HOTĂRÂRE nr. 1.634 din 29 decembrie 2009
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 4 ianuarie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Capitolul I Organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri


  Secţiunea 1 Dispoziţii generale şi principalele obiective şi atribuţii


  Articolul 1

  (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul industriei, resurselor minerale, energiei, comerţului, întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperatist şi mediului de afaceri, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici.
  (2) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri este minister cu rol de sinteză, instituţie publică cu personalitate juridică.
  (3) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri are sediul principal în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, şi alte spaţii necesare desfăşurării activităţii situate în str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, bd. Magheru nr. 33, sectorul 1, str. Ion Câmpineanu nr. 16, sectorul 1, şi str. Poteraşi nr. 11, sectorul 4.


  Articolul 2

  (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri îndeplineşte următoarele funcţii:
  a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul economiei, comerţului, sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, al celui cooperatist şi al mediului de afaceri, precum şi elaborarea strategiilor şi a programelor privind creşterea economică în industrie, resurse minerale, industria de apărare şi securitate, promovarea exportului, dezvoltarea pieţei interne, precum şi a politicilor din domeniul economic;
  b) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul economic, dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi profesiilor liberale, cu excepţia profesiilor liberale aflate în competenţa altor instituţii şi din celelalte domenii conexe: conservarea energiei, recuperarea instalaţiilor, reciclarea materialelor şi gestionarea resurselor materiale, restructurarea şi, după caz, privatizarea operatorilor economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;
  c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate;
  d) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană*) pentru domeniul economiei, energiei, sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, al celui cooperatist, comerţului, mediului de afaceri şi profesiilor liberale, cu excepţia profesiilor liberale aflate în competenţa altor instituţii pe termen mediu;
  ─────────── Notă *) Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005 şi ratificat prin Legea nr. 157/2005.
  e) de autoritate de stat:
  ● prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum şi al funcţionării instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;
  ● în domeniile sale de activitate, prin care se asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor legale în vigoare, precum şi de autoritate de management şi de organism intermediar pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice";
  f) de administrare a proprietăţii publice din domeniul resurselor minerale, al transportului, producţiei şi distribuţiei energiei, al transportului şi stocării ţiţeiului şi gazelor naturale, a fondurilor publice destinate cooperaţiei, comerţului, întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri şi profesiilor liberale sau din alte domenii stabilite de lege ca bunuri proprietate publică, prin operatorii economici care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;
  g) de coordonare la nivel naţional, în colaborare cu celelalte autorităţi interesate, a activităţilor referitoare la relaţiile economice internaţionale, fluxurile comerciale şi cooperarea economică, asigurând secretariatele comisiilor interguvernamentale de colaborare economică cu alte state şi elaborarea componentei economice a întâlnirilor la nivelul conducerilor statului şi guvernului;
  h) de absorbţie a fondurilor acordate de Uniunea Europeană în domeniile aflate în responsabilitatea sa.
  (2) Principiile care stau la baza activităţii Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri sunt următoarele:
  a) coerenţa, stabilitatea şi predictibilitatea în domeniul economiei, energiei, sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, al celui cooperatist, comerţului, mediului de afaceri şi profesiilor liberale, cu excepţia profesiilor liberale aflate în competenţa altor instituţii pe termen mediu;
  b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;
  c) întărirea autorităţii instituţiei;
  d) perfecţionarea managementului fondurilor publice;
  e) transparenţa activităţii în toate domeniile sale de activitate;
  f) colaborarea cu partenerii sociali;
  g) asigurarea unui mediu de afaceri concurenţial şi predictibil.


