ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 7 decembrie 2017
  Având în vedere că, drept urmare a aplicării prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, sumele alocate de la bugetul de stat în baza standardelor de cost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale, pentru finanțarea cheltuielilor sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, precum și ale căminelor publice pentru persoane vârstnice au devenit insuficiente, existând riscul ca personalul din aceste instituții să nu își primească drepturile salariale,
  având în vedere că în unele unități administrativ-teritoriale pot fi probleme sociale prin neasigurarea agentului termic pentru populație, școli, grădinițe, spitale și alte instituții publice, din lipsa surselor de finanțare, se impune adoptarea unor măsuri astfel încât autoritățile administrației publice locale să poată utiliza excedentul bugetului local, în scopul asigurării furnizării agentului termic pentru populație.
  Având în vedere imperativul respectării țintei de deficit de sub 3% din produsul intern brut, prevăzut de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
  luând în considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare, care vor fi subordonate obiectivelor de susținere a creșterii economice și de reducere a inflației și atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,
  având în vedere obligația Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară într-un mod care să asigure predictibilitatea acesteia pe termen mediu, în scopul menținerii stabilității macroeconomice, instituită prin Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, pe baza căreia să fie fundamentat proiectul bugetului de stat pe anul 2018,
  având în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat,
  având în vedere prevederile art. 29 alin. (4) și art. 30 alin. (4) și (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ținând seama de nivelul deficitelor bugetare (cash, ESA și structural) rezultate în urma planificării bugetare pe anul 2018 și perspectiva 2019-2021, se impune adoptarea de măsuri cu privire la conținutul declarațiilor prevăzute la articolele menționate.
  Ținând cont că neadoptarea acestor măsuri ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat de 5,14% din produsul intern brut în anul 2018, afectând în mod semnificativ sustenabilitatea finanțelor publice,
  pentru păstrarea echilibrelor bugetare sunt necesare unele măsuri menite să mențină volumul cheltuielilor bugetare la un nivel care să permită respectarea condiționalităților asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce privește nivelul deficitului bugetar.
  Luând în considerare că în situația neadoptării acestor măsuri în regim de urgență deficitul bugetar în anul 2018 va depăși pragul de 3% din produsul intern brut prevăzut de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008, ceea ce va avea ca principală consecință negativă declanșarea de către Comisia Europeană a procedurii de deficit excesiv, aspect de natură a genera la rândul său alte consecințe grave pentru interesele României,
  având în vedere necesitatea creării condițiilor pentru asigurarea continuității operaționale a Sistemului național de verificare, monitorizare, raportare și control al situațiilor financiare, angajamentelor legale și bugetelor entităților publice și a evitării unor eventuale blocaje în desfășurarea activităților la nivelul entităților publice,
  având în vedere că prin proiectul „Îmbunătățirea capacității procesului decizional la nivelul sectorului financiar din România - TREZOR“ va fi dezvoltată o componentă de plată online cu carduri de plată a veniturilor bugetului general consolidat și altor sume, pentru evitarea întârzierilor în demararea acestuia, cu consecințe negative asupra atragerii de fonduri externe nerambursabile, se impune extinderea cadrului legal pentru stabilirea posibilității ca Ministerul Finanțelor Publice, prin Trezoreria Statului, să poată oferi instituțiilor publice servicii și prin intermediul unei instituții de credit acceptatoare.
  Având în vedere necesitatea extinderii surselor de finanțare pentru plata obligațiilor financiare aferente unor împrumuturi contractate de către unități administrativ-teritoriale și garantate de către stat,
  având în vedere că data-limită de tragere a împrumutului acordat de BIRD, în valoare actuală de 435 milioane EUR, ratificat prin Legea nr. 68/2012 și implementat de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale este 31 decembrie 2017,
  pentru a permite Ministerului Muncii și Justiției Sociale, prin unitatea de management al proiectului, pregătirea documentațiilor care stau la baza tragerilor în cadrul proiectului privind modernizarea sistemului de asistență socială finanțat în cadrul unui împrumut acordat de BIRD, pe perioada de 4 luni după data-limită de tragere, finalizarea plăților în cadrul contractelor adjudecate în cadrul acestui proiect, precum și finalizarea celorlalte activități legate de închiderea proiectului,
  ținând cont că pe această perioadă personalul unității de management al proiectului va realiza și formalitățile de închidere a asistenței nerambursabile acordate de BIRD pentru îmbunătățirea elaborării politicilor și a cadrului instituțional în domeniul asistenței persoanelor cu handicap,
  luând în considerare că în cazul neadoptării măsurii există riscul nefinalizării documentației necesare pentru încheierea tragerilor în cadrul împrumutului și a asistenței nerambursabile,
  având în vedere necesitatea reglementării posibilității de creștere a remunerațiilor brute ale administratorilor și directorilor întreprinderilor publice ca urmare a modificărilor legislative aduse contribuțiilor sociale obligatorii prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel încât venitul net al acestora să nu se diminueze,
  având în vedere că începând cu 1 ianuarie 2018 urmează să se desfășoare manifestările prilejuite de aniversarea Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial,
  ținând cont de anvergura, numărul mare, complexitatea și diversitatea acestor proiecte și manifestări dedicate Centenarului, precum și gestionarea lor de către autorități diferite ca regim de finanțare și de subordonare, se impune crearea unui mecanism de bugetare și finanțare special.
  În lipsa instituirii acestui mecanism de finanțare nu va putea fi realizată asigurarea fondurilor și o bună coordonare la nivel național a pregătirii manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial.
  Asigurarea acestui mecanism de finanțare și de coordonare la nivel național se impune a fi realizată în regim de urgență, dată fiind iminența demarării acestor proiecte la 1 ianuarie 2018.
  Prin asigurarea de urgență a unui mecanism de finanțare a manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial se asigură realizarea interesului general care vizează respectarea principiului constituțional referitor la dreptul la acces la cultură.
  În considerarea faptului că Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, unică autoritate în domeniu, gestionează sistemul integrat de cadastru și carte funciară și implementează Programul național de cadastru și carte funciară, care constă în înregistrarea sistematică a tuturor imobilelor de pe teritoriul țării, gratuit pentru cetățeni, și că aceasta constituie o prioritate a Guvernului României, motivat de faptul că lipsa unei evidențe complete a proprietăților imobiliare afectează dezvoltarea economică atât sub aspect social, cât și în ceea ce privește mediul de afaceri, contribuind la întreținerea unui climat nesigur pentru investiții,
  având în vedere că pentru realizarea acestui obiectiv se impune consolidarea capacității financiare și operaționale a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în scopul creșterii credibilității statului român în relația cu instituțiile financiare internaționale, creșterii încrederii cetățeanului în Agenția Națională care gestionează sistemul integrat de cadastru și carte funciară, ca instituție a statului care are rolul de a sprijini statul român în garantarea proprietății în România, precum și pentru realizarea accelerată a proiectelor naționale care vizează în mod direct proprietatea, îndeosebi a celor de infrastructură și agricultură.
  Consolidarea capacității financiare și operaționale este necesar a fi asigurată de urgență în considerarea faptului că modalitatea de finanțare din prezent a Agenției Naționale nu îi permite acesteia:– dezvoltarea și urmărirea de strategii pe termen lung, datorită finanțării bugetare impredictibile;– utilizarea veniturilor proprii pentru formarea personalului, modernizarea sistemului propriu de activitate sau pentru alte activități tehnico-economice importante, necesare pentru desfășurarea optimă a activității;– să investească suficient în tehnologie și sistemele proprii și să își gestioneze optim și eficient resursele în materie de cheltuieli și investiții, inclusiv cheltuieli de personal.
