HOTĂRÂRE nr. 937 din 10 iunie 2004
pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 10 mai 2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Beneficiarii serviciilor de informare şi consiliere profesională sunt persoanele în căutarea unui loc de muncă, aflate în situaţiile prevăzute la art. 16 din lege, precum şi persoanele care beneficiază de servicii de formare profesională în mod gratuit, prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege."
  2. Alineatul (1) al articolului 16 va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - (1) Serviciile de mediere a muncii se acordă gratuit pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 16 din lege."
  3. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - (1) Serviciile de mediere a muncii se pot acorda şi contra cost de către furnizorii de servicii specializate din sectorul public sau privat, acreditaţi de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, sau de furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă din statele membre ale Uniunii Europene şi din Spaţiul Economic European, care au fost supuşi unei astfel de condiţii în statul de origine sau de provenienţă."
  4. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:
  "(2) Persoanele care nu beneficiază de indemnizaţii de şomaj şi doresc să participe la servicii de mediere a muncii trebuie să depună o cerere, conform anexei nr. 9 la norme, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.
  (3) În cazul neîncadrării în muncă, persoanele prevăzute la alin. (2) vor reînnoi cererea de participare la serviciile de mediere a muncii, la 6 luni."
  5. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
  "Art. 25. - (1) Beneficiarii programelor de formare profesională sunt persoanele aflate în situaţiile prevăzute la art. 16 şi la art. 66 alin. (1) şi (2) din lege.
  (2) Persoanele aflate în detenţie care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de executare a pedepsei, prevăzute la art. 66 alin. (4) din lege, pot urma un program de formare profesională care să le asigure creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale în scopul asigurării reintegrării pe piaţa muncii."
  6. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
  "Art. 26. - (1) Serviciile de formare profesională sunt gratuite pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 66 alin. (1) şi (2) din lege.
  (2) Gratuitatea prevăzută la alin. (1) se acordă în condiţiile prevăzute la art. 66 alin. (3) şi la art. 66^1 alin. (6) din lege.
  (3) Persoanele care nu se încadrează în prevederile alin. (1) şi (2) şi nici în cele ale art. 25 alin. (2) şi doresc să urmeze un program de formare profesională realizat de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau centrele regionale de formare profesională a adulţilor suportă contravaloarea cheltuielilor pentru organizarea programului."
  7. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 27 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 27. - (1) Persoanele prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege au acces la programele de formare profesională gratuite, dacă au fost cuprinse în servicii de informare şi consiliere profesională sau de mediere şi au recomandare pentru programul de formare profesională.
  (2) La programele de formare profesională pot fi admise persoanele care îndeplinesc condiţiile de acces prevăzute pentru programul respectiv."
  8. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
  "Art. 28. - (1) Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se realizează de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă prin centrele de formare profesională din subordinea acestora şi prin centrele regionale pentru formarea profesională a adulţilor ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi prin furnizori de formare profesională din sectorul public sau privat, denumiţi în continuare furnizori, cu care încheie contracte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, care au fost autorizaţi în condiţiile legislaţiei privind formarea profesională a adulţilor.
  (2) Programele de formare profesională la care participă persoanele aflate în detenţie care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de detenţie se organizează în colaborare cu unităţile subordonate Direcţiei Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei.
  (3) Programele de formare profesională la care participă persoanele cu nevoi speciale se organizează în colaborare cu structurile teritoriale specializate ale administraţiei publice locale şi ale Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap."
  9. Articolul 29 va avea următorul cuprins:
  "Art. 29. - (1) În cazul în care programele de formare profesională se realizează prin furnizori, selectarea acestora în vederea încheierii contractelor prevăzute la art. 28 alin. (1) se face de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, prin procedura de cerere de ofertă, de regulă o singură dată pe an, pentru fiecare meserie sau ocupaţie, în condiţiile prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice şi de art. 38 din norme.
  (2) Criteriul pe baza căruia se atribuie contractul în urma cererii de ofertă prevăzute la alin. (1) este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.
  (3) Dacă în derularea activităţii de formare profesională se constată că furnizorul selecţionat în urma procedurii de cerere de ofertă nu respectă prevederile contractului încheiat sau nu mai poate desfăşura activitatea ca urmare a retragerii autorizaţiei, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă va proceda la rezilierea contractului şi la desemnarea altui furnizor prin repetarea procedurii menţionate."
  10. După articolul 29 se introduce articolul 29^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 29^1. - (1) Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, în baza contractului încheiat cu furnizorul, solicită acestuia derularea de programe de formare profesională.
  (2) Furnizorul are obligaţia să transmită agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru începerea fiecărui program solicitat, următoarele documente:
  a) înştiinţare cu privire la data de începere a programului de formare profesională, precum şi la data de susţinere a examenului de absolvire;
  b) planul de pregătire - graficul desfăşurător;
  c) programa de pregătire şi modalităţile de evaluare a programului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, respectiv în anexa nr. 3 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003;
  d) lista formatorilor pentru pregătirea teoretică şi pregătirea practică, însoţită de copii de pe actele de studii care atestă pregătirea acestora; copii de pe contractele în baza cărora se asigură personalul de predare-instruire sau personalul implicat în organizarea programului."
  11. Articolul 30 va avea următorul cuprins:
  "Art. 30. - (1) Programele de formare profesională se organizează în vederea ocupării unui număr cât mai mare de absolvenţi din rândul persoanelor în căutarea unui loc de muncă.
  (2) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă încheie contracte cu angajatorii care solicită calificarea forţei de muncă în vederea angajării, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6."
  12. Articolul 31 va avea următorul cuprins:
  "Art. 31. - Serviciile de formare profesională pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 66 alin. (1) şi (2) din lege, precum şi programele de formare profesională la care participă persoanele aflate în detenţie care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de detenţie, organizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, se finanţează din bugetul asigurărilor pentru şomaj."