  Articolul 3

  (1) În realizarea funcţiilor sale, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri are, în principal, următoarele atribuţii:
  A. în domeniul economic:
  1. elaborează în domeniul economic şi energetic strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă:
  a) energetică, referitoare la evoluţia sectorului energetic, respectiv energie electrică şi termică, hidro, nucleară, petrol, gaze, resurse minerale, mine-geologie;
  b) industrială, referitoare la evoluţia dezvoltării sectoarelor industriei de prelucrare a produselor industriale şi a bunurilor de consum - metalurgie, chimie, petrochimie, textile, pielărie, lemn, sticlă, ceramică, materiale de construcţii, construcţii de maşini;
  c) comercială, pentru produsele industriale, privind promovarea exporturilor şi dezvoltarea pieţei interne;
  d) economică, privind creşterea economică, atragerea de investitori, precum şi coordonarea domeniului infrastructurii calităţii şi evaluării conformităţii produselor;
  2. centralizează şi prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană din domeniul economic, al promovării competitivităţii produselor industriale şi al ajutorului de stat din domeniul economic, în aria de competenţă;
  3. elaborează politici publice privind creşterea economică din domeniile coordonate;
  4. iniţiază, elaborează şi promovează proiecte de acte normative, coordonează şi controlează aplicarea acestora din domeniul energetic şi economic şi avizează propunerile legislative ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
  5. fundamentează şi propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcţionării ministerului;
  6. participă la fundamentarea şi la elaborarea strategiei şi a programului de reforme economico-sociale al Guvernului, fundamentează, promovează şi asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniile economic şi energetic;
  7. iniţiază, negociază şi participă, din împuternicirea Guvernului, în condiţiile legii, la încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenţii ori acorduri;
  8. asigură armonizarea reglementărilor legislative ale Uniunii Europene cu cele din domeniul economic coordonat;
  9. elaborează legislaţia în domeniul ajutorului de stat pentru operatorii economici din subordine;
  10. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale ce interesează domeniul industrial sau de promovare a produselor industriale;
  11. elaborează studii şi sinteze referitoare la evoluţia în economie şi la ajustarea structurală a industriei, pe domenii de activitate, precum şi la orientarea forţei de muncă şi urmăreşte implementarea lor;
  12. asigură monitorizarea administrării proprietăţii publice din domeniul resurselor minerale, precum şi a valorificării produselor rezultate din prelucrarea acestora, prin structurile economice de sub autoritatea sa;
  13. exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar al statului privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea şi, după caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniile coordonate, în această calitate:
  a) administrează participaţiile la societăţile comerciale (societăţile/companiile naţionale), împuternicindu-i pe reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor să acţioneze pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei economice a acestor societăţi şi companii, pentru restructurarea şi pregătirea acestora pentru privatizare;
  b) desfăşoară activităţile de privatizare, potrivit legii, activităţi de urmărire a contractelor de privatizare, precum şi activităţi postprivatizare;
  c) iniţiază, după caz, lichidarea societăţilor neprofitabile;
  14. avizează documentaţia pentru obţinerea licenţelor din domeniul resurselor minerale, conform legislaţiei în vigoare;
  15. acordă avize tehnice pentru autorizarea antrepozitelor fiscale;
  16. acordă certificate de recunoaştere şi desemnare ca organisme de inspecţie tehnică a unor operatori economici, pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili, în baza prevederilor legale;
  17. supraveghează piaţa pentru produsele industriale în conformitate cu legislaţia în vigoare;
  18. asigură informarea, consultarea şi instruirea operatorilor economici cu privire la dezvoltarea durabilă, producţia şi consumul durabil, schimbările climatice, strategiile tematice din Uniunea Europeană;
  19. supraveghează şi controlează, împreună cu alte organe de specialitate, transportul deşeurilor înspre şi dinspre Comunitatea Europeană;
  20. urmăreşte realizarea sarcinilor ce îi revin din Planul naţional de gestiune a deşeurilor referitoare la gestionarea deşeurilor generate de industrie;
  21. monitorizează piaţa pentru produsele industriale importate de România din ţări din afara Uniunii Europene;
  22. administrează directivele transpuse în legislaţia naţională în domeniul energetic, industrial, mediu, pentru domeniul său de activitate;
  23. elaborează ghiduri pentru implementarea directivelor transpuse în legislaţia naţională în domeniile pe care le coordonează şi evaluează capacitatea operatorilor economici de aplicare a acquis-ului comunitar;
  24. asigură dialogul permanent cu patronatele şi asociaţiile sindicale din domeniul economic, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;
  25. asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi cu alţi exponenţi ai societăţii civile în problemele specifice domeniului economic;
  26. dezvoltă sistemul informatic în domeniul energetic, economic şi al promovării competitivităţii produselor industriale;
  27. stimulează relaţiile cu camerele de comerţ şi industrie şi cu asociaţiile profesionale în domeniile specifice de activitate;
  28. urmăreşte implementarea politicilor de cercetare şi inovare în domeniul economic şi energetic;
  29. coordonează, direct sau împreună cu ministerul de resort din domeniul cercetării, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare din sfera sa de activitate, potrivit legii;
  30. elaborează politica privind evaluarea conformităţii produselor industriale şi urmăreşte aplicarea acesteia;
  31. elaborează şi propune spre aprobare strategii, programe şi acte normative pentru aplicarea Programului de guvernare în industria de apărare şi securitate, indiferent de forma de proprietate a operatorilor economici;
  32. aplică măsuri în vederea reorganizării, restructurării şi privatizării operatorilor economici din industria de apărare şi securitate cu capital de stat;
  33. reglementează activitatea de producţie, de cercetare, dezvoltare şi de investiţii a operatorilor economici de stat şi privaţi din industria de apărare şi securitate;
  34. asigură derularea procesului de privatizare la operatorii economici din industria de apărare şi securitate în colaborare cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI);
  35. sprijină participarea industriei de apărare şi securitate, indiferent de forma de proprietate, la derularea programelor de înzestrare şi modernizare a forţelor sistemului naţional de apărare;
  36. sprijină activitatea Ministerului Apărării Naţionale privind implicarea operatorilor economici indiferent de forma de proprietate, inclusiv a celor din industria de apărare şi securitate, la programele de offset;
