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.004 din 9 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 19 aprilie 2019 )
  6. Contul general al datoriei publice locale cuprinde Contul datoriei publice locale directe și Situația garanțiilor locale pentru finanțările rambursabile contractate direct de operatorii economici și/sau de serviciile publice din subordinea unităților administrativ-teritoriale.7. Contul datoriei publice locale directe cuprinde finanțările rambursabile contractate direct de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale și se întocmește în structura prevăzută în anexa nr. 6.
  Datele din Contul datoriei publice locale directe se completează astfel:– coloana 1 se completează cu denumirea județului, a tipului de instrument de datorie publică locală directă (titluri de valoare - obligațiuni municipale, împrumuturi de la instituții financiare și de credit, alte tipuri de finanțare constând în credite furnizor și/sau contracte de leasing financiar), valutele în care s-au contractat instrumentele de datorie;– în coloana 2 se înscrie valuta tranzacției;– coloanele 3 și 4 cuprind soldul finanțărilor rambursabile la începutul anului, în valutele tranzacțiilor și, respectiv, în lei. Aceste date trebuie să corespundă cu soldul la finele anului al finanțărilor raportate în Contul datoriei publice locale directe din anul precedent celui de raportare;– în coloana 5 se înscriu tragerile din finanțările rambursabile, în valutele tranzacțiilor;– în coloana 6 se înscriu rambursările de capital din finanțările rambursabile, în valutele tranzacțiilor;– în coloana 7 se stabilește soldul la finele anului de raportare în valutele tranzacțiilor, pentru finanțările rambursabile aferente fiecărui instrument de datorie publică locală directă, ca diferență între suma soldului la începutul anului (coloana 3) cu tragerile (coloana 5) și rambursările de capital (coloana 6);– în coloana 8 se înscrie soldul, reevaluat în lei, al finanțărilor rambursabile aferente fiecărui instrument de datorie publică locală directă la finele anului de raportare. Finanțările rambursabile în valută se reevaluează la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil în ultima zi a anului de raportare.
  Contul datoriei publice locale directe se raportează în următoarea structură:– lit. A «Titluri de valoare - obligațiuni municipale», din care:– în lei, în coloanele 4 și 8 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;– în valută, în coloanele 3 și 7 se înscrie soldul împrumuturilor obligatare, totalizat pe feluri de valute ale tranzacțiilor, și anume: euro, dolari SUA etc.;– lit. B «Împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit», din care:– în lei, în coloanele 4 și 8 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;– în valută, în coloanele 3 și 7 se înscrie soldul împrumuturilor, totalizat pe feluri de valute ale tranzacțiilor, și anume: euro, dolari SUA etc.;– lit. C «Alte tipuri de finanțare», din care:– în lei, în coloanele 4 și 8 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;– în valută, în coloanele 3 și 7 se înscrie soldul finanțărilor rambursabile (credite furnizor, leasing financiar), totalizat pe feluri de valute ale tranzacțiilor, și anume: euro, dolari SUA etc.;– lit. D «Totalul în valutele tranzacțiilor» se completează astfel:– în coloanele 3 și 7 se înscrie soldul finanțărilor rambursabile, totalizat pe feluri de valute ale tranzacțiilor, și anume: euro, dolari SUA etc.;– în coloanele 5 și 6 se înscriu rulajele finanțărilor rambursabile, totalizate pe feluri de valute ale tranzacțiilor, și anume: euro, dolari SUA etc.;– în coloanele 4 și 8 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;– lit. E «Total în euro și în lei» se completează la coloanele 3, 5, 6 și 7 în euro, iar la coloanele 4 și 8 în lei, astfel:– totalul în euro se stabilește astfel: pentru coloanele 3 și 7, valutele, cu excepția euro, se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României și valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective și euro, iar pentru coloanele 5 și 6, valutele, cu excepția euro, se transformă în euro utilizând raportul de schimb dintre cursul valutar mediu anual calculat ca medie aritmetică simplă a cursurilor valutare medii lunare, calculate pe baza cursurilor valutare zilnice comunicate de Banca Națională a României pentru valutele respective, și cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca Națională a României;– totalul în lei se va calcula utilizându-se cursul valutar leu/euro comunicat de Banca Națională a României și valabil pentru ultima zi a anului de raportare.
  (la 27-06-2014, Pct. 7 din Cap. III a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 808 din 16 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 iunie 2014. )
  8. Situația garanțiilor locale include garanțiile acordate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru împrumuturile contractate direct de operatorii economici și/sau de serviciile publice din subordinea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, precum și valoarea biletelor la ordin emise de operatorii economici și/sau de serviciile publice din subordinea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și avalizate de acestea. Situația garanțiilor locale se întocmește în structura prezentată în anexa nr. 7.
  Datele din Situația garanțiilor locale se completează astfel:– coloana 1 se completează cu denumirea județului, a tipului de instrument de datorie pentru care s-a emis garanția (împrumuturi contractate, bilete la ordin avalizate), valutele în care s-au contractat instrumentele de datorie;– în coloana 2 se înscrie valuta tranzacției;– coloanele 3 și 4 cuprind valoarea garanției emise în valuta de contract și, respectiv, în lei. Echivalentul în lei se calculează la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României și valabil în ultima zi a anului de raportare;– coloanele 5-10 se completează cu informații referitoare la finanțările rambursabile garantate, astfel:– coloanele 5 și 6 cuprind soldul finanțărilor rambursabile garantate la începutul anului, în valutele tranzacțiilor și, respectiv, în lei. Aceste date trebuie să corespundă cu soldul la finele anului al finanțărilor raportate în Situația garanțiilor locale din anul precedent celui de raportare;– în coloana 7 se înscriu tragerile din finanțările rambursabile garantate, în valutele tranzacțiilor;– în coloana 8 se înscriu rambursările de capital din finanțările rambursabile garantate, în valutele tranzacțiilor;– în coloana 9 se stabilește soldul la finele anului de raportare în valutele tranzacțiilor, pentru finanțările rambursabile aferente fiecărui instrument de datorie publică locală garantată, ca diferență între suma soldului la începutul anului (coloana 5) cu tragerile (coloana 7) și rambursările de capital (coloana 8);– în coloana 10 se înscrie soldul, reevaluat în lei, al finanțărilor rambursabile aferente fiecărui instrument de datorie publică locală garantată la finele anului de raportare. Finanțările rambursabile în valută se reevaluează la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil în ultima zi a anului de raportare.
  Situația garanțiilor locale se raportează în următoarea structură:– lit. A «Împrumuturi garantate», din care:– în lei, în coloanele 4, 6 și 10 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;– în valută, în coloanele 5 și 9 se înscrie soldul împrumuturilor garantate, totalizat pe feluri de valute ale tranzacțiilor, și anume: euro, dolari SUA etc.;– lit. B «Bilete la ordin avalizate», din care:– în lei, în coloanele 4,6 și 10 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;– în valută, în coloanele 5 și 9 se înscrie soldul biletelor la ordin avalizate, totalizat pe feluri de valute ale tranzacțiilor, și anume: euro, dolari SUA etc.;– lit. C «Totalul în valutele tranzacțiilor» se completează astfel:– în coloana 3 se înscrie valoarea garanțiilor emise, totalizată pe feluri de valute, și anume: euro, dolari SUA etc.;– în coloana 4 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;– în coloanele 5 și 9 se înscrie soldul finanțărilor rambursabile garantate, totalizat pe feluri de valute ale tranzacțiilor, și anume: euro, dolari SUA etc.;– în coloanele 7 și 8 se înscriu rulajele finanțărilor rambursabile garantate, totalizate pe feluri de valute ale tranzacțiilor, și anume: euro, dolari SUA etc.;– în coloanele 6 și 10 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;– lit. D «Totalul în euro și în lei» se completează în coloanele 3, 5, 7, 8 și 9 în euro, iar în coloanele 4, 6 și 10 în lei, astfel:– totalul în euro se stabilește astfel: pentru coloanele 3, 5 și 9, valutele, cu excepția euro, se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României și valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective și euro, iar pentru coloanele 7 și 8, valutele, cu excepția euro, se transformă în euro utilizând raportul de schimb dintre cursul valutar mediu anual calculat ca medie aritmetică simplă a cursurilor valutare medii lunare, calculate pe baza cursurilor valutare zilnice comunicate de Banca Națională a României pentru valutele respective, și cursul mediu anual pentru euro comunicat de Banca Națională a României;– totalul în lei se va calcula utilizându-se cursul valutar leu/euro comunicat de Banca Națională a României și valabil pentru ultima zi a anului de raportare.
  (la 27-06-2014, Pct. 8 din Cap. III a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 808 din 16 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 iunie 2014. )
  9. Modul de completare a Contului general al datoriei publice locale
  Contul datoriei publice locale directe și Situația garanțiilor locale se completează pe baza datelor raportate lunar de ordonatorii principali de credite (președinți de consilii județene și primari). În cazul împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale de către Ministerul Finanțelor Publice, în condițiile legii, din veniturile obținute din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, Contul datoriei publice locale directe se completează pe baza datelor din evidența, în format electronic, a direcției de specialitate din minister.
  Contul general al datoriei publice locale se întocmește de direcția de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice.
  Contul general al datoriei publice locale este însoțit de un raport în care se analizează principalele probleme legate de nivelul datoriei publice locale directe.
  (la 27-06-2014, Pct. 9 din Cap. III a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 808 din 16 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 iunie 2014. )
  10. Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
  (la 19-04-2019, Punctul 10. din Capitolul III a fost modificat de Litera d), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.004 din 9 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 19 aprilie 2019 )


  Anexa nr. 1

  la normele metodologice

  - model -
  REGISTRUL DATORIEI PUBLICE

  a) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe
  a.1) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - legi speciale

  Nr.
  crt
  Baza legală
  Identificare
  împrumut

  Valoarea nominală
  a împrumutului

  Data
  emisiunii

  Data
  scadenței
  Observații
  Lei Valută

  a.2) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - titluri de stat

  Nr.
  crt.

