ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 3 martie 2010
privind unele măsuri de eficientizare a activităţii de întreţinere a culoarului de frontieră, fâşiei de protecţie şi a semnelor de frontieră
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 5 martie 2010  Având în vedere:
  - necesitatea îmbunătăţirii măsurilor pe linia supravegherii frontierei de stat, prin administrarea de către Poliţia de Frontieră Română a lucrărilor de întreţinere a culoarului şi fâşiei de protecţie a frontierei de stat, demersuri care vor contribui la securizarea frontierei de stat, cu influenţe pozitive în procesul de evaluare Schengen ce urmează a se desfăşura în perioada imediat următoare;
  - necesitatea respectării obligaţiilor ce decurg din acordurile, convenţiile sau înţelegerile încheiate între România şi statele vecine privind curăţarea şi întreţinerea culoarului de frontieră, repararea şi întreţinerea semnelor de frontieră;
  - necesitatea realizării în condiţii optime a măsurătorilor topografice clasice şi GPS în vederea marcării şi verificării frontierei de stat;
  - necesitatea eficientizării activităţii de supraveghere a frontierei de stat prin instalarea şi utilizarea de către poliţiştii de frontieră a unor mijloace de semnalare a trecerilor peste frontieră şi de supraveghere a liniei de frontieră în fâşia de protecţie,
  având în vedere vizitele de evaluare a frontierelor terestre, programate a avea loc în perioada 27 martie-1 aprilie 2010,
  ţinând seama de faptul că nerealizarea activităţilor care au ca scop marcarea traseului liniei de frontieră şi, implicit, securizarea frontierei de stat a României constituie un risc major, care poate duce la reevaluarea României şi întârzierea datei de aderare la spaţiul Schengen (preconizată a avea loc în luna martie 2011),
  în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, contribuind la îndeplinirea obligaţiilor asumate de România, potrivit calităţii sale de stat membru al Uniunii Europene, de a îndeplini condiţiile de viitor stat membru Schengen, a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 47, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) terenurile destinate construcţiei de drumuri forestiere, înfiinţării de pepiniere silvice, constituirii culoarului de frontieră şi fâşiei de protecţie a frontierei de stat, precum şi cele destinate realizării unor obiective din cadrul Sistemului Integrat de Securizare a Frontierei de Stat."
  2. La articolul 47, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor pentru constituirea culoarului de frontieră şi a fâşiei de protecţie a frontierei de stat, precum şi a celor destinate realizării unor obiective din cadrul Sistemului Integrat de Securizare a Frontierei de Stat se face la solicitarea Ministerului Administraţiei şi Internelor."


  Articolul II

  Alineatul (1) al articolului 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Pentru protecţia frontierei de stat şi a semnelor de frontieră se constituie culoarul de frontieră şi fâşia de protecţie a frontierei de stat. Activităţile pentru constituirea şi întreţinerea culoarului de frontieră şi a fâşiei de protecţie a frontierei de stat servesc scopurilor apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale."
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Laszlo Borbely
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Anton Niculescu,
  secretar de stat
  Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
  Bogdan Mănoiu
  p. Ministrul apărării naţionale,
  Viorel Oancea,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 3 martie 2010.
  Nr. 16.
  --------