  13. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
  "Art. 32. - (1) Cheltuielile ocazionate de programele de formare profesională organizate prin centrele proprii de formare profesională sau prin centrele regionale pentru formarea profesională a adulţilor sunt formate din cheltuieli de formare profesională şi cheltuieli cu caracter social.
  A. Cheltuielile de formare profesională cuprind:
  a) cheltuielile de personal aferente personalului implicat în activitatea de organizare a programului de formare profesională;
  b) cheltuielile de personal aferente personalului de specialitate care desfăşoară activităţi de predare-instruire;
  c) cheltuielile de personal aferente membrilor comisiei de examinare, alţii decât personalul propriu;
  d) cheltuielile de întreţinere şi gospodărire, materiale şi prestările de servicii cu caracter funcţional;
  e) cheltuielile cu materii prime necesare prelucrării în cadrul instruirii practice;
  f) cheltuielile pentru materiale de instruire şi manuale;
  g) cheltuielile pentru echipamente de protecţie;
  h) cheltuielile de publicitate prin presă, radio şi televiziune.
  B. Cheltuielile cu caracter social cuprind:
  a) cheltuielile pentru rechizite;
  b) cheltuielile pentru consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare participării la programul de formare profesională;
  c) cheltuielile pentru abonamente pe mijloacele de transport în comun sau cheltuielile de transport dus-întors pe traseul cel mai scurt de la domiciliu la locul de cazare, în condiţiile prevăzute la art. 66^1 alin. (2) lit. d) din lege;
  d) cheltuielile de cazare;
  e) cheltuielile pentru acoperirea mesei.
  (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. B.c)-e) se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi ai regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului.
  (3) Cheltuielile efectuate cu pregătirea profesională a persoanelor aflate în detenţie, în cadrul programelor de formare profesională organizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în colaborare cu unităţile subordonate Direcţiei Generale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, care se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, sunt cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. A.a)-g) şi lit. B.a).
  (4) Cheltuielile privind proiectele de standarde ocupaţionale prevăzute la art. 69 alin. (2) din lege, precum şi cheltuielile pentru acoperirea taxelor de autorizare a centrelor de formare profesională din subordinea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă şi a centrelor regionale pentru formarea profesională a adulţilor ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj."
  14. Articolul 33 va avea următorul cuprins:
  "Art. 33. - (1) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pot plăti lunar serviciile prestate de furnizori pentru persoanele care au urmat programul de formare profesională în luna pentru care se face plata sau integral la finalizarea programului de formare profesională.
  (2) Plăţile lunare se fac în limita a 70% din suma reprezentând serviciile prestate de furnizor pentru persoanele care au urmat programul de formare profesională în luna pentru care se face plata.
  (3) Virarea sumelor se face în luna următoare celei în care au fost prestate serviciile, în baza certificării realizării acestora, potrivit contractului încheiat cu furnizorul de servicii, de către responsabilul de programe de formare profesională prevăzut la art. 40, precum şi cu respectarea celorlalte reglementări privind modalităţile de plată prevăzute la pct. 6 din anexa nr. 5.
  (4) După susţinerea examenului la încheierea programului, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă plătesc furnizorilor diferenţa dintre suma reprezentând serviciile prestate de aceştia pentru persoanele care au urmat programul de formare profesională şi suma plătită în condiţiile alin. (2)."
  15. Articolul 34 va avea următorul cuprins:
  "Art. 34. - Elaborarea programelor de formare profesională se face în conformitate cu legislaţia în vigoare privind formarea profesională a adulţilor."
  16. Articolele 35, 36 şi 37 se abrogă.
  17. Articolul 38 va avea următorul cuprins:
  "Art. 38. - (1) Durata programelor de formare profesională pentru persoanele care beneficiază în mod gratuit de acestea este de maximum 9 luni.
  (2) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pot organiza, cu aprobarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, programe de formare profesională cu o durată mai mare de 9 luni, fără a depăşi 24 de luni, cu condiţia angajării tuturor absolvenţilor programului pentru care se solicită aprobarea.
  (3) Pentru aprobarea organizării de programe de formare profesională cu o durată mai mare de 9 luni se va depune la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă următoarea documentaţie:
  a) referatul justificativ pentru organizarea programului de formare profesională pe o durată mai mare de 9 luni;
  b) obiectivele programului de formare profesională, exprimate în competenţele profesionale ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul;
  c) planul şi programa de pregătire;
  d) numărul de persoane în căutarea unui loc de muncă pentru care se propune organizarea programului;
  e) devizul estimativ al cheltuielilor prevăzute la art. 32;
  f) contractele cu angajatorii."
  18. Articolul 39 va avea următorul cuprins:
  "Art. 39. - (1) Pentru persoanele care deţin cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi corespunzătoare uneia sau mai multor unităţi de competenţă din cadrul unei ocupaţii, demonstrate pe baza certificatului de competenţă profesională eliberat de un centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, autorizat în condiţiile legii, sau a unui certificat de absolvire, se pot elabora şi organiza programe de formare profesională pentru dobândirea acelor competenţe care să le permită obţinerea certificatului de calificare.
  (2) Persoanele care cumulează certificate de competenţă pentru toate unităţile de competenţă din cadrul unei ocupaţii se pot înscrie la examenul de absolvire pentru obţinerea unui certificat de calificare.
  (3) În cazul programelor de formare profesională structurate pe module, la examenul de absolvire pentru obţinerea unui certificat de calificare se pot înscrie şi persoanele care au cumulat certificate de absolvire pentru module care corespund programului pentru care se organizează examenul, în proporţie de minimum 70%."
  19. Articolul 40 va avea următorul cuprins:
  "Art. 40. - (1) Pentru organizarea fiecărui program de formare profesională directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă emite o dispoziţie conform anexei nr. 8, prin care numeşte şi un responsabil de program de formare profesională, cu excepţia programelor de formare profesională organizate de centrele regionale de formare profesională a adulţilor.