  Eliminarea urgentă a acestor impedimente este esențială pentru atingerea obiectivului Agenției Naționale de a asigura performanța în domeniul specific de activitate, domeniu recunoscut ca fiind de importanță națională, care implică asigurarea
  furnizării unor servicii de calitate referitoare la imobile, în termenele prevăzute de lege, inclusiv servicii on-line, asigurarea de gratuități către stat și furnizarea în timp util a informațiilor solicitate de instituțiile statului etc.
  În considerarea necesității de a adopta de urgență o serie de măsuri care să asigure realizarea adecvată și eficientă a atribuțiilor Agenției Naționale,
  ținând cont că luarea tuturor măsurilor necesare pentru respectarea angajamentelor asumate de Guvernul României privind asigurarea capacității instituționale și financiare a Agenției Naționale pentru realizarea performanței în domeniul unic de activitate, aspecte ce vizează interesul public general și constituie situații urgente și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  se impune luarea de urgență a unor măsuri prin care să se asigure cadrul normativ necesar pentru întărirea capacității operaționale și financiare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin reglementări privind schimbarea destinației veniturilor proprii ale Agenției Naționale, astfel încât acestea să poată fi utilizate pentru toate cheltuielile curente și de capital.
  Aceste măsuri vor avea efect pozitiv asupra bugetului de stat, prin degrevarea acestuia de sumele necesare plății drepturilor salariale ale angajaților din sistem, precum și de cheltuielile curente și de capital.
  De asemenea, având în vedere importanța înregistrării imobilelor la nivelul întregii țări în evidența unică gestionată de către Agenția Națională, care a determinat includerea în axa prioritară 11 din Programul operațional regional 2014-2020 a proiectului major Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară în zonele rurale din România, prioritate de investiții ce va fi implementată prin intermediul unui proiect major al cărui beneficiar este Agenția Națională, se impune punerea în concordanță a normelor din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu legislația specifică gestionării financiare a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020,
  Astfel, este imperios necesar a se reglementa în mod expres faptul că proiectul major beneficiază de cofinanțarea publică, care reprezintă contribuția din fonduri publice naționale, de la bugetul de stat, prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.
  Totodată neadoptarea ordonanței de urgență ar afecta negativ dezvoltarea și securitatea circuitului juridic civil al imobilelor, dar și dezvoltarea proiectelor de infrastructură națională și a celor din agricultură.
  Adoptarea urgentă a prezentei ordonanțe de urgență va asigura îndeplinirea tuturor acestor obiective asumate de Guvernul României și prevenirea unor consecințe deosebit de grave cum ar fi: – afectarea dimensiunii și a gradului de absorbție a fondurilor nerambursabile alocate de Uniunea Europeană;– reducerea credibilității statului român în relația cu instituțiile financiare internaționale;– pierderea încrederii cetățeanului în Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ca instituție a statului care are rolul de a contribui la garantarea proprietății în România și care gestionează registre electronice publice, unice la nivel național, necesar a fi întreținute și actualizate în permanență;– nerealizarea proiectelor naționale, îndeosebi a celor de infrastructură și a schemelor de plăți în agricultură.
  Întrucât ocrotirea proprietății publice și private și sprijinirea statului român în garantarea securității circuitului civil reprezintă priorități majore ale Guvernului,
  având în vedere faptul că începând cu anul 2008 până în prezent nu au fost îndeplinite condițiile pentru ca Înalta Curte de Casație și Justiție să poată prelua atribuția legată de gestionarea bugetelor tuturor instanțelor judecătorești din România,
  ținând seama că nici la data de 1 ianuarie 2018 instanța supremă nu va dispune de capacitatea administrativă și infrastructura necesară pentru preluarea acestei atribuții de la Ministerul Justiției și nici nu există o perspectivă realistă pe termen mediu pentru îndeplinirea acestor condiții,
  având în vedere că Ministerul Justiției dispune de condițiile necesare și capacitatea administrativă pentru îndeplinirea atribuțiilor legate de gestionarea bugetului instanțelor,
  luând în considerare faptul că lipsa unui text expres referitor la abrogarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, va genera serioase disfuncționalități în activitatea de stabilire și administrare a bugetului aferent instanțelor judecătorești pentru anul 2018,
  având în vedere exigența creării unui cadru legislativ clar și previzibil, pentru finalizarea obiectivelor de investiții din cadrul Programului național de dezvoltare locală etapa II în condițiile instituite de către Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017
  pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice se impune intervenția legislativă de urgență,
  având în vedere situația de fapt că la acest moment din cele 6.830 de obiective de investiții selectate la finanțare sunt încheiate 2.399 de contracte de finanțare, restul de 3.140 de documentații tehnico-economice fiind în diferite etape de analiză, 1.291 de documentații tehnico-economice urmând a fi depuse până la sfârșitul anului 2017, solicitându-se de la beneficiari completări sau clarificări ale documentațiilor, estimăm că neadoptarea prezentului proiect de ordonanță de urgență ar duce la neîncheierea a peste 50% din contractele de finanțare aferente obiectivelor de investiții aprobate la finanțare prin ordine ale viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, în cursul anului 2017 și astfel la neutilizarea bugetului alocat PNDL II în cuantum de 30.000.000.000 lei, fapt care ar afecta peste 2.000 de beneficiari, UAT-uri din România care au aplicat la finanțare pentru a realiza în comunitățile lor cele 10 servicii esențiale, în conformitate cu prevederile Programului de guvernare și la întreruperea circuitului economic întrucât au fost realizate cheltuieli de natura investițiilor publice odată cu realizarea studiilor și documentațiilor tehnico-economice, au fost angajate sume pentru realizarea consultanței pentru procedurile de achiziții de lucrări, sunt chiar contracte de lucrări/prestări servicii încheiate între prestatori și beneficiari care nu ar mai utiliza fondurile alocate, fără promovarea ordonanței de urgență pentru adoptarea unor măsuri financiar-fiscale, și astfel de sprijinul prin PNDL II,
  întrucât sunt disfuncționalități în plata salariilor pentru personalul din învățământ generate de aprobarea bugetelor școlilor și de transferul sumelor către fiecare școală,
  ținând cont de faptul că proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2018 este în curs de finalizare și fiind necesară includerea sumelor în bugetul Ministerului Educației Naționale,
  având în vedere mișcarea elevilor de la o școală la alta și faptul că Ministerul Educației Naționale cunoaște aceste aspecte, pentru o centralizare clară și concretă, este necesar ca salarizarea personalului din învățământul preuniversitar să se facă prin bugetul Ministerului Educației Naționale,
  întrucât Consiliul Județean Suceava împreuna cu 60 de unități administrativ-teritoriale au contractat cu garanția statului de la Deutsche Bank AG Londra, în anul 2004, un împrumut extern în sumă totală de 86,3 milioane EUR (transferat ulterior la ERSTE Group Bank AG Viena) pentru realizarea Programului „Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava“,
  având în vedere că, drept urmare a lipsei disponibilităților bănești, o mare parte din cele 61 de unități administrativ-teritoriale beneficiare ale acestui împrumut se află în imposibilitatea achitării ratelor la scadență către banca finanțatoare,
  ținând cont că neadoptarea în regim de urgență a unor măsuri determină calculul de dobânzi și penalități de întârziere, care conduce la creșterea datoriei unităților administrativ-teritoriale față de Ministerul Finanțelor Publice,
  în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Capitolul I Măsuri fiscal-bugetare în anii 2017 și 2018 și prorogarea unor termene