  37. promovează exportul de echipamente, produse şi servicii ale industriei de apărare şi securitate, indiferent de forma de proprietate;
  38. asigură, reprezintă şi susţine activitatea de cooperare tehnică internaţională în domeniul industriei de apărare şi securitate, în relaţiile cu alte state, precum şi organismele de profil din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene;
  39. participă în comisiile de control al exporturilor şi importurilor strategice care vizează domeniul economic;
  40. elaborează propuneri pentru planul de mobilizare a economiei naţionale, secţiunea industrie şi resurse, planurile anuale de pregătire a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, necesarul de materii prime şi materiale aferente acestora, gestionează/actualizează inventarul capacităţilor de producţie ale operatorilor economici din industria de apărare şi securitate şi întocmeşte lucrările de evidenţă militară şi de mobilizare la locul de muncă pentru personalul cu obligaţii militare, conform legii;
  41. organizează şi desfăşoară activităţi de valorificare a produselor scoase definitiv din rezerva de mobilizare din administrare, aflate în gestionarea operatorilor economici din industria de apărare;
  42. stabileşte şi asigură aplicarea măsurilor de management al situaţiilor de urgenţă şi de protecţie civilă în domeniul de competenţă, precum şi de identificare, desemnare şi protecţie a obiectivelor de infrastructură critică naţionale şi europene din domeniul economic, în condiţiile legii;
  43. întocmeşte şi prezintă informări, rapoarte şi propuneri de activităţi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, specifice domeniului economic, inclusiv privind industria de apărare şi securitate;
  44. participă în comisiile şi grupurile de lucru interministeriale şi interguvernamentale privind apărarea şi securitatea naţională, managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurii critice naţionale din domeniul economic;
  45. participă în comisiile şi grupurile de lucru care reprezintă Guvernul României în organismele internaţionale, a căror activitate vizează cooperarea internaţională în domeniul apărării şi securităţii, managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurii critice europene din domeniul de competenţă;
  46. organizează, desfăşoară şi coordonează activitatea de asigurare a protecţiei informaţiilor clasificate în domeniul economic, conform prevederilor legale;
  47. realizează şi gestionează baza de date şi sistemul informaţional din domeniile de activitate, participând la sistemul informaţional naţional şi internaţional;
  48. negociază direct sau participă la negocierea şi la încheierea de tratate, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale cu caracter economic din domeniul coordonat ori pentru stabilirea cadrului juridic necesar dezvoltării schimburilor comerciale;
  49. fundamentează propuneri privind proiectul de buget şi urmăreşte execuţia bugetului pentru activităţile din domeniul său de activitate; urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor;
  50. gestionează mijloacele financiare în domeniul economic şi energetic şi controlează modul de utilizare a acestora de către unităţile din subordine;
  51. asigură protecţia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea cerinţelor Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene în domeniul de competenţă, prin activităţi specifice, în condiţiile legii;
  52. elaborează reglementări, implementează şi controlează politica de eficienţă energetică, de securitate a instalaţiilor din industrie, de reciclare a materialelor, precum şi de metrologie legală;
  53. coordonează activitatea de producere, transport şi de distribuţie a energiei electrice şi monitorizarea pieţei de energie;
  54. elaborează programul energetic de iarnă şi urmăreşte asigurarea cu combustibil;
  55. urmăreşte situaţia stocurilor de siguranţă ale sistemului electroenergetic al sistemului naţional la resursele primare de energie, cărbune, hidrocarburi şi, împreună cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, volumul de apă din lacurile de acumulare;
  56. asigură raportarea lunară către Uniunea Europeană a stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere;
  57. coordonează activităţile sistemului naţional de transport al gazelor naturale;
  58. elaborează documentele programatice referitoare la sectorul energetic, aferente Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" - axa prioritară IV "Creşterea eficienţei energetice şi securitatea furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice";
  59. avizează documentaţiile pentru aprobarea coeficienţilor maximi de consumuri tehnologice specifice activităţilor de depozitare, manipulare, distribuţie şi transport al produselor petroliere;
  60. coordonează procesul de realizare a sarcinilor României privind piaţa regională de electricitate şi gaze naturale;
  61. elaborează strategia sectorului minier şi al producătorului de uraniu;
  62. iniţiază şi avizează programe de refacere ecologică a zonelor afectate, a zonelor miniere, urmărind realizarea măsurilor de protecţie a mediului;
  63. organizează efectuarea controlului aplicării actelor normative în vigoare de către operatorii economici cu activităţi în domeniile specifice;
  64. realizează activităţi de control operativ la operatorii economici din domeniul de competenţă, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;
  65. colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul său;
  66. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internaţională, care se desfăşoară în ţară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;
  67. urmăreşte mediatizarea şi aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economică internaţională la care ministerul este parte;
  68. iniţiază acţiuni de cooperare internaţională şi de colaborare economică externă, în plan bilateral sau pe terţe pieţe;
  69. acţionează pentru atragerea instituţiilor financiare internaţionale, a unor investitori străini şi români, pentru realizarea unor proiecte şi programe naţionale, regionale sau internaţionale de interes pentru România;
  70. administrează şi gestionează programul de creştere a competitivităţii produselor industriale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  71. efectuează controlul operatorilor economici care au beneficiat de sprijin financiar în cadrul programului de creştere a competitivităţii produselor industriale;
  72. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile şi convenţiile internaţionale bilaterale şi multilaterale în domeniul de competenţă la care România este parte;
  73. coordonează şi monitorizează implementarea proiectelor PHARE şi întocmeşte rapoarte periodice privind evaluarea proiectelor administrate de minister;
  74. asigură schimbul de informaţii privind aspectele tehnice ale implementării proiectelor PHARE cu organismele naţionale şi europene implicate şi cu operatorii de implementare;
  75. îndeplineşte atribuţiile de organism intermediar în domeniul energiei şi al întreprinderilor mici şi mijlocii, conform acordului de delegare încheiat prin acordul părţilor cu Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice";