  (2) Responsabilul de program de formare profesională are următoarele sarcini în cazul în care formarea profesională se desfăşoară prin furnizori:
  a) verifică documentaţia necesară organizării programului de formare profesională, prezentată de furnizor;
  b) monitorizează şi are drept de control asupra desfăşurării programului de formare profesională, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini şi cu obligaţiile asumate prin contract;
  c) asistă la examenul de absolvire al participanţilor la programul de formare profesională."
  20. Articolul 41 va avea următorul cuprins:
  "Art. 41. - (1) Pentru înscrierea la programele de formare profesională persoanele prevăzute la art. 16 lit. a), b), d), e) şi f) din lege vor prezenta la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă următoarele acte:
  a) recomandare din partea centrului de informare şi consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere;
  b) cerere de înscriere la programul de formare profesională, conform modelului prezentat în anexa nr. 9; în situaţia persoanelor care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite, cererea cuprinde şi angajamentul persoanei cu privire la suportarea consecinţelor legale prevăzute de lege;
  c) actul de identitate, în original şi în copie;
  d) certificatul de naştere, în original şi în copie;
  e) actele de studii eliberate în condiţiile legii, în original şi în copie;
  f) actul medical din care să rezulte starea sănătăţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice.
  (2) Persoanele înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât indemnizaţia de şomaj, prevăzute la art. 66 alin. (1) din lege, vor depune pe lângă actele prevăzute la alin. (1) şi următoarele acte:
  a) actul eliberat de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice;
  b) dovada că desfăşoară activitatea pe raza comunei sau a satului, eliberată de autorităţile administraţiei publice locale, după caz;
  c) dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, din care să rezulte venitul lunar realizat, locul de muncă şi domeniul în care persoana îşi desfăşoară activitatea, după caz.
  (3) Persoanele prevăzute la art. 66 alin. (2) din lege vor depune actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) şi, după caz, următoarele acte:
  a) actul emis de angajator, din care să reiasă data şi motivul suspendării raporturilor de muncă sau de serviciu, data reluării acestora, precum şi acordul pentru participarea la un program de formare profesională pe întreaga perioadă a acestuia;
  b) certificatul de naştere al copilului, în original şi în copie;
  c) livretul militar sau adeverinţa de lăsare la vatră, în original şi în copie;
  d) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă şi decizia de revizuire medicală, din care să reiasă redobândirea capacităţii de muncă pentru persoanele care şi-au reluat activitatea după pensionarea pentru invaliditate, în original şi în copie.
  (4) Persoanele prevăzute la art. 26 alin. (3) vor depune actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) şi chitanţa de achitare a sumei reprezentând contravaloarea unui avans de cel puţin 25% din cheltuielile pentru organizarea programului de formare profesională, restul sumei urmând a fi achitat în cel mult 3 rate pe perioada derulării programului de formare profesională.
  (5) Copiile de pe actele prezentate o dată cu originalul se certifică pentru autenticitate prin înscrierea menţiunii «conform cu originalul», urmată de numele, prenumele şi semnătura funcţionarului public, precum şi de data la care s-a făcut menţiunea, şi se păstrează la dosar împreună cu celelalte acte."
  21. Alineatul (1) al articolului 42 va avea următorul cuprins:
  "Art. 42. - (1) Programele de formare profesională se organizează pe grupe constituite din maximum 28 de cursanţi pentru pregătirea teoretică şi maximum 14 cursanţi pentru pregătirea practică."
  22. Alineatul (4) al articolului 42 se abrogă.
  23. Articolul 43 va avea următorul cuprins:
  "Art. 43. - (1) Activitatea de calificare cuprinde pregătirea teoretică şi pregătirea practică.
  (2) Programul de pregătire practică şi teoretică se stabileşte în conformitate cu prevederile legale în vigoare."
  24. Articolele 44 şi 45 se abrogă.
  25. Articolul 46 va avea următorul cuprins:
  "Art. 46. - (1) În cazul programelor de formare profesională realizate prin centrele proprii de formare profesională sau prin centrele regionale pentru formarea profesională a adulţilor, la care formatorii pentru pregătirea teoretică şi practică nu sunt angajaţii instituţiei, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv centrele regionale pentru formarea profesională a adulţilor vor asigura, în condiţiile legii, pentru derularea acestor programe, formatori din afara instituţiei.
  (2) Formatorii pentru pregătirea practică răspund, potrivit legii, de prelucrarea către participanţii la programul de formare profesională a Normelor tehnice de securitate a muncii şi a normelor P.S.I. specifice."
  26. Articolul 47 se abrogă.
  27. Articolul 49 va avea următorul cuprins:
  "Art. 49. - (1) Participanţii la programele de formare profesională trebuie să respecte planul de pregătire - graficul desfăşurător.
  (2) Persoanelor prevăzute la art. 66 alin. (1) şi (2) din lege li se aplică prevederile art. 37 alin. (5) din norme, dacă numărul absenţelor nemotivate depăşeşte 10% din totalul orelor prevăzute în planul de pregătire."
  28. Articolul 51 va avea următorul cuprins:
  "Art. 51. - (1) Evaluarea participanţilor la programe de formare profesională, precum şi organizarea şi susţinerea examenului de absolvire se fac în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind certificarea formării profesionale a adulţilor.
  (2) Examenul de absolvire se organizează în termen de cel mult 10 zile de la finalizarea programului de formare profesională."
  29. Articolele 52, 53, 54, 55, 56 şi 57 se abrogă.
  30. Articolul 58 va avea următorul cuprins:
  "Art. 58. - (1) Participanţilor la programe de formare profesională care au promovat examenul de absolvire li se eliberează, după caz, certificat de calificare sau certificat de absolvire, în condiţiile legii.
  (2) Participanţilor la programe de formare profesională care nu promovează examenul de absolvire sau nu se prezintă la susţinerea acestuia li se eliberează, potrivit prevederilor legale privind certificarea formării profesionale a adulţilor, o adeverinţă de participare la programul de formare profesională.
  (3) Beneficiarii de programe de formare profesională gratuite care nu promovează primul examen de absolvire sau nu se prezintă la susţinerea acestuia au dreptul la o singură reexaminare gratuită.