  Articolul 1
  (1) Pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare din sistemul de protecție a copilului și ale centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, precum și ale căminelor publice pentru persoane vârstnice, autoritățile administrației publice locale pot aloca sume din veniturile proprii încasate și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, peste valoarea standardelor minime de cost aprobate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale.(2) În anul 2017, în vederea finanțării cheltuielilor prevăzute la alin. (1), prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale pot utiliza excedentul bugetului local.


  Articolul 2

  Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice în sezonul rece 2017-2018, autoritățile administrației publice locale pot utiliza excedentul bugetului local.


  Articolul 3

  Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, sumele alocate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului începând cu anul 2017, rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local al unităților administrativ-teritoriale și se utilizează cu aceeași destinație pentru care aceste fonduri au fost alocate până la finalizarea lucrărilor. Eventualele sume rămase neutilizate după finalizarea lucrărilor se restituie la bugetul de stat.


  Articolul 4
  (1) În anul 2017 sumele rămase neutilizate, determinate ca diferență între creditele bugetare aprobate și plățile efectuate, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene la capitolul 88.01 „Cheltuieli din sume rămase neutilizate în anul anterior“, titlul 80 „Împrumuturi“, articolul 80.10 „Cheltuieli din sume rămase neutilizate în anul anterior“, destinate pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor ce derivă din acorduri internaționale, ratificate prin legi, în vederea finanțării proiectelor bilaterale de colaborare și de investiții se virează de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului.(2) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (1) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către ordonatorul principal de credite într-un cont de venituri ale bugetului de stat.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, să majoreze veniturile bugetului de stat la o poziție distinctă, precum și cheltuielile bugetului de stat și cheltuielile prevăzute în bugetul aprobat al ordonatorului principal de credite la o poziție distinctă cu sumele virate potrivit prevederilor alin. (2).(4) Sumele suplimentate în bugetul ordonatorului principal de credite potrivit alin. (3) se utilizează cu aceeași destinație.


  Articolul 5
  (1) În anul 2018, numărul maxim de posturi care se finanțează din fonduri publice, pentru instituțiile și autoritățile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, se stabilește astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condițiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.(2) Ordonatorii de credite stabilesc, în limitele prevederilor legale, numărul maxim de posturi care se finanțează în anul 2018, în condițiile alin. (1).


  Articolul 6
  (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018, se va realiza astfel:
  a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 5% din valoarea titlului executoriu;
  b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 10% din valoarea titlului executoriu;
  c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;
  d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;
  e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 35% din valoarea titlului executoriu.
  (2) Procedura de plată eșalonată prevăzută la alin. (1) se aplică și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.(3) În cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice procedură de executare silită se suspendă de drept.(4) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, se actualizează cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.(5) La sumele actualizate în condițiile alin. (4) se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie.(6) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plății titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1).


  Articolul 7
  (1) Pentru personalul plătit din fonduri publice, cuantumul salariului de bază/soldei de funcție/salariului de funcție se stabilește în conformitate cu prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, după aplicarea procentului de majorare de 25% prevăzut la art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(2) Sumele aferente contribuțiilor de asigurări sociale sau, după caz, contribuțiilor individuale la bugetul de stat, datorate de personalul plătit din fonduri publice, astfel cum sunt stabilite în aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt avute în vedere la stabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2018 personalului plătit din fonduri publice potrivit art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017.


  Articolul 8

  Prin derogare de la prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 153/2017, în anul 2018, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora.


  Articolul 9
  (1) În anul 2018, instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora tichete cadou, premii și nici indemnizația de hrană și indemnizația de vacanță prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în anul 2018 se pot acorda premii pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, pentru elevii, studenții, cercetătorii și profesorii care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale și naționale pe discipline de învățământ și pentru profesorii care i-au pregătit pe aceștia, cu încadrarea în alocarea bugetară.(3) În anul 2018, instituțiile și autoritățile publice prevăzute la alin. (1) acordă o singură indemnizație de vacanță sau o singură primă de vacanță, după caz, sub formă de vouchere, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014 cu modificările și completările ulterioare. Cuantumul voucherelor de vacanță acordate în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în anul 2018, pentru personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, se decontează serviciile turistice prestate de unități aflate pe teritoriul României, efectuate în perioada concediului de odihnă, în limita valorică prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare. Cuantumul sumelor decontate nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 31-03-2018, Articolul 9 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )


  Articolul 10
  (1) În anul 2018, pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, indemnizațiile, compensațiile, primele, ajutoarele, plățile compensatorii, despăgubirile, compensațiile lunare pentru chirie și alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, se mențin la nivelul lunii decembrie 2017.(2) În anul 2018, cuantumul compensației bănești, respectiv al alocației valorice pentru drepturile de hrană și, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum și valoarea financiară a drepturilor de echipament se mențin în plată la nivelul stabilit pentru luna decembrie 2017.(3) Prin excepție de la prevederile art. 8, în anul 2018, pentru activitatea desfășurată de personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislația în vigoare în luna iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezintă solda de funcție/salariul de funcție cuvenit(ă).(4) Personalul civil din cadrul instituțiilor publice de spectacole sau concerte aflate în subordinea instituțiilor publice de apărare, ordine publică și siguranță națională, care nu a beneficiat de majorări salariale potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 137/2017, beneficiază începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență de majorarea cuantumului brut al salariului de bază stabilit potrivit art. II alin. (2) lit. e) din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 31-03-2018, Articolul 10 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )
  (5) Personalul didactic din unitățile de învățământ preuniversitar și universitar din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională beneficiază, în mod similar, de prevederile Legii nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011. Drepturile bănești cuvenite se plătesc din fondurile instituțiilor publice de apărare, ordine publică și securitate națională de la bugetul de stat.
  (la 31-03-2018, Articolul 10 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )
  (6) Pentru personalul pensionat, drepturile prevăzute la alin. (5) se plătesc într-o singură tranșă.
  (la 31-03-2018, Articolul 10 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )
  (7) Personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională beneficiază de prevederile Legii concediului paternal nr. 210/1999.
  (la 31-03-2018, Articolul 10 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) Notă
  Conform articolului 45, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018, prevederile art. 10 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și în anul 2019.
  (8) Sumele reprezentând indemnizația de concediu paternal acordate după intrarea în vigoare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, provenite din debite în baza unor titluri executorii, nu se mai încasează.
  (la 31-03-2018, Articolul 10 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )


  Articolul 11
  (1) În anul 2018 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situația încetării raporturilor de muncă sau serviciu ca urmare a decesului angajatului.


  Articolul 12
  (1) În anul 2018 se majorează cuantumul brut astfel încât să se mențină în plată la nivelul cuantumului net acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2017, după caz, următoarele drepturi:
  a) indemnizațiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
  b) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare;
  c) drepturile prevăzute de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare;
  d) indemnizațiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția drepturilor corespunzătoare situațiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) și g), precum și la art. 3;
  e) indemnizațiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961, cu modificările și completările ulterioare;
  f) indemnizația prevăzută de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, republicată;
  g) cuantumul indemnizației președintelui Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, prevăzută de Legea nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, republicată;
  h) indemnizația lunară, prevăzută la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare;
  i) cuantumul indemnizațiilor acordate membrilor Academiei Române, membrilor Academiei Oamenilor de Știință din România, membrilor Academiei de Științe Medicale din România și membrilor Academiei de Științe Tehnice din România;
  j) cuantumul sprijinului material acordat urmașilor membrilor Academiei Române și urmașilor membrilor Academiei Oamenilor de Știință din România;
  k) ajutorul lunar pentru soțul supraviețuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările ulterioare;
  l) indemnizația prevăzută de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) În anul 2018, indemnizațiile stabilite în baza Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2017.(3) În anul 2018, rentele viagere prevăzute la art. 64 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în cuantumul aflat în plată în luna decembrie 2017.


  Articolul 13
  (1) În anul 2018, instituțiilor și autorităților publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de modul de finanțare și subordonare, li se interzice achiziționarea, preluarea în leasing sau închirierea de:
  a) autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;
  b) mobilier, așa cum este prevăzut la subgrupa 3.1 „Mobilier“ din cadrul grupei 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale“ din Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, precum și obiecte de inventar de natura acestora, în scopul dotării spațiilor cu destinația de birou.
  (2) Asigurarea necesităților de bunuri prevăzute la alin. (1) se va putea face numai prin redistribuiri din cadrul aceleiași instituții sau de la alte instituții publice.(3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) și (2):
  a) autoritățile și instituțiile publice nou-înființate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, numai în primul an de funcționare, dacă acestea nu provin din restructurarea și/sau reorganizarea altor instituții publice deja existente, precum și autoritățile publice autonome și independente în cadrul cărora s-au creat prin lege domenii de activitate noi, cu suplimentarea atribuțiilor și a numărului de posturi;
  (la 22-10-2018, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 13 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 15 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )

  b) achizițiile pentru realizarea proiectelor finanțate din împrumuturi, din fonduri externe nerambursabile și din fondurile de cofinanțare aferente, precum și din fonduri provenite din donații și sponsorizări;
  c) achizițiile pentru obiectivele de investiții cu punere în funcțiune după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, potrivit devizului general al acestora;
  d) achiziționarea, în condițiile legii, de autoturisme pur electrice. Prin autoturisme pur electrice în sensul prezentului articol se înțelege autoturismele astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare, și care sunt propulsate de un motor electric cu energie furnizată de baterii reîncărcabile, alimentate de o sursă externă de energie electrică, clasificat ca vehicul cu emisii poluante zero;
  e) achiziții pentru realizarea acțiunilor și activităților specifice pregătirii și exercitării Președinției României la Consiliul Uniunii Europene;
  f) achiziții pentru realizarea manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial;
  g) achiziționarea de autoturisme de către Ministerul Afacerilor Interne, din venituri proprii ale instituției și unităților subordonate.
  h) închirierea de autoturisme pentru organizarea vizitelor oficiale și de stat ale delegațiilor străine în România, precum și închirierea de autoturisme, pe plan local, necesare pentru deplasarea delegațiilor oficiale și de însoțire ale României în străinătate;
  (la 31-03-2018, Alineatul (3) din Articolul 13 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )

  i) achizițiile destinate realizării acțiunilor și activităților specifice instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.
  (la 31-03-2018, Alineatul (3) din Articolul 13 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )

  j) achiziții din veniturile obținute potrivit art. 25 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările și completările ulterioare, și art. 25 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 02-10-2018, Alineatul (3) din Articolul 13 , Capitolul I a fost completat de Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 27 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 02 octombrie 2018 )

  k) achiziționarea de mobilier de către Înalta Curte de Casație și Justiție.
  (la 22-10-2018, Alineatul (3) din Articolul 13 , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 15 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 22 octombrie 2018 )
  (4) Achizițiile publice aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data inițierii procedurilor respective, numai în condițiile în care autoritatea contractantă a transmis deja, până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, spre publicare, anunțul sau invitația de participare.(5) Prevederile alin. (1), (2) și (4) nu se aplică Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat.
  (la 31-03-2018, Articolul 13 din Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )


  Articolul 14
  (1) Începând cu 1 ianuarie 2018, până la 31 decembrie 2018, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. Pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, precum și pentru cele a căror ocupare a fost deja aprobată de Guvern prin memorandum se continuă procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată. (1^1) Prevederile alin. (1) nu se aplică instituțiilor publice locale definite potrivit art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 31-03-2018, Articolul 14 din Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )
  (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), ordonatorii de credite pot aproba ocuparea unui procent de maximum 50% din totalul posturilor ce se vor vacanta după data de 1 ianuarie 2018, numai în condițiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget. (2^1) Posturile pentru care se aprobă ocuparea în condițiile alin. (2) se stabilesc de către ordonatorul de credite, prin raportare la necesitățile instituționale, din totalul posturilor vacante existente în cadrul instituției sau autorității publice, cu încadrarea în numărul de posturi rezultat prin aplicarea procentului potrivit alin. (2) și în cheltuielile de personal aprobate prin buget.
  (la 31-03-2018, Articolul 14 din Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )
  (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), în cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în ședința Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice prevăzute la alin. (1), cu justificarea necesității și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget. (4) Fac excepție de la prevederile alin. (1) unitățile de învățământ preuniversitar, instituțiile de învățământ superior și institutele de cercetare, care pot organiza concursuri pentru personalul didactic și de cercetare.
  (la 31-03-2018, Articolul 14 din Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )
  (5) Prin excepție de la prevederile alin. (1)-(3), instituțiile din cadrul autorității judecătorești, Administrația Națională a Penitenciarelor și serviciile publice de ambulanță pot organiza concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante, indiferent de data vacantării acestora, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget.
  (la 31-03-2018, Articolul 14 din Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )
  (6) Prin excepție de la prevederile alin. (1)-(3), se pot organiza concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul serviciilor Parlamentului, indiferent de data vacantării acestora, cu justificarea necesității și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget, prin memorandum aprobat de Biroul permanent al fiecărei Camere a Parlamentului.
  (la 31-03-2018, Articolul 14 din Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )


  Articolul 15

  Abrogat.

  (la 13-12-2018, Articolul 15 din Capitolul I a fost abrogat de Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1058 din 13 decembrie 2018 )

  Articolul 16

  Prevederile art. 19 lit. b) și c) ale art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător și în anul 2018.


  Articolul 17
  (1) Se autorizează Ministerul Muncii și Justiției Sociale să asigure pe parcursul anului 2018 derularea activităților de închidere a Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 iulie 2011, referitor la Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială, precum și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 28 februarie 2012 și la București la 25 aprilie 2012, referitor la Proiectul privind îmbunătățirea elaborării politicilor și a cadrului instituțional în domeniul asistenței persoanelor cu handicap, inclusiv auditarea situațiilor financiare, în conformitate cu regulamentele și procedurile Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare. (2) Cheltuielile care derivă din activitățile de închidere a acordurilor prevăzute mai sus, inclusiv salarizarea personalului unității de management al proiectului implicat în finalizarea respectivelor proiecte, se vor asigura pe perioada respectivă din sume alocate de la bugetul de stat în bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, la capitolul 68.01 „Asigurări și asistență socială“, titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“.


  Articolul 18

  Remunerațiile brute ale administratorilor și directorilor prevăzute în contractele de mandat încheiate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, pot fi recalculate pentru a fi puse în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.


  Articolul 19
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (4) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, prim-ministrul și ministrul finanțelor publice semnează o declarație de răspundere prin care se atestă, exclusiv, corectitudinea și integralitatea informațiilor din Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2018-2020.(2) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (4) din Legea nr. 69/2010, republicată, prim-ministrul și ministrul finanțelor publice semnează o declarație ce atestă exclusiv încadrarea proiectului de buget pe anul 2018 și perspectiva 2019-2021 în țintele, obiectivele și prioritățile asumate prin Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2018-2020.(3) Prevederile art. 30 alin. (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, nu se aplică pentru planificarea bugetară pe anul 2018 și perspectiva 2019-2021.


  Articolul 20

  În perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018 se suspendă aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional, cu modificările ulterioare.


  Articolul 21
  (1) Termenele prevăzute la art. 109 alin. (3) și art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă cu 6 luni.(2) Eventualele sume cuvenite ca urmare a procesului de recalculare a pensiilor potrivit art. 109 alin. (1) și art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, ce reprezintă diferențe de pensie de la data intrării în vigoare a acestei legi și până la punerea în plată a pensiilor recalculate, se acordă până la 30 iunie 2018, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație.


  Articolul 22

  Termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2018, inclusiv.


  Articolul 23

  Termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2018, inclusiv.


  Articolul 24

  Termenul prevăzut la art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2018, inclusiv.


  Articolul 25
  (1) Termenele prevăzute la art. 361 alin. (3) lit. e) și g) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2018.(2) În anul 2018, nu se acordă cupoanele sociale prevăzute la art. 27 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 26

  Termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2019.


  Articolul 27

  Termenul prevăzut de art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 30 decembrie 2015, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2019.


  Articolul 28

  Articolul 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.


  Capitolul II Modificarea și completarea unor acte normative

  Articolul 29

  Alineatele (2) și (3) ale articolului 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în proporție de cel mult 90% din necesarul de fonduri stabilit în baza numărului de beneficiari comunicat de unitățile administrativ-teritoriale.(3) La finele exercițiului financiar, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată neutilizate, precum și cele utilizate pentru plata obligațiilor prevăzute la alin. (1) și (2), care depășesc procentul de 90% din totalul plăților efectuate, se restituie la bugetul de stat.


  Articolul 30

  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 40, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

  Articolul 40
  (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația să prevadă în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum și celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii. Sumele se asigură în proporție de cel mult 90% de la bugetul de stat, din sume
  defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în baza numărului de beneficiari comunicat de unitățile administrativ-teritoriale.
  2. La articolul 51, alineatul (5^2) va avea următorul cuprins:(5^2) Finanțarea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap care se înființează și funcționează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, în structura direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate cu această destinație, în proporție de cel mult 90% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, la elaborarea bugetului de stat, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii.


  Articolul 31

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 20 septembrie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 9
  (1) Până la data de 31 decembrie 2018, entitățile publice au obligația de a utiliza toate funcționalitățile sistemului național de raportare, la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice sau a unităților subordonate acestuia și potrivit calendarului stabilit în acest scop. (2) Până la data de 31 decembrie 2018, în paralel cu utilizarea sistemului național de raportare, entitățile publice au obligația de a întocmi și de a depune situațiile financiare și celelalte tipuri de rapoarte stabilite pe baza datelor din evidența contabilă, pe suport hârtie, în formatul și la termenele stabilite de normele contabile în vigoare și de a depune bugetele de venituri și cheltuieli aprobate potrivit legislației în vigoare la unitățile Trezoreriei Statului, pe suport hârtie. (3) Începând cu anul 2019, rapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit pe suport hârtie către Ministerul Finanțelor Publice și unitățile subordonate.
  2. După articolul 32 se introduc două noi articole, articolele 32^1 și 32^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 32^1

  În urma verificărilor efectuate potrivit art. 32, conducătorii entităților publice au obligația de a sesiza în scris unității Trezoreriei Statului la care își au deschise conturile, conform termenelor stabilite prin procedura de funcționare a sistemului, orice neconcordanțe identificate față de situațiile de raportare întocmite de entitatea publică potrivit legii, pe baza datelor din evidențele contabile proprii.


