LEGE nr. 134 din 13 iunie 2017pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 15 iunie 2017
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 1 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) sancțiunea contravențională complementară - confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea contravenției silvice și/sau retragerea/suspendarea, după caz, a autorizației/atestatului/acordului.
  2. La articolul 2, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) ocolul silvic nominalizat - ocolul silvic care administrează și/sau asigură serviciile silvice în proximitatea unei suprafețe de fond forestier proprietate publică sau proprietate privată a unei unități administrativ-teritoriale sau proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice și care are obligația să asigure, pe bază de contract, administrarea/serviciile silvice, la solicitarea scrisă a proprietarului/succesorului în drepturi, care are obligația materializării fizice a limitelor proprietății și/sau în format Stereo 70, pe baza documentelor care atestă dreptul de proprietate asupra acestei suprafețe. Responsabilitatea privind corectitudinea materializării limitelor de proprietate revine proprietarului/succesorului în drepturi;
  3. La articolul 2, după litera d) se introduc două noi litere, literele e) și f), cu următorul cuprins:
  e) produse extraordinare - masa lemnoasă care se exploatează de pe terenuri din fondul forestier național amplasate sub/peste rețelele de transport sau distribuție a petrolului, a gazelor naturale sau a energiei electrice sau cea rezultată din exploatarea arborilor care periclitează circulația pe drumurile publice sau forestiere, la solicitarea scrisă a deținătorului rețelei sau al drumului. Suprafața de pe care se exploatează produsele extraordinare este cuprinsă în amenajamentele silvice sau este determinată de ocolul silvic, în cazul suprafețelor de fond forestier în privința cărora dispozițiile legale nu dispun elaborarea unui amenajament silvic. Actul de punere în valoare pentru produse extraordinare se aprobă de șeful ocolului silvic. Produsele extraordinare rezultate din exploatarea masei lemnoase de pe terenuri din fondul forestier proprietate publică aparțin administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului sau proprietarilor în cazul fondului forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale și se valorifică direct sau prin licitație, în condițiile regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, în vigoare, iar cele rezultate din exploatarea masei lemnoase de pe terenuri din fondul forestier proprietate privată aparțin proprietarilor;
  f) reținerea - măsura asigurătorie instituită în vederea probării provenienței materialelor lemnoase.
  4. La articolul 3, alineatul (1) se abrogă. 5. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei administratorul/ prestatorul de servicii silvice care încheie contracte de administrare/servicii silvice cu persoanele care dobândesc exclusiv dreptul de proprietate asupra masei lemnoase, fără a fi proprietare ale terenului pe care este amplasată aceasta. Contractele sunt nule de drept.6. La articolul 3 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) neasigurarea administrării sau serviciilor silvice de către proprietarii/succesorii legali de fond forestier prin ocoale silvice autorizate, pe bază de contract;
  7. La articolul 3 alineatul (3), literele c)-e) se abrogă. 8. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4

  Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei următoarele fapte:
  a) neasigurarea de către administratorii drumurilor și ai căilor ferate forestiere a întreținerii și reparării acestora, conform normelor legale în vigoare;
  b) neîndeplinirea de către ocolul silvic nominalizat a obligației de a asigura, pe bază de contract, la solicitarea scrisă a proprietarului/succesorului legal, administrarea/serviciile silvice, pentru fondul forestier pentru care se face solicitarea conform art. 2 lit. c). Încheierea contractului este condiționată în mod expres de existența documentelor de proprietate, precum și de existența limitelor de proprietate materializate în teren sau în coordonate Stereo 70. Fapta nu constituie contravenție în situația în care limitele proprietății forestiere nu sunt materializate în teren sau nu corespund documentelor de proprietate din vina proprietarului solicitant.
  9. La articolul 5, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 5
  (1) Constituie contravenție silvică depășirea posibilității, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale I și fără existența aprobărilor legale în acest sens, și se sancționează după cum urmează:
  a) cu avertisment, dacă depășirea reprezintă până la 3% din posibilitate;
  b) cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei, dacă depășirea reprezintă 3,1%-10% din posibilitate;
  c) cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei, dacă depășirea reprezintă 10,1%-25% din posibilitate;
  d) cu amendă de la 20.000 lei până la 30.000 lei, dacă depășirea reprezintă peste 25% din posibilitate.
  (2) Sancțiunea prevăzută la alin. (1) se aplică administratorului fondului forestier proprietate publică a statului sau ocolului silvic de regim, după caz.
  10. La articolul 5, alineatul (3) se abrogă. 11. La articolul 5, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: (4) Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului sau ocolul silvic de regim, după caz, care a autorizat spre exploatare masă lemnoasă prin care s-a depășit posibilitatea în condițiile alin. (1), pe lângă plata amenzii, are obligația achitării contravalorii funcțiilor pădurii nerealizate, care se calculează ca produs între volumul cu care s-a depășit posibilitatea, inclusiv ca urmare a recoltării produselor accidentale I, prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare la data producerii faptei, și factorul de multiplicare, a cărui valoare este de:
  a) 0,5 pentru pădurile încadrate în tipurile funcționale T V și T VI;
  b) 0,7 pentru pădurile încadrate în tipurile funcționale T III și T IV.
  Suma se face venit la fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică.
  (5) Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei autorizarea spre exploatare a produselor accidentale I, în situațiile în care documentația necesară aprobării modificării prevederilor amenajamentului silvic nu este avizată de structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură la data autorizării spre exploatare. Sancțiunea se aplică persoanelor care au autorizat spre exploatare produse accidentale I.
  12. La articolul 5, literele b) și c) ale alineatului (6) și alineatele (7) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  b) depășirea prin recoltare în alte condiții decât cele prevăzute de art. 59 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fără aprobarea legală a volumului de produse principale posibil de recoltat; depășirea se calculează ca diferență dintre suma volumelor recoltate în perioada de aplicare a amenajamentului silvic aprobat sau pentru care s-a organizat ședința de preavizare a soluțiilor tehnice - conferința a II-a de amenajare și posibilitatea anuală cumulată de produse principale, rezultată ca produs dintre posibilitatea anuală de produse principale și numărul de ani de aplicare a amenajamentului silvic;
  c) elaborarea unui amenajament silvic înainte de expirarea perioadei de valabilitate a celui existent cu încălcarea normelor tehnice elaborate conform prevederilor art. 20 alin. (4) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Sancțiunea se aplică fiecărei persoane semnatare a procesului-verbal al ședinței de preavizare a temei de proiectare - conferința I de amenajare și al ședinței de preavizare a soluțiilor tehnice - conferința a II-a de amenajare.(7) Dacă volumul recoltat anual dintr-o subunitate de gospodărire provenit din arborete în care este asigurată regenerarea naturală conform prevederilor legale depășește cu cel mult 10% posibilitatea anuală stabilită la nivelul subunității respective, cu încadrarea în posibilitate, fapta nu constituie contravenție așa cum este prevăzută la alin. (6) lit. b); în situația în care volumul de recoltat conform prevederilor amenajamentului silvic este amplasat într-o singură unitate amenajistică, acesta poate fi recoltat integral, prin depășirea posibilității anuale, situație în care nu se aplică sancțiunea silvică.(8) Constituie contravenție silvică recoltarea prin lucrări de conservare la nivelul de subunitate de gospodărire a unui volum mai mare decât volumul prevăzut pentru lucrări de conservare pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, fără existența unei aprobări legale în acest sens, și se sancționează după cum urmează:
  a) cu avertisment, dacă depășirea reprezintă până la 3% din volumul prevăzut;
  b) cu amendă de la 5.000 lei până la 10.000 lei, dacă depășirea reprezintă 3,1%-10% din volumul prevăzut;
  c) cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei, dacă depășirea reprezintă 10,1%-25% din volumul prevăzut;
  d) cu amendă de la 20.000 lei până la 30.000 lei, dacă depășirea reprezintă peste 25% din volumul prevăzut.
  13. La articolul 5, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei până la 6.000 lei depășirea cu peste 50% a procentului de extras prin lucrări de conservare stabilit prin amenajamentul silvic la nivel de arboret.14. La articolul 5^1, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5^1

  Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei următoarele fapte:
  15. La articolul 5^1, litera a) se abrogă.16. La articolul 5^1, literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  b) aprobarea sau autorizarea spre exploatare a actelor de punere în valoare de produse accidentale, altele decât cele rezultate din defrișările legal aprobate sau cele aferente instalațiilor de scos-apropiat, fără notificarea structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, cu/fără avizul acesteia, după caz;
  c) punerea în valoare, ca produse de igienă sau ca produse accidentale, a arborilor care nu îndeplinesc condițiile de a fi încadrați ca igienă sau produse accidentale. Sancțiunea se aplică persoanelor care au pus în valoare astfel de produse lemnoase, în care o parte din arbori sau toți arborii care fac obiectul actului de punere în valoare nu îndeplinesc condiția de a fi încadrați în categoria de produse accidentale/igienă. Pe lângă plata amenzii, persoana vinovată are obligația achitării contravalorii funcțiilor pădurii nerealizate, care se calculează ca produs dintre volumul pus în valoare din arbori care nu îndeplinesc condițiile de a fi încadrați ca igienă sau produse accidentale și prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare la data producerii faptei. Suma se face venit la fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică.
  17. La articolul 6, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
  e) compensarea volumului de recoltat prevăzut de amenajamentul silvic din unități amenajistice inaccesibile cu volume echivalente din unități amenajistice accesibile, cu excepția produselor accidentale I, de către ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice, din posibilitatea de produse principale, a volumului produselor accidentale I, a căror recoltare este avizată/aprobată în condițiile legii, precum și a volumului rezultat în urma tăierilor ilegale în anul precedent. Sancțiunea se aplică personalului cu atribuții în acest sens conform fișei postului sau, în lipsa fișei postului, se aplică șefului ocolului silvic;
  18. La articolul 6, litera f) se abrogă.19. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei neîmpădurirea de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, în termenul prevăzut de art. 30 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a suprafețelor de pădure afectate de incendii, în limita fondului de conservare și regenerare a pădurilor, constituit conform legii.20. La articolul 8 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum și distrugerea ori vătămarea de arbori, puieți, pomi de Crăciun ori lăstari din fondul forestier național sau tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum și distrugerea ori vătămarea de arbori de pe terenurile cu vegetație forestieră din afara fondului forestier național, dacă valoarea prejudiciului, stabilită potrivit legii, este de până la de 5 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. Se exceptează prejudiciile rezultate prin lucrările de exploatare forestieră, așa cum sunt definite de Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu reprezintă tăieri ilegale;
  21. La articolul 8, alineatul (3) se abrogă.22. La articolul 8, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei autorizarea spre exploatare a partizilor amplasate în arborete încadrate în tipul I funcțional - T I, fără aprobări legale, sau în arborete care îndeplinesc condițiile de a fi încadrate ca păduri virgine sau cvasivirgine conform prevederilor în vigoare.23. La articolul 9, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:
  f) accesul oricărui autovehicul în fondul forestier național, fără acordul scris al proprietarului sau administratorului, cu excepția autovehiculelor din dotarea personalului cu atribuții de control prevăzut la art. 24 alin. (1), atunci când personalul se găsește în misiune, a autovehiculelor destinate transportului masei lemnoase din exploatările autorizate, a celor din dotarea administratorilor de fond forestier și a gestionarilor fondurilor de vânătoare, a specialiștilor care elaborează studiile de includere în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine, personalului custozilor și administratorilor ariilor naturale protejate.
  24. La articolul 11, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) refuzul persoanelor care desfășoară activități în fondul forestier național sau în vegetația forestieră din afara acestuia de a participa, la solicitarea personalului silvic, a personalului din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, la acțiunile de stingere a incendiilor;
  25. La articolul 12, partea introductivă și literele e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 12

  Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei următoarele fapte:
  ..........................................................................
  e) trecerea animalelor domestice însoțite sau neînsoțite prin fondul forestier, fără aprobare legală. Sancțiunea se aplică însoțitorului turmei, dacă animalele sunt însoțite, sau proprietarului, dacă animalele sunt neînsoțite;
  f) aruncarea sau depozitarea în fondul forestier național a reziduurilor menajere, industriale, petroliere sau rezultate din prelucrarea lemnului, a substanțelor chimice și a apei sărate. În acest caz se aplică și sancțiunea complementară de obligare a contravenientului de a aduce terenul de îndată la starea inițială, pe cheltuiala sa;
  26. La articolul 13 alineatul (1), literele a)-d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) neefectuarea în două sezoane de vegetație a lucrărilor de regenerare artificială sau de completare a regenerării naturale, de către proprietar/administrator prestator de servicii silvice, a terenurilor pe care s-au realizat tăieri ilegale pe suprafețe compacte, tăieri accidentale pe suprafețe compacte de minimum 0,5 hectare fără derogări de la prevederile amenajamentului silvic sau a terenurilor oferite în compensarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier național, în termen de 2 ani de la somație/aprobare. În situația în care legea obligă la constituirea fondului de conservare și regenerare a pădurilor, acesta este utilizat la efectuarea lucrărilor de regenerare;
  b) neexecutarea, de către proprietar sau de către ocolul silvic care asigură administrarea, a lucrărilor de împădurire în terenurile destinate împăduririi în limita fondului de conservare și regenerare a pădurilor și/sau în cele intrate cu acte legale în fondul forestier în vederea împăduririi în perioada de aplicare a amenajamentului;
  c) neîncadrarea proporției speciei/speciilor principale din compozițiile de regenerare în intervalul prevăzut de normele tehnice privind regenerarea pădurilor sau în proiectele tehnice/studiile de specialitate aprobate;
  d) neachitarea anticipată predării-primirii terenului pentru care a fost aprobată scoaterea definitivă/ocuparea temporară din fondul forestier național a obligațiilor bănești prevăzute de Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În cazul predării de către ocolul silvic către beneficiarul scoaterii definitive sau în cazul ocupării temporare din fondul forestier a suprafeței aprobate, fără ca beneficiarul să achite anticipat toate obligațiile bănești prevăzute de legislația în vigoare, persoanele care au semnat procesul-verbal de predare-primire în calitate de predători au obligația să achite aceste obligații bănești, în sume egale. Stabilirea sumelor pentru fiecare persoană se face prin decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. Achitarea obligațiilor bănești este direct executorie, fără alte formalități prealabile, depunerea sumelor făcându-se în conturile prevăzute de legislația în vigoare;
  ................................................................
  f) neconstituirea și/sau nealimentarea de către administratorul fondului forestier sau de către proprietarii de fond forestier a fondului de conservare și regenerare a pădurilor. Sancțiunea se aplică administratorului pentru fondul forestier proprietate publică a statului sau proprietarului, în situația în care acesta are încheiat contract de servicii silvice.
  27. La articolul 14 alineatul (1), partea introductivă și literele a)-c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 14
  (1) Constituie contravenție silvică, dacă nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii, și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei până la 8.000 lei:
  a) modificarea sau casarea unui act de punere în valoare cu încălcarea normelor tehnice silvice, care are ca rezultat producerea unui prejudiciu a cărui valoare este de până la 5 ori valoarea unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. Prejudiciul se calculează ca produs între volumul care constituie prejudiciul și prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;
  b) efectuarea serviciului public de punere în valoare a masei lemnoase de către ocoale silvice la proprietarii de fond forestier și/sau vegetație forestieră din afara fondului forestier care nu au încheiat contracte de prestări servicii silvice/administrare/prestație silvică în condițiile legii ori ale căror astfel de contracte au fost suspendate sau expiră anterior termenului de reprimire a parchetului;
  c) constituirea actului de punere în valoare a masei lemnoase cu încălcarea normelor tehnice specifice în vigoare, care are ca rezultat producerea unui prejudiciu a cărui valoare este de până la 5 ori valoarea unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. Prejudiciul se calculează ca produs între volumul care constituie prejudiciul și prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;
  28. La articolul 14 alineatul (1), litera d) se abrogă.29. La articolul 14, alineatul (2) se abrogă.30. La articolul 15 alineatul (1), literele d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  d) vânzarea prin licitație sau negociere a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică fără asigurarea volumului de masă lemnoasă pentru consumul propriu al unităților de interes local finanțate, integral sau parțial, de la bugetul de stat sau bugetul local, cu neîncadrarea în volumul aprobat cu această destinație, unități care nu desfășoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, al persoanelor fizice, precum și a necesarului pentru consumul propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale respective;
  .........................................................
  f) autorizarea spre exploatare a masei lemnoase sau continuarea exploatării de către operatorii economici care nu dețin certificat de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil, cu excepțiile prevăzute la art. 62 alin. (3) și (4) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  31. La articolul 15 alineatul (1), după litera f) se introduc trei noi litere, literele g)-i), cu următorul cuprins:
  g) autorizarea spre exploatare a masei lemnoase sau efectuarea de lucrări silvo-tehnice în suprafețele pentru care este formulată notificare sau nu este emis aviz către ocoalele silvice/proprietari de către structurile teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură cu privire la existența pădurilor care îndeplinesc criteriile de păduri virgine sau de păduri cvasivirgine și care nu sunt incluse în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine;
  h) nerealizarea lucrărilor de depistare și prognoză a atacurilor bolilor și dăunătorilor pădurii, în conformitate cu normele tehnice privind protecția pădurilor împotriva bolilor și dăunătorilor. Sancțiunea se aplică administratorului;
  i) neexecutarea lucrărilor necesare pentru prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor pădurilor. Sancțiunea se aplică administratorului sau proprietarului, după caz.
  32. La articolul 15, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei până la 20.000 lei neprelucrarea masei lemnoase achiziționate la nivelul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau depășirea prin achiziție/procesare a procentului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din aceeași lege, de către un operator economic/grup de operatori economici. Operatorul economic/Grupul de operatori economici nu poate participa la licitațiile/negocierile organizate în anul de producție următor anului pentru care s-a constatat că nu s-a încadrat în procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau s-a depășit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din aceeași lege.(3) Volumul de materiale lemnoase sau contravaloarea acestora, dacă acestea nu pot fi identificate, achiziționat/procesat sau neprocesat, după caz, anual de către operatorul economic/grupul de operatori economici cu care nu se realizează procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau cu care s-a depășit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din aceeași lege, se confiscă.33. La articolul 16 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) exploatarea masei lemnoase din partizi contractate, fără autorizație de exploatare și proces-verbal de predare-primire a parchetului. Dacă fapta contravențională este săvârșită de către operatori economici atestați pentru exploatări forestiere, instituția din care face parte agentul constatator care a constatat fapta solicită Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru lucrări de exploatare forestieră sancțiunea retragerii certificatului de atestare, în condițiile legii. Materialele lemnoase rezultate în urma exploatării se confiscă;
  b) exploatarea masei lemnoase din parchete în afara termenelor prevăzute în autorizația de exploatare sau în actul de constatare încheiat la expirarea termenului înscris în autorizația de exploatare;
  34. La articolul 16 alineatul (1), litera c) se abrogă. 35. La articolul 16 alineatul (1), literele e)-g) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  e) exploatarea masei lemnoase de către persoanele fizice în alte condiții decât cele prevăzute la art. 62 alin. (3) și (4) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  f) cesionarea contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, încheiate în urma licitațiilor/negocierilor, în alte condiții decât cele prevăzute în Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
  g) amplasarea neautorizată pe arbori a curselor feromonale echipate cu nade feromonale sau alți atractanți pentru inducerea atacului de gândaci de scoarță, în alte condiții decât cele prevăzute în instrucțiunile în vigoare. Valoarea arborilor afectați de atacuri de gândaci de scoarță ca urmare a amplasării neautorizate se asimilează cu valoarea arborilor tăiați ilegal, iar fapta se încadrează drept contravenție, dacă valoarea prejudiciului este de peste 5 ori valoarea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior. Prejudiciul se calculează ca produs între volumul de masă lemnoasă afectat și prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior; volumul rezultat se valorifică conform reglementărilor în vigoare.
  36. La articolul 16 alineatul (2), partea introductivă și litera b) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei până la 6.000 lei, care se aplică membrilor comisiei de preselecție, neluarea de către comisia de preselecție a măsurii de respingere a participării pentru următoarele fapte ale operatorilor economici:
  ...........................................................................
  b) dacă au datorii restante față de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului sau față de proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, atât operatorul economic, cât și grupul de operatori economici din care face parte, după caz;
  37. La articolul 16 alineatul (2), literele d)-f) se abrogă. 38. La articolul 16, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei necompletarea anexei certificatului de atestare a operatorilor economici de către emitentul autorizației de exploatare a masei lemnoase pe picior, la momentul emiterii autorizației de exploatare.39. La articolul 17, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) scoaterea din rădăcini sau ridicarea din fondul forestier național fără aprobare legală a cioatelor și/sau a resturilor de exploatare nevalorificabile;
  40. La articolul 17, litera f) se abrogă. 41. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 18

  Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei până la 3.000 lei:
  a) neîndeplinirea obligației ca la exploatarea pădurilor de rășinoase să se cojească cioatele de pin și molid, în întregime, iar la celelalte rășinoase, prin curelare;
  b) menținerea în pădure pe o perioadă de peste 30 de zile, în intervalul 1 aprilie-1 octombrie, a lemnului de rășinoase necojit, cu excepția arborilor-cursă folosiți la combaterea dăunătorilor și a lemnului provenit din rupturi și doborâturi în masă. Dacă fapta se săvârșește în mod repetat într-un interval de 6 luni, se solicită comisiei emitente suspendarea/retragerea certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră;
  c) neîndeplinirea condițiilor de reprimire a parchetelor de exploatare la expirarea termenului prevăzut de autorizația de exploatare. Sancțiunea se aplică atât operatorului economic deținător al autorizației de exploatare, cât și personalului silvic care a făcut reprimirea parchetului;
  d) nerespectarea obligației de a amplasa panoul cu principalele date referitoare la parchetul aflat în exploatare, de către titularul autorizației de exploatare, conform prevederilor și specificațiilor prevăzute în instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos.
  42. La articolul 19 alineatul (1), literele b)-d) și g)-i) se modifică și vor avea următorulcuprins:
  b) expedierea, transportul, primirea, depozitarea materialelor lemnoase fără avize de însoțire a materialelor lemnoase sau cu avize de însoțire din care nu rezultă proveniența legală, așa cum sunt prevăzute de normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, cu excepția situațiilor prevăzute de aceste norme;
  c) primirea de către personalul operatorului de transport feroviar, al administratorului și/sau gestionarului infrastructurii căii ferate în vederea expedierii și/sau expedierea materialelor lemnoase fără avizele de însoțire a materialelor lemnoase valabile sau cu avize de însoțire din care nu rezultă proveniența legală ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund;
  d) primirea de către operatorii portuari a materialelor lemnoase fără avize de însoțire a materialelor lemnoase valabile sau cu avize de însoțire din care nu rezultă proveniența legală ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund;
  ...............................................................
  g) primirea, depozitarea și/sau prelucrarea materialelor lemnoase de către deținătorii depozitelor, piețelor, târgurilor, oboarelor și altele asemenea, ai altor spații destinate depozitării temporare și/sau ai instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fără avize de însoțire valabile sau cu avize de însoțire din care nu rezultă proveniența legală ori fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund;
  h) vânzarea și/sau cumpărarea materialelor lemnoase fără proveniență legală sau fără avizele de însoțire valabile ori cu avize din care nu rezultă proveniența legală sau documentele echivalente acestora, prevăzute de normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund;
  i) expedierea și/sau transportul materialelor lemnoase în mod repetat, în baza aceluiași aviz de însoțire. Repetabilitatea se demonstrează prin interogarea aplicației Iwood Tracking, cu martori sau cu informații cu caracter oficial obținute de la alte autorități ale statului.
  43. La articolul 19 alineatul (2), partea introductivă și literele a)-f) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei până la 6.000 lei și reținerea în vederea stabilirii provenienței și/sau confiscarea materialelor lemnoase în cauză următoarele fapte:
  a) deținerea de materiale lemnoase fără documente care să ateste îndeplinirea condițiilor cu privire la legalitatea provenienței acestora, fără avize de însoțire a materialelor lemnoase valabile sau cu avize de însoțire din care nu rezultă proveniența legală sau fără documentele comunitare echivalente acestora, prevăzute de lege;
  b) transportul materialelor lemnoase, după caz, cu aviz de însoțire a materialelor lemnoase a cărui valabilitate a expirat, cu aviz de însoțire fără cod unic online sau offline generat de aplicațiile Sistemului informatizat de urmărire a materialelor lemnoase, denumit în continuare SUMAL, și înscris în aviz, cu excepțiile prevăzute de normele legale, cu aviz de însoțire în care nu s-au înscris data și ora plecării transportului și, respectiv, valabilitatea, în funcție de distanța până la destinație;
  c) transportul de materiale lemnoase ale căror caracteristici nu corespund cu cel puțin unul dintre elementele înscrise în avizul de însoțire referitoare la: (i) volum pe specii/grupe de specii, cu luarea în considerare a toleranțelor;(ii) specie/grupe de specii.
  Sancțiunea complementară de confiscare se aplică asupra volumului, cu luarea în considerare a toleranțelor, care nu corespunde pe specii/grupe de specii cu care se depășește volumul înscris în avizul de însoțire. Confiscarea se poate realiza valoric în condițiile art. 22 alin. (7) sau fizic;