  (4) Data susţinerii reexaminării se stabileşte într-un interval de cel mult 30 de zile calendaristice de la data primului examen."
  31. Articolul 59 va avea următorul cuprins:
  "Art. 59. - Beneficiarii serviciilor de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri sunt, în conformitate cu art. 71 din lege, persoanele în căutarea unui loc de muncă, precum şi studenţii care solicită acordarea de credite cu dobândă avantajoasă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform art. 86 alin. (4) din lege."
  32. Articolul 60 va avea următorul cuprins:
  "Art. 60. - (1) Serviciile de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri se acordă gratuit, la cerere, o singură dată, persoanelor prevăzute la art. 16 lit. a), b), d), e) şi f) din lege pentru fiecare perioadă în care se află în căutarea unui loc de muncă, precum şi studenţilor care solicită acordarea de credite cu dobândă avantajoasă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform art. 86 alin. (4) din lege.
  (2) Persoanele care nu se încadrează în prevederile alin. (1) pot beneficia de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, în baza unei cereri adresate agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, cu suportarea cheltuielilor efectuate de aceasta."
  33. La articolul 64, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:
  "(2) Studenţii care solicită acordarea de credite cu dobândă avantajoasă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform art. 86 alin. (4) din lege, vor depune o dată cu documentaţia pentru acordarea creditului cererea prevăzută la alin. (1), însoţită de următoarele documente:
  a) actul de identitate, în copie;
  b) adeverinţă, eliberată de instituţia de învăţământ superior de stat sau particular, autorizată sau acreditată, în condiţiile legii, din care să rezulte că au statut de student şi urmează studiile la cursuri de zi;
  c) declaraţie pe propria răspundere că au statut de student pentru prima dată."
  34. Articolul 68 va avea următorul cuprins:
  "Art. 68. - Beneficiarii acestei măsuri sunt persoanele cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj, în condiţiile legii, şi care, înainte de expirarea perioadei pentru care sunt îndreptăţite să primească indemnizaţia, se încadrează în muncă, pentru program normal de lucru, pe durată mai mare de 12 luni, la angajatori cu care nu au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani."
  35. La articolul 69 alineatul (1), după litera b) se introduc literele c) şi d) cu următorul cuprins:
  "c) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă, în copie;
  d) document emis de angajator, din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă."
  36. După alineatul (4) al articolului 70 se introduce alineatul (4^1) cu următorul cuprins:
  "(4^1) Persoanele aflate în situaţia prevăzută la art. 73 alin. (1) din lege vor depune o dată cu dovada încadrării în muncă, prevăzută la alin. (1), şi documentele prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. b)-d)."
  37. La articolul 75 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:
  "d) angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, conform modelului prezentat în anexa nr. 13 la norme, care constituie titlu executoriu."
  38. Articolul 80 va avea următorul cuprins:
  "Art. 80. - Dacă raporturile de muncă sau de serviciu încetează într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, din motivele prevăzute la art. 76 alin. (1) din lege, sumele acordate conform art. 74 sau 75 din lege se vor recupera pe baza angajamentelor beneficiarilor, care constituie titluri executorii."
  39. Alineatul (2) al articolului 81 va avea următorul cuprins:
  "(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) sunt efectuate în cadrul realizării programelor de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor, pentru activităţi care au ca scop dezvoltarea comunităţilor locale."
  40. Articolul 83 va avea următorul cuprins:
  "Art. 83. - Activităţile care pot fi subvenţionate din sursele prevăzute la art. 78 din lege sunt desfăşurate de autorităţi publice locale sau de angajatori în baza contractelor încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice."
  41. Articolele 84 şi 85 se abrogă.
  42. Articolul 86 va avea următorul cuprins:
  "Art. 86. - Pentru a putea beneficia de subvenţionarea locurilor de muncă din bugetul asigurărilor pentru şomaj prin prestarea unei activităţi în scopul dezvoltării comunităţii locale, angajatorii trebuie să facă dovada că au prevăzut în statut activitatea respectivă şi că li s-au atribuit contractele de către autorităţile administraţiei publice locale cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice."
  43. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 87 vor avea următorul cuprins:
  "(2) Programele de ocupare anuale transmise de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă cuprind numărul de locuri de muncă ce pot fi subvenţionate în anul respectiv luând în considerare suma alocată prin buget cu această destinaţie, precum şi perioada de încadrare în muncă a forţei de muncă din rândul şomerilor, de maximum 12 luni.
  (3) O dată cu aprobarea programelor de ocupare de către autorităţile administraţiei publice prevăzute la alin. (1) se împuterniceşte primarul sau, după caz, preşedintele consiliului judeţean să repartizeze, în limita numărului de persoane prevăzute în programul de ocupare, locurile de muncă subvenţionate, pe lucrări şi activităţi pentru dezvoltarea comunităţii locale respective, şi să le distribuie angajatorilor care le organizează, pe baza contractelor atribuite cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice."
  44. Alineatul (1) al articolului 88 va avea următorul cuprins:
  "Art. 88. - (1) Angajatorii care doresc să presteze activităţi pentru dezvoltarea comunităţilor locale vor depune propunerile lor la primarul localităţii sau, după caz, la preşedintele consiliului judeţean, în scopul atribuirii contractelor cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice, precum şi al aprobării pentru repartizarea unui număr de locuri de muncă subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj."
  45. La articolul 92 alineatul (1), după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:
  "d) un raport financiar privind contravaloarea lucrărilor efectuate în luna respectivă."
  46. Alineatul (2) al articolului 92 va avea următorul cuprins:
  "(2) Cererea de finanţare, raportul tehnic privind execuţia lucrării şi raportul financiar se depun de angajator la autoritatea administraţiei publice locale până la data de 3 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea, iar statele de plată se depun până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea."