  Articolul 32^2

  În cazul în care entitatea publică nu sesizează unității Trezoreriei Statului neconcordanțe sau nu validează rapoartele generate de sistemul național de raportare conform termenelor prevăzute la art. 32^1, acestea se consideră acceptate, iar răspunderea privind eventualele diferențe identificate față de situațiile de raportare întocmite de entitatea publică potrivit legii revine exclusiv conducătorului acesteia.
  3. La articolul 33, după alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alineatele (4)-(8), cu următorul cuprins:(4) În scopul asigurării continuității operaționale a sistemului național de raportare, entitățile publice care nu pot accesa funcționalitățile acestuia pot efectua operațiuni de plăți sau alte operațiuni în relația cu sistemul, prin utilizarea infrastructurii tehnice pusă la dispoziție la sediile unităților Trezoreriei Statului la care își au deschise conturile, conform procedurii de continuitate aprobate în procedura de funcționare a sistemului național de raportare.(5) În cazul în care funcționalitățile sistemului național de raportare nu pot fi accesate în condițiile alin. (4), unitățile Trezoreriei Statului, la solicitarea scrisă a entităților publice, pot accepta efectuarea de operațiuni de plăți pe baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat potrivit legislației în vigoare, depus pe suport hârtie, și a documentelor de plată întocmite prin utilizarea unor coduri de angajament stabilite pentru astfel de situații prin procedura de funcționare a sistemului. (6) Codurile de angajament stabilite potrivit alin. (5) pot fi utilizate și de unitățile Trezoreriei Statului în cazul operațiunilor efectuate asupra conturilor entităților publice în cadrul procesului de executare silită prin poprire prevăzut de lege. (7) Prin procedura de funcționare a sistemului pot fi stabilite reguli privind corecții asupra unor sume încasate în conturile de cheltuieli bugetare care nu pot fi atribuite automat angajamentelor înregistrate în sistemul de control al angajamentelor. (8) Entitatea publică are obligația corectării plăților efectuate conform alin (5)-(7) , în termen de 30 de zile de la data efectuării acestora, conform regulilor stabilite prin procedura de funcționare a sistemului.4. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 36^1

  În scopul înregistrării în sistemul național de raportare, al efectuării operațiunilor din bugetul Trezoreriei Statului și din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, precum și al raportării situațiilor financiare sau altor tipuri de rapoarte specifice Trezoreriei Statului, direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice li se alocă coduri, în sistem informatic, în structura aprobată pentru codurile de identificare fiscală.

  (la 21-11-2018, Pct. 4 al art. 31 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 90 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 21 noiembrie 2018 )


  Articolul 32

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 16 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, după alineatul (10) se introduc trei noi alineate, alineatele (10^1)-(10^3), cu următorul cuprins:(10^1) Sumele prevăzute la alin. (10) pot fi executate silit în cazul în care în actele normative care reglementează acordarea transferurilor sau subvențiilor respective se prevede astfel sau în cazul în care ordonatorii de credite care le acordă stabilesc că acestor sume nu le sunt aplicabile prevederile alin. (10) privind executarea silită.(10^2) În situația prevăzuta la alin. (10^1), ordonatorii de credite dispun plata sumelor în conturi deschise la Trezoreria Statului, altele decât cele în care se face viramentul potrivit alin. (10), începând cu data de 11 decembrie 2017.(10^3) În cazul în care se constată indicarea eronată a conturilor pentru plata sumelor prevăzute la alin. (10), instituțiile publice solicită beneficiarului sumei restituirea acesteia sau efectuarea corecțiilor între conturi de către acesta cu informarea instituției publice plătitoare. Operațiunea se efectuează în limita sumei rămase disponibile în cont, aferente tranzacției care face obiectul corecției.2. După articolul 5^7 se introduc două noi articole, articolele 5^8 și 5^9, cu următorul cuprins:

  Articolul 5^8
  (1) Ministerul Finanțelor Publice, prin Trezoreria Statului, poate îndeplini calitatea de comerciant acceptant pentru toate instituțiile publice fără a fi necesară încheierea de contracte cu acestea în acest scop și poate oferi prin sistemul propriu instituțiilor publice servicii de plata online cu carduri de plată a veniturilor bugetului general consolidat și altor sume, prin intermediul instituțiilor de credit acceptatoare, în următoarele condiții cumulative:
  a) instituțiile de credit acceptatoare se selectează potrivit legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice;
  b) comisioanele suportate de Trezoreria Statului nu pot depăși nivelul prevăzut la art. 5^3 alin. (2) lit. b) și nu se percep comisioane fixe sau alte costuri suplimentare față de acestea;
  c) nu se constituie niciun fel de garanții de către Trezoreria Statului și instituțiile publice;
  d) nu se acceptă solicitarea de alte costuri sau comisioane, inclusiv licențe, mentenanțe, update sau upgrade, de către emitenții cardurilor, instituțiile de credit acceptatoare sau sistemele de plăți, pentru Trezoreria Statului și instituțiile publice;
  e) restituirea sumelor către plătitori, inclusiv operațiunile de tip refuz la plată, se efectuează potrivit legislației naționale în vigoare și normelor metodologice aprobate potrivit alin. (8);
  f) plata comisioanelor prevăzute la lit. b) se realizează prin plata facturilor emise la termenele stabilite de către instituțiile de credit acceptatoare;
  g) instituțiile de credit acceptatoare realizează zilnic printr-o singură tranzacție transferul sumelor aferente plăților efectuate online cu carduri de plată în contul Ministerului Finanțelor Publice deschis la Trezoreria Operativă Centrală în termen de maximum o zi lucrătoare de la data autorizării tranzacțiilor;
  h) instituțiile de credit acceptatoare respectă procedura de transmitere a informațiilor necesare distribuirii sumei menționate la lit. g), stabilită prin norme metodologice aprobate potrivit alin. (8).
  (2) Modalitatea de furnizare a serviciilor prevăzute la alin. (1) de către instituțiile de credit acceptatoare se stabilește prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.(3) Cheltuielile privind implementarea, dezvoltarea și mentenanța aplicațiilor pentru serviciile oferite de Trezoreria Statului prin intermediul instituțiilor de credit acceptatoare de plăți electronice cu carduri de plată se suportă din bugetul de stat sau, după caz, din bugetul Trezoreriei Statului, în funcție de aprobarea cheltuielilor cu această destinație în bugetele respective.(4) Comisioanele prevăzute la alin. (1) lit. b), pentru veniturile bugetului general consolidat achitate de către persoanele fizice, se suportă de la bugetul de stat.(5) Serviciile de plată online prevăzute în prezentul articol sunt aplicabile pentru veniturile bugetului general consolidat și alte sume, achitate de persoanele fizice.(6) Ministerul Finanțelor Publice poate presta serviciile de plăți online cu carduri de plată a veniturilor bugetului general consolidat și alte sume și de la persoane juridice. Tipurile de venituri care pot fi achitate de către persoanele juridice, nivelul comisioanelor, entitatea care suportă comisionul, în acest caz, se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.(7) Ministerul Finanțelor Publice poate presta serviciile de plăți online cu carduri de plată și pentru alte persoane juridice care încasează venituri ale bugetului general consolidat sau alte sume prevăzute de lege, de la persoane fizice sau juridice. Tipurile de venituri prevăzute de lege sau sumele care pot fi achitate către aceste persoane juridice, nivelul comisioanelor, entitatea care suportă comisionul, în acest caz, se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice. Termenele de plată a sumelor cuvenite în conturile cărora acestea se cuvin se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.(8) În aplicarea prevederilor prezentului articol se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.


