HOTĂRÂRE nr. 196 din 19 martie 2014
pentru aprobarea accizei specifice exprimate în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 martie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 177 alin. (3) şi al art. 206^60 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Începând cu data de 1 aprilie 2014, nivelul accizei specifice, exprimată în echivalent euro/1.000 de ţigarete, prevăzut în coloana 3 din anexa nr. 6 la titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este de 59,77 euro/1.000 ţigarete.


  Articolul 2

  La punctul 113 subpunctul 113.11 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:
  "(9^1) Prevederile alin. (9)-(11) nu se aplică consumatorilor casnici."
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Bucureşti, 19 martie 2014.
  Nr. 196.
  ------