LEGE nr. 24 din 17 decembrie 1969
privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Miniştri al Republicii Socialiste România
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 146 din 17 decembrie 1969  EXPUNERE DE MOTIVE
  În documentele Conferintei Naţionale a Partidului Comunist Roman din decembrie 1967, precum şi în documentele Congresului al X-lea al partidului Comunist Roman, s-a indicat necesitatea îmbunătăţirii în continuare a activităţii Consiliului de Miniştri, creandu-se organul suprem al administraţiei de stat posibilitatea de a-şi consacra o mai mare parte a activităţii sale studierii problemelor de perspectiva ale dezvoltării tarii, pentru pregătirea hotărârilor ce urmează a fi luate, îndeosebi în domeniul economic.
  În acest sens, în documente s-a indicat, printre alte măsuri, şi sporirea atribuţiilor vicepreşedinţilor Consiliului de Miniştri, supunându-se dezbaterii plenului Consiliului de Miniştri sau Biroului sau permanent numai problemele de importanţa deosebită sau care privesc colaborarea şi coordonarea între mai multe ramuri sau domenii de activitate.
  În temeiul acestor documente, Consiliul de Miniştri şi-a dedicat, într-o măsura din ce în ce mai mare, activitatea sa dezbaterii şi rezolvarii problemelor fundamentale ale economiei naţionale.
  În acelaşi timp a sporit continuu şi rolul vicepreşedinţilor Consiliului de Miniştri, îndeosebi cu privire la îndrumarea, coordonarea şi controlul ramurilor sau domeniilor de activitate ce li s-au încredinţat de Consiliul de Miniştri.
  Cu toate acestea, actul normativ de organizare şi funcţionare a Consiliului de Miniştri - Legea nr. 20/1967 - nu reflecta în mod corespunzător atribuţiile pe care, în condiţiile actuale sau domeniile de activitate ce le-au fost repartizate.
  Faţa de creşterea continua a rolului şi răspunderii vicepreşedinţilor Consiliului de Miniştri în îndrumarea, coordonarea şi controlul ramurilor sau domeniilor de activitate ce li s-a încredinţat, s-a impus o noua reglementare a atribuţiilor acestora, spre a se crea cadrul legislativ corespunzător acestor cerinţe, imbunatatindu-se prevederile vechii reglementări.
  Pe de altă parte, îmbunătăţirea reglementării cu privire la atribuţiile vicepreşedinţilor Consiliului de Miniştri a impus o imbunatatire corespunzătoare şi în privinta atribuţiilor ce se exercită de membrii Consiliului de Miniştri care conduc ministere sau alte organe centrale ale administraţiei de stat.
  În scopul realizării pe plan legislativ a celor arătate mai sus, a fost necesară îmbunătăţirea reglementării cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului de Miniştri, după cum urmează:
  1. - Cu privire la atribuţiile ce revin prim-vicepreşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului de Miniştri în ramurile sau domeniile de activitate pe care le coordonează:
  - exercita îndrumarea, coordonarea şi controlul ramurilor sau domeniilor de activitate stabilite de Consiliul de Miniştri, precum şi controlul general al activităţii oricăror organe ale administraţiei de stat, organizaţii economice, întreprinderi şi instituţii de stat;
  - exercita în aceleaşi ramuri sau domenii de activitate, o serie de atribuţii cu privire la organizarea şi controlul aplicării hotărârilor de partid şi de stat, precum şi la îndrumarea şi controlul organelor centrale ale administraţiei de stat, răspunzând pentru îndeplinirea de către aceste organe a planului şi bugetului de stat, cat şi pentru întreaga activitate a acestora; îndrumarea activităţii de elaborare a proiectelor de plan; coordonarea activităţii de perfecţionare a conducerii şi planificarii economiei naţionale; analizarea şi dispunerea de măsuri pentru asigurarea de către ministere şi celelalte organe centrale a aprovizionarii tehnico-materiale; urmărirea realizării măsurilor privind lărgirea comerţului exterior; urmărirea şi îndrumarea colaborării şi cooperării economice, tehnice şi ştiinţifice cu alte tari; urmărirea şi lucrarea de măsuri pentru promovarea activităţii de cercetare ştiinţifică, politica de selecţionare şi promovare a cadrelor; analiza periodică a activităţii conducerii ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat, precum şi a unităţilor din subordinea acestora; darea de aprobări în limita competentei stabilite de Consiliul de Miniştri şi informarea Biroului Permanent al Consiliului de Miniştri asupra principalelor măsuri pe care le-au luat; controlul aplicării prevederilor referitoare la realizarea măsurilor de imbunatatire a nivelului de viaţa a populaţiei, hotărâte în cadrul planului de stat, răspunzând de asigurarea aprovizionarii populaţiei;