  d) expedierea și/sau transportul materialelor lemnoase din locurile identificate prin coordonate geografice, altele decât cele corespunzătoare provenienței legale, cu excepția situațiilor generate de erori de localizare justificate obiectiv, inclusiv prin emiterea de coduri unice offline/online de la locul de încărcare a materialului lemnos;
  e) expedierea și/sau transportul materialelor lemnoase pentru care nu au fost introduse în aplicația informatică elementele prevăzute de normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund și nu s-au obținut codurile online și/sau offline, după caz, cu excepțiile prevăzute de normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund;
  f) achiziția și comercializarea de materiale lemnoase pentru care este interzisă achiziția/comercializarea.
  44. La articolul 19 alineatul (2), litera g) se abrogă.45. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei până la 6.000 lei și cu confiscarea materialelor lemnoase în cauză transportul realizat cu mijloace de transport feroviare și navale, precum și cele care au ca destinație exportul, în situația în care perioada de valabilitate a avizelor de însoțire care însoțesc transportul de materiale lemnoase depășește perioada de executare a contractului de transport.46. La articolul 19 alineatul (3), litera a) se abrogă.47. La articolul 19, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei introducerea în aplicațiile informatice din SUMAL prevăzute de normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund și/sau înscrierea în avizul de însoțire a materialelor lemnoase a unui număr de înmatriculare diferit de cel al mijlocului de transport efectiv încărcat.48. La articolul 19 alineatul (4), literele a), e)-g), l) și m) se modifică și vor avea următorulcuprins:
  a) neutilizarea SUMAL, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Sancțiunea se aplică după notificarea de către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în caz de neconformare;
  ...........................................................
  e) neîndeplinirea, de către o organizație de monitorizare, a obligațiilor prevăzute pentru aceasta la art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei. Sancțiunea se aplică organizației de monitorizare;
  f) transmiterea cu întârziere mai mare de 15 zile de la data la care trebuia să se facă raportarea lunară, de către profesioniști, din culpa acestora, a datelor în SUMAL, cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei și cu suspendarea acordului de distribuire și utilizare a documentelor cu regim special pe o perioadă de până la 90 de zile. Sancțiunea se aplică după notificarea de către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;
  g) netransmiterea de către profesioniști a raportării lunare a datelor în SUMAL, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei și cu suspendarea acordului de distribuire și utilizare a documentelor cu regim special pe o perioadă de până la 90 de zile. Sancțiunea se aplică după notificarea de către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;
  ...............................................................
  l) neîndeplinirea de către operatorul economic destinatar al materialelor lemnoase, la momentul primirii în depozit, a obligației de a verifica veridicitatea codului unic, precum și data, ora, minutul și secunda, prin interogarea aplicației SUMAL, cu amendă de la 3.000 lei la 7.000 lei; materialele lemnoase primite fără cod unic valid se confiscă;
  m) nerespectarea de către utilizatorii SUMAL a obligațiilor referitoare la modul de operare a datelor în SUMAL, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei; nu se sancționează profesionistul care notifică structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură cu privire la săvârșirea erorii materiale;
  49. La articolul 19 alineatul (4), după litera o) se introduc două noi litere, literele p) și q), cu următorul cuprins:
  p) anularea nejustificată a unui aviz de însoțire și neraportarea în SUMAL a avizului de însoțire anulat pentru care a fost obținut cod unic, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; în situația în care se demonstrează că s-a realizat un transport ilegal în baza avizului de însoțire anulat se confiscă și materialele lemnoase în cauză;
  q) nedeținerea în depozit a cantităților de materiale lemnoase pe specii/grupe de specii și sortimente industriale, determinate ca diferențe între stocurile scriptice și faptice, inventariate la data efectuării controlului, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei și cu confiscarea contravalorii materialelor lemnoase în cauză, cu luarea în considerare a toleranțelor și perisabilităților admise legal.
  50. La articolul 19, alineatele (5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) În cazul neîndeplinirii/neimplementării de către operatorii economici a obligațiilor prevăzute la alin. (4) lit. h)-k) într-un interval de 6 luni de la data constatării, cuantumul amenzii se dublează.
  .....................................................(7) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la alin. (4) lit. a), g), l) și m) se fac și de către ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române, precum și de către ofițerii și subofițerii împuterniciți din cadrul Jandarmeriei Române.
  51. La articolul 19, alineatul (11) se abrogă.52. La articolul 19, alineatele (12)-(14) se modifică și vor avea următorul cuprins:(12) Pentru contravențiile constatate în timpul transportului materialelor lemnoase sancțiunea principală se aplică:
  a) conducătorului autovehiculului rutier pe care este încărcat materialul lemnos sau al autovehiculului rutier care tractează orice părți de autovehicule rutiere distinct înmatriculate/ neînmatriculate pe care este încărcat materialul lemnos, conducătorului atelajului dacă fapta este cea prevăzută la alin. (1) lit. i), alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. c) sau art. 21 lit. k);
  b) operatorului economic care realizează transportul, în cazul în care materialul lemnos se transportă cu mijloc de transport naval sau feroviar, după caz, dacă fapta este cea prevăzută la alin. (1) lit. i), alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. c) sau art. 21 lit. k);
  c) operatorului economic emitent al documentelor de însoțire a materialelor lemnoase, în măsura în care fapta nu constituie infracțiune potrivit legii penale, pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) și i) și alin. (2) lit. b)-e).
  (13) Mijlocul de transport cu care s-a realizat transportul de materiale lemnoase fără aviz de însoțire și/sau fără cod online sau offline, după caz, generat de aplicațiile SUMAL, pentru situațiile în care emiterea codului online sau offline este obligatorie, se confiscă, dacă valoarea materialelor lemnoase transportate depășește de 5 ori prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior sau dacă se constată repetarea faptei în interval de 6 luni de la data constatării primei fapte. Evaluarea masei lemnoase se realizează conform prevederilor art. 22 alin. (7).(14) Confiscarea mijloacelor de transport cu care s-a realizat transportul materialelor lemnoase prevăzute la alin. (13) se realizează conform procedurilor reglementate de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și de Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către agenții constatatori prevăzuți la art. 24 alin. (1) lit. d), d^1) și e). În situația în care se constată o contravenție silvică de către celelalte categorii de agenți constatatori cu competență în constatarea faptelor care vizează transportul materialelor lemnoase decât cei prevăzuți la art. 24 alin. (1) lit. d), d^1) și e), contravenție care are ca măsură complementară confiscarea mijlocului de transport, se solicită, în regim de urgență, inspectoratului de poliție pe raza căruia a fost constatată contravenția nominalizarea unui agent constatator, care, în echipă mixtă cu agentul constatator care a constatat contravenția, să aplice sancțiunea principală și complementară.
  53. La articolul 19, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu următorul cuprins:(15) Persoanele juridice ai căror agenți constatatori au competență în stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice au obligația de a nominaliza, la solicitare, persoane care să constate și să aplice contravenția silvică, inclusiv măsuri complementare, după caz, în echipe mixte împreună cu un agent constatator/agenți constatatori din cadrul persoanei juridice care a făcut solicitarea. Solicitarea se poate face pentru fapte care implică evaluarea volumului materialelor lemnoase sau confiscarea mijlocului de transport.54. Articolul 20 se abrogă.55. La articolul 21, literele g), i), k) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  g) nepredarea în custodie, în termen de 30 de zile, la structura teritorială competentă a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură a dispozitivelor dreptunghiulare de marcat lemn și a documentelor cu regim special nefolosite, de către persoanele juridice care le dețin, în cazul încetării activității pentru care au fost confecționate aceste dispozitive, dizolvării sau reorganizării persoanei juridice, pierderii autorizării, fie ca urmare a expirării certificatului de atestare în activitatea de exploatare forestieră, fie ca urmare a aplicării sancțiunii complementare de retragere a autorizației de funcționare a ocolului silvic, după caz;
  ...............................................................
  i) transportul de la locul de recoltare al pomilor de Crăciun recoltați de pe teritoriul național și al materialelor lemnoase nemarcate cu amprenta dispozitivului dreptunghiular prevăzut de normele privind circulația materialelor lemnoase în vigoare; pomii de Crăciun se confiscă și se valorifică prin vânzare directă;
  ............................................................
  k) refuzul transportatorului de a transporta materialele lemnoase confiscate/reținute în vederea confiscării sau mijlocul de transport confiscat la locul indicat de agentul constatator;
  l) neprezentarea organelor de control a registrului de evidență a intrărilor-ieșirilor de materiale lemnoase la punctele de lucru ale deținătorilor depozitelor, ai altor spații destinate depozitării temporare și/sau ai instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase.
  56. La articolul 22, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) În cazul confiscării mijlocului de transport, contravenientul este obligat să transporte, pe cheltuiala sa, bunul care a făcut obiectul confiscării, la locul de predare în custodie stabilit de agentul constatator.57. La articolul 22, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Dacă materialele lemnoase reținute/confiscate nu se află în mijloace de transport, agentul constatator va dispune cu privire la ridicarea, transportarea și depozitarea acestora. Cheltuielile efectuate pentru ridicarea, transportarea și depozitarea materialelor lemnoase reținute/confiscate se acoperă din sumele rezultate în urma valorificării materialelor lemnoase reținute/confiscate.58. Articolul 23 se abrogă.59. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 23^1

  Constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei până la 5.000 lei neidentificarea de către structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură a pădurilor care au făcut parte din categoria vegetație forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier, pentru a fi incluse în fondul forestier. Identificarea pădurilor care au făcut parte din categoria vegetație forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier și nominalizarea agenților constatatori care stabilesc și sancționează contravenția silvică se fac în baza metodologiei aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.
  60. La articolul 24 alineatul (1), literele b)-d), d^1) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  b) personalul silvic din cadrul administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului - pentru contravențiile silvice săvârșite în fondul forestier pe care îl administrează/ prestează servicii silvice sau pe care îl preia în vederea administrării/asigurării serviciilor silvice, precum și pentru exercitarea controlului aplicării normelor privind circulația materialelor lemnoase;
  c) personalul silvic din cadrul structurilor de rang superior și al ocoalelor de regim - pentru contravențiile silvice săvârșite în fondul forestier pe care îl administrează/prestează servicii silvice, precum și pentru exercitarea controlului aplicării normelor privind circulația materialelor lemnoase;
  d) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române - pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru faptele prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a) și b), art. 5^1 lit. b), art. 6 lit. c) și d), art. 7 alin. (1) lit. a)-c) și e), art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 15 alin. (1) lit. f), art. 16 alin. (1) lit. a), b) și e), art. 17 lit. c) și d), art. 19 alin. (1)-(3), alin. (4) lit. a), g), l) și m) și art. 21;
  d^1) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române - pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2), art. 9 lit. b), art. 11 lit. d), art. 12 lit. f) și h), art. 19 alin. (1)-(3) și art. 21;
  e) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române - pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru faptele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. e), art. 8 alin. (1) și (2), art. 9, art. 11, art. 12, art. 17 lit. c), art. 19 alin. (1)-(3) și art. 21;
  61. La articolul 24, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) Oprirea în trafic, pe drumurile publice, a autovehiculelor, în vederea exercitării controlului circulației materialului lemnos, se efectuează cu respectarea competențelor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de către agenții constatatori prevăzuți la art. 24 alin. (1) lit. a); oprirea în trafic, pe drumurile publice, a autovehiculelor, în vederea exercitării controlului circulației materialului lemnos, de către agenții constatatori prevăzuți la art. 24 alin. (1) lit. a) se realizează în baza unei metodologii aprobate prin ordin comun al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și al autorității publice centrale pentru afaceri interne.62. La articolul 30, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Pe lângă sancțiunea aplicată și plata valorii despăgubirilor, în cazul contravențiilor silvice pentru faptele prevăzute la art. 6 lit. d), art. 7 alin. (1) lit. a), b), e) și f), art. 9 lit. a), c) și d), art. 11 lit. a) și d), art. 12, art. 17 lit. a), d) și e), contravenientul este obligat să realizeze lucrările necesare pentru readucerea la starea inițială a fondului forestier, la starea prevăzută de reglementările în vigoare sau, după caz, să suporte costurile necesare pentru realizarea acestor lucrări.63. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 34

