ORDIN nr. 1.218 din 26 februarie 2024pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.735/2022 privind aprobarea Ghidului beneficiarului pentru investiția specifică: I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie din cadrul pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională - componenta 12: Sănătate - investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 27 februarie 2024
  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 3.612 din 26.02.2024 al Direcției generale de implementare și monitorizare proiecte,
  având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 și ale Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență,
  luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecansimul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând cont și de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  În anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.735/2022 privind aprobarea Ghidului beneficiarului pentru investiția specifică: I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie din cadrul pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională - componenta 12: Sănătate - investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 și 916 bis din 19 septembrie 2022, punctul 2.4 se modifică și va avea următorul cuprins:2.4. Calendar apel:
  Data publicării ghidului solicitantului: 16 septembrie 2022
  Data deschiderii platformei pentru depunerea dosarelor de finanțare: 25 septembrie 2022, ora 10.00
  Data închiderii: 30 noiembrie 2022, ora 16.00
  NOTĂ:
  Fiind un apel cu termen-limită de depunere:– încărcarea dosarelor se va putea face după data deschiderii platformei pentru depunerea dosarelor de finanțare, menționată în cadrul prezentei secțiuni;– pentru a evita supraîncărcarea sistemului de înregistrare electronică, se recomandă evitarea depunerii solicitărilor de finanțare în ultima perioadă.


  Articolul II

  Direcția generală implementare și monitorizare proiecte din cadrul Ministerului Sănătății va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătății,
  Alexandru-Florin Rogobete,
  secretar de stat

  București, 26 februarie 2024.
  Nr. 1.218.
  -----