LEGE nr. 366 din 10 iulie 2001
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 13 iulie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 118 din 30 iunie 1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Scopul Fondului naţional de solidaritate este acela de a contribui, pe baza principiului solidarităţii naţionale, la reducerea saraciei în familiile aflate în situaţii de extrema dificultate, la cofinantarea unor programe de servicii sociomedicale, la acordarea de ajutoare materiale persoanelor cu afecţiuni de sănătate deosebit de grave pentru tratament medical şi intervenţii chirurgicale în străinătate, la întreţinerea, construcţia, reparaţia, amenajarea şi modernizarea unor instituţii de asistenţa socială şi la alte acţiuni similare."
  2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:
  "(3) Ordonatorul principal de credite pentru Fondul naţional de solidaritate este ministrul muncii şi solidarităţii sociale, iar ordonatori secundari sunt directorii direcţiilor judeţene de muncă şi solidaritate socială, precum şi directorul general al Direcţiei generale de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti."
  3. La articolul 2, litera d) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:
  "d) venituri financiare provenite din dobânzi la conturi curente şi de depozit ale fondului, la titluri de stat, bonuri de tezaur şi hârtii de valoare asimilabile, precum şi venituri provenite din operaţiuni financiar-bancare."
  4. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Disponibilităţile Fondului naţional de solidaritate se păstrează în conturi deschise la unităţile trezoreriei statului şi la bănci comerciale, fiind purtătoare de dobânzi. Regimul disponibilităţilor se reglementează prin convenţii încheiate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale cu bănci comerciale, respectiv cu Ministerul Finanţelor Publice."
  5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - Pentru constituirea Fondului naţional de solidaritate se instituie taxa de timbru social, după cum urmează:
  a) timbrul social asupra jocurilor de noroc, definite şi reglementate de legislaţia în vigoare, aplicat asupra participarilor de orice fel la astfel de activităţi ale persoanelor fizice. Timbrul social este în valoare de 10% din preţul fiecărei participari şi se adauga acestui preţ;
  b) timbrul social de 1% asupra valorii autovehiculelor noi din import cu o capacitate cilindrică de minimum 2.000 cm 3 , achiziţionate de persoane fizice şi juridice.
  Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" va condiţiona eliberarea documentelor în vederea înmatriculării de prezentarea dovezii de plată, din care să rezulte achitarea taxei de timbru social în contul indicat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, fără ca regia autonomă să aibă obligaţia de a constitui şi de a colecta sumele;
  c) la toate jocurile de noroc organizate de Compania Naţionala "Loteria Română" - S.A. taxa de timbru social se include în suma achitată de participanţi, fără a afecta veniturile şi cheltuielile Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.;
  d) la toate jocurile de noroc tip cazinou taxa fixa lunară pe masa de joc este echivalentul în lei al sumei de 1.000 dolari S.U.A., la cursul oficial pentru ziua precedenta celei în care se face plata."
  6. La articolul 4 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:
  "(3) Refuzul de colectare, constituire şi virare a taxei de timbru social conduce la reţinerea taxei de timbru social din veniturile persoanelor fizice şi juridice prevăzute la alin. (1)."
  7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Sumele atrase la Fondul naţional de solidaritate vor fi utilizate pentru:
  a) completarea fondurilor destinate plăţii alocaţiilor acordate beneficiarilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, ai Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social, ai Legii nr. 119/1997 privind alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii;
  b) alocaţii de solidaritate;
  c) microcreidite pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducatoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale;
  d) cheltuieli cu întreţinerea, construcţia, reparaţia, amenajarea şi modernizarea instituţiilor de asistenţa socială;
  e) ajutoare financiare pentru persoane şi familii aflate în extrema dificultate datorită stării de sănătate sau altor cauze justificate;
  f) cheltuieli de administrare a Fondului naţional de solidaritate, inclusiv cheltuieli de capital;
  g) cofinantarea unor programe de servicii sociomedicale;
  h) acordarea de ajutor persoanelor cu afecţiuni de sănătate deosebit de grave pentru tratament medical şi intervenţii chirurgicale în străinătate;
  i) finanţarea unor măsuri active materializate în programe pentru crearea de locuri de muncă, inclusiv programe privind lucrări de interes public.
  (2) Sumele acordate pentru destinatiile prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, cu excepţia celor prevăzute la lit. b) şi c).
  (3) Sumele necesare aprobate de la bugetul de stat, destinate plăţii prestaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) nu vor fi diminuate cu valoarea veniturilor realizate din Fondul naţional de solidaritate.
  (4) Microcreditele se aproba de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, iar procedurile de acordare şi cuantumul acestora se stabilesc pe baza Normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului."
  8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Cuantumul alocaţiilor de solidaritate se stabileşte şi se plăteşte de către direcţiile de muncă şi solidaritate socială judeţene şi, respectiv, de Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti, pe baza cererii solicitantului şi a anchetei sociale.
  (2) Cuantumul alocaţiilor de solidaritate acordate pe familie nu poate depăşi nivelul de 1 milion lei, nivel care se poate indexa prin hotărâre a Guvernului."
  9. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenta sintagmele Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, direcţiile generale de muncă şi protecţie socială teritoriale şi directorul general al direcţiei generale de muncă şi protecţie socială teritorială se înlocuiesc cu sintagmele Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, direcţiile judeţene de muncă şi solidaritate socială şi directorul general al direcţiei judeţene de muncă şi solidaritate socială.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 5/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 21 februarie 2000, precum şi prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 16/2000 pentru completarea art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 14 martie 2000.


  Articolul 3

  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 118/1999, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  ──────────────