  Sumele încasate din plata amenzilor la contravențiile silvice se distribuie după cum urmează:
  a) 20% se varsă în contul persoanei juridice în structura căreia își desfășoară activitatea agentul constatator care a aplicat amenda;
  b) 80% se varsă la bugetul de stat în cazul contravențiilor săvârșite de către operatorii economici sau, după caz, la bugetul local pentru contravențiile săvârșite de către persoanele fizice.
  64. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 36
  (1) Ocolul silvic care asigură custodia materialelor lemnoase confiscate, precum și a celor abandonate este obligat să doneze volumul confiscat către instituțiile publice de pe raza unității administrativ-teritoriale unde s-a realizat custodia.(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la confiscare, ocolul silvic care asigură custodia materialelor lemnoase confiscate notifică simultan instituțiile publice de pe raza unității administrativ-teritoriale unde s-a realizat custodia cu privire la volumul confiscat, specia/grupa de specii și sortimentul dimensional și solicită fiecărei instituții volumul, specia și sortimentul/sortimentele dimensionale necesare, cu încadrarea în specificațiile transmise în notificare. (3) Instituțiile prevăzute la alin. (1) pot solicita în scris ocolului silvic care asigură custodia materialelor lemnoase confiscate și a celor abandonate volumul de materiale lemnoase pe specii/grupe de specii și în sortimentul/sortimentele dimensionale necesare, în termen de maximum 7 zile de la data înregistrării notificării.(4) Donația materialelor lemnoase confiscate și a celor abandonate către instituțiile publice prevăzute la alin. (1) se face în următoarea ordine:
  a) grădinițe, creșe și case de copii;
  b) școli și licee;
  c) case și azile de bătrâni;
  d) primării;
  e) unități militare.
  (5) Materialele lemnoase confiscate care nu pot fi valorificate prin donație în condițiile alin. (1)-(4) se valorifică prin licitație, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data confiscării, de către:
  a) unitățile Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva sau de structurile de administrare pentru ceilalți administratori ai fondului forestier proprietate publică a statului pe raza cărora sau depozitat materialele lemnoase în custodie;
  b) ocolul silvic de regim pe raza căruia s-au depozitat materialele lemnoase în custodie.
  (6) Pentru desfășurarea licitației, entitățile prevăzute la alin. (5) au obligația de a întocmi documentația de vânzare, de a încasa contravaloarea materialelor lemnoase și de a distribui sumele încasate conform prevederilor prezentei legi. Licitația se anunță pe site-urile nominalizate în Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică și prin afișare la sediile autorităților publice ale unităților administrativ-teritoriale și la sediul ocolului silvic pe raza căruia s-au depozitat materialele lemnoase în custodie, într-un termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data confiscării. Prețurile de pornire la licitație se aprobă de entitățile prevăzute la alin. (1), în funcție de valoarea de piață a materialelor lemnoase confiscate. Licitația se organizează în termen de minimum 10 zile de la data anunțării, iar materialul lemnos confiscat care nu s-a vândut la o licitație se poate vinde prin negociere operatorilor economici sau direct persoanelor fizice, sub prețul de pornire la licitație cu cel mult 10%. (7) Sumele încasate din vânzarea materialelor lemnoase confiscate care nu au făcut obiectul donației, rămase după deducerea cheltuielilor de custodie, organizare a licitației și transport, după caz, precum și sumele încasate din plata contravalorii materialelor lemnoase confiscate care nu se găsesc sau care nu pot fi identificate, prevăzute la art. 22 alin. (5), se distribuie astfel:
  a) 35% din contravaloarea materialelor lemnoase confiscate rămân la dispoziția persoanei juridice în structura căreia își desfășoară activitatea agentul constatator care a aplicat amenda sau a realizat confiscarea;
  b) 65% la bugetul de stat, în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, în cazul în care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publică a statului, sau la bugetele locale, în cazul în care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publică/privată a unităților administrativ-teritoriale ori din cel proprietate privată dacă proprietarul este contravenient, precum și în cazul materialelor lemnoase abandonate a căror proveniență nu poate fi stabilită.
  (8) Sumele prevăzute la alin. (7) lit. a) și la art. 34 lit. a) se virează în fondul de stimulare a agenților constatatori din cadrul persoanelor juridice din care fac parte agenții constatatori prevăzuți la art. 24 alin. (1); normele metodologice privind constituirea și utilizarea fondului de stimulare a agenților constatatori se aprobă prin ordin al conducătorului fiecărei autorități publice din care fac parte agenții constatatori/ decizie/orice act administrativ emis în acest sens.
  65. La articolul 39, alineatul (3) se abrogă.66. La articolul 42, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 42
  (1) Contravențiile silvice se constată de agenții constatatori prin procese-verbale de constatare a contravenției silvice, încheiate în 3 exemplare pe formulare tipizate cu regim special, care circulă astfel: exemplarul 1 la instituția din care face parte agentul constatator, exemplarul 2 la contravenient, iar exemplarul 3 rămâne la instituția din care face parte agentul constatator. Instituția din care face parte agentul constatator transmite exemplarul 1 al procesului-verbal de constatare a contravenției silvice organului fiscal central competent, în situația neachitării în termenul legal a amenzii.
  67. Anexele nr. 1 și 3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta lege.


  Articolul II

  În toate cazurile în care, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se constată săvârșirea de contravenții silvice ca urmare a măsurătorilor de materiale lemnoase, agentul constatator are obligația ca la realizarea măsurătorilor/determinării volumului să aibă în vedere toleranțele admise, respectiv contragerea determinată de uscare conform standardelor în vigoare, urmărind:
  a) volumul pe specii/grupe de specii, cu luarea în considerare a toleranțelor;
  b) specia/grupa de specii.


  Articolul III

  Sancțiunile prevăzute la art. 4, art. 5^1 lit. b), art. 6 lit. e), art. 12 lit. a)-c), g) și h),art. 19 alin. (4) lit. a), f), g) și m) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se aplică numai după notificarea făcută de agentul constatator pentru o perioadă de maximum 7 zile. În situația în care, după notificare, agentul constatator constată că în continuare a fost încălcată legea, aplică sancțiunile corespunzătoare.


  Articolul IV

  Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 13 iunie 2017.
  Nr. 134.

  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 1 la Legea nr. 171/2010)
  *Font 9*
      Antet*1) .................
      ..........................
      Seria CCS nr. .............

                                   PROCES-VERBAL
                de constatare și sancționare a contravenției silvice

                Încheiat astăzi, ...... luna ......... anul ......,
                           în localitatea ............

      Subsemnații: agenți constatatori Funcția: Locul de muncă:
      1. ...............................................................
      2. ...............................................................
      3. ...............................................................
      În temeiul Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor
  silvice, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței Guvernului
  nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și
  completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,
  al*2) ..........................., am constatat că:
      Făptuitorul:
      Persoana juridică ......................, cu sediul în .......................,
  CUI ....................., reprezentată prin domnul/doamna ....................,
  zis(ă) ...................., cu domiciliul la adresa ...........................,
  ocupația ................., locul de muncă ...................., posesor/posesoare al/a
  BI (CI)/pașaportului seria ...... nr. ........., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
      Persoana fizică ...................., cu domiciliul la adresa .....................,
  posesor/posesoare al/a BI (CI)/pașaportului seria ....... nr ..............,
  CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
      în jurul orelor ......../perioada .............., în locul numit ..................,
  din raza ocolului silvic ................ de pe raza localității ................,
  județul ..........,
      a săvârșit faptele: ....................................................
      în următoarele împrejurări/detalii/circumstanțe agravante ...................., prin
  încălcarea prevederilor ............., cauzând o pagubă de ............ lei, conform
  calculului anexat, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
      Au fost reținute în vederea confiscării/confiscate, în baza art. .......
  din ............., următoarele lucruri (bunuri): ..............., care aparțin ..........
  și se predau în custodie numitului ................, domiciliat în ..............,
  județul ..............., funcția ................... la ................, posesor al
  BI (CI) seria ...... nr. ........, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.
      Depozitarea se face în locul .................................... .
      În conformitate cu art. ....... au fost stabilite despăgubiri în cuantum de .........,
  sumele urmând a fi achitate în contul .............. .