  76. îndeplineşte atribuţiile de Autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;
  77. stabileşte, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, sistemul de date, informaţii şi raportări periodice privind utilizarea fondurilor comunitare alocate în cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice";
  78. acordă asistenţa necesară firmelor româneşti şi străine în domeniul economic;
  79. organizează standuri la târguri şi expoziţii pe plan regional, în vederea atragerii de operatori economici interesaţi de domeniul deşeurilor reciclabile;
  80. elaborează programe sectoriale de gestionare a deşeurilor industriale reciclabile şi elaborează prognoze în acest domeniu;
  81. eliberează certificatele de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor pentru societăţile comerciale pentru care Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri este minister de resort;
  82. iniţiază măsuri pentru stimularea cooperării economice internaţionale;
  83. asigură îndeplinirea obligaţiilor care îi revin din dispoziţiile reglementărilor europene, precum şi activităţile desfăşurate de partea română în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, în domeniul său de activitate;
  84. asigură implementarea măsurilor din domeniul de intervenţie "energie" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice";
  85. editează materiale de specialitate necesare pentru cunoaşterea şi dezvoltarea activităţii operatorilor economici;
  86. asigură întâlniri periodice cu reprezentanţii organelor administraţiei publice locale şi cu operatori economici din domeniul industrial, pentru diseminarea informaţiilor referitoare la aplicarea prevederilor din domeniul economic;
  87. asigură elaborarea, tipărirea şi difuzarea publicaţiilor "Revista minelor" şi "Buletinul de resurse minerale";
  88. asigură legătura operativă cu reprezentanţii permanenţi ai ministerului la Misiunea României pe lângă Uniunea Europeană;
  89. elaborează, monitorizează şi implementează procesul de soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de informaţii publice, care se înscriu în sfera sa de competenţă, în conformitate cu prevederile legale;
  90. iniţiază şi dezvoltă scheme de investiţii verzi;
  91. desfăşoară, în calitate de autoritate contractantă, activitatea de atribuire a contractelor de concesiune în domeniul energetic;
  B. în domeniul comerţului:
  1. fundamentează şi promovează interesele economico-comerciale ale României în cadrul instituţiilor comunitare abilitate prin actele constitutive ale Uniunii Europene pentru elaborarea politicii comerciale comune, a politicilor de liberalizare a comerţului în cadru multilateral, desfăşurate sub egida Organizaţiei Mondiale a Comerţului, sau la nivel regional şi bilateral;
  2. coordonează şi urmăreşte respectarea implementării politicii comerciale comunitare în România, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene cu aplicabilitate în statele membre şi cu Tratatul de aderare;
  3. urmăreşte şi controlează aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale din domeniile sale de competenţă, ţinând seama de statutul României de membru al Uniunii Europene sau de membru al altor structuri ori organisme internaţionale;
  4. asigură consultarea şi cooperarea cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale şi ale mediului de afaceri cu privire la strategia, negocierile, pregătirea, adoptarea şi aplicarea la nivel comunitar a măsurilor de politică comercială comună;
  5. reprezintă interesele statului român în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale ce interesează domeniul său de activitate;
  6. urmăreşte mediatizarea, acordă consultanţă şi sprijină operatorii economici cu privire la valorificarea în comerţul cu ţările terţe a oportunităţilor şi avantajelor rezultate din angajamentele asumate de Uniunea Europeană în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi/sau prin acordurile de comerţ liber ori de parteneriat economic, încheiate la nivel regional sau bilateral, care înglobează componente de comerţ şi alte oportunităţi de afaceri;
  7. promovează interesele comerciale ale României în relaţiile cu alte state şi cu organizaţiile economice la nivel mondial, iniţiază şi promovează proiecte de acorduri şi înţelegeri pentru dezvoltarea expansiunii economice pe terţe pieţe, inclusiv pentru recâştigarea celor din zona Comunităţii Statelor Independente, Balcani, Asia, Africa şi America Latină, conform competenţelor naţionale, ca membru al Uniunii Europene;
  8. face propuneri şi negociază direct, conform competenţelor naţionale, sau participă la negocierea şi încheierea de tratate, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale cu caracter economic ori pentru stabilirea cadrului juridic naţional şi, respectiv, comunitar, necesar dezvoltării schimburilor comerciale;
  9. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile şi convenţiile internaţionale bilaterale şi multilaterale în domeniul economic la care România este parte, conform competenţelor naţionale şi în corelaţie cu politica Uniunii Europene;
  10. asigură managementul Strategiei naţionale de export a României, conform legislaţiei în vigoare, în parteneriat cu mediile de afaceri interesate;
  11. dezvoltă forme de parteneriat şi dialog structurat în domeniile specifice de activitate cu structurile asociative ale mediilor de afaceri reprezentative la nivel naţional, respectiv patronatele şi asociaţiile profesionale, precum şi cu camerele de comerţ şi industrie;
  12. asigură organizarea şi participarea la misiuni economice, târguri şi expoziţii internaţionale în scopul promovării exporturilor de produse şi servicii româneşti;
  13. coordonează organizarea sesiunilor comisiilor mixte guvernamentale de cooperare economică şi tehnică, face propuneri privind programul anual de sesiuni şi al preşedinţiilor părţii române în comisiile mixte, propune spre aprobare Guvernului mandatul delegaţiilor participante, participă prin delegaţi proprii la sesiunile comisiilor mixte, atât în ţară, cât şi în străinătate, elaborează şi supune spre aprobare Guvernului rapoartele desfăşurării sesiunilor şi planurile de măsuri pentru punerea în aplicare a celor convenite;
  14. oferă şi asigură operatorilor economici, la solicitarea acestora, informaţii de piaţă şi oportunităţi de afaceri, precum şi servicii de consultanţă privind accesul pe pieţele externe şi acordă asistenţă de specialitate în procesul antamării unor operaţiuni de cooperare în ţară şi în străinătate;
  15. coordonează şi asigură buna funcţionare a activităţii reprezentanţelor economice ale României în străinătate şi cooperează cu cele acreditate în România pentru identificarea şi concretizarea unor proiecte şi pentru promovarea relaţiilor economice şi a cooperării internaţionale;
  16. participă la dialogul cu instituţiile financiare internaţionale şi acţionează pentru concretizarea în domeniul său de activitate a unor proiecte de cooperare şi de atragere a investitorilor străini şi români în vederea implementării de proiecte şi programe naţionale, regionale sau internaţionale de interes pentru România;
