LEGE nr. 209 din 13 noiembrie 2012privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 15 noiembrie 2012
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 30 din 31 august 2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2011, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, după punctul 76 se introduce un nou punct, punctul 76^1, cu următorul cuprins:76^1. La articolul 250 alineatul (1), după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 20, cu următorul cuprins:20. clădirile care aparțin organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, cu statut de utilitate publică, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice.2. La articolul I, după punctul 84 se introduce un nou punct, punctul 84^1, cu următorul cuprins:84^1. La articolul 263, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

  Nr.
  crt.

  Mijloace de transport cu tracțiune mecanică


  I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracțiune din aceasta)

  1.

  Motorete, scutere, motociclete și autoturisme cu
  capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc inclusiv

  8

  2.

  Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc
  și 2.000 cmc inclusiv

  18

  3.

  Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc
  și 2.600 cmc inclusiv

  72

  4.

  Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc
  și 3.000 cmc inclusiv

  144

  5.

  Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste
  3.001 cmc

  290

  6.

  Autobuze, autocare, microbuze

  24

  7.

  Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală
  maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

  30

  8.

  Tractoare înmatriculate

  18

  II. Vehicule înregistrate

  1.

  Vehicule cu capacitate cilindrică

  lei/200 cmc

  1.1.

  Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică <
  4.800 cmc

  2-4

  1.2.

  Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică >
  4.800 cmc

  4-6

  2.

  Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

  50-150 lei/an
  3. La articolul VIII, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. La articolul 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru contribuabilii care înregistrează obligații fiscale în sumă totală mai mare de 300 milioane lei, perioada de eșalonare poate fi de până la 7 ani.4. La articolul VIII, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:6^1. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) În termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu, contribuabilii trebuie să constituie garanții, cu excepția instituțiilor publice, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, după caz, precum și a autorităților/serviciilor publice autonome înființate prin lege organică.5. La articolul VIII, punctul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:8. La articolul 9, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) Garanțiile constituite sub formele prevăzute la alin. (2) trebuie să acopere sumele eșalonate la plată, dobânzile datorate pe perioada eșalonării la plată, plus un procent de până la 16% din sumele eșalonate la plată, în funcție de perioada de eșalonare la plată, astfel:
  a) pentru eșalonări de la 13 la 24 de luni, procentul este de 4%;
  b) pentru eșalonări de la 25 la 36 de luni, procentul este de 8%;
  c) pentru eșalonări de la 37 la 48 de luni, procentul este de 12%;
  d) pentru eșalonări de peste 49 de luni, procentul este de 16%.


  Articolul II

  Prevederile art. I pct. 2 din prezenta lege intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2013.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

  București, 13 noiembrie 2012.
  Nr. 209.
  ----