  Identificarea
  emisiunii de
  titluri
  de stat

  Valoarea
  emisiunii
  de titluri
  de stat

  Valuta
  emisiunii
  de titluri
  de stat

  Data
  emisiunii*)

  Data
  scadenței**)

  Nivelul
  dobânzii
  (%)

  Nr. de
  zile
  până la
  scadență

  Curs
  istoric

  Valoarea
  nominală a
  emisiunii
  de titluri
  de stat
  Observații

  ------------
  *) Pentru certificatele de trezorerie vândute prin rețeaua Trezoreriei Statului se va completa perioada de vânzare.
  **) Pentru certificatele de trezorerie vândute prin rețeaua Trezoreriei Statului se va completa perioada de scadență.
  ----------
  Pct. a.2) din anexa 1 a fost modificat conform anexei 1 din ORDINUL nr. 1.088 din 12 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 18 mai 2010, în baza pct. 4 al art. I din același act normativ.

  a.3) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe-leasing financiar
  Nr. crt.
  Data/
  Act normativ/
  Act adițional

  Denumire
  creditor
  Număr
  contract
  Data

  Denumire
  împrumutat

  Obiectul,
  scopul
  finanțării

  Suma
  -lei-

  Valuta
  de
  contract

  Nivelul
  dobânzii,
  comisioanelor și
  alte
  costuri

  Perioada
  de grație
  Perioada
  de rambursare
  Obs.

  a.4) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe-împrumuturi și alte instrumente de datorie

  Nr.
  crt.

  Data
  semnării
  contractului

  Denumirea
  și
  scopul
  finanțării

  Denumirea
  credito-
  rului/finanțatorului

  Nr. de
  ordine
  și
  data
  contractării
  finanțării

  Denumirea
  împrumutatului

  Valoarea
  finanțării
  (valuta de
  contract)

  Nivelul
  dobânzii,
  comisioanelor
  și
  alte
  costuri

  Perioada
  de
  grație
  și perioada
  de
  rambursare

  Numărul
  și
  data
  acordului
  de
  împrumut
  subsidiar

  Nr. și
  data
  actelor
  adiționale
  la
  acorduri
  Obs.

  a.5) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe-instrumente de cash management

  Nr.
  crt

  Nr. si data
  convenției

  Denumirea instituției
  de credit

  Valoarea
  depozitului
  (lei)

  Nivelul
  dobânzii
  (%)

  Perioada
  de rambursare
  Observații

  b) Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate
  b.1) Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale
  Nr. crt.
  Nr. act adițional, data/
  Nr. scrisoare de garanție, data/poziția în cadrul scrisorii/Finanțator/Beneficiar
  Legea specială, dataValoareTip valută
  Executări de garanții
  lei

  Termen de valabilitate/
  explicații
  Obs.
  leiValută
  emisădiminuatărămasă
  123456 = 4 – 57891011
  TOTAL

  (la 23-01-2018, Litera b.1) din Litera b) , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.345 din 29 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 23 ianuarie 2018 )

  b.2) Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - împrumuturi și alte instrumente de datorie

  Nr.
  crt.

  Data
  semnării
  finanțării

  Denumirea
  și
  scopul
  finanțării

  Nr. de
  ordine
  și
  data
  emiterii
  garanției/
  Baza
  legală

  Denumirea
  garantatului

  Denumirea
  creditorului

  Suma
  garantată
  (valută de
  contract)

  Nivelul
  dobânzii,
  comisioanelor
  și
  alte
  costuri

  Perioada
  de
  grație
  si perioada
  de
  rambursare

  Numărul
  și
  data
  convenției
  de
  garantare

  Nr. și
  data
  actelor
  adiționale
  la
  acorduri
  Obs.

  c) Subregistrul datoriei publice locale directe

  Nr.
  crt.

  Nr. si
  dată
  semnare
  contract
  /acord
  finanțare

  Denumire
  și
  scop
  finanțare

  Denumire
  finanțare

  Denumire
  împrumutat/
  beneficiar

  Valoare
  finanțare
  Valută
  de
  contract

  Nivel
  dobânzi
  comisioane și
  alte
  costuri

  Perioada
  de
  grație
  și perioada
  de
  rambursare

  Nr. si
  data act
  adițional
  la contract
  acord
  finanțare
  Obs
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  d) Subregistrul datoriei publice locale garantate

  Nr.
  crt.

  Nr. și
  dată
  semnare contract/
  acord
  finanțare

  Nr. și
  dată
  semnare contract/
  acord
  garantare

  Denumire
  și
  scop
  finanțare

  Denumire
  finanțator

  Unitate
  administrativ-teritorială
  garantă

  Denumire
  garantat

  Valoare
  finanțare
  garantată
  Valuta
  de contract

  Nivel
  dobânzii,
  comisioane si
  alte
  costuri

  Perioada
  de
  grație
  si perioada
  de
  rambursare

  Număr
  și
  dată
  act
  adițional
  la contract/
  acord
  finanțare

  Nr. și
  dată
  act
  adițional
  la contract/
  acord
  garantare
  Obs.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


  Anexa nr. 2

  la normele metodologice
  - model -
  FORMULARUL 1

  RAPORT
  privind finanțările rambursabile primite
  (date generale aferente finanțării rambursabile)

  Operatorul economic raportor/Autoritatea administrației publice centrale sau locale raportoare .......................
  Descrierea finanțării rambursabile ......................................
  Nr. de referință al finanțării rambursabile .............................
  Creditor/Finanțator ............. Țara ..................................
  Data semnării .........................................................
  Data intrării în vigoare ...... Data estimativă a ultimei trageri .......
  Suma finanțării rambursabile ............................................
  Valuta de contract ......................................................
  Obiectul finanțării rambursabile .......................................
  Denumirea operatorului economic împrumutat/Autoritatea administrației publice locale împrumutată/CUI (în cazul în care este altul decât cel care raportează) ................
  Sectorul economic al beneficiarului finanțării ..........................
  Acordul de împrumut subsidiar/Acordul de împrumut subsidiar și garanție - nr. ......./data
  Pentru garanțiile acordate de Guvernul României se completează:
  Numărul garanției .......................................................
  Data emiterii garanției ................................................
  Banca administrator al finanțării rambursabile ..........................
  Convenția de garantare nr. ......../.....................................
  Durata finanțării rambursabile ............., din care:
  perioada de grație .....................................................
  perioada de rambursare .................................................I. Rambursare:– tip (rate egale, rate inegale, într-o singură rată);– moneda;– periodicitate (trimestrial, semianual, anual, neregulat etc.);– locul plății;– datele de plată.II. Dobânda percepută:– tip (variabilă sau fixă);– rata aplicabilă sau procentul;– marja aplicabilă;– nr. de zile luate în calcul (efectiv sau 30/360 sau 365 de zile);– periodicitate (lunar, trimestrial, semianual);– data și locul de stabilire (pentru dobânda variabilă - cu X zile înainte de scadență etc);– datele de plată;– convenția aplicabilă privind ziua lucrătoare pentru efectuarea plății (anterioară/următoare etc).III. Comisioane aferente împrumutului:– tip (inițial, de angajament, de management, de risc, de amânare, de anulare, de suspendare, de plată anticipată etc);– comisionul la fondul de risc;– procent sau suma absolută;– nr. de zile luate în calcul (efectiv sau 30/360 sau 365 de zile);– periodicitate (unic - precizându-se, după caz, datele exacte de plată, lunar, trimestrial, semianual etc);– baza la care se aplică (total împrumut, valoare tranșă etc).IV. Penalizări percepute de finanțator pentru neachitarea la scadență a serviciului datoriei publice sau a altor obligații asumate în cadrul împrumutului (tip, procent, bază de calcul, mod de calcul etc).
  Pentru creditele furnizor sau oriunde este cazul se completează în plus cu: numele asigurătorului (agenția de credit de export) tranzacției din partea creditorului, prima de asigurare percepută, locul plății.
  Numele persoanei care poate fi contactată pentru informații ulterioare:
  Numele ................ Funcția .............
  Adresa ................ Telefon .............
  Fax ............... Telex ..............
  Data .......... Semnătura
  Numele ......................................
  Funcția ......................................
  Adresa ......................................
  Telefon ......................................
  Fax .........................................