  Articolul 5^9

  Pentru furnizarea serviciilor de plăți online cu carduri de plată prin modalitățile prevăzute la art. 5^3 și 5^8, Trezoreria Statului poate dezvolta un sistem propriu de plată cu cardul a veniturilor bugetului general consolidat și a altor sume.
  3. La articolul 6^1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Suma care face obiectul cesionării se achită de către instituțiile publice în contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă operatorul economic nu are obligații de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale. În situația în care cesionarul nu este înregistrat fiscal în România, pe numele acestuia se deschide la Activitatea de trezorerie și contabilitate publică a municipiului București un cont distinct de disponibil aferent fiecărui contract de cesiune, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468).4. La articolul 6^1, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Prevederile art. 6 alin. (2) și alin. (3) se aplică în mod corespunzător și contului prevăzut la alin. (6) lit. b).


  Articolul 33

  Articolul XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 29 decembrie 2009, aprobată prin Legea nr. 240/2011, se modifică după cum urmează:1. La alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) veniturile proprii ale unităților administrativ-teritoriale împrumutate și sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.
  2. La alineatul (1), litera c) se abrogă.


  Articolul 34

  După articolul 7 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 27 iulie 2017, se introduce un nou articol, articolul 8, cu următorul cuprins:

  Articolul 8
  (1) Alocarea de la bugetul de stat a sumelor aferente manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial, formulate și asumate de ministere, autorități, instituții publice și entități, se realizează prin bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale.(2) Pentru manifestările, acțiunile și proiectele derulate la nivelul autorităților, instituțiilor publice și entităților ai căror conducători sunt ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, precum și instituțiilor din subordinea/coordonarea acestora, indiferent de sistemul de finanțare, inclusiv cele derulate de Ministerul Culturii și Identității Naționale și de instituțiile din subordinea/coordonarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, alocațiile de la bugetul de stat se cuprind în bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale la titlul «Alte cheltuieli».(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe parcursul execuției bugetare, la propunerea Ministerului Culturii și Identității Naționale, să introducă modificările în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Culturii și Identității Naționale și a bugetelor ordonatorilor principali de credite prevăzuți la alin. (2), corespunzător valorii manifestărilor, acțiunilor și proiectelor.(4) Pentru manifestările, acțiunile și proiectele derulate la nivelul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, alocațiile de la bugetul de stat se cuprind în bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale la titlul «Transferuri între unități ale administrației publice» și se acordă de către acesta sub formă de transfer către bugetele locale.


  Articolul 35

  Articolul 9 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Subvenția de la bugetul de stat se acordă pentru finanțarea valorii totale a proiectelor finanțate din fonduri externe rambursabile, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și pentru finanțarea valorii totale a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.(3) Veniturile proprii ale Agenției Naționale și instituțiilor subordonate se constituie din:
  a) tarife aferente serviciilor și produselor furnizate de Agenția Națională și instituțiile subordonate;
  b) închirieri de spații și aparatură;
  c) donații și sponsorizări primite potrivit legii;
  d) alte sume încasate în condițiile legii.
  2. După alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (3^1)-(3^3), cu următorul cuprins:(3^1) Veniturile proprii prevăzute la alin. (3) se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Agenției Naționale și ale instituțiilor subordonate, precum și pentru cofinanțarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, altele decât cele prevăzute la alin. (2).(3^2) Activitățile cuprinse în Programul național de cadastru și carte funciară, prevăzut la alin. (23), se pot finanța și din fonduri externe nerambursabile, precum și din alte surse financiare alocate din bugetul unităților administrativ-teritoriale.(3^3) Sumele rambursate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă prevăzute la alin. (2) se restituie de către Agenția Națională în conturile de cheltuieli bugetare ale ordonatorului principal de credite din care a fost acordată subvenția, în termen de 7 zile lucrătoare de la data încasării, cu respectarea prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care restituirea subvenției se efectuează în anul următor celui în care s-a acordat.3. După alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Sumele încasate de către instituțiile subordonate se virează în conturile corespunzătoare de venituri proprii ale bugetului Agenției Naționale, în funcție de natura acestora, o dată pe săptămână.


  Articolul 36

  Începând cu data de 1 ianuarie 2018, cheltuielile de personal pentru personalul din cadrul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiilor subordonate, se suportă din veniturile proprii ale acesteia, iar drepturile de hrană de care beneficiază personalul contractual angajat pe perioadă determinată sau nedeterminată în cadrul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiilor subordonate se acordă în continuare la nivelul datei de 31 decembrie 2017.


  Articolul 37

  După alineatul (2) al articolului 98 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018 un punct-amendă este 145 lei.


  Articolul 38
  (1) Creditele de angajament prevăzute în fișa programului «Etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală», anexă la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, rămase neutilizate la sfârșitul exercițiilor bugetare ale anilor 2017-2019, se utilizează, în anii următori, în condițiile legii, pentru încheierea contractelor de finanțare multianuale pentru obiectivele de investiții din etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală, incluse în lista aprobată pentru perioada 2017-2020 prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice.
  (la 11-11-2019, Alineatul (1) din Articolul 38 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 202 din 7 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 08 noiembrie 2019 )
  (1^1) În scopul utilizării eficiente a fondurilor alocate prin Etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice poate dezangaja, în vederea contractării, sumele rămase neutilizate în urma economiilor rezultate pe parcursul derulării contractelor de finanțare, în limita creditului de angajament alocat programului, în condițiile legii.
  (la 29-12-2018, Articolul 38 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1117 din 29 decembrie 2018 )
  (2) Începând cu ianuarie 2020, beneficiarii nu mai transmit solicitări de finanțare pentru etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală, pentru alte obiective de investiții în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 09-01-2020, Alineatul (2) din Articolul 38 , Capitolul II a fost modificat de Articolul IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 09 ianuarie 2020 )
  (3) Creditele de angajament rămase neutilizate după încheierea contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1) se pot utiliza pentru finanțarea obiectivelor de investiții pentru care s-au depus solicitări în termenul legal, în anul 2017, care au fost incluse în analiza de specialitate și nu li s-au alocat fonduri din lipsa creditelor de angajament.(4) În cazul județelor care intră sub incidența alin. (1) al articolului unic din Ordonanța Guvernului nr. 5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a, creditele de angajament rămase neutilizate după încheierea contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1) se pot utiliza pentru finanțarea obiectivelor de investiții pentru care s-au depus solicitări, în termenul legal, în anul 2018, care au fost incluse în analiza de specialitate și nu li s-au alocat fonduri din lipsa creditelor de angajament.
  (la 11-11-2019, Articolul 38 din Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 202 din 7 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 08 noiembrie 2019 )