  17. sprijină, în condiţiile legii, acţiunile coordonate de Ministerul Finanţelor Publice pentru recuperarea creanţelor României rezultate din operaţiuni comerciale şi de cooperare economică derulate înainte de 31 decembrie 1989;
  18. asigură funcţia de autoritate naţională pentru aplicarea reglementărilor comunitare privind eliberarea de documente de import şi, după caz, de export în relaţiile de comerţ dintre Uniunea Europeană şi ţări terţe, pentru produse aflate în domeniul său de competenţă;
  19. eliberează, în condiţiile legii, autorizaţii de funcţionare în România a reprezentanţelor societăţilor comerciale şi organizaţiilor comerciale străine;
  20. participă, împreună cu alte organe ale administraţiei publice cu atribuţii în domeniu şi organizaţii neguvernamentale, şi coordonează elaborarea de strategii în domeniul dezvoltării comerţului interior şi al protecţiei consumatorului;
  21. participă la elaborarea politicilor în vederea dezvoltării distribuţiei produselor şi serviciilor de piaţă şi asigură implementarea acestora;
  22. realizează, împreună cu organele administraţiei publice locale, baza de date la nivel naţional privind structurile de distribuţie existente;
  23. elaborează, propune Guvernului spre aprobare şi implementează programe pentru dezvoltarea şi susţinerea activităţii comerciale şi de prestări de servicii de piaţă;
  24. asigură formarea profesională continuă şi pregătirea profesională a lucrătorilor din domeniul comerţului şi al prestărilor de servicii de piaţă, preluând atribuţiile Centrului de Formare şi Management pentru Comerţ;
  25. participă, împreună cu alte organe ale administraţiei publice de specialitate, şi coordonează elaborarea strategiilor şi programelor referitoare la dezvoltarea pieţei de desfacere la intern şi urmăreşte implementarea lor;
  26. urmăreşte şi sprijină, în condiţiile legii, păstrarea climatului de concurenţă loială, protejarea intereselor consumatorilor de produse şi servicii şi ale operatorilor economici pe piaţa internă;
  27. asigură elaborarea şi implementarea programelor şi proiectelor de promovare a sistemelor moderne de distribuţie şi a calităţii bunurilor de consum;
  28. organizează activitatea de prelucrare şi gestionare de informaţii şi date în domeniul său de activitate;
  29. elaborează materiale promoţionale şi publicaţii de specialitate în domeniul său de activitate;
  C. în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii:
  1. elaborează, implementează şi monitorizează programe pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi a societăţilor cooperative, precum şi pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei acestora în condiţiile mediului concurenţial şi al fenomenelor specifice economiei de piaţă;
  2. elaborează criteriile, priorităţile şi procedurile necesare în vederea desfăşurării programelor şi proiectelor activităţilor specifice, după caz;
  3. derulează sau coordonează programe şi proiecte cu finanţare externă, prin înfiinţarea de unităţi de management de proiect;
  4. participă, împreună cu alte organe ale administraţiei publice de specialitate, la elaborarea şi implementarea politicilor, proiectelor şi programelor de cercetare, inovare şi transfer de tehnologie în domeniile sale de activitate;
  5. coordonează cooperarea în cadrul programelor Uniunii Europene şi ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică a proiectelor şi programelor din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii;
  6. reprezintă statul în exerciţiul tuturor drepturilor şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce îi revin în calitate de acţionar unic al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. şi al Fondului Român de Contragarantare;
  7. reprezintă statul în exerciţiul tuturor drepturilor şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce îi revin în calitate de acţionar la fondurile locale de garantare;
  8. exercită funcţiile de coordonare şi control privind Fundaţia de post-privatizare şi asigură reprezentarea intereselor acesteia în cadrul unor organe, organizaţii, instituţii şi autorităţi;
  D. în domeniul mediului de afaceri şi profesiilor liberale:
  1. elaborează, împreună cu organismele statului în a căror componenţă se află profesiile liberale, proiecte de acte normative pentru reglementarea activităţii şi funcţionarea acestora;
  2. colaborează cu celelalte instituţii ale statului care au competenţe în domeniul profesiilor liberale;
  3. asigură armonizarea cadrului legislativ naţional cu prevederile europene în domeniul mediului de afaceri;
  4. elaborează, actualizează, implementează şi monitorizează Planul de acţiuni pentru mediul de afaceri;
  5. propune şi derulează acţiuni pentru elaborarea, adaptarea şi implementarea instrumentelor de identificare şi măsurare a costurilor administrative, impuse de reglementările mediului de afaceri, în concordanţă cu metodologiile şi practicile internaţionale de identificare, măsurare şi reducere a barierelor administrative;
  6. organizează şi participă la derularea sondajelor periodice în vederea evaluării impactului reglementărilor administrative şi procedurale asupra climatului afacerilor, utilizând expertiza, metodologia şi instrumentele preluate de la organizaţii şi organisme internaţionale în domeniul cercetărilor de piaţă;
  7. iniţiază, propune, implementează, coordonează şi monitorizează acţiuni în domeniul reducerii barierelor administrative;
  8. colaborează direct pe proiecte specifice şi în regim permanent cu organizaţii şi organisme internaţionale - Banca Mondială, Comisia Europeană, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, asigurând coordonarea programelor şi activităţilor desfăşurate împreună cu acestea în legătură cu mediul de afaceri;
  9. identifică şi testează metode de îmbunătăţire a mediului de afaceri, pentru asigurarea transparenţei administrative, elaborării şi implementării unor coduri de bune practici, încurajarea şi sprijinirea iniţiativei antreprenoriale şi altele asemenea;
  10. implementează politicile în domeniul mediului de afaceri în scopul respectării recomandărilor şi angajamentelor cu privire la "reforma reglementărilor" formulate de Comisia Europeană şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - O.E.C.D - Investment Compact;
  11. asigură îndeplinirea obiectivelor stabilite de Comisia Europeană prin Programul de acţiune, în vederea reducerii constrângerilor şi a barierelor administrative în Uniunea Europeană;
  12. asigură identificarea, măsurarea şi optimizarea costurilor administrative impuse de reglementările cu impact asupra derulării afacerilor şi acţionează direct sau în cooperare cu celelalte autorităţi interesate pentru reducerea acestora;
  13. sprijină activitatea asociaţiilor profesionale, patronale şi sindicale din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ existent;
  E. în domeniul proprietăţii intelectuale, invenţiilor şi mărcilor:
  1. promovează politica de sprijin al invenţiilor în România;
  2. dezvoltă infrastructuri eficiente şi echilibrate de luptă împotriva contrafacerii şi pirateriei;
  3. elaborează strategia postaderare în domeniul proprietăţii intelectuale.
  (2) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri îndeplineşte toate atribuţiile şi are toate competenţele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare.