  Anexe: - Contractul de împrumut/credit;– (Formularul 1A "Scadențarul estimativ al tragerilor și al plăților aferente finanțării rambursabile")
  Modul de completare a formularului 11. Formularul 1 se întocmește și se raportează în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a creditului și ori de câte ori apar modificări în ceea ce privește datele menționate, împreună cu următoarele anexe:– Contractul de împrumut/credit;– Scadențarul estimativ al plăților de dobânzi și comisioane;– Scadențarul estimativ al tragerilor și al plăților de capital;– actele adiționale.2. "Operatorul economic raportor/Autoritatea administrației publice centrale sau locale raportoare": se înscrie denumirea completă a operatorului/a autorității administrației publice centrale sau locale care raportează finanțarea rambursabilă.3. "Descrierea finanțării rambursabile": se înscriu informații referitoare la tipul instrumentului de datorie, denumirea finanțării din acordul de finanțare, inclusiv destinația acesteia.4. "Nr. finanțării rambursabile": se înscrie codul de identificare al împrumutului alocat de banca creditoare.5. "Creditor/Finanțator": se înscrie denumirea sau numele creditorului/finanțatorului.
  Dacă este un grup de bănci, se indică numele băncii conducătoare (principale).
  "Țara": se înscrie denumirea țării în care este localizat creditorul. Se înscrie țara de reședință, și nu cea de origine a creditorului. Pentru împrumuturile cu mai mult de un creditor localizat în țări diferite se menționează cuvântul "multiple". În cazul unui organism financiar internațional nu trebuie menționată țara în care își are sediul general, ci doar numele organismului.
  6. "Data semnării": se înscrie data la care a fost semnat acordul de finanțare.7. "Împrumutat/Debitor/CUI": se înscrie denumirea beneficiarului finanțării rambursabile, care semnează acordul/contractul de finanțare în cazul finanțărilor garantate de stat sau acordul de împrumut subsidiar în cazul finanțărilor rambursabile contractate de stat și subîmprumutate și asigură derularea finanțării rambursabile, precum și codul unic de înregistrare.8. "Data intrării în vigoare": se înscrie data intrării în vigoare a acordului de finanțare, comunicată de banca finanțatoare.9. "Data estimativă a ultimei trageri": se va înscrie data estimativă a ultimei trageri prevăzute în acordul de finanțare.10. "Suma finanțării rambursabile": se completează suma exactă, la nivel de unități și de zecimale, așa cum este prevăzută în acordul de finanțare.11. "Valuta de contract": se înscrie valuta în care se va acorda finanțarea rambursabilă, prevăzută în acordul de finanțare.12. "Denumirea operatorului economic împrumutat": se înscrie denumirea beneficiarului finanțării rambursabile.13. "Sectorul economic al beneficiarului finanțării": se indică sectorul din economie căruia îi este destinată finanțarea și scopul acesteia.14. "Banca română administrator al finanțării rambursabile": se înscrie denumirea băncii române prin care se va derula finanțarea rambursabilă.15. "Acordul de împrumut subsidiar/Acordul de împrumut subsidiar și garantare/Convenția de garantare": se înscriu numărul și data contractului/convenției încheiat/încheiate între beneficiarul finanțării și garant.16. "Durata finanțării rambursabile": se înscrie perioada pentru care este acordată finanțarea, în cadrul căruia se specifică atât perioada de grație, cât și perioada de rambursare.17. "Rambursare": se indică condițiile de rambursare prevăzute în acordul de finanțare, indiferent de denumirea acestuia, și în plus se anexează graficul de rambursare stabilit cu finanțatorul.18. "Dobânda": se indică datele aferente dobânzii percepute, astfel cum sunt prevăzute în acordul de finanțare, indiferent de denumirea acestuia.19. "Comision": se indică comisoanele percepute conform termenilor prevăzuți în acordul de finanțare, indiferent de denumirea acestuia.20. "Numărul garanției": se înscrie numărul din Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate.21. "Data emiterii garanției": se înscrie data înregistrată în Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate.22. "Numele persoanei care poate fi contactată pentru informații ulterioare": se înscriu numele persoanei care face raportarea, funcția acesteia, adresa, telefonul, faxul, telexul, data completării formularului, precum și semnătura raportorului, iar la primire, numele persoanei din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor care asigură ținerea evidenței finanțării rambursabile, funcția acesteia, adresa, telefonul, faxul. La prezentarea formularului completat la Ministerul Economiei și Finanțelor se înscriu de către acesta data primirii și numărul finanțării rambursabile atribuit prin Subregistrul datoriei publice guvernamentale.

  FORMULARUL 1A

  SCADENȚARUL ESTIMATIV
  al tragerilor și al plăților aferente finanțării rambursabile

  Operatorul economic raportor/Autoritatea administrației publice centrale sau locale raportoare .......................
  Denumirea finanțării rambursabile ...................................
  Numărul de referință al finanțării rambursabile .....................
  Creditor/Finanțator ................ Țara ...........................
  Data semnării ......................................................
  Data estimativă a ultimei trageri ..................................
  Suma finanțării (în valuta de contract) ............................1. Trageri stabilite conform acordului de finanțare sau estimate de operatorul economic raportor, după caz:
  a) [] pentru întreaga sumă a creditului există o singură schemă de amortizare;
  b) [] pentru fiecare tragere există câte o schemă de amortizare.
  Graficul estimativ al tragerilor:

  Tragere

  Data

  Valoare

  Total


  2. Rate de capital, astfel cum sunt stabilite:
  Atenție! Sumele se completează exact (la nivel de unități și de zecimale).
  a) Graficul de amortizare:

  Rata de
  capital

  Data

  Valoare

  % din valoarea
  împrumutului

  Total
  Modul de completare a formularului 1A
  Formularul 1A se întocmește și se raportează în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a creditului și ori de câte ori apar modificări în ceea ce privește informațiile prevăzute în acesta.
  "Operatorul economic raportor/Autoritatea administrației publice centrale sau locale raportoare": se înscrie denumirea completă a operatorului economic/a autorității administrației publice centrale sau locale care raportează finanțarea rambursabilă.
  "Denumirea finanțării rambursabile": se completează cu informații referitoare la tipul instrumentului de datorie, denumirea finanțării din acordul de finanțare, inclusiv destinația acesteia.
  "Numărul de referință al finanțării rambursabile": se înscrie codul de identificare al împrumutului, alocat de banca creditoare.
  "Creditor/Finanțator": se înscrie denumirea sau numele creditorului/finanțatorului.
  Dacă este un grup de bănci, se va indica numele băncii conducătoare (principale).
  "Țara": se înscrie denumirea țării în care este localizat creditorul. Se înscrie țara de reședință, și nu cea de origine a creditorului. Pentru finanțările cu mai mult de un creditor localizat în țări diferite se menționează cuvântul "multiple". În cazul unui organism financiar internațional nu trebuie menționată țara în care își are sediul general, ci doar numele organismului.
  "Data semnării": se înscrie data la care a fost semnat acordul de finanțare.
  "Data estimativă a ultimei trageri": se înscrie data estimativă a ultimei trageri prevăzute în acordul de finanțare.
  "Suma finanțării (în valuta de contract)": se completează suma exactă, la nivel de unități și de zecimale, așa cum este prevăzută în acordul de finanțare.
  "Trageri": se va bifa una dintre cele doua variante: a) sau b).

  FORMULARUL 2

  SITUAȚIA
  finanțării rambursabile la data de .............

  Operatorul economic raportor/Autoritatea administrației publice centrale sau locale raportoare .......................
  Creditor/Finanțator.............. Țara ..........
  Denumire finanțare ......
  Nr. de referință al finanțării/nr. scrisorii de garanție .....
  Data semnării ...................
  Data estimativă a ultimei trageri ..................
  Suma finanțării rambursabile (în valuta de contract) ...........
  Aferent finanțării rambursabile ...... sau tragerii în valoare de ....... din data ......
  Datele calendaristice și sumele tranzacțiilor efectuate în perioada de raportare .....
  Atenție! Sumele se completează exact (la nivel de unități și de zecimale).
  a) Trageri/Utilizări efective:

  Tragere

  Plăți către contractanți

  Data


  Suma trasă
  (valuta
  de contract)

  Data plății


  Plata efectivă
  în lei

  Total
  cumulat  Total
  cumulat  b) Trageri/Utilizări estimative pentru perioada următoare perioadei de raportare până la data limită de tragere:

  Tragere estimată

  Plăți estimative către
  contractanți


  Perioada

  Suma trasă
  (valuta
  de contract)

  Data plății


  Plata în lei


  Pentru luna următoare
  (lunii pentru care se
  face raportarea) ...


  Pentru următoarele
  3 luni cumulat  Total
  cumulat  Total
  cumulat  c) Plăți efectuate la scadentă:

  Rata de
  capital

  Data
  scadenței

  Valoare

  % din valoarea
  finanțării

  Total cumulat
  Plăți de
  dobânzi și
  comisioane

  Suma la
  care se
  aplică

  % care
  se aplică

  Interval


  Data
  scadenței

  Valoare
  (în valuta
  de contrac)

  Dobânda


  ..


  Total cumulat
  dobânzi  ..


  Comision de
  angajament  ..


  Total cumulat
  comision de
  angajament
  ..


  Alte
  comisioane  ..


  Total alte
  comisioane  ..


  Total general


  d) Plăti aflate la scadență și neefectuate:

  Rate de
  capital

  Data
  scadenței

  Valoare

  % din valoarea
  finanțării

  Total cumulat
  Plăți de dobânzi
  și comisioane

  Suma
  datorată

  Data
  scadenței

  Suma neplătită
  (în valuta de
  contract)

  Dobânda
  ..
  Total dobânzi
  cumulate  ..
  Comision de
  angajament  ..
  Total comision
  de angajament
  cumulat


  ..
  Alte comisioane
  ..
  Total alte
  comisioane  ..
  Total general
  cumulat  e) Plăți de arierate:
  Rate de capital/Dobânzi/Comisioane

  Rata de capital

  Suma datorată

  Data
  scadenței

  Data plății
  arieratei

  Suma plătită

  Total cumulat

  Plăți de dobânzi
  și comisioane

  Suma datorată

  Data
  scadenței

  Data plății
  arieratei

  Suma plătită

  Dobânda


  Total dobânzi
  cumulate


  Comision de
  angajament


  Total comision
  de angajament
  cumulat


  Alte comisioane


  Total alte
  comisioane  Total general
  cumulat

  f) Comisionul de risc pentru împrumuturi cu garanția statului/subîmprumuturi:
  Sold la începutul perioadei de raportare ............
  Plăți în perioada de raportare ...............
  Sold la sfârșitul perioadei de raportare ............