  - răspund, împreună cu miniştrii şi conducătorii celorlalte organe centrale, de proiectele de acte normative şi de alte materiale înaintate Consiliului de Miniştri;
  - în exercitarea atribuţiilor ce le revin, folosesc un aparat de specialitate; pentru controlul îndeplinirii hotărârilor Consiliului de Miniştri şi pentru analizarea unor probleme mai importante sau complexe, vicepreşedinţii pot dispune constituirea unor colective de specialişti.
  2. - Cu privire la atribuţiile ce revin membrilor Consiliului de Miniştri care conduc ministere şi alte organe centrale ale administraţiei de stat;
  - organizează şi controlează aplicarea hotărârilor de partid şi de stat, răspunzând de modul lor de aplicare în ramura sau domeniul lor de activitate;
  - răspund de elaborarea proiectelor planurilor anuale şi de perspectiva în domeniul economic şi social-cultural; răspund de realizarea indicatorilor de plan şi buget;
  - asigura înfăptuirea măsurilor de perfecţionare a conducerii şi planificarii economiei naţionale; dispun măsuri cu privire la valorificarea superioară a resurselor naturale, se preocupa şi iau măsuri pentru continua organizare ştiinţifică a producţiei şi a muncii;
  - răspund de realizarea planului de investiţii şi de controlul realizării parametrilor proiectati;
  - îndrumă şi răspund de organizarea activităţii de cercetare şi proiectare, precum şi de valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice; iau măsuri pentru introducerea tehnicii noi;
  - iau măsuri cu privire la: îmbunătăţirea continua a calităţii produselor şi imbogatirea sortimentelor; reducerea costurilor de producţie; creşterea productivitatii muncii; poarta răspunderea pentru organizarea controlului de calitate;
  - iau măsuri cu privire la colaborarea şi cooperarea economică, tehnica şi ştiinţifică între întreprinderile şi centralele industriale din ţara, precum şi pe plan extern; organizează şi coordonează îndeplinirea sarcinilor ce decurg din aceasta activitate;
  - organizează aprovizionarea tehnico-materială a întreprinderilor şi organizaţiilor economice;
  - iau măsuri privitoare la organizarea şi controlul producţiei destinate exportului şi, în general, la promovarea comerţului exterior;
  - iau măsuri pentru aplicarea politicii de selecţionare şi promovare a cadrelor; stabilesc necesarul de cadre în perspectiva şi iau, potrivit legii, măsuri cu privire la pregătirea, perfecţionarea şi specializarea acestora.
  Întrucât în reglementarea privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Miniştri se prevede că membrii Consiliului de Miniştri care conduc ministere şi alte organe centrale ale administraţiei de stat prezintă Consiliului de Miniştri dări de seama asupra activităţii acestor organe, în lege s-a înscris, printre atribuţiile Consiliului de Miniştri, atributia organului suprem al administraţiei de stat de a asculta dări de seama asupra activităţii ministerelor şi celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat. Aceasta atribuţie se poate exercita şi cu privire la organele locale ale administraţiei de stat, pe care Consiliul de Miniştri le conduce.
  Data fiind importanţa imbunatatirilor cerute de organizarea şi funcţionarea Consiliului de Miniştri, s-a apreciat ca este indicat să se adopte un nou act normativ de organizare şi funcţionare a organului suprem al administraţiei de stat, abrogandu-se totodată Legea nr. 20/1967.
  În acest scop s-a votat alăturată lege.
  Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Consiliul de Miniştri al Republici Socialiste România, organ suprem al administraţiei de stat, exercita conducerea generală a activităţii executive pe întreg teritoriul tarii, avînd ca principala sarcina aducerea la îndeplinire a liniei generale politice şi a directivelor Partidului Comunist Roman cu privire la dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor economice naţionale şi la progresul multilateral al tarii.


  Articolul 2

  Consiliul de Miniştri este ales de Marea Adunare naţionala pe durata legislaturii, în prima sesiune a acesteia, şi funcţionează pînă la alegerea noului Consiliu de Miniştri în legislatura următoare.


  Articolul 3

  Consiliul de Miniştri îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului conducerii colective.
  Consiliul de Miniştri în întregul său şi fiecare dintre membrii acestuia sînt răspunzători în faţa Marii Adunări Naţionale, iar în intervalul dintre sesiuni, în faţa Consiliului de Stat. Fiecare membru al Consiliului de Miniştri este răspunzător atît pentru propria sa activitate, cat şi pentru întreaga activitate a Consiliului de Miniştri.


  Capitolul 2 Atribuţiile Consiliului de Miniştri


  Articolul 4

  Consiliul de Miniştri are următoarele atribuţii:
  a) stabileşte măsuri generale pentru aducerea la îndeplinire a politicii interne şi externe;
  b) hotărăşte măsurile necesare privind organizarea şi asigurarea executării legilor;
  c) conduce, coordonează şi controlează activitatea ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat, precum şi a organelor locale ale administraţiei de stat; asculta dări de seama cu privire la activitatea acestor organe;
  d) elaborează proiectul planului de stat şi proiectul bugetului de stat, precum şi orice alte proiecte de legi; elaborează proiecte de decrete;
  e) stabileşte măsuri pentru realizarea planului de stat şi a bugetului de stat; întocmeşte raportul general cu privire la îndeplinirea planului de stat şi contul general de încheiere a exerciţiului bugetar;
  f) înfiinţează organizaţii economice, întreprinderi şi instituţii de stat de interes republican;
  g) ia măsuri în vederea asigurării ordinii publice, apărării intereselor statului şi ocrotirii drepturilor cetăţenilor;
  h) ia măsuri, potrivit hotărârilor Consiliului Apărării Republicii Socialiste România, pentru organizarea generală a forţelor armate şi fixarea contingentelor anuale de cetăţeni care urmează să fie chemaţi la îndeplinirea serviciului militar;
  i) exercita conducerea generală în domeniul relaţiilor cu alte state şi ia măsuri pentru încheierea acordurilor internaţionale;
  j) sprijină activitatea organizaţiilor de masa şi obşteşti;
  k) exercita orice alte atribuţii stabilite prin lege.


  Articolul 5

  Consiliul de Miniştri organizează informarea opiniei publice cu privire la principalele măsuri pe care le ia în înfăptuirea politicii interne şi externe.


  Capitolul 3 Organizarea şi funcţionarea Consiliului de Miniştri


  Articolul 6

  Consiliul de Miniştri se compune din: preşedintele Consiliului de Miniştri, prim-vicepreşedintele şi vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, miniştrii, precum şi preşedintele Consiliului Securităţii Statului, preşedintele Comitetului de Stat al Planificarii, preşedintele Comitetului pentru Preţuri, preşedintele Comitetului de Stat pentru Economia şi Administraţia Locală, preşedintele Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice şi preşedintele Comitetului de Stat pentru Cultura şi Arta.
  Din Consiliul de Miniştri fac parte, de asemenea, preşedintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor şi preşedintele Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie; primul secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist face parte din Consiliul de Miniştri în calitate de ministru pentru problemele tineretului.


  Articolul 7

  Preşedintele, prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului de Miniştri alcătuiesc Biroul Permanent al Consiliului de Miniştri.
  La lucrările Biroului Permanent al Consiliului de Miniştri participa preşedintele Comitetului de Stat al Planificarii şi ministrul finanţelor.


  Articolul 8

  La şedinţele Consiliului de Miniştri pot fi convocaţi conducatori ai organelor centrale ale administraţiei de stat care nu sînt membri ai Consiliului de Miniştri; de asemenea, Consiliul de Miniştri poate invita reprezentanţi ai organelor centrale ale organizaţiilor obşteşti, precum şi orice persoană a carei prezenta se apreciază ca ar fi utila.


  Articolul 9

  Consiliul de Miniştri este sprijinit în rezolvarea unor probleme de comisii şi consilii cu caracter permanent sau temporar, a căror organizare şi mod de desfăşurare a activităţii se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.


  Articolul 10

  În îndeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul de Miniştri adopta hotărîri, pe baza şi în vederea executării legilor.
  Normele privind prezentarea de propuneri în vederea adoptării de hotărîri, precum şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului de Miniştri, se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.
  Hotărîrile cu caracter normativ se publică în Buletinul oficial al Republicii Socialiste România.


  Capitolul 4 Atribuţiile preşedintelui, prim-vicepreşedintelui, vicepreşedinţilor şi ale celorlalţi membri ai Consiliului de Miniştri


  Articolul 11

  Preşedintele Consiliului de Miniştri conduce, îndrumă şi coordonează întreaga activitate a tuturor atribuţiilor ce revin Consiliului de Miniştri ca organ suprem al administraţiei de stat.
  Preşedintele Consiliului de Miniştri reprezintă Consiliul de Miniştri în relaţiile acestuia cu organele şi organizaţiile din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.
  Hotărîrile Consiliului de Miniştri se semnează de preşedintele Consiliului de Miniştri.


  Articolul 12

  Consiliul de Miniştri poate hotărî ca unele dintre atribuţiile preşedintelui să fie îndeplinite, în mod permanent şi sub îndrumarea acestuia, de către prim-vicepreşedintele Consiliului de Miniştri.
  În caz de lipsa sau de împiedicare din orice motive a exercitării de către preşedinte a atribuţiilor sale, aceste se îndeplinesc de prim-vicepreşedintele Consiliului de Miniştri.


  Articolul 13

  Prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului de Miniştri ajuta pe preşedintele Consiliului de Miniştri în îndeplinirea atribuţiilor sale.


  Articolul 14

  Prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului de Miniştri exercita îndrumarea, coordonarea şi controlul ramurilor sau domeniilor de activitate stabilite de Consiliul de Miniştri; de asemenea, au dreptul sa exercite controlul general al activităţii oricăror organe ale administraţiei de stat, organizaţii economice, întreprinderi şi instituţii de stat.


  Articolul 15

  În ramurile sau domeniile de activitate de care răspund, prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului de Miniştri:
  a) organizează şi controlează aplicarea hotărârilor de partid şi de stat; îndrumă şi controlează activitatea ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat, potrivit repartizării stabilite de Consiliul de Miniştri; răspund pentru îndeplinirea de către aceste organe a planului şi bugetului de stat, precum şi pentru întreaga activitate a acestora;
  b) îndrumă activitatea de elaborare a proiectelor de plan anuale şi de perspectiva în domeniile economic şi social-cultural;
  c) coordonează activitatea de elaborare şi îndeplinire a măsurilor de perfecţionare a conducerii şi planificarii economiei naţionale;
  d) analizează şi dispun măsuri - în vederea realizării planului de stat - pentru asigurarea de către ministere şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat a aprovizionarii tehnico-materiale a întreprinderilor şi organizaţiilor economice;
  e) urmăresc realizarea măsurilor privind lărgirea comerţului exterior; urmăresc şi îndrumă desfăşurarea activităţii de colaborare şi cooperare economică, tehnica şi ştiinţifică cu alte tari; urmăresc îmbunătăţirea continua a calităţii produselor destinate exportului, precum şi ridicarea competitivitatii acestor produse pe pieţele externe;
  f) urmăresc şi iau măsuri de promovare a activităţii de cercetare ştiinţifică corespunzător cerinţelor economiei naţionale;
  g) controlează aplicarea prevederilor referitoare la realizarea măsurilor de imbunatatire a nivelului de viaţa a populaţiei hotărâte în cadrul planului de stat şi răspund de asigurarea aprovizionarii populaţiei;
  h) analizează periodic activitatea conducerii ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat, a unităţilor din subordinea acestora, în legătură cu dezvoltarea de ansamblu a ramurilor sau domeniilor de activitate;
  i) răspund pentru aplicarea politicii de selecţionare şi promovare a cadrelor de conducere; urmăresc şi îndrumă activitatea de pregătire şi perfecţionare a cadrelor;
  j) dau aprobări în limita competentei stabilite de Consiliul de Miniştri;
  k) informează Biroul Permanent al Consiliului de Miniştri asupra principalelor măsuri pe care le-au luat;
  l) exercita orice atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de Consiliul de Miniştri.


  Articolul 16

  Prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului de Miniştri răspund, împreună cu miniştrii şi conducătorii celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat a căror activitate o coordonează, de proiectele de acte normative, de studiile şi propunerile înaintate Consiliului de Miniştri.


  Articolul 17

  În exercitarea atribuţiilor lor, prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului de Miniştri folosesc un aparat de specialitate, a cărui structura se stabileşte prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.
  Pentru controlul îndeplinirii hotărârilor Consiliului de Miniştri, precum şi pentru analizarea unor probleme mai importante sau complexe, prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului de Miniştri pot dispune constituirea de colective de specialişti din cadrul ministerelor, celorlalte organe centrale, precum şi din cadrul organelor locale ale administraţiei de stat.


  Articolul 18

  Membrii Consiliului de Miniştrii, conducatori de ministere sau de alte organe centrale ale administraţiei de stat, asigura aplicarea politicii partidului răspunzând de activitatea acestor organe în faţa Consiliului de Miniştri.


  Articolul 19

  În condiţiile stabilite prin legile de organizare şi funcţionare sau prin alte legi, membrii Consiliului de Miniştri conducatori de ministere sau de alte organe centrale ale administraţiei de stat;
  a) organizează şi controlează aplicarea hotărârilor de partid şi de stat, răspunzând de modul lor de aplicare în ramura sau domeniul lor de activitate;
  b) răspund de elaborarea proiectelor planurilor anuale şi de perspectiva în domeniile economic şi social-cultural; răspund de realizarea indicatorilor de plan şi buget;
  c) asigura înfăptuirea măsurilor de perfecţionare a conducerii şi planificarii economiei naţionale; dispun măsuri cu privire la valorificarea superioară a resurselor materiale; se preocupa şi iau măsuri pentru continua organizare ştiinţifică s producţiei şi a muncii;
  d) răspund de realizarea planului de investiţii şi de controlul realizării parametrilor proiectati;
  e) îndrumă şi răspund de organziarea activităţii de cercetare şi proiectare, precum şi de valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice; iau măsuri pentru introducerea tehnicii noi;
  f) iau măsuri cu privire la: îmbunătăţirea continua a calităţii produselor şi imbogatirea sortimentelor; reducerea costurilor de producţie; creşterea productivitatii muncii; poarta răspunderea pentru organizarea controlului de calitate;
  g) iau măsuri cu privire la colaborarea şi cooperarea economică, tehnica şi ştiinţifică între întreprinderile şi centralele industriale din ţara, precum şi pe plan extern; organizează şi coordonează îndeplinirea sarcinilor ce decurg din aceasta activitate;
  h) organizează aprovizionarea tehnico-materială a întreprinderilor şi organizaţiilor economice;
  i) Iau măsuri privitoare la organizarea şi controlul producţiei destinate exportului şi, în general, la promovarea comerţului exterior;
  j) iau măsuri pentru aplicarea politicii de selecţionare şi promovare a cadrelor; stabilesc necesarul de cadre în perspectiva şi iau, potrivit legii, măsuri cu privire la pregătirea, perfecţionarea şi specializarea acestora;
  k) exercita orice atribuţii stabilite prin acte normative de organizare şi funcţionare a ministerelor şi celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat pe care le conduc sau prin alte acte normative.


  Articolul 20

  În condiţiile stabilite prin legile de organizare şi funcţionare a ministerelor şi celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat, miniştrii şi conducătorii acestor organe emit, în vederea executării legilor şi hotărârilor Consiliului de Miniştri, ordine, instrucţiuni şi alte acte prevăzute de lege.


  Articolul 21

  Membrii Consiliului de Miniştri:
  a) participa la dezbaterile Consiliului de Miniştri şi la adoptarea hotărârilor acestora;
  b) propun Consiliului de Miniştri proiecte de acte normative, precum şi orice măsuri de competenţa.


  Capitolul 5 Secretariatul General al Consiliului de Miniştri


  Articolul 22

  Consiliul de Miniştri are un Secretariat General.
  Secretariatul General al Consiliului de Miniştri este condus de secretarul general al Consiliului de Miniştri care participa la şedinţele Consiliului de Miniştri.
  Structura organizatorică, atribuţiile şi normele de funcţionare ale Secretariatului General al Consiliului de Miniştri se stabilesc de Consiliul de Miniştri.


  Capitolul 6 Dispoziţii finale


  Articolul 23

  Legea nr. 20 din 9 decembrie 1967 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Miniştri al Republicii Socialiste România, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 3 din 13 martie 1969, precum şi alte dispoziţii contrare prezentei legi, se abroga.
  ───────────────