      Agenții constatatori,
      1. ...............................
      2. ...............................
      3. ...............................
      (numele, prenumele și semnătura)

      Martor,
      ................................

      Făptuitor,
      Mi s-a înmânat o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției silvice
  astăzi, ziua ....... luna .......... anul ...... .
      (numele, prenumele și semnătura făptuitorului)
      În conformitate cu art. ......... din ............, făptuitorul este obligat la plata
  contravalorii următoarelor materiale lemnoase, conform calculației anexate, care face
  parte integrantă din prezentul proces-verbal:
      .........................................................
      Agentul constatator aplică:
      1. amenda de ............. lei, conform art. ...... din .............., care prevede o
  amendă de la ........ până la ...........;
      2. amenda de ............. lei, conform art. ...... din .............., care prevede o
  amendă de la ........ până la ...........;
      3. amenda de ............. lei, conform art. ...... din .............., care prevede o
  amendă de la ........ până la ..........., în total o amendă de ............ lei.
      Deoarece sunt/nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. ........ din ..........,
  făptuitorul poate/nu poate achita în termen de 48 de ore jumătate din minimul legal al
  amenzii, respectiv suma de ............ lei. O copie de pe chitanță, în acest caz, se predă
  de către făptuitor agentului constatator sau se trimite prin poștă instituției din care
  face parte agentul constatator.
      Alte mențiuni (obiecțiunile făptuitorului):
      ..................................................................
      ..................................................................
      Făptuitorul nu este de față/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal.
      De față a fost martor (dacă nu sunt martori se arată motivul) ......................,
  domiciliat în ............, funcția .........., locul de muncă ................, BI/CI
  seria ...... nr. ............, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|. Amenda va fi achitată în
  contul nr. ................., iar despăgubirea în contul nr. .............., în termen de
  30 de zile de la comunicare, iar o copie de pe dovada plății va fi comunicată prin poștă
  sau fax instituției noastre, având codul fiscal ................ .
      Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la data comunicării la judecătoria în
  raza căreia s-a săvârșit fapta.

      Agenții constatatori,
      1. ....................................
      2. ....................................
      3. ....................................
      (numele, prenumele și semnătura)

      Martor,
      ...................................

      Făptuitor,
      Mi s-a înmânat o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției silvice
  astăzi, ziua .... luna ....... anul .... .
      (numele, prenumele și semnătura făptuitorului)
  Notă
  *1) Denumirea și adresa instituției din care face parte agentul constatator.


  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 3 la Legea nr. 171/2010)
  *Font 9*
      Antet*1) .....................
      ...................................
      Seria CBR nr. .....................

                                   PROCES-VERBAL
           de reținere în vederea stabilirii provenienței/confiscării
             și de dare în custodie a bunurilor reținute/confiscate

      1. Data încheierii: ......../............/...........
      2. Locul încheierii: ................................
      3. Agenți constatatori:
  ┌──────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────┐
  │   Numele și prenumele    │   Funcția    │    Locul de muncă    │
  ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
  │                          │              │                      │
  ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤
  │                          │              │                      │
  └──────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────┘

      4. Am constatat cu ocazia .................... următoarele: ..............
      5. Aspectele constatate constituie contravenții silvice și s-au sancționat în
  conformitate cu actul normativ ............................, prin Procesul-verbal de
  constatare și sancționare a contravenției silvice nr. ........................ .
      6. S-a procedat la reținerea în vederea stabilirii provenienței/confiscării
  următoarelor bunuri:
      6.1. dobândite prin fapta comisă:
  ┌──────────┬─────────────┬────────────┬────────────┬───────────┬────────────┐
  │ Nr. crt. │ Sortimentul │  Unitatea  │ Cantitatea │  Prețul   │  Valoarea  │
  │          │             │ de măsură  │            │  unitar   │   totală   │
  │          │             │   (UM)     │            │ (lei/UM)  │   (lei)    │
  ├──────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
  │          │             │            │            │           │            │
  ├──────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
  │          │             │            │            │           │            │
  ├──────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
  │          │             │            │            │           │            │
  ├──────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
  │          │             │            │            │           │            │
  ├──────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
  │          │             │            │            │           │            │
  └──────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────┘

      Agenți constatatori,
      a)................................
      b)................................
      c)................................
      (numele, prenumele și semnătura)

      Contravenient,
      .................................
      Mi s-a înmânat și am primit o copie a prezentului proces-verbal.
      (numele, prenumele și semnătura contravenientului)

      Custode,
      .....................................
      6.2. care au servit la săvârșirea faptei:
      7. Bunurile au fost reținute în vederea confiscării/confiscate de la numitul
  ................., cu domiciliul în comuna (orașul) ......................, str.
  ........................... nr. .................., județul .........., care are
  calitatea de contravenient/însoțitor al transportului/reprezentant al
  ........................../cumpărător.
      8. Obiecțiunile celui de la care s-a făcut reținerea în vederea confiscării/
  confiscarea sunt:
      ..............................................................................
      9. Bunurile reținute în vederea confiscării/confiscate au fost date în custodie
  lui .................., având funcția de .................. la .....................,
  posesor al BI/(CI)/pașaportului seria ......... nr. ..............., eliberat(ă) de
  ...................... la data de ......../....../........., cu domiciliul în comuna
  (orașul) ................, str. ............................. nr. .........., județul
  ..................... .
      10. Pentru probarea provenienței bunurilor reținute în vederea confiscării se dă
  termen până la data de ......./......../..........., când se vor prezenta organelor de
  constatare actele legale doveditoare. În caz contrar se dispune de către agenții
  constatatori confiscarea bunurilor reținute.
      11. Bunurile reținute în vederea confiscării s-au restituit proprietarului din
  următoarele motive:
      .............................................................................. .
      12. În urma analizei documentelor s-a dispus confiscarea la data de ............de
  către ...................................., având funcția de .................... la
  ................................. .
      13. Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, din care:
      - unul la agentul constatator;
      - unul la făptuitor;
      - unul la custode;
      - unul la contabilitatea*1) ................................., pentru urmărirea
  gestionară a bunurilor confiscate.

      Agenți constatatori,
      1. ......................................
      2. ......................................
      3. ......................................
      (numele, prenumele și semnătura)

      Contravenient,
      Mi s-a înmânat și am primit o copie a prezentului proces-verbal.
      (numele, prenumele și semnătura contravenientului)

      Custode,
      ......................
  Notă
  *1) Denumirea și adresa instituției din care face parte agentul constatator.

  -----