  Modul de completare a formularului 2
  Formularul 2 se întocmește și se raportează lunar în termen de 15 zile de la închiderea lunii de raportare. Dacă este specific unei anumite trageri, se va specifica tragerea în valoare de ......... din data ......... . Pentru lunile în care nu au fost efectuate trageri și/sau plăți se vor raporta tragerile și/sau plățile efectuate până la închiderea lunii de raportare.
  "Operatorul economic raportor/Autoritatea administrației publice centrale sau locale raportoare": se înscrie denumirea completă a operatorului economic/a autorității administrației publice locale care raportează finanțarea.
  "Denumire finanțare": se înscrie denumirea finanțării din acordul de finanțare.
  "Nr. de referință al finanțării/nr. scrisorii de garanție": se înscrie codul de identificare al finanțării alocat de banca creditoare/nr. scrisorii de garanție alocat de Ministerul Economiei și Finanțelor.
  "Creditor/Finanțator": se înscrie denumirea sau numele creditorului/finanțatorului. Dacă este un grup de bănci, se indică numele băncii conducătoare (principale).
  "Țara": pentru împrumuturile externe se înscrie denumirea țării în care este localizat creditorul. Se înscrie țara de reședință, și nu cea de origine a creditorului. Pentru împrumuturile externe cu mai mult de un creditor localizat în țări diferite se menționează cuvântul "multiple". În cazul unui organism financiar internațional nu trebuie menționată țara în care își are sediul general, ci doar numele organismului.
  "Data semnării": se înscrie data la care a fost semnat acordul de finanțare.
  "Data estimativă a ultimei trageri": se înscrie data estimativă a ultimei trageri prevăzute în acordul de finanțare.
  "Suma finanțării (în valuta de contract)": se completează suma exactă, la nivel de unități și de zecimale, așa cum este prevăzută în acordul de finanțare.
  a) "Trageri/Utilizări": se completează data și suma exactă pentru fiecare tragere efectuată în luna pentru care se face raportarea, precum și valoarea cumulată a tragerilor efectuate de la intrarea în vigoare a finanțării. Utilizările se completează în cazul creditelor care se rambursează de la bugetul de stat, cu sumele în lei plătite efectiv din sumele trase către contractanții angajați pentru realizarea proiectului finanțat din finantarea rambursabilă respectivă; data utilizării se va considera data plății efective către contractant, dovedită cu ordin de plată.
  b) "Trageri estimative": se completează pe bază de estimări în funcție de stadiul derulării proiectului.
  c) "Plăți efectuate la scadență": se completează data și suma exactă a plății pentru fiecare rată de capital, dobândă sau comision plătit în luna pentru care se face raportarea, precum și total plăți la scadență efectuate de la intrarea în vigoare a finanțării.
  d) "Plăți aflate la scadență și neefectuate": se completează cu data și suma exactă scadentă și neplătită în contul ratelor de capital, dobânzilor sau al comisioanelor în luna pentru care se face raportarea, precum și total plăți aflate la scadență și neefectuate de la intrarea în vigoare a finanțării.
  e) "Plăți de arierate": se completează în cazul în care una dintre plățile raportate într-o lună anterioară este efectuată în luna pentru care se face raportarea, precum și total plăți de arierate efectuate de la intrarea în vigoare a finanțării și total plăți (la scadență și de arierate) efectuate de la intrarea în vigoare a finanțării.
  f) "Comisionul de risc pentru finanțări rambursabile cu garanția statului/subîmprumuturi": datele solicitate se referă la comisionul de risc prevăzut să fie plătit în convenția de garanție/acordul de împrumut subsidiar/acordul de împrumut subsidiar și garanție încheiată/încheiat între Ministerul Economiei și Finanțelor și beneficiarul finanțării.

  FORMULARUL 2A

  Ordonator principal de credite
  Unitatea de management al proiectului/Direcția credite externe
  Proiect/împrumut
  EXECUȚIE BUGETARĂ
  aferentă cheltuielilor cu intrările din credite interne și
  externe în luna .... și cumulat, precum și cheltuieli
  estimative pentru perioada următoare
  Capitol Subcapitol Paragraf
  Grupa/
  Titlu
  ArticolAlineatDenumire indicator
  Plan
  conform
  programului

  Cheltuieli
  pe luna ...

  Cheltuieli
  cumulate de la
  începutul anului până la...

  Cheltuieli
  estimative
  pentru luna
  următoare

  Cheltuieli
  estimative
  pt următoarele 3 luni

  Disponibil
  până la
  sfârșitul
  anului
  lei
  Plăți
  efective
  valută

  Plăți
  efective
  lei

  Plăți
  efective
  valută

  Plăți
  efective
  lei

  Plăți
  efective
  valută

  Plăți
  efective
  lei

  Plăți
  efective
  valută

  Plăți
  efective
  lei
  A B 2
  5006CREDITE EXTERNE
  01 CHELTUIELI CURENTE
  10TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL
  20TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII
  55TITLUL VII - ALTE TRANSFERURI
  57TITLUL VIII - ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  71TITLUL X - ACTIVE NEFINANCIARE
  Capitol ...
  01 CHELTUIELI CURENTE
  10TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL
  01 Cheltuieli salariale în bani
  01 Salarii de bază
  13Indemnizații de delegare
  03 Contribuții
  01
  Contribuții de asigurări sociale
  de stat
  02 Contribuții de asigurări de șomaj
  03
  Contribuții de asigurări sociale
  de sănătate
  04
  Contribuții de asigurări pentru
  accidente de muncă și boli
  profesionale
  06
  Contribuții pentru concedii și
  indemnizații
  07
  Contribuții la Fondul de
  garantare a creanțelor salariale
  20 TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII
  01Bunuri și servicii
  01 Furnituri de birou
  02 Materiale pentru curățenie
  03
  Încălzit, iluminat și forța
  motrică
  04 Apă, canal și salubritate
  05 Carburanți și lubrifianți
  06 Piese de schimb
  08
  Poștă, telecomunicații, radio,
  tv, internet
  30
  Alte bunuri și servicii pentru
  intreținere și funcționare
  02Reparații curente
  05
  Bunuri de natura obiectelor de
  inventar
  30Alte obiecte de inventar
  06Deplasări, detașări, transferări
  01 Deplasări interne, detașări, tranferări
  02 Deplasări în străinătate
  11
  Cărți, publicații și materiale
  documentare
  12Consultanță și expertiză
  13Pregătire profesională
  16Studii și cercetări
  24
  Comisioane și alte costuri
  aferente împrumuturilor
  01
  Comisioane și alte costuri
  aferente împrumuturilor externe
  30Alte cheltuieli
  30
  Alte cheltuieli cu bunuri și
  servicii
  55 TITLUL VII - ALTE TRANSFERURI
  01A. Transferuri interne
  03 Programe cu finanțare rambursabil
  57 TITLUL VIII - ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  01Asigurări sociale
  02Ajutoare sociale
  01 Ajutoare sociale în numerar
  70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  71 TITLUL X - ACTIVE NEFINANCIARE
  01Active fixe
  02
  Mașini, echipamente și mijloace
  de transport
  03
  Mobilier, aparatură birotică și
  alte active corporale
  30Alte active fixe

  Notă: cheltuieli estimative la nivel de capitole, titluri, articole și alineate.


  Anexa nr. 3

  la normele metodologice

  - model -
  SITUAȚIA
  privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
  sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
  1. Nr. și dată semnare contract/acord: ..........................................2. Dată intrare în vigoare: .....................................................3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: ...................4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: .............................5. Dată intrare în vigoare: .....................................................6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: ...................7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: .......................8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail .........................................9. Persoană împuternicită: ......................................................10. Garantat: ...................................................................11. Finanțator: .................................................................12. Destinație finanțare rambursabilă: ..........................................13. Valoare finanțare (în valuta de contract): ..................................14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): ....................., din care:– perioadă de grație (în luni, de la - până la): ...............................– perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): ...........................15. Trageri/Utilizări din finanțare:

  Tragere

  Plăți către contractori

  Data
  tragerii

  Suma trasă
  (în valuta
  de contract)

  Data plății


  Suma plătită
  (echivalent lei)

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  Total
  cumulat  Total
  cumulat


  16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:


  Perioada

  Estimare sumă trasă
  (în valuta de contract)

  Estimare sumă plătită
  (echivalent lei)

  trimestrul... anul...  trimestrul... anul...  trimestrul... anul...  trimestrul... anul...  Total


  17. Plăți efectuate la scadență:

  Rate de capital

  Dobânzi

  Comisioane

  Data
  scadenței

  Valoare
  (în
  valuta
  de contract)

  %
  din
  valoare
  finanțare

  Data
  plății

  Valoare
  (în valuta
  de
  contract)

  %
  aplicat

  Data
  plății

  Valoare
  (în valuta
  de
  contract)

  %
  aplicat

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  Total
  cumulat

  ...

  ...

  Total
  cumulat

  ...

  x

  Total
  cumulat

  ...

  x
  18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

  Rate de capital

  Dobânzi

  Comisioane

  Data
  scadenței

  Valoare
  (în
  valuta
  de contract)

  %
  din
  valoare
  finanțare

  Data
  plății

  Valoare
  (în valuta
  de
  contract)

  %
  aplicat

  Data
  plății

  Valoare
  (în valuta
  de
  contract)

  %
  aplicat

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  Total
  cumulat

  ...

  ...