  47. Articolul 93 va avea următorul cuprins:
  "Art. 93. - (1) Primarul sau, după caz, preşedintele consiliului judeţean ori primarul general al municipiului Bucureşti avizează cererile de finanţare, iar angajatorii le depun împreună cu o copie de pe raportul tehnic privind execuţia lucrării şi cu raportul financiar, cel mai târziu până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti.
  (2) Până cel mai târziu la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea, angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti copii de pe statele de plată semnate.
  (3) Autoritatea administraţiei publice locale va depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti solicitarea pentru acordarea subvenţiei prevăzute la art. 79 alin. (2) din lege, cel mai târziu până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea.
  (4) Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti va vira angajatorilor sumele aferente subvenţiilor cel târziu până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea."
  48. Alineatul (1) al articolului 94 va avea următorul cuprins:
  "Art. 94. - (1) Beneficiarii subvenţiilor de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzute la art. 80 din lege, sunt angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu."
  49. La articolul 97, după litera b) se introduc literele c), d), e), f) şi g) cu următorul cuprins:
  "c) actul de identitate al absolventului, în copie;
  d) actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă, în copie;
  e) actul de absolvire a instituţiei de învăţământ, în copie;
  f) declaraţie pe propria răspundere a absolventului că la data absolvirii studiilor nu avea raporturi de muncă sau de serviciu;
  g) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului, din care să rezulte că posturile pe care au fost încadraţi absolvenţi în condiţiile art. 80 din lege nu sunt posturi de muncă reînfiinţate în mai puţin de 6 luni de la desfiinţarea acestora."
  50. Alineatul (1) al articolului 98 va avea următorul cuprins:
  "Art. 98. - (1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 alin. (1) şi (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de 12 luni şi, respectiv, 18 luni de la data încheierii convenţiei prevăzute la art. 96 şi constau în acordarea unei sume lunare în cuantumul prevăzut la art. 80 din lege."
  51. După alineatul (4) al articolului 98 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:
  "(5) Perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu nu face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare."
  52. Alineatul (2) al articolului 100 va avea următorul cuprins:
  "(2) Dacă în perioada prevăzută la alin. (1) raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor încetează din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din lege, angajatorul este obligat să restituie în totalitate agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare absolvent plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu."
  53. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 100 se abrogă.
  54. Alineatul (2) al articolului 102 se abrogă.
  55. Alineatul (4) al articolului 102 va avea următorul cuprins:
  "(4) Decontarea cheltuielilor aferente pregătirii profesionale a absolvenţilor care au promovat examenul de absolvire se face la finalizarea cursurilor, în baza următoarelor documente:
  a) tabelul nominal cu absolvenţii care au promovat examenul de absolvire, conform modelului prezentat în anexa nr. 18 la norme;
  b) Certificatul de calificare profesională sau Certificatul de absolvire, în copie;
  c) devizul cheltuielilor pe cursant."
  56. La articolul 103, după litera b) se introduce litera c) cu următorul cuprins:
  "c) angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care în termen de cel mult 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială."
  57. Articolul 104 va avea următorul cuprins:
  "Art. 104. - La solicitarea angajatorilor care doresc să încadreze persoane din rândul celor prevăzute la art. 103, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor prezenta liste cuprinzând persoanele înregistrate în evidenţele proprii, care fac parte din aceste categorii şi care corespund din punct de vedere al calificării profesionale."
  58. După articolul 105 se introduce articolul 105^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 105^1. - (1) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 85 alin. (5) din lege, calculul datelor la care persoana îndeplineşte condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă revine angajatorului care îşi asumă răspunderea pentru datele comunicate.
  (2) La calculul datelor prevăzute la alin. (1) angajatorul va avea în vedere condiţiile existente la data angajării, respectiv vârsta persoanei, stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat şi locul de muncă pe care a fost încadrată persoana.
  (3) Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică pe baza documentelor prezentate de angajator corectitudinea calculului prevăzut la alin. (1)."
  59. Alineatul (1) al articolului 107 va avea următorul cuprins:
  "Art. 107. - (1) Măsura de stimulare prevăzută la art. 85 alin. (1) şi (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de 12 luni de la data încheierii convenţiei şi constă în acordarea unei sume lunare reprezentând un salariu de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se face plata."
  60. După alineatul (1) al articolului 107 se introduc alineatele (1^1) şi (1^2) cu următorul cuprins:
  "(1^1) Subvenţionarea locurilor de muncă vacante pentru încadrarea în muncă, în condiţiile art. 85 alin. (2) din lege, a persoanelor cu handicap nu poate depăşi 60% din costurile salariale ale angajatorului, pe o perioadă de un an de la angajare, aferente persoanelor cu handicap încadrate în muncă.
  (1^2) Măsura de stimulare prevăzută la art. 85 alin. (5) din lege se acordă angajatorilor pe perioada angajării, de la data încheierii convenţiei până la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, şi constă în acordarea unei sume lunare reprezentând un salariu de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se face plata."
  61. Alineatul (4) al articolului 107 va avea următorul cuprins:
  "(4) Pentru perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate în baza convenţiei prevăzute la art. 105 sunt suspendate, măsurile de stimulare prevăzute la art. 85 din lege nu se acordă."
  62. După alineatul (4) al articolului 107 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:
  "(5) Perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu nu face parte din perioada de acordare a măsurilor de stimulare."
  63. Articolul 108 va avea următorul cuprins:
  "Art. 108. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă persoanele prevăzute la art. 85 alin. (1) şi (2) din lege şi care încheie convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 2 ani de la data încadrării.
  (2) Dacă în perioada menţionată la alin. (1) raporturile de muncă sau de serviciu încetează din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din lege, angajatorul este obligat să restituie în totalitate sumele încasate pentru fiecare persoană plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu."
