CRITERII din 1 iunie 2005
privind asigurarea mijloacelor de protecţie individuală a cetăţenilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 8 iunie 2005
  Articolul 1

  Prin protecţie individuală se înţelege ansamblul de măsuri ce trebuie desfăşurat, în cazul producerii unui accident, în vederea limitării sau înlăturării efectelor nocive asupra organismului uman, imediate sau întârziate, ale uneia sau mai multor substanţe periculoase.


  Articolul 2

  (1) Prin mijloc de protecţie individuală se înţelege echipamentul care contribuie la apărarea organismului uman împotriva substanţelor periculoase.
  (2) Mijloacele de protecţie individuală sunt destinate protejării căilor respiratorii, ochilor şi pielii împotriva acţiunii substanţelor periculoase.
  (3) Potrivit rolului pe care îl au în asigurarea protecţiei organismului uman, mijloacele de protecţie individuală se clasifică astfel:
  a) mijloace de protecţie a căilor respiratorii şi a ochilor, respectiv:
  a 1) filtrante: masca contra particulelor şi aerosolilor;
  a 2) filtrant-sorbante: semimasca şi masca contra gazelor cu cartuş filtro-sorbant;
  a 3) izolante: aparate sau măşti izolante şi aparate de respirat cu aer comprimat;
  b) mijloace de protecţie a pielii: completuri de protecţie.
  (4) Măştile filtrante şi filtrant-sorbante apără faţa şi căile respiratorii împotriva acţiunii vătămătoare a substanţelor toxice, depunerii prafului radioactiv şi agenţilor microbieni.
  (5) Mijloacele izolante sunt mijloacele de protecţie individuală a căilor respiratorii, care, spre deosebire de măştile filtrante şi filtrant-sorbante, izolează complet căile respiratorii de mediul înconjurător.
  (6) Completurile de protecţie sunt echipamente confecţionate din materiale care să asigure protecţia pe timpul acţiunii sau staţionării într-o zonă contaminată.


  Articolul 3

  La stabilirea tipurilor de mijloace de protecţie individuală şi a modalităţii de asigurare a cetăţenilor cu acestea se au în vedere următoarele criterii:
  a) clasificarea din punct de vedere al protecţiei civile a unităţilor administrativ-teritoriale, localităţilor, instituţiilor publice, operatorilor economici şi obiectivelor, în funcţie de riscurile specifice, cuprinsă în Catalogul naţional de clasificare a acestora;
  b) modul de dispunere a cetăţenilor faţă de instituţii publice, operatori economici şi/sau obiective care produc, transportă, depozitează sau manipulează substanţe periculoase în cantităţi care pot pune în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor, denumite în continuare obiective sursă de risc;
  c) categoriile de cetăţeni care pot fi afectate de substanţele periculoase, potrivit anexei nr. 1 la prezentele criterii;
  d) compatibilitatea şi eficienţa mijloacelor de protecţie individuală în raport cu substanţele periculoase;
  e) raportul cost/eficienţă.


  Articolul 4

  Asigurarea cu mijloace de protecţie individuală a cetăţenilor se va face în conformitate cu tipul de risc specific fiecărui obiectiv: nuclear, radiologic, chimic sau biologic.


  Articolul 5

  (1) Obligaţia asigurării cu mijloace de protecţie individuală a cetăţenilor care se află în zonele de planificare la urgenţă revine fiecărui obiectiv sursă de risc.
  (2) Cetăţenii care se află în afara zonei de planificare la urgenţă au obligaţia să-şi asigure, prin grijă proprie, mijloacele de protecţie individuală.


  Articolul 6

  Modalitatea asigurării cu mijloace de protecţie individuală a categoriilor de cetăţeni se face conform anexei nr. 2 la prezentele criterii.


  Articolul 7

  (1) Fondurile financiare necesare pentru achiziţionarea mijloacelor de protecţie se asigură după cum urmează:
  a) de către proprietarul sau administratorul obiectivului sursă de risc, pentru categoriile de cetăţeni prevăzute în anexa nr. 2, pentru zona de planificare la urgenţă, precum şi pentru salariaţii proprii;
  b) de către instituţiile sau organizaţiile din care fac parte, pentru forţele care participă la intervenţie;
  c) de către autorităţile administraţiei publice locale, pentru personalul propriu care coordonează intervenţia sau participă la misiuni de intervenţie.
  (2) Instituţiile cu responsabilităţi în asigurarea cu mijloace de protecţie individuală sunt obligate să-şi prevadă anual în bugetele proprii fondurile necesare achiziţionării de mijloace de protecţie individuală şi pentru menţinerea în stare de operativitate a acestora.


  Articolul 8

  Răspunderea privind verificarea modului de asigurare cu mijloace de protecţie individuală a cetăţenilor revine Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, respectiv structurilor de specialitate ale inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă.


  Articolul 9

  Proprietarii sau, după caz, administratorii obiectivelor sursă de risc vor organiza şi asigura distribuirea mijloacelor de protecţie individuală pentru populaţia care locuieşte în zona de planificare la urgenţă, pe baza procentului stabilit conform anexei nr. 2.


  Articolul 10

  (1) Protecţia nucleară, radiologică, chimică şi biologică a cetăţenilor se poate realiza şi prin mijloace de protecţie colectivă sau prin alte măsuri tehnice şi organizatorice specifice, cu prioritate în zonele de risc.
  (2) Utilizarea în cadrul măsurilor de protecţie generale numai a protecţiei prin mijloace de protecţie individuală, respectiv prin mijloace de protecţie individuală combinat cu cele de protecţie colectivă sau numai prin protecţie colectivă se va realiza pe baza criteriului cost/eficienţă.