  Total
  cumulat

  ...

  x

  Total
  cumulat

  ...

  x
  19. Plăți de arierate:

  Rate de capital

  Dobânzi

  Comisioane

  Data
  scadenței

  Valoare
  (în
  valuta
  de contract)

  %
  din
  valoare
  finanțare

  Data
  plății

  Valoare
  (în valuta
  de
  contract)

  %
  aplicat

  Data
  plății

  Valoare
  (în valuta
  de
  contract)

  %
  aplicat

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  Total
  cumulat

  ...

  ...

  Total
  cumulat

  ...

  x

  Total
  cumulat

  ...

  x
  20. Plăți aferente împrumutului garantat:

  Încasări comision la fondul de
  risc constituit de unitatea
  administrativ-teritorială

  Plăți efectuate de unitatea
  administrativ-teritorială,
  în calitate de garant

  Sume recuperate de la
  beneficiarul de garanție

  Data la care s-au
  efectuat 3 plăți
  succesive de către
  unitatea
  administrativ-
  teritorială, în
  calitate de garant

  Data
  încasării

  Valoare
  (în valuta
  de contract)

  Data
  plății

  Valoare
  (în valuta
  de contract)

  Data
  plății

  Valoare
  (în valuta
  de contract)

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  Total cumulat

  ...

  Total cumulat

  ...

  Total cumulat

  ...


  Data: ..........
  Semnătura ordonatorului principal de credite
  Semnătura contabilului/directorului economic
  Modul de completare a formularului
  Formularul se întocmește pentru fiecare tip de instrument al datoriei publice locale prevăzut la art. 62 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, intern ori extern, contractat direct de o unitate administrativ-teritorială, fără garanția statului, sau garantat de o unitate administrativ-teritorială, pe perioada utilizării și rambursării finanțării respective, și se raportează direcției de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 15 zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea, de către autoritatea executivă a administrației publice locale. În formular, avalizarea biletelor la ordin emise de operatorii economici sau de serviciile publice din subordinea unității administrativ-teritoriale se asimilează operațiunii de garantare de către respectiva unitate administrativ-teritorială a împrumuturilor contractate de operatorii economici sau de serviciile publice din subordinea acesteia.
  În titulatura formularului, la poziția "Nr. și dată semnare contract/acord" se completează numărul și data contractului sau acordului aferent finanțării rambursabile contractate sau garantate de unitatea administrativ-teritorială, iar la poziția "Dată intrare în vigoare" se înscrie data intrării în vigoare a contractului sau acordului respectiv, comunicată de finanțator.
  "Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord": se completează, dacă este cazul, numărul și data semnării actului/actelor adițional/adiționale la contractul/acordul menționat.
  "Nr. și dată semnare contract/acord de garantare": se completează numărul și data contractului sau acordului de garantare numai în cazul garantării de către unitatea administrativ-teritorială a unui împrumut contractat de un operator economic sau de un serviciu public din subordinea acesteia.
  "Dată intrare în vigoare": se înscrie data intrării în vigoare a contractului sau acordului de garantare, comunicată de finanțator, numai în cazul garantării de către unitatea administrativ-teritorială a unui împrumut contractat de un operator economic sau de un serviciu public din subordinea acesteia.
  "Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord": se completează, dacă este cazul, numărul și data semnării actului/actelor adițional/adiționale la contractul/acordul de garantare, numai în cazul garantării de către unitatea administrativ-teritorială a unui împrumut contractat de un operator economic sau de un serviciu public din subordinea acesteia.
  "Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă": se înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale care a contractat sau garantat finanțarea rambursabilă.
  "Adresă completă, telefon/fax, e-mail": se completează datele de contact ale autorității executive a administrației publice locale care raportează.
  "Persoană împuternicită": se înscriu numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale pentru care se raportează.
  "Garantat": se completează denumirea operatorului economic sau a serviciului public din subordinea unității administrativ-teritoriale doar în cazul unui împrumut contractat de acesta cu garanția unității administrativ-teritoriale.
  "Finanțator": se înscrie denumirea sau numele finanțatorului/împrumutătorului. Dacă este un grup de bănci, se va indica denumirea băncii conducătoare sau principale.
  "Destinație finanțare rambursabilă": se înscrie investiția publică de interes local pentru a cărei realizare a fost contractată/garantată finanțarea rambursabilă internă/externă.
  "Valoare finanțare": se completează suma exactă și valuta de contract a finanțării. Valuta de contract este valuta în care sa acordat finanțarea rambursabilă internă/externă, prevăzută în contractul/acordul semnat.
  "Durată finanțare": se înscrie perioada pentru care este acordată finanțarea rambursabilă, în luni, în cadrul căreia se specifică atât perioada de grație, cât și perioada de rambursare. Totodată, se precizează datele, inițială și finală, ale perioadelor respective.
  "Trageri/Utilizări din finanțare": se completează, în ordine cronologică, data și suma exactă pentru fiecare tragere, în valuta de contract, și la "Total cumulat" se înscrie valoarea cumulată, la data raportării, a tragerilor efectuate de la intrarea în vigoare a contractului/acordului aferent respectivei finanțări. Utilizările se completează în cazul finanțărilor care se rambursează din bugetul local, cu sumele în lei plătite efectiv, din sumele trase, către contractanții angajați pentru realizarea investiției finanțate, data plății efective către contractant fiind cea din ordinul de plată.
  "Estimări trageri/utilizări din finanțare": se înscriu atât sumele estimate a fi trase din finanțarea respectivă, trimestrial, pe o perioadă de un an următoare raportării, așa cum sunt prevăzute în contractul/acordul aferent finanțării, cât și plățile estimate a se efectua către contractori din sumele estimate a fi trase. În lipsa unor astfel de prevederi contractuale, se înscriu valorile estimate de autoritatea executivă a administrației publice locale care raportează.
  "Plăți efectuate la scadență": se completează, în ordine cronologică, data și suma exactă a plății pentru fiecare rată de capital, dobândă sau comision plătit, în valuta de contract, și la "Total cumulat" se înscrie valoarea cumulată, la data raportării, a plăților respective. La "% din valoare finanțată" se înscrie valoarea ponderii fiecărei rate de capital rambursate, respectiv valoarea ponderii cumulate a ratelor de capital rambursate, în valoarea finanțării. În cazul dobânzilor și comisioanelor, la "% aplicat" se înscriu rata dobânzii și nivelul comisionului, pe baza cărora au fost determinate valorile plătite efectiv.
  "Plăți aflate la scadență și neefectuate": se completează, în ordine cronologică, data și suma exactă scadentă și neplătită în contul ratelor de capital, al dobânzilor sau al comisioanelor.
  "Plăți de arierate": se completează în cazul în care una dintre plățile raportate într-o lună anterioară la pct. 18 din formular este efectuată în luna pentru care se face raportarea, precum și totalul cumulat al plăților de arierate efectuate de la intrarea în vigoare a contractului/acordului aferent finanțării rambursabile.
  "Plăți aferente împrumutului garantat": se completează pentru împrumutul garantat de unitatea administrativ-teritorială, în cazul unui împrumut contractat de un operator economic sau de un serviciu public din subordinea acesteia. În raportare se înscriu valorile anuale pentru perioada 2008-2011 și valorile lunare începând cu anul 2012. Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant se completează dacă este cazul.
  Situația raportată se datează și se semnează de ordonatorul principal de credite.
  ----------
  Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 672 din 15 mai 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2012, conform pct. 2 al art. I din același act normativ.


  Anexa nr. 4

  la normele metodologice
  CONTUL GENERAL
  al datoriei publice guvernamentale la data de 31 decembrie ..............................
  - model -

  Contul general al datoriei publice guvernamentale directe
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - valuta de contract;
  B - valoare contractată;
  C - valuta tranzacției;
  D - soldul la începutul anului;
  E - rulajul anului în valuta tranzacției (mil.);
  F - soldul la finele anului;
  G - plăți efectuate de Ministerul Finanțelor, în calitate de împrumutat, din fondul de risc (mil. lei);
  H - valuta de contract (mil.);
  I - suma (mil. lei);
  J - valuta tranzacției (mil.);
  K - trageri/angajamente noi;
  L - rambursări/refinanțări.
  Nr. crt.Denumirea finanțării/baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/Numărul de referință al finanțării rambursabilePerioada pentru care se angajează finanțareaABCDEFG

  HI
  JIKLJI
  01234567891011 = 7 + 9 – 101213
  A.
  Titluri de stat pe termen scurt:
  - în valuta tranzacției:
  - total: în euro
  în lei
  B.
  Titluri de stat pe termen mediu și lung:
  - în valuta tranzacției:
  - total: în euro
  în lei
  C.
  Împrumuturi de la instituții financiare românești sau străine:
  - în valuta tranzacției:
  - total: în euro
  în lei
  D.
  Împrumuturi de la guverne și agenții guvernamentale străine, instituții financiare internaționale sau de la alte organisme financiare internaționale:
  - în valuta tranzacției:
  - total: în euro
  în lei
  E.
  Împrumuturi de la UE [Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înființare a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre]:
  - în valuta tranzacției:
  - total: în euro
  în lei
  E1.
  Împrumuturi de la UE [Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj întro situație de urgență (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19]:
  - în valuta tranzacției:
  - total: în euro
  în lei
  F.
  Împrumuturi din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului:
  - în valuta tranzacției:
  - total: în euro
  în lei
  G.
  Instrumente structurate:
  - în valuta tranzacției:
  - total: în euro
  în lei
  H.
  Leasing financiar:
  - în valuta tranzacției:
  - total: în euro
  în lei
  I.
  Instrumente de cash management:
  - în valuta tranzacției:
  - total: în euro
  în lei
  J.
  Plasamente private:
  - în valuta tranzacției:
  - total: în euro
  în lei
  K.Total datorie publică în valutele tranzacțiilor  L.
  Total datorie:
  - total: în euro
  în lei