  64. Titlul capitolului VIII va avea următorul cuprins:
  "CAPITOLUL VIII
  Acordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj de credite în condiţii avantajoase şi fonduri nerambursabile"
  65. La articolul 109, litera d) va avea următorul cuprins:
  "d) persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, autorizate potrivit legii;"
  66. La articolul 109, după litera e) se introduce litera f) cu următorul cuprins:
  "f) persoane în vârstă de până la 30 de ani, care au statut de student pentru prima dată şi urmează studiile la cursuri de zi la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particular, autorizată ori acreditată, în condiţiile legii, care înfiinţează sau dezvoltă, individual ori împreună cu alţi studenţi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale sau care desfăşoară în mod independent o activitate economică în calitate de persoană fizică autorizată."
  67. La articolul 109, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:
  "(2) Pot fi beneficiari de fonduri nerambursabile, în condiţiile legii, următoarele persoane juridice sau fizice:
  a) întreprinderi mici şi mijlocii;
  b) unităţi cooperatiste;
  c) asociaţii familiale înfiinţate de şomeri;
  d) şomeri care au dobândit calitatea de persoană fizică autorizată să desfăşoare în mod independent o activitate economică."
  68. Articolul 110 va avea următorul cuprins:
  "Art. 110. - Condiţiile de acordare şi rambursare a creditelor, de acordare a fondurilor nerambursabile, modul de stabilire a garanţiilor, organizare şi desfăşurarea licitaţiilor pentru desemnarea băncilor şi a agenţiilor autorizate să acorde credite, respectiv fonduri nerambursabile din bugetul asigurărilor pentru şomaj, se vor stabili prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Băncii Naţionale a României, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."
  69. Articolul 111 va avea următorul cuprins:
  "Art. 111. - (1) Beneficiază de reducerea sumei reprezentând contribuţia de 3% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj angajatorii care încadrează în muncă persoane din rândul şomerilor şi pe care le menţin în activitate o perioadă de cel puţin 6 luni de la data angajării.
  (2) De aceeaşi facilitate beneficiază şi angajatorii care primesc credite în condiţiile art. 86 alin. (1) şi (4) din lege, numai pentru şomerii încadraţi peste nivelul de 50% din locurile de muncă nou-create.
  (3) Angajatorii care primesc fonduri nerambursabile din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile art. 86^1 din lege, beneficiază de reducere la plata contribuţiei, potrivit alin. (1), numai pentru şomerii încadraţi pe alte locuri de muncă decât cele nou-create ca urmare a acordării fondurilor nerambursabile."
  70. Partea introductivă a articolului 113 va avea următorul cuprins:
  "Art. 113. - Reducerea sumei reprezentând contribuţia de 3% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile art. 93 din lege, se acordă la cererea angajatorilor, al cărei model este prezentat în anexa nr. 21 la norme, însoţită de următoarele documente:"
  71. Articolul 116 va avea următorul cuprins:
  "Art. 116. - (1) Controlul respectării obligaţiilor privind încadrarea în muncă şi menţinerea raporturilor de muncă, asumate de angajatorii care au beneficiat, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de subvenţii, credite sau fonduri nerambursabile, precum şi de facilităţi în temeiul art. 93 din lege, se efectuează de către organele de control măsuri active din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care vor constata dacă s-au îndeplinit obligaţiile de către angajatori prevăzute în convenţiile/contractele încheiate cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor stabili eventualele debite şi vor aplica, după caz, sancţiunile prevăzute de lege.
  (2) Debitele şi sancţiunile prevăzute la alin. (1) se consemnează în procese-verbale de control, care constituie titluri executorii.
  (3) Debitele constatate, amenzile contravenţionale, penalităţile şi dobânzile se recuperează de către personalul de specialitate din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, desemnat prin dispoziţii ale directorilor executivi.
  (4) Procedura privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor legii se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."
  72. Articolul 117 va avea următorul cuprins:
  "Art. 117. - Controlul asupra finanţării măsurilor de stimulare a angajatorilor se efectuează de către organele de control măsuri active din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti."
  73. Anexele nr. 3, 5, 8, 9 şi 11 se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Elena Dumitru
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 10 iunie 2004.
  Nr. 937.


  Anexa 1
  -------
  (Anexa nr. 3 la proceduri)
  --------------------------
  Către
  Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului ......
  Subsemnatul/Subsemnata ....., născut/născută la data de ......., domiciliat/domiciliată/ având reşedinţa în localitatea .........., str. .... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..., posesor/posesoare al/a actului de identitate ... seria ... nr. ..., cod numeric personal .........., solicit înscrierea în evidenţă în vederea informării şi consilierii profesionale.
  Menţionez că am/nu am beneficiat anterior de aceste servicii şi am fost/nu am fost în evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului ...... .
  Data Semnătura
  .......... ..................


  Anexa 2
  --------
  (Anexa nr. 5 la proceduri)
  --------------------------
  CONTRACT
  DE PRESTĂRI SERVICII* Notă *) Clauzele contractului sunt minime, putând fi completate.
  1. Părţile contractante:
  1.1. Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului ....... cu sediul în ....... str. .... nr. ... judeţul/sectorul ..... tel. ... fax ... e-mail ..... cod fiscal ...... cont nr. ...... deschis la trezoreria ...... reprezentată prin ...... având funcţia de director executiv şi prin ................. având funcţia de director economic, denumită în continuare organizator,
  1.2. ............. cu sediul în ......... str. ...... nr. ... bloc ... scară .... etaj .... ap. .... judeţul/sectorul ....... tel. ........ fax ..... e-mail ... cod fiscal/cod unic de înregistrare, cont nr. ...... deschis la ......... autorizat, în condiţiile legii, să organizeze programe de formare profesională pentru ocupaţia/competenţele comune ocupaţiilor ......... cod C.O.R. ....... prin autorizaţia seria ...... nr. ..., înmatriculat în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor cu nr. .../..., reprezentat prin ....... având funcţia de .......... denumit în continuare furnizor,
  2. Obiectul contractului:
  Obiectul contractului îl reprezintă prestarea de către furnizor, la solicitarea organizatorului, a serviciului de formare profesională pentru dobândirea de competenţe profesionale pentru ocupaţia/meseria ...... cod nomenclator/cod COR .......... pentru cel mult ...... de persoane, în condiţiile legii şi a prezentului contract.