  Articolul 4

  În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale, cu alte instituţii publice şi cu alte organisme.


  Articolul 5

  În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri este autorizat:
  a) să dea operatorilor economici, ca urmare a controlului, dispoziţii obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;
  b) să ia măsuri pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în competenţa sa;
  c) să încheie protocoale de schimb de informaţii şi documente, precum şi de colaborare cu ministere, instituţii publice şi cu alte organizaţii, potrivit competenţelor atribuite;
  d) să emită, să anuleze, să revoce, să suspende, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, în condiţiile legii, acte administrative sub forma autorizaţiilor, licenţelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative, prin care li se permite solicitanţilor organizarea şi/sau desfăşurarea unei anumite activităţi;
  e) să iniţieze şi să supună aprobării Guvernului, în condiţiile legii, bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici aflaţi în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerului;
  f) să stabilească orice alte măsuri, în condiţiile prevăzute de lege.


  Articolul 6

  Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri are dreptul să solicite de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice şi operatori economici, de la instituţii de credit şi de la alte persoane, în condiţiile legii, datele şi informaţiile necesare în vederea realizării atribuţiilor, cu păstrarea confidenţialităţii acestora, în mod gratuit.


  Secţiunea a 2-a Organizarea Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri


  Articolul 7

  (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri are structura organizatorică, formată din direcţii generale şi direcţii, prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, se pot organiza servicii, birouri, compartimente şi colective temporare şi se poate stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere şi numărul posturilor de execuţie, în condiţiile legii.
  (2) Personalul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri este compus din demnitari şi asimilaţi ai acestora, funcţionari publici, cu funcţii publice generale sau specifice, şi din personal contractual şi diplomatic.
  (3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri este de 875, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. Din numărul maxim de posturi, 130 de posturi se utilizează pentru reţeaua de promovare comercială economică externă.


  Articolul 8

  (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.
  (2) Statul de funcţii pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.
  (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din unităţile subordonate Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, precum şi statele de funcţii corespunzătoare, în cazul în care se impune întocmirea lor, se aprobă prin regulamente de organizare şi funcţionare, de către conducătorii acestor unităţi, cu avizul prealabil al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.
  (4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, precum şi din unităţile subordonate acestuia se stabilesc prin fişa postului, pe baza regulamentelor de organizare şi funcţionare prevăzute la alin. (1) şi (3), care se semnează de salariat şi se aprobă în condiţiile legii.


  Secţiunea a 3-a Conducerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri


  Articolul 9

  (1) Conducerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri se exercită de către ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri.
  (2) Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. Prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri unele atribuţii pot fi delegate şi persoanelor cu funcţii de conducere din compartimentele de specialitate.
  (3) Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri îndeplineşte, în domeniul de activitate al ministerului, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.
  (5) Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator principal de credite. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri poate delega această calitate secretarilor de stat, secretarului general, secretarilor generali adjuncţi sau altor persoane împuternicite în acest scop. Prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri se vor preciza limitele şi condiţiile delegării.
  (6) Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru.
  (7) Răspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.
  (8) În cazul în care ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile curente, îl deleagă pe unul dintre secretarii de stat să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru despre aceasta.
  (9) Pe lângă ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. Componenţa şi regulamentul de funcţionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.


  Articolul 10

  (1) Secretarul general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile ministerului.
  (2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Secretarul general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului ori încredinţate de ministru.
  (4) În realizarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul general al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri este ajutat de 2 secretari generali adjuncţi, care sunt înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii.


  Articolul 11

  Unităţile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 12

  Prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri se numesc, în condiţiile legii, directorii generali şi directorii din unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, după caz.


  Articolul 13

  (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri are în dotare un parc auto, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, iar pentru activităţi specifice, numărul de mijloace de transport şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 3.
  (2) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite.


  Articolul 14

  (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi toate unităţile aflate în structura sau în subordinea acestuia pot închiria spaţii pentru necesităţi proprii, în condiţiile legii.
  (2) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi toate unităţile aflate în subordinea acestuia pot închiria unor operatori economici sau pot da în folosinţa gratuită a altor instituţii de utilitate publică spaţii situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care îşi desfăşoară activitatea şi pe care le administrează, în condiţiile legii, în următoarele scopuri:
  a) organizarea bufetelor de incintă;
  b) instalarea de automate pentru băuturi calde şi reci;
  c) instalarea de mijloace de comunicaţii;
  d) afişarea reclamelor publicitare pentru activităţi care au legătură cu activitatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.
  (3) Închirierea spaţiilor situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului se realizează cu respectarea următoarelor principii:
  a) libera concurenţă;
  b) transparenţa;
  c) tratamentul egal;
  d) confidenţialitatea.
  (4) Unităţile aflate în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri pot organiza, cu avizul prealabil al ministerului, procedurile legale pentru închirierea sau darea în folosinţă gratuită a spaţiilor prevăzute la alin. (2).


  Articolul 15

  Chiriile stabilite şi încasate ca urmare a închirierii spaţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) şi (2) se virează integral la bugetul de stat.


  Articolul 16

  (1) Spaţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) se dau în folosinţă prin protocol încheiat între instituţiile abilitate care primesc spaţiile în folosinţă gratuită, în condiţiile legii, şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri sau unităţile aflate în subordinea acestuia, după caz.
  (2) Utilităţile şi cota-parte pentru cheltuielile de funcţionare aferente spaţiilor date în folosinţă gratuită, în condiţiile art. 14 alin. (2), se asigură de către instituţiile publice beneficiare şi se reglementează prin protocol.


  Articolul 17

  (1) Bunurile mobile şi imobile din domeniul public sau privat al statului, care se aflau în administrarea Ministerului Economiei - domeniul economic şi a Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri - domeniul comerţ, trec pe bază de protocol de predare-preluare în administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.
  (2) Bunurile imobile din domeniul public sau privat al statului care trec în administrarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri sunt prevăzute în anexa nr. 4, iar bunurile mobile din patrimoniu se stabilesc prin protocolul de predare-preluare.


  Articolul 18

  Instituţiile financiare la care statul român este acţionar iniţial unic prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri sunt prevăzute în anexa nr. 5.


  Capitolul II Dispoziţii finale


  Articolul 19

  (1) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri preia structura şi personalul din Ministerul Economiei şi Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri care desfăşoară activităţi în domeniul economiei, comerţului, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, inclusiv funcţiile-suport aferente.
  (2) Personalul din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri care are calitatea de funcţionar public beneficiază de toate drepturile şi are obligaţiile prevăzute în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în statutele speciale.


  Articolul 20

  Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 21

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 22

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 6 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 4/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul economiei, comerţului
  şi mediului de afaceri,
  Constantin Claudiu Stafie,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, familiei
  şi protecţiei sociale,
  Mihai Constantin Şeitan
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 29 decembrie 2009.
  Nr. 1.634.