  (la 24-11-2021, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.449 din 19 noiembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1120 din 24 noiembrie 2021 )


  Anexa nr. 5

  la normele metodologice
  SITUAȚIA
  garanțiilor guvernamentale
  - model -
  I. Garanții guvernamentale acordate în baza legilor speciale
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - sold la începutul anului
  B - intrări garanții noi
  C - ieșiri

  Nr. crt.Acte normative în baza cărora au fost emise garanțiileABCDin care:Soldul la finele anului  AnulăriRambursări beneficiariExecuții

  Valoarea garantată aferentă execuțieiPlata efectivă MF - lei -
  0123456789 = 2 + 3 - 4
  1
  Act normativ
  a) garanții emise în lei
  (mii lei)
  b) garanții emise în valută
  (mii unități valută)
  c) echivalent lei (mii lei)
  Total general
  a) garanții emise în lei
  (mii lei)
  b) garanții emise în valută
  c) echivalent - în euro
  - în lei (mii lei)
  II. Alte garanții guvernamentale
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - termen de valabilitate a garanției
  B - valuta de contract sau a tranzacției
  C - valoarea garanției emise - valută (mil.)
  D - valoarea garanției emise - suma (mil. lei)
  E - soldul la începutul anului - valută (mil.)
  F - soldul la începutul anului - suma (mil. lei)
  G - rulajul în anul - trageri (mil. valută)
  H - rulajul în anul - rambursări (mil. valută)
  I - soldul la finele anului - valută (mil.)
  J - soldul la finele anului - suma (mil. lei)
  K - plăți efectuate de Ministerul Finanțelor, în calitate de garant, din fondul de risc (mil. lei)


  Nr. garanție

  Denumirea finanțării/baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/Numărul de referință al finanțării rambursabile

  Perioada pentru care se angajează finanțarea

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

  I

  J

  I

  K

  L

  J

  I

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11 = 7 + 9 - 10

  12

  13

  A. Garanții acordate pentru finanțări rambursabile contractate de operatorii economici:
  - în valuta tranzacției:
  - total: în euro
  în lei

  B. Garanții acordate pentru finanțări rambursabile contractate de autoritățile administrației publice locale:
  - în valuta tranzacției:
  - total: în euro
  în lei

  C. Garanția de stat membru emisă, în numele și în contul statului, prin Acordul de garanție voluntară în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19
  - în valuta tranzacției:
  - total: în euro
  în lei

  D. Total în valuta tranzacțiilor

  E. Total: în euro
  în lei

  (la 23-04-2021, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 503 din 20 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 23 aprilie 2021 )


  Anexa nr. 6

  la normele metodologice

  - model -
  CONTUL
  datoriei publice locale directe la data de 31 decembrie .......

  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - Rulajul anului ........ în valuta tranzacției (mil.) Trageri
  B - Rulajul anului ........ în valuta tranzacției (mil.) Rambursări

  Denumire județ, instrument de
  datorie publică locală directă,
  valuta de contract

  Valuta
  tranzacției

  Soldul la începutul
  anului în valuta
  tranzacției (mil.)

  Soldul la începutul
  anului (mil. lei)
  A B
  Soldul la finele
  anului în valuta
  tranzacției
  (mil.)

  Soldul la
  finele
  anului
  (mil. lei)
  1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 5 - 6 8

  A. Titluri de valoare -
  obligațiuni municipale
  a) în lei
  b) în euro
  c) în dolari SUA
  B. Împrumuturi de la bănci
  comerciale sau alte instituții
  de credit
  a) în lei
  b) în euro
  c) în dolari SUA
  C. Alte tipuri de finanțare
  a) în lei
  b) în euro
  c) în dolari SUA
  D. Total în valutele
  tranzacțiilor
  a) în lei
  b) în euro
  c) în dolari SUA
  E. Total în euro și în lei

  ----------
  Anexa 6 a fost înlocuită cu anexa 1 la ORDINUL nr. 808 din 16 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 iunie 2014, conform pct. 2 al art. I din același act normativ.


  Anexa nr. 7

  la normele metodologice

  - model -
  SITUAȚIA
  garanțiilor locale la data de 31 decembrie .......

  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - Soldul finanțării garantate la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)
  B - Rulajul finanțării garantate, în anul.........., în valuta tranzacției (mil.) Trageri
  C - Rulajul finanțării garantate, în anul ........., în valuta tranzacției (mil.) Rambursări
  D - Soldul finanțării garantate la finele anului în valuta tranzacției (mil.)
  9 = 5 + 7 - 8

  Denumire județ, instrument de
  datorie publică locală garantată,
  valuta de contract

  Valuta
  tranzacției

  Valoarea garanției
  emise în valuta
  tranzacției
  (mil.)

  Valoarea
  garanției
  emise
  (mil. lei)
  A
  Soldul finanțării
  garantate la
  începutul
  anului (mil. lei)
  B C D
  Soldul finanțării
  garantate la finele
  anului
  (mil. lei)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  A. Împrumuturi garantate
  a) în lei
  b) în euro
  c) în dolari SUA
  B. Bilete la ordin avalizate
  a) în lei
  b) în euro
  c) în dolari SUA
  C. Total în valutele
  tranzacțiilor
  a) în lei
  b) în euro
  c) în dolari SUA
  D. Total în euro și în lei

  ----------
  Anexa 7 a fost înlocuită cu anexa 2 la ORDINUL nr. 808 din 16 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 iunie 2014, conform pct. 2 al art. I din același act normativ.


  Anexa nr. 8

  la normele metodologice

  - model -
  REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
  a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale

  Nr.
  crt.

  Denumire
  document
  încheiat,
  nr. și
  dată
  semnare
  Hotărâre
  consiliu
  local/
  județean/
  Consiliul
  General
  al Municipiului
  București

  Destinație
  finanțare

  Denumire
  și
  sediu
  finanțator

  Valoare
  finanțare
  (valuta de
  contract)

  Perioadă
  de
  grație

  Perioadă
  de
  rambursare
  Dobândă Comisioane Alte costuri
  Nr.
  și
  dată
  act
  adițional
  contract
  /
  acord
  Observații

  Nivel
  (%)

  Termen
  de
  plată

  Nivel
  (%)

  Termen
  de
  plată

  Nivel
  (%)

  Termen
  de
  plată
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
  a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale

  Nr.
  crt.

  Denumire
  document
  încheiat,
  nr. și
  dată
  semnare
  Hotărâre
  consiliu
  local/
  județean/
  Consiliul
  General
  al Municipiului
  București

  Denumire
  garantat

  Destinație
  finanțare

  Denumire
  și
  sediu
  finanțator

  Valoare
  finanțare
  garantată
  (valuta de
  contract)

  Perioadă
  de
  grație

  Perioadă
  de
  rambursare
  Dobândă
  Comisioane
  și
  alte costuri

  Nr.
  și
  dată
  act
  adițional
  contract
  /
  acord
  Observații

  Nivel
  (%)

  Termen
  de
  plată

  Nivel
  (%)

  Termen
  de
  plată
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


  Anexa nr. 9

  la normele metodologice
  Formularul 1 „Prima casă“
  Situația utilizării plafonului de garantare la data de ...
  - lei -
  Nr. crt.Denumirea instituției de creditPlafon alocat pentru anul în curs Numărul contractelor emise și în vigoare din plafonul alocat pentru anul în cursValoarea garanțiilor emise și în vigoare din plafonul alocat pentru anul în cursNumărul promisiunilor de garantare emise și în vigoare din plafonul alocat pentru anul în cursValoarea promisiunilor de garantare emise și în vigoare din plafonul alocat pentru anul în cursTotal plafon utilizat din plafonul alocat în anul în cursPlafon neutilizat din plafonul alocat în anul în cursObservații
  12345678 = 5 + 79 = 3 – 810

  Banca 1
  Banca 2
  ....
  Total general
  Persoană împuternicită de FNGCIMM - S.A. IFN,
  .........................

  Mod de completare
  Prin acest formular se raportează utilizarea plafonului alocat pentru anul în curs.
  Se completează cu informațiile privind numărul garanțiilor și promisiunilor de garantare, precum și valoarea garanțiilor și promisiunilor de garantare emise din plafonul anului și în vigoare, cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare.
  Informațiile se raportează agregat la nivel de instituție de credit.

  (la 19-04-2019, Formularul 1 din Anexa nr. 9 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.004 din 9 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 19 aprilie 2019 )
  Notă
  Potrivit art. III din ORDINUL nr. 2.004 din 9 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 19 aprilie 2019, prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția formularelor 1, 2 și 4 prevăzute în anexa nr. 2, care intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2019.

  Formularul 2 „Prima casă“
  Situația garanțiilor acordate de către FNGCIMM - S.A. IFN în baza contractelor de garantare la data de .......
  Nr. crt.Denumirea instituției de creditValuta de contract
  Valoarea garanțiilor emise
  (în valuta de contract)

  Valoarea garanțiilor repuse în drepturi și obligații
  (în valuta de contract)

  Alte intrări
  (în valuta de contract)

  TOTAL
  (în valuta de contract)
  Observații
  în luna de raportarecumulat de la începutul anuluiîn luna de raportarecumulat de la începutul anuluiîn luna de raportarecumulat de la începutul anuluiîn luna de raportarecumulat de la începutul anului
  12345678910 = 4 + 6 + 811 = 5 + 7 + 912

  Banca 1

  Banca 2


  ..........