  3. Durata contractului:
  Contractul este valabil pe perioada de desfăşurare a programelor de formare profesională pe care organizatorul le solicită furnizorului până la data de 31 decembrie ......
  4. Valoarea contractului:
  4.1. Valoarea estimată a contractului este de ....... lei.
  4.2. Taxa pentru participarea la programul de formare profesională este de ....... lei/ persoană.
  5. Obligaţiile părţilor:
  A. Organizatorul:
  A.1. Solicită furnizorului derularea programului de formare profesională şi transmite lista cu persoanele care urmează a participa la program.
  A.2. Înştiinţează furnizorul despre persoanele care s-au retras de la programul de formare profesională.
  A.3. Plăteşte furnizorului contravaloarea serviciilor prestate.
  A.4. Monitorizează şi au drept de control asupra desfăşurării programului de formare profesională în conformitate cu prevederile caietului de sarcini şi obligaţiile asumate prin contract.
  B. Furnizorul:
  B.1. Începe derularea programului de formare profesională în termen de cel mult ..... zile de la comunicarea de către organizator a solicitării pentru derularea programului de formare profesională şi a listei prevăzute la pct. 5.A.1.
  B.2. Pune la dispoziţia organizatorului cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru începerea fiecărui program de formare profesională documentele prevăzute la art. 29^1 alin. (2) din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  B.3. Începe derularea programului de formare profesională la data stabilită în perioada prevăzută la pct. B.1
  B.4. Prestează serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale şi a metodologiilor în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale.
  B.5. Asigură resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea necesare desfăşurării activităţii de formare profesională.
  B.6. Asigură finalizarea procesului de formare profesională şi susţinerea examenelor de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică şi, după caz, a reexaminării, în condiţiile legii.
  B.7. Pune la dispoziţia organizatorului, pe parcursul derulării programului de formare profesională, toate informaţiile solicitate în legătură cu modul de desfăşurare a programului.
  B.8. Introduce în contractele încheiate cu persoanele participante la programul de formare profesională o clauză potrivit căreia în cazul înregistrării a mai mult de 10% absenţe nemotivate, persoana va fi exmatriculată.
  B.9. Exmatriculează persoanele participante la programul de formare profesională care cumulează mai mult de 10% absenţe nemotivate din totalul orelor de pregătire şi înştiinţează organizatorul despre persoanele exmatriculate în termen de 3 zile de la data exmatriculării acestora.
  6. Modalităţi de plată:
  6.1. Plata serviciilor prestate de furnizor se face ................*
  -------------- Notă *) se va înscrie după caz lunar sau la finalizarea programului de formare profesională după susţinerea examenului de absolvire
  6.2. Organizatorul achită furnizorului serviciile prestate, pe baza facturilor emise de acesta, în termen de 10 zile de la data primirii facturii.
  6.2.1. Plăţile lunare se fac în limita a 70% din suma reprezentând serviciile prestate de furnizori pentru persoanele care au urmat programul de formare profesională în luna pentru care se face plata.
  6.2.2. După susţinerea examenului la încheierea programului, se plăteşte furnizorului diferenţa dintre suma reprezentând serviciile prestate de acesta pentru persoanele care au urmat programul de formare profesională şi suma plătită în condiţiile punctului 6.2.1.
  6.2.3. Plata integrală la finalizarea programului de formare profesională se face după susţinerea examenului de absolvire pentru persoanele care au urmat programul de formare profesională.
  6.2.4. Pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile de exmatriculare, plata se face pentru serviciile prestate de furnizor până la data îndeplinirii condiţiilor de exmatriculare.
  6.2.5. Pentru persoanele care s-au retras de la programul de formare profesională, plata se face pentru serviciile prestate de furnizor până la data comunicării de către organizator a retragerii acestor persoane.
  6.3. Facturile vor cuprinde perioada calendaristică acoperită (perioada de facturare) şi suma aferentă acestei perioade.
  6.4. Suma aferentă unei perioade de facturare se calculează astfel:

                    T(xc)
                S= ─────── x [N(1) + N(2) + ....+ N(n)]
                     Op
  S = suma facturată
  T(xc)= taxa pentru un cursant prevăzută la pct. 4.2
  Op = număr total de ore a programului de formare profesională, conform programei
  N = numărul de ore din programul de formare profesională derulate în perioada de facturare pentru o persoană participantă la program (n este numărul de persoane participante la programul de formare profesională în perioada de facturare), după caz astfel:
  - numărul de ore derulate în perioada de facturare, pentru persoanele care au participat la programul de formare profesională pe perioada respectivă;
  - numărul de ore derulate până la data îndeplinirii condiţiilor de exmatriculare, pentru persoanele aflate în această situaţie;
  - numărul de ore derulate până la data comunicării de către organizator a retragerii de la curs, pentru persoanele aflate în această situaţie;
  Perioada de facturare este luna calendaristică în situaţia în care plăţile se fac lunar sau perioada de derulare a programului de formare profesională în situaţia în care plata se face integral la finalizarea programului de formare profesională după susţinerea examenului de absolvire.
  În situaţia în care plata se face lunar suma facturată (S) reprezintă 70% din suma calculată conform formulei. Ultima factura, eliberată la finalizarea programului de formare profesională după susţinerea examenului de absolvire va evidenţia atât suma facturată pentru ultima luna a programului de formare profesională cât şi diferenţa dintre suma reprezentând serviciile prestate de furnizor pentru persoanele care au urmat programul de formare profesională şi sumele plătite lunar.
  7. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului
  7.1. Modificarea contractului poate fi făcută numai prin acordul de voinţă al părţilor, prin act adiţional la prezentul contract.
  7.2. Suspendarea contractului se poate dispune de comun acord pe o durată limitată. Suspendarea se consemnează în scris cu ...... zile înainte de data stabilită pentru suspendare.
  7.3. Încetarea contractului intervine prin acordul părţilor sau prin reziliere.