  Articolul 39
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 104 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, începând cu anul 2018, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, se asigură, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, inclusiv plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, precum și contribuțiile aferente acestora, precum și diferențele salariale prevăzute la art. 1 și 2 din Legea nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011.(2) Creditele bugetare aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se repartizează de către Ministerul Educației Naționale pe inspectorate școlare în vederea repartizării pe unități de învățământ.(3) Atunci când, la nivelul unor unități de învățământ, sumele repartizate în baza costului standard sunt insuficiente pentru plata drepturilor prevăzute la alin. (1) inspectoratele școlare pot efectua redistribuiri ale acestor sume între unități de învățământ de pe raza județului/municipiului București sau pot proceda la alocarea sumelor rămase nerepartizate, după caz. Redistribuirea sau, după caz, alocarea de sume rămase nerepartizate unor unități de învățământ de pe raza unor județe diferite se realizează de către Ministerul Educației Naționale.(4) Redistribuirea sumelor potrivit prevederilor alin. (3) conduce implicit la modificarea bugetelor inițiale aprobate, calculate pe baza costului standard per preșcolar/elev.(5) Începând cu data de 1 aprilie 2018, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, se asigură fondurile necesare pentru executarea hotărârilor judecătorești devenite executorii până la 31 decembrie 2017, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale remuneratorii pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din învățământul preuniversitar de stat.
  (la 30-03-2018, Alineatul (5) din Articolul 39 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul XII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 29 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018 )
  (6) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești prevăzute la alin. (5) se va realiza astfel:
  a) în anul 2018 se plătește 5% din valoarea titlului executoriu;
  b) în anul 2019 se plătește 10% din valoarea titlului executoriu;
  c) în anul 2020 se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;
  d) în anul 2021 se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;
  e) în anul 2022 se plătește 35% din valoarea titlului executoriu.
  (7) În vederea calculării și plății sumelor reprezentând daunele-interese moratorii sub forma dobânzii legale remuneratorii prevăzute la alin. (5), Ministerul Educației Naționale aprobă metodologia de calcul al acestora, prin ordin al ministrului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezenței ordonanțe de urgență, cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ.
  (la 30-03-2018, Alineatul (7) din Articolul 39 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul XII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 29 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018 )
  (8) Fondurile aprobate pentru plata daunelor-interese moratorii sub forma dobânzii legale remuneratorii se repartizează de către Ministerul Educației Naționale inspectoratelor școlare, în vederea repartizării pe unități de învățământ.
  (la 30-03-2018, Alineatul (8) din Articolul 39 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul XII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 29 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018 )
  (9) Sumele reprezentând daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale remuneratorii, acordate prin hotărâri judecătorești devenite executorii după data de 1 ianuarie 2018, se achită de la bugetul de stat, eșalonat în 5 ani de la data titlului executoriu. Prevederile alin. (6)-(8) se aplică în mod corespunzător.
  (la 30-03-2018, Alineatul (9) din Articolul 39 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul XII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 29 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018 )
  (10) Sumele datorate bugetului de stat de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor art. 78 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale.
  (la 30-03-2018, Articolul 39 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul XII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 25 din 29 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 martie 2018 )


  Articolul 39^1

  După articolul 5^7 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 5^8, cu următorul cuprins:

  Articolul 5^8
  (1) Transferul stocurilor de produse păstrate în rezervele de stat, aflate în domeniul privat al statului, între unitățile teritoriale subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale se realizează fără plată în cadrul activității finanțate integral din venituri proprii, la prețurile de înregistrare din contabilitate.(2) Prin derogare de la prevederile art. 282 alin. (1)-(3), precum și de la prevederile art. 297 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru transferul stocurilor, efectuat în condițiile alin. (1), respectiv dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată se amână până la încasarea, respectiv plata taxei pe valoarea adăugată, ca urmare a scoaterii produselor din rezervele de stat, conform legii.(3) Pentru produsele păstrate în rezervele de stat transferate în condițiile alin. (1) și (2), unitățile teritoriale subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale emit facturi pe care se menționează că nu se achită contravaloarea bunurilor transferate, iar contravaloarea taxei pe valoarea adăugată se achită cu respectarea dispozițiilor alin. (2). (4) Fondurile necesare pentru plata taxei pe valoarea adăugată la data scoaterii produselor din rezervele de stat, în condițiile legii, se asigură din bugetul de venituri și cheltuieli al activității finanțate integral din venituri proprii care funcționează pe lângă fiecare unitate teritorială subordonată, în condițiile stabilite de legislația în vigoare.(5) Transferul produselor energetice păstrate în rezervele de stat, între unitățile teritoriale subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, se realizează în cadrul antrepozitului fiscal, aprobat conform legislației în vigoare.(6) Transferurile efective între unitățile teritoriale subordonate se aprobă prin ordin al președintelui Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

  (la 31-03-2018, Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )


  Articolul 39^2

  Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, creditele bugetare și de angajament aprobate în bugetul Ministerului Apărării Naționale pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile, precum și cele de capital se repartizează integral.
  (la 31-03-2018, Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )


  Articolul 39^3

  La articolul 9 din Legea nr. 203/2015 privind planificarea apărării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 27 iulie 2015, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) În execuția bugetului Ministerului Apărării Naționale programele majore sunt subprograme bugetare în cadrul unui singur program bugetar.
  (la 31-03-2018, Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )


  Articolul 39^4

  Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică autorităților publice autonome cu atribuții de reglementare.
  (la 31-03-2018, Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )


  Articolul 40

  Art. 35 și 36 intră în vigoare la data 1 ianuarie 2018.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administrației publice și fondurilor europene,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul educației naționale,
  Liviu-Marian Pop
  Ministrul apărării naționale,
  Mihai-Viorel Fifor
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul tineretului și sportului,
  Marius-Alexandru Dunca
  Ministrul transporturilor,
  Felix Stroe
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Lucian Romașcanu
  Ministrul justiției,
  Tudorel Toader

  București, 6 decembrie 2017.
  Nr. 90.
  ----