  Anexa 1
  ────────
  la criterii
  ────────────
  CATEGORII DE CETĂŢENI
  care pot fi afectate de substanţele periculoase
  I. Cetăţeni care locuiesc în zona de planificare la urgenţă
  II. Cetăţeni care locuiesc în afara zonei de planificare la urgenţă
  III. Cetăţeni aflaţi temporar în zona de planificare la urgenţă
  IV. Forţe de intervenţie specializate, chemate în sprijin în situaţii de urgenţă
  V. Forţe de asigurare a intervenţiei: poliţie, jandarmi, servicii medicale de urgenţă
  VI. Persoane din administraţia publică centrală şi locală cu responsabilităţi în luarea deciziei pentru intervenţie, în limitarea şi înlăturarea urmărilor contaminării cu substanţe periculoase.


  Anexa 2
  ────────
  la criterii
  ────────────
  MODALITATEA
  asigurării cu mijloace de protecţie individuală
  a categoriilor de cetăţeni
  *Font 7*
  Categoria Localizare Obligaţia asigurarii în zona de planificare la urgenta Obligaţia asigurarii în afara zonei de planificare la urgenta Procentul de asigurare din numărul total de cetăţeni Tipul mijloacelor de protecţie individuala*1) (conform art. 2 alin. 3)
  I. Cetăţenii care locuiesc în zona de planificare la urgenţă Clădiri de locuit Instituţia, operator economic, obiectivul sursă de risc - 100% a.1);a.2).
  II. Cetăţenii care locuiesc în afara zonei de planificare la urgenţă Clădiri de locuit - Cetăţenii, prin grija proprie 100% a.1);a.2).
  III.Cetatenii aflati temporar în zona Clădiri administrative: Sedii ale administraţiei publice centrale şi locale sedii de sindicate culte, fundaţii, organizaţii non- guvernamentale, asociaţii, agenţii sedii de birouri, etc Instituţia, operator economic, obiectivul sursă de risc Instituţiile prin grija proprie 10% din nr. total de angajaţi*2) a.1): a.2).
  Clădiri financiar- bancare: sedii de bănci; sedii de societăţi de asigurari; burse de valori şi marfuri Institutia, operator economic, obiectivul sursa de risc Instituţiile prin grija proprie 10% din nr. total de angajaţi*2) a.1);a.2).
  Clădiri şi spatii comerciale; comert alimentar şi nealimentar, magazine generale şi supermarket, alimentatie publică, piete agroalimentare, servicii şi autoservice Institutia, operator economic, obiectivul sursa de risc Instituţiile prin grija proprie 10% din nr. total de angajaţi*2) a.1);a.2).
  Clădiri de cult lacasuri de cult, manastiri şi schituri Institutia, operator economic, obiectivul de sursa de risc Instituţiile prin grija proprie 10% din nr. total de angajaţi*2) a.1);a.2).
  Clădiri de cultura expozitii, muzee, biblioteci, clubu- ri şi sali de reuniune cazinouri centre şi complexuri cultu- rale, casa de cultură şi săli polivalente; cinematograf, teatre, operata, circuri, discoteci Institutia, operator economic, obiectivul de sursa de risc Instituţiile prin grija proprie 10% din nr. total de angajaţi*2) a.1);a.2).
  Clădiri de invata- mant; gradinite, scoli, licee, invatamant superi- or, camine şi internate Institutia, operator economic, obiectivul de sursa de risc Instituţiile prin grija proprie 10% din nr. total de angajaţi*2) a.1);a.2).
  Clădiri de sana- tate; spitale, clinici, centre medicale pentru asistenţa de specialitate, policlinici, dispensare, alte unităţi sanitare, crese, leagane de copii Institutia, operator economic, obiectivul de sursa de risc Instituţiile prin grija proprie 10% din nr. total de angajaţi*2) a.1);a.2).
  Clădiri şi amena- jari sportive; complexuri sporti- ve; sali de antrenament şi competitii spor- tive; patinoare artificiale şi piscine; poligoane de tir şi popicari Institutia, operator economic, obiectivul de sursa de risc Instituţiile prin grija proprie 10% din nr. total de angajaţi*2) a.1);a.2).
  Clădiri de turism hoteluri; moteluri vile şi bungalouri cabane, campinguri sate de vacanta Institutia, operator economic, obiectivul de sursa de risc Instituţiile prin grija proprie 10% din nr. total de angajaţi*2) a.1);a.2).
  Clădiri de transport gari, autogari, aerogari Institutia, operator economic, obiectivul de sursa de risc Instituţiile prin grija proprie 10% din nr. total de angajaţi*2) a.1);a.2).
  IV. Forte de interventie specializate - Institutia, operator economic, obiectivul de sursa de risc Instituţiile prin grija proprie 100% a.1);a.2);a.3); b).
  V. Forte de asigurare a interventiei politie; jandarmi; servicii medi- cale de urgen- ta - Instituţiile prin grija proprie Instituţiile prin grija proprie 100% a.1);a.2);a.3); b).
  VI. Persoane din adminis- tratia publică centrala şi locala cu responsabili- tati în luarea deciziei pentru inter- ventie, în limitarea ur- marilor contaminarii - Instituţiile prin grija proprie Instituţiile prin grija proprie 100% a.1);a.2);a.3);

  Notă:
  *1). Tipul mijloacelor de protecţie individuală se va stabili în funcţie de fiecare risc specific,
  *2). Procentul stabilit reprezintă acea categorie de personal care intervine în asigurarea protecţiei colective a întregului personal şi a cetăţenilor aflaţi în instituţie,
  ______________