  Total general


  Persoană împuternicită de FNGCIMM - S.A. IFN,
  ..................................

  Mod de completare
  Prin acest formular se raportează valoarea garanțiilor emise în luna de raportare, inclusiv garanțiile emise la care s-a renunțat până la sfârșitul lunii de raportare, dar și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, repunerile în drepturi și obligații aferente contractului de credit și de garantare conform deciziilor de repunere întocmite de FNGCIMM - S.A. IFN atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, precum și alte intrări reprezentând diferențele aferente contractelor de garantare provenite din raportarea instituțiilor de credit, atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare.
  Informațiile se raportează agregat la nivel de instituție de credit.

  (la 19-04-2019, Formularul 2 din Anexa nr. 9 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.004 din 9 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 19 aprilie 2019 )
  Notă
  Potrivit art. III din ORDINUL nr. 2.004 din 9 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 19 aprilie 2019, prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția formularelor 1, 2 și 4 prevăzute în anexa nr. 2, care intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2019.

  Formularul 3 „Prima casă“

  Scadențarul estimativ al rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor
  garantate de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de .............


  Nr. crt.

  Denumirea instituției de credit

  Valuta de contract a creditelor garantate

  Rambursări de rate de capital în primul an
  al contractului de credit
  (în valuta de contract)

  Rambursări de rate de capital în
  al 2-lea an
  al contractului de credit
  (în valuta de contract)

  Rambursări de rate de capital în
  al 3-lea an
  al contractului de credit
  (în valuta de contract)

  Rambursări de rate de capital în
  al 4-lea an
  al contractului de credit
  (în valuta de contract)

  Rambursări de rate de capital în al 5-lea an
  al contractului de credit
  (în valuta de contract)

  Rambursări de rate de capital în
  al 6-lea an
  al contractului de credit
  (în valuta de contract)

  Rambursări de rate de capital în
  al ... an
  al contractului de credit
  (în valuta de contract)

  Rambursări de rate de capital în
  al 31-lea an
  al contractului de credit
  (în valuta de contract)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  Banca 1

  Banca 2

  .........

  Total general

  Mod de completare
  Pentru garanțiile aflate în portofoliu în luna de raportare prin acest formular se raportează rambursările de rate de capital ce urmează a fi efectuate în valuta de contract, agregate pe instituții de credit, pe toată durata contractului de credit garantat.

  Formularul 4 „Prima casă“
  Rambursările de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate
  de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de .........
  Nr. crt.Denumirea instituției de creditValuta de contractRambursări de rate de capitalRenunțări la contracte de garantareContracte de garantare diminuateValoarea garanțiilor respinse la platăValoarea garanțiilor plătite de M.F.P.TOTAL IEȘIRI
  în luna de raportarecumulat de la începutul anuluiîn luna de raportare cumulat de la începutul anuluiîn luna de raportarecumulat de la începutul anuluiîn luna de raportarecumulat de la începutul anului în luna de raportarecumulat de la începutul anuluiîn luna de raportarecumulat de la începutul anului
  1234567891011121314 = 4 + 6 + 8 + 10 + 1215 = 5 + 7 + 9+ 11 + 13

  Banca 1

  Banca 2

  .............

  Total general

  Persoană împuternicită de FNGCIMM - S.A. IFN,
  ...............................

  Mod de completare
  Prin acest formular se raportează rambursările de capital efectuate de beneficiarii Programului, renunțările la contractele de garantare, diminuările aferente valorii contractelor de garantare, valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluționate cu refuz la plată conform deciziilor de respingere emise de FNGCIMM - S.A. IFN, precum și valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluționate prin plată, reprezentând sumele plătite efectiv de Ministerul Finanțelor Publice, în lei sau valută, după caz, atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare.
  Informațiile se raportează agregat la nivel de instituție de credit.

  (la 19-04-2019, Fomularul 4 din Anexa nr. 9 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.004 din 9 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 19 aprilie 2019 )
  Notă
  Potrivit art. III din ORDINUL nr. 2.004 din 9 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 19 aprilie 2019, prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția formularelor 1, 2 și 4 prevăzute în anexa nr. 2, care intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2019.

  (la 23-01-2018, Anexa nr. 9 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 3.345 din 29 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 23 ianuarie 2018 )


  Anexa nr. 10

  la normele metodologice
  - model -
  Formularul 1 "Mihail Kogălniceanu"

  Situația utilizării plafonului
  de garantare la data de ...

  - lei -

  Nr.
  crt.

  Denumirea instituției
  de credit

  Număr
  contracte
  în
  derulare

  Plafon
  alocat

  Valoarea
  garanțiilor
  acordate

  Plafon
  neutilizat
  1 2 3 4 5 6
  Banca 1

  Banca 2
  ............
  Total general

  Mod de completare
  Prin acest formular se raportează utilizarea plafonului de garantare.
  Se completează cu informațiile privind numărul și valoarea garanțiilor acordate cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare.
  Informațiile se raportează agregat la nivel de instituție de credit.

  Formularul 2 "Mihail Kogălniceanu"

  Situația garanțiilor acordate de
  către FNGCIMM - S.A. IFN la data de ........

  - lei -

  Nr.
  crt.

  Denumirea instituției
  de credit

  Valoarea
  garantată
  în luna de
  raportare

  Valoarea
  garantată cumula-
  tă de la
  începutul anului
  Observații
  1 2 3 4 5
  Banca 1

  Banca 2
  .......
  Total general

  Mod de completare
  Prin acest formular se raportează valoarea garanțiilor emise efectiv.
  Se completează cu informații din luna de raportare, dar și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare.
  Informațiile se raportează agregat la nivel de instituție de credit.

  Formularul 3 "Mihail Kogălniceanu"

  Scadențarul estimativ al rambursărilor de capital
  aferente împrumuturilor garantate de
  FNGCIMM - S.A. IFN la data de ....................

  - lei -

  Nr.
  crt.


  Denumirea
  instituției
  de credit

  Rambursări de capital
  în primul an
  calendaristic al
  contractului de credit

  Rambursări de capital
  în al doilea an al
  contractului de
  credit

  Total
  rambursări
  de capital

  1

  2

  3

  4

  5 = 3 + 4
  Banca 1
  Banca 2
  .......
  Total
  general  Mod de completare
  Pentru garanțiile emise în luna de raportare, prin acest formular se raportează rambursările de capital ce urmează a fi efectuate, în lei, agregate pe instituții de credit, pe toată durata contractului de credit garantat.

  Formularul 4 "Mihail Kogălniceanu"

  Rambursările de capital efectuate în contul
  împrumuturilor garantate de către
  FNGCIMM - S.A. IFN la data de .........

  - lei -

  Nr.
  crt.

  Denumirea instituției
  de credit

  Rambursări de capital
  efectuate în luna de raportare

  Total rambursări
  de capital

  1

  2

  3

  4


  Banca 1
  Banca 2
  .......
  Total general  Mod de completare
  Prin acest formular se raportează rambursările de capital efectuate de beneficiarii de credite garantate, atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, agregat pe instituții finanțatoare.

  Formularul 5 "Mihail Kogălniceanu"

  Situația anulărilor de garanții/respingerilor
  la plată la data de .......

  - lei -

  Nr.
  crt.

  Denumirea
  instituției
  de credit
  Nr. contracte
  anulate în luna
  de raportare
  Valoarea
  garanțiilor
  anulate
  în luna de
  raportare


  Valoarea
  garanțiilor
  anulate
  cumulat de la
  începutul
  anului

  Valoarea
  garanțiilor
  respinse la
  plată în
  luna de
  raportare

  Valoarea
  garanțiilor
  respinse la
  plată
  cumulat de la
  începutul
  anului

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7


  Banca 1
  Banca 2
  ...........

  Total
  general  Mod de completare
  Prin acest formular se raportează numărul și valoarea renunțărilor/rezilierilor de garanții, precum și valoarea garanțiilor pentru care FNGCIMM a emis decizii de respingere la plată.
  Se completează cu informațiile din luna de raportare, dar și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, agregat la nivel de instituție de credit.

  Formularul 6 "Mihail Kogălniceanu"

  Situația executării garanțiilor de stat la data de ......

  - lei -

  Nr.
  crt.
  Denumirea
  instituției
  de credit  Valoarea
  garantată
  aferentă
  execuțiilor
  - în luna de
  raportare

  Valoarea
  garantată
  aferentă
  execuțiilor
  - cumulat de la
  începutul anului

  Plată efectivă
  în luna de
  raportare  Plată efectivă
  cumulat de
  la începutul
  anului


  1

  2

  3

  4

  5

  6


  Banca 1  Banca 2
  ..........  Total
  general

  Mod de completare
  Prin acest formular se raportează valoarea garantată prin scrisorile de garanție emise și care au fost supuse executării, respectiv plățile de capital efectuate de Ministerul Finanțelor Publice atât în cursul lunii de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, agregat pe instituții finanțatoare.

  (la 13-01-2014, Anexa 10 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 17 din 10 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2014, având conținutul anexei 3 din același act normativ. )


  Anexa nr. 11

  la normele metodologice
  - model -
  Formularul 1

  Situația utilizării plafonului de garantare la data de .........

  - lei -

  Nr. crt.

  Denumirea instituției
  de credit

  Număr contracte în derulare

  Plafon alocat

  Valoarea garanțiilor emise

  Plafon neutilizat

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Banca 1

  Banca 2

  ....