  Anexa 1

  -------
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri


  Anexa 2

  -------
  UNITĂŢILE
  aflate în subordinea, în coordonarea sau sub
  autoritatea Ministerului Economiei,
  Comerţului şi Mediului de Afaceri
  A. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
  I. Cu finanţare de la bugetul de stat:
  1. Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR - 548 de posturi
  2. Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - 48 de posturi
  3. Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie - 65 de posturi
  4. Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială - 16 posturi
  5. Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine - 96 de posturi
  6. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - 788 de posturi
  II. Cu finanţare din venituri proprii:
  1. Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni - 80 de posturi
  2. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM - 252 de posturi
  III. Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat:
  1. Biroul Român de Metrologie Legală - BRML Bucureşti - 780 de posturi
  2. Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive - 56 de posturi
  3. Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - 153 de posturi
  IV. Cu finanţare externă şi de la bugetul de stat:
  1. Unitatea de Management al Proiectului - UMP (închideri de mine) - 13 posturi
  2. Unitatea de Management al Proiectului - UMP - RSE - ARDDZI - 10 posturi
  B. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
  1. Asociaţia de Standardizare din România - ASRO
  2. Asociaţia de Acreditare din România - RENAR
  C. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
  1. Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani
  2. Compania Naţională a Lignitului "Oltenia" - S.A. Târgu Jiu
  3. Societatea Naţională a Cărbunelui - S.A. Ploieşti, cu filialele societăţi comerciale
  4. Compania Naţională a Uraniului - S.A. Bucureşti
  5. Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. Bucureşti
  6. Societatea Naţională a Sării - S.A. Bucureşti
  7. Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva, cu filialele societăţi comerciale şi societăţile comerciale pentru servicii
  8. Societatea Comercială "Moldomin" - S.A. Moldova Nouă
  9. Societatea Comercială "Băiţa" - S.A. Ştei
  10. Societatea Comercială "Cupru Min" - S.A. Abrud
  11. Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare, cu filiala Societatea Comercială de Închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD - S.A. Baia Mare
  12. Societatea Comercială "Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei
  13. Societatea Comercială Minieră "Banat-Anina" - S.A.
  14. Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. Bucureşti
  15. Societatea Comercială "Petrom" - S.A. Bucureşti - participaţia statului
  16. Societatea Comercială "Petrotrans" - S.A. Ploieşti
  17. Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanţa
  18. Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploieşti
  19. Societatea Comercială pentru Închiderea - Conservarea Minelor - S.A. Târgu Jiu
  20. Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş
  21. Societatea Comercială EON GAZ România - S.A. şi Societatea Comercială EON GAZ DISTRIBUŢIE S.A. - participaţia statului
  22. Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY România S.A. - participaţia statului
  23. Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş
  24. Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale şi societăţile comerciale pentru servicii
  25. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale
  26. Societatea Comercială "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A. Năvodari
  27. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale
  28. Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale şi participa- ţia statului la societăţile comerciale privatizate
  29. Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A.
  30. Compania Naţională "Romarm" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale
  31. Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A.
  32. Societatea Comercială "Oltchim" - S.A.
  33. Societatea Comercială "Romplumb" - S.A.
  34. Societatea Comercială "Automobile Craiova" - S.A.- participaţia statului
  35. Societatea Comercială "Şantierul Naval Mangalia" - S.A.
  36. Societatea Comercială "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A.
  37. Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM - S.A.
  38. Societatea Comercială "Avioane" - S.A. Craiova
  39. Societatea Comercială "Simtex" - S.A. - participaţia statului
  40. Societatea Comercială "IAR" - S.A. Braşov
  41. Societatea Comercială "IOR" - S.A. Bucureşti
  42. Societatea Comercială "Romaero" - S.A. Bucureşti
  43. Societatea Comercială "Construcţii Aeronautice" - S.A.
  44. Societatea Comercială ICEM - S.A.
  45. Societatea Naţională "Plafar" - S.A. Bucureşti
  46. Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin
  47. Societatea Comercială "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele
  48. Societatea Comercială "I.P.I.U. - Consulting Engineering" - S.A. Bucureşti
  49. Societatea Comercială "Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit" - S.A. Craiova
  50. Societatea Comercială EUROTEST - S.A.
  51. Societatea Comercială ISCIR - CERT - S.A.
  52. Societatea Comercială BRML - CERT - S.A.
  53. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive - ICPMRR Bucureşti
  54. Societatea Comercială "Institutul Naţional pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX" - S.A. Petroşani
  55. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării - INCDMTM Bucureşti
  56. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND Bucureşti
  57. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova
  58. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare - IMNR Bucureşti
  59. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara
  60. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploieşti
  61. Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti
  62. Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni - S.A.
  63. Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari - S.A.
  64. Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova - S.A.


  Anexa 3

  -------
  MIJLOACELE DE TRANSPORT
  şi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice
  Unitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat (bucăţi) Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)
  Aparatul propriu *)
  pentru transport de marfă şi persoane şi acţiuni de inspecţie şi control autovehicule 20 300

  ───────────── Notă *) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  NOTĂ:
  1. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat.
  2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.
  3. Pentru activităţile specifice desfăşurate de birourile consilierului economic din cadrul fiecărei misiuni diplomatice a României în străinătate, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri are în dotare un număr total de 117 autoturisme, cu un consum lunar de carburant de 300 de litri pentru fiecare autoturism.


  Anexa 4

  --------
  SITUAŢIA
  bunurilor imobile din domeniul public şi privat al statului,
  care trec în administrarea Ministerului Economiei,
  Comerţului şi Mediului de Afaceri
  1. Imobil construcţie P+6, situat în Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti, şi terenul aferent, în domeniul public al statului
  2. Imobil construcţie P+1, corp D, situat în str. General Berthelot nr. 24, sectorul 1, Bucureşti, anexele şi terenul aferent, în domeniul privat al statului
  3. Imobil construcţie P+10, situat în str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, Bucureşti, şi terenul aferent, în domeniul privat al statului
  4. Imobil construcţie, situat în str. Cpt. Alex. Şerbănescu nr. 50, sectorul 1, Bucureşti, şi terenul aferent
  5. Imobil construcţie P+3, situat în str. Poteraşi nr. 11, sectorul 4, Bucureşti
  6. Imobil construcţie, situat în str. General Berthelot nr. 24, sectorul 1, Bucureşti
  7. Clădirile şi terenul aferent în suprafaţă de 9.122 mp proprietate exclusivă, situate în oraşul Buşteni, Str. Paltinului nr. 16, judeţul Prahova, nr. inventar M.F.P/145.193, în domeniul public al statului
  8. Clădirea şi terenul aferent în suprafaţă de 1.818 mp proprietate exclusivă şi 24 mp reprezentând 1/2 cotă parte indiviză şi 94 mp reprezentând 1/3 cotă parte indiviză, situate în municipiul Bucureşti, bd. Timişoara nr. 6, sectorul 6, în domeniul privat al statului


  Anexa 5

  -------
  INSTITUŢII FINANCIARE
  la care statul român este acţionar iniţial unic
  prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
  1. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - F.N.I.M.M. S.A. - IFN
  2. Fondul Român de Contragarantare
  ---------