HOTĂRÂRE nr. 359 din 18 aprilie 2012
privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 27 aprilie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La sublista B "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din preţul de referinţă", punctul 201 va avea următorul cuprins:
  "201 Erdosteinum** R05CB15"

  2. La sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%", secţiunea C1 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din preţul de referinţă", punctul G4 "Hepatite cronice de etiologie virală B, C şi D", poziţiile 1 şi 2 se abrogă.
  3. La sublista C, secţiunea C1, punctul G7 "Ciroza hepatică", poziţiile 3 şi 4 se abrogă.
  4. La sublista C, secţiunea C2 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc", punctul P6.5 "Boli neurologice degenerative/inflamatorii (poliradiculonevrită primitivă, polineuropatie inflamatorie cronică demielinizantă, scleroză laterală amiotrofică) şi miastenia gravis" va avea următorul cuprins:
  "P6.5: Boli neurologice degenerative/inflamator-imune
  P6.5.1 Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune
  1 Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară** J06BA02
  P6.5.2 Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice degenerative - scleroză laterală amiotrofică
  2 Riluzolum** N07XX02"

  5. La sublista C, secţiunea C2, punctul P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subpunctul P9.1 "Transplant medular", poziţiile 6 şi 7 se abrogă.
  6. La sublista C, secţiunea C2, punctul P9, subpunctul P9.4 "Transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas", poziţiile 6 şi 7 se abrogă.
  7. La sublista C, secţiunea C2, punctul P9, subpunctul P9.7 "Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi", poziţiile 2, 3 şi 4 se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul sănătăţii,
  Ritli Ladislau
  Preşedintele Casei Naţionale
  de Asigurări de Sănătate,
  Nicolae-Lucian Duţă
  Bucureşti, 18 aprilie 2012.
  Nr. 359.
  ________