  TOTAL GENERAL

  Mod de completare
  Prin acest formular se raportează utilizarea plafonului de garantare.
  Se completează cu informațiile privind numărul și valoarea garanțiilor emise și în vigoare, cumulat de la începutul Programului până la sfârșitul lunii de raportare.
  Informațiile se raportează agregat la nivel de instituție de credit.
  (la 23-01-2018, Formularul 1 din Anexa nr. 11 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.345 din 29 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 23 ianuarie 2018 )

  Formularul 2

  Situația garanțiilor acordate de către
  FNGCIMM - S.A. IFN la data de ........

  - lei -

  Nr.
  crt.


  Denumirea instituției
  de credit


  Valoarea
  garantată
  în luna de
  raportare

  Valoarea
  garantată cumulat
  de la
  începutul anului

  Observații  1

  2

  3

  4

  5


  Banca 1


  Banca 2
  .......
  Total general
  Mod de completare
  Prin acest formular se raportează valoarea garanțiilor emise efectiv.
  Se completează cu informații din luna de raportare, dar și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare.
  Informațiile se raportează agregat la nivel de instituție de credit.

  Formularul 3

  Scadențarul estimativ al rambursărilor
  de capital aferente împrumuturilor garantate
  de FNGCIMM - S.A. IFN la data de .............

  - lei -

  Nr.
  crt.  Denumirea
  instituției
  de credit


  Rambursări de
  capital în
  primul an al
  contractului de
  credit

  .........
  Rambursări de
  capital în anul
  .... al
  contractului
  de credit

  Total rambursări
  de capital  1

  2

  3

  4

  5

  6


  Banca 1
  Banca 2
  .........  Total
  general

  Mod de completare
  Pentru garanțiile emise în luna de raportare, prin acest formular se raportează rambursările de capital ce urmează a fi efectuate, agregate pe instituții de credit, pe toată durata contractului de credit garantat.

  Formularul 4

  Rambursările de capital efectuate
  în contul împrumuturilor garantate
  de către FNGCIMM - S.A. IFN la data de .........

  - lei -

  Nr.
  crt.

  Denumirea instituției
  de credit

  Rambursări de capital
  efectuate în luna de raportare

  Total rambursări
  de capital

  1

  2

  3

  4


  Banca 1
  Banca 2
  .......
  Total general  Mod de completare
  Prin acest formular se raportează rambursările de capital efectuate de beneficiarii de credite garantate, atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, agregat pe instituții finanțatoare.

  Formularul 5

  Situația anulărilor de garanții/diminuărilor de garanții/respingerilor la plată la data de ……

  - lei -

  Nr. crt.

  Denumirea instituției de credit

  Nr. contracte anulate în luna de raportare

  Valoarea garanțiilor anulate în luna de raportare

  Valoarea garanțiilor anulate cumulat de la începutul anului

  Valoarea diminuărilor de garanții în luna de raportare

  Valoarea diminuărilor de garanții cumulat de la începutul anului

  Valoarea garanțiilor respinse la plată în luna de raportare

  Valoarea garanțiilor respinse la plată cumulat de la începutul anului

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Banca 1

  Banca 2

  ........

  Total general

  Mod de completare
  Prin acest formular se raportează numărul și valoarea renunțărilor la garanții/rezilierilor de garanții/diminuărilor de garanții, precum și valoarea garanțiilor pentru care FNGCIMM a emis decizii de respingere la plată.
  Se completează cu informațiile din luna de raportare, dar și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, agregat la nivel de instituție de credit.
  (la 23-01-2018, Formularul 5 din Anexa nr. 11 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.345 din 29 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 23 ianuarie 2018 )

  Formularul 6

  Situația executării garanțiilor
  de stat la data de ......

  - lei -

  Nr.
  crt.
  Denumirea
  instituției
  de credit  Valoarea
  garantată
  aferentă
  execuțiilor
  - în luna de
  raportare

  Valoarea
  garantată
  aferentă
  execuțiilor
  - cumulat de la
  începutul anului

  Plată efectivă
  în luna de
  raportare  Plată efectivă
  cumulat de
  la începutul
  anului


  1

  2

  3

  4

  5

  6


  Banca 1  Banca 2
  ..........  Total
  general

  Mod de completare
  Prin acest formular se raportează valoarea garantată prin scrisorile de garanție emise și care au fost supuse executării, respectiv plățile de capital efectuate de Ministerul Finanțelor Publice atât în cursul lunii de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, agregat pe instituții finanțatoare.

  (la 13-01-2014, Anexa 11 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 17 din 10 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2014, având conținutul anexei 4 din același act normativ. )


  Anexa nr. 12

  Formularul 1 „Prima Mașină“

  Situația utilizării plafonului de garantare la data de ........

  - lei -

  Nr. crt.

  Denumirea finanțatorului

  Număr contracte în derulare

  Plafon alocat

  Valoarea garanțiilor emise

  Plafon neutilizat

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Finanțator 1

  Finanțator 2

  ....

  TOTAL GENERAL

  Mod de completare
  Prin acest formular se raportează utilizarea plafonului de garantare.
  Se completează cu informațiile privind numărul și valoarea garanțiilor emise, cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare.
  Informațiile se raportează agregat la nivel de finanțator.
  (la 23-01-2018, Formularul 1 din Anexa nr. 12 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 3.345 din 29 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 23 ianuarie 2018 )

  Formularul 2 „Prima Mașină“

  Situația garanțiilor emise de către FNGCIMM - S.A. IFN și a comisionului de risc aferent la data de ........

  - lei -

  Nr. crt.

  Denumirea finanțatorului

  Valoare garantată emisă în luna de raportare

  Valoare garantată emisă cumulat de la începutul anului

  Valoare comision de risc aferent garanțiilor emise în luna de raportare

  Valoare comision de risc aferent garanțiilor emise cumulat de la începutul anului

  Obs.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Finanțator 1

  Finanțator 2

  ..........

  Total general

  Mod de completare
  Prin acest formular se raportează valoarea garanțiilor emise și a comisionului de risc aferent garanțiilor emise achitat de beneficiarii Programului.
  Se completează cu informații din luna de raportare, dar și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare.
  Informațiile se raportează agregat la nivel de finanțator.
  (la 23-01-2018, Formularul 2 din Anexa nr. 12 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 3.345 din 29 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 23 ianuarie 2018 )

  Formularul 3 "Prima Mașină"

  Scadențarul estimativ al rambursărilor de capital
  aferente finanțărilor garantate de
  Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru
  Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN
  la data de .............

  - lei -

  Nr.
  crt.


  Denumirea
  finanțatorului


  Rambursări de capital
  în primul an al
  contractului de
  finanțare

  Rambursări de capital
  în anul ... al
  contractului de
  finanțare

  Total rambursări
  de capital


  1

  2

  3

  4

  5

  6


  Finanțator 1


  Finanțator 2


  .........

  TOTAL GENERAL

  Mod de completare:
  Pentru garanțiile emise în luna de raportare prin acest formular se raportează rambursările de capital ce urmează a fi efectuate, agregate pe finanțatori, pe toată durata contractului de credit garantat.

  Formularul 4 "Prima Mașină"

  Rambursările de capital efectuate în contul finanțărilor garantate
  de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru
  Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN
  la data de .........

  - lei -

  Nr.
  crt.

  Denumirea
  finanțatorului

  Rambursări de capital
  efectuate în luna de
  raportare

  Total rambursări
  de capital

  1

  2

  3

  4


  Finanțator 1
  Finanțator 2
  .............  TOTAL GENERAL  Mod de completare:
  Prin acest formular se raportează rambursările de capital efectuate de beneficiarii de finanțări garantate, atât în luna de raportare, cât și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, agregat pe finanțatori.

  Formularul 5 „Prima Mașină“

  Situația renunțărilor la garanții/diminuărilor de garanții/respingerilor la plată la data de ……

  - lei -

  Nr. crt.

  Denumire finanțator

  Nr. renunțări garanții în luna de raportare

  Valoare renunțări la garanții în luna de raportare

  Valoare renunțări la garanții cumulat de la începutul anului

  Valoare diminuări de garanții în luna de raportare

  Valoare diminuări de garanții cumulat de la începutul anului

  Valoare garanții respinse la plată în luna de raportare

  Valoare garanții respinse la plată cumulat de la începutul anului

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Finanțator 1

  Finanțator 2

  ......

  Total general

  Mod de completare
  Prin acest formular se raportează numărul și valoarea renunțărilor la garanții/diminuărilor de garanții, precum și valoarea garanțiilor pentru care FNGCIMM a emis decizii de respingere la plată.
  Se completează cu informațiile din luna de raportare, dar și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, agregat la nivel de finanțator.
  (la 23-01-2018, Formularul 5 din Anexa nr. 12 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 3.345 din 29 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 23 ianuarie 2018 )

  Formularul 6 "Prima Mașină"

  Situația executării garanțiilor de stat
  la data de......

  - lei -

  Nr.
  crt.


  Denumirea
  finanțatorului


  Valoarea garantată
  aferentă execuțiilor
  - în luna de raportare

  Valoarea garantată
  aferentă execuțiilor
  - cumulat de la
  începutul anului

  Plată efectivă în
  luna de raportare


  Plată efectivă
  cumulat de la
  începutul
  anului

  1

  2

  3

  4

  5

  6


  Finanțator 1


  Finanțator 2  TOTAL GENERAL

  Mod de completare:
  Prin acest formular se raportează valoarea garantată prin contractele de garantare emise și care au fost supuse executării, respectiv plățile de capital efectuate de Ministerul Finanțelor Publice în cursul lunii de raportare, precum și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, agregat pe finanțatori.

  (la 02-02-2016, Anexa 12 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 64 din 15 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 2 februarie 2016 și are conținutul anexei din același act normativ. )