  7.3.1. În cazul în care una dintre părţile contractante nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contract, partea lezată îi pune în vedere să depună toate diligentele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.
  7.3.2. Dacă partea în culpă, în termen de ........... zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezată poate denunţa unilateral contractul, reziliindu-l.
  8. Cesiunea contractului
  8.1. Furnizorul are obligaţia de a nu transfera, total sau parţial, obligaţiile asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al organizatorului.
  8.2. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind obligaţiile asumate prin contract.
  9. Penalităţi şi daune interese:
  9.1. Neînceperea programului de formare profesională la data prevăzută la pct. 5.B.3. atrage, în sarcina furnizorului, plata unei penalităţi egale cu 0,06% din suma prevăzută pentru derularea programului prevăzută la pct. 4.1. pentru fiecare zi de întârziere, până la împlinirea termenului prevăzut la pct. 5.B.1.
  9.2. Neplata în termenul prevăzut la pct. 6.2. a serviciilor prestate atrage, în sarcina organizatorului, plata unei penalităţi egale cu 0,055% din valoarea facturii pentru fiecare zi de întârziere.
  9.3. În cazul în care pe parcursul derulării contractului intervine rezilierea pentru unul din motivele prevăzute la pct. 10, furnizorul plăteşte o penalitate egală cu valoarea estimată a contractului, prevăzută la pct. 4.1.
  10. Rezilierea contractului:
  Organizatorul poate rezilia unilateral contractul din vina furnizorului, în principal, pentru:
  10.1. Neînceperea programului de formare profesională în termenul prevăzut la pct. 5.B.1.
  10.2. Neremedierea deficienţelor constatate în executarea obligaţilor contractuale ale furnizorului în termenul prevăzut la pct. 7.3.2.
  10.3. Retragerea autorizaţiei.
  11. Forţa majoră:
  11.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
  11.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada în care aceasta acţionează.
  11.3. Partea contractantă care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate îndeplini, respecta şi exercită obligaţiile contractuale va înştiinţa, în scris, cealaltă parte contractantă, în cel mult 5 zile de la data apariţiei acestei situaţii.
  11.4. Omisiunea de a anunţa, în scris, apariţia forţei majore atrage răspunderea civilă contractuală a părţii aflate în această situaţie.
  11.5. Contractul se consideră suspendat pe durata cauzelor care au determinat forţa majoră.
  11.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează a acţiona o perioadă mai mare de ........ zile, oricare dintre părţi are dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde penalităţi şi daune interese.
  12. Soluţionarea litigiilor
  12.1. Părţile contractante vor depune toate diligentele pentru a rezolva pe cale amiabilă neînţelegerile care se pot ivi între ele în legătură cu derularea contractului.
  12.2. Dacă părţile contractante nu reuşesc să rezolve neînţelegerile pe cale amiabilă, se pot adresa instanţei de judecată.
  13. Alte clauze
  13.1. Oferta tehnică şi oferta financiară constituie anexele 1 şi 2 la prezentul contract şi fac parte integrantă din acesta.
  13.2. Orice comunicare între părţile contractante, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie transmisă în scris.
  13.3. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
  Organizator, Furnizor,
  .............. ..............


  Anexa 3
  -------
  (Anexa nr. 8 la proceduri)
  --------------------------
  AGENŢIA PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ A
  JUDEŢULUI/MUNICIPIULUI .................
  Nr. .... din .......
  DISPOZIŢIE
  În temeiul prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege şi ale art. 28 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, directorul executiv al Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului ........
  Dispune:
  1. În perioada ..../..../... - .../..../.... se organizează programul de formare profesională de ................/(iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare, specializare) în meseria/ocupaţia/profesia/specializarea ........... cod COR sau pentru competenţe comune ocupaţiilor: .......... domeniul ocupaţional, nivelul de calificare: ............/(în cazul programelor de calificare, recalificare)
  2. Programul face parte din planul judeţean de formare profesională şi se desfăşoară
  prin: ................./(centru de formare profesională propriu, CRFPA, furnizor: denumire, cod unic de înregistrare/cod fiscal reprezentant legal), autorizatie nr. ......
  3. Programul de formare profesională se organizează pentru un număr de ......... persoane care aparţin categoriilor prevăzute la art. ... alin. ... litera ..., din lege.
  4. Durata totală a programului de formare profesională este de ... ore, din care:
  a) pregătire teoretică ........ ore
  b) pregătire practică ......... ore
  5. Locul de desfăşurare a programului de formare profesională:
  a) pregătirea teoretică .......................
  b) pregătirea practică ........................
  6. Bugetul total alocat programului de formare profesională este de ........ lei conform propunerii de angajare de cheltuieli nr. .... din ....., taxa/cursant este de ......... lei/cursant.
  7. Monitorizarea şi repartizarea în muncă a persoanelor în căutarea unui loc de muncă absolvente a programului de formare profesională se va face de către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului ........ în baza contractului încheiat cu ........ şi/sau pe alte locuri vacante aflate în evidenţă.
  8. Întocmirea şi păstrarea documentelor de evidenţă privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare profesională precum şi eliberarea certificatelor de absolvire revin ......................../(centru de formare profesională propriu, CRFPA, furnizor: denumire, cod unic de înregistrare/cod fiscal, reprezentant legal).
  9. Se numeşte responsabil de program de formare profesională, cu excepţia programelor de formare profesională organizate prin Centrele Regionale de Formare Profesională a Adulţilor, doamna/domnul ..........
  Director executiv,
  ....................
  (L.S.)
  Întocmită în ....... exemplare, din care ....... exemplare pentru Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului ...... pentru .........


  Anexa 4
  -------
  (Anexa nr. 9 la proceduri)
  --------------------------
  Către
  Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului .....
  Subsemnatul/Subsemnata ......, născut/născută la data de ....., domiciliat/domiciliată/ având reşedinţa în localitatea ......., str. ..... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ...., posesor/posesoare al/a actului de identitate ... seria ... nr. ..., cod numeric personal ..., solicit luarea în evidenţă în vