LEGE nr. 326 din 8 iulie 2003
privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 22 iulie 2003  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  (1) Copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti au dreptul la cazarmament, echipament pentru dotare iniţială şi înlocuire, transport, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite şi materiale cultural-sportive.
  (2) Copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, cei încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti, care urmează o formă de învăţământ recunoscută de lege, precum şi mamele protejate în centre maternale beneficiază de sume de bani pentru nevoi personale.


  Articolul 2

  (1) Limitele maxime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute la art. 1, stabilite pe grupe de vârsta, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege şi se indexează periodic, prin hotărâre a Guvernului, cu rata inflaţiei.
  (2) Baremele de dotare cu echipament şi cazarmament şi duratele de utilizare, precum şi normativele valorice de cheltuieli pentru cazarmament, echipament pentru dotare iniţială şi înlocuire, transport, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite şi materiale cultural-sportive, cu încadrarea în limitele valorice prevăzute în anexă, se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pe baza propunerilor formulate de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului.
  (3) Sumele acordate pentru nevoi personale categoriilor de copii şi tineri prevăzute la art. 1 alin. (2), precum şi mamelor protejate în centre maternale sunt în cuantum lunar de 210.000 lei şi se indexează periodic, prin hotărâre a Guvernului, cu rata inflaţiei.
  (4) În cazul copiilor cu handicap, infectaţi HIV sau bolnavi SIDA, ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, precum şi al celor încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti, cuantumul sumelor necesare acordării drepturilor se majorează cu 50% în raport cu sumele acordate, în condiţiile prezentei legi, beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1).


  Articolul 3

  Copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, precum şi mamele protejate în centre maternale beneficiază, la ieşirea din evidenta acestor servicii publice, de o indemnizaţie care se acordă o singură dată, egală cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, stabilit potrivit legii.


  Articolul 4

  Cheltuielile determinate de aplicarea prevederilor prezentei legi se suportă din bugetele proprii ale consiliilor judeţene, respectiv din bugetele consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu asigurarea de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, care să asigure integral nivelul acestor cheltuieli.


  Articolul 5

  Beneficiază de prevederile prezentei legi şi unităţile de ocrotire a copilului aflate în subordinea altor instituţii bugetare, iar cheltuielile determinate de aplicarea prezentei legi se suportă din bugetul acestor instituţii bugetare.


  Articolul 6

  Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.


  Articolul 7

  Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 56/1994 privind actualizarea normativelor de cheltuieli determinate de drepturile acordate copiilor din leagăne, case de copii şi instituţii de învăţământ special, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 146/1994, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 8 iulie 2003.
  Nr. 326.


  Anexă

  LIMITELE MAXIME
  de cheltuieli aferente drepturilor la
  cazarmament, echipament pentru dotare iniţială şi înlocuire,
  transport, jucării, materiale
  igienico-sanitare, rechizite, materiale cultural-sportive,
  precum şi cele aferente sumelor de bani pentru
  nevoi personale, acordate copiilor şi tinerilor
  ocrotiţi de serviciile publice specializate
  pentru protecţia copilului în regim rezidenţial
  şi semirezidenţial, mamelor protejate în
  centre maternale, precum şi copiilor încredinţaţi
  sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti
    Grupa de vârstăValoarea (lei/an/copil)
    De la 0 până la 3 ani inclusiv2.769.000
    De la 3 până la 7 ani inclusiv3.775.000
    De la 7 până la 14 ani inclusiv4.632.000
    De la 14 până la 18 ani inclusiv5.712.000
    De la 18 până la 26 ani inclusiv6.393.000
    Mama protejată în centrul maternal6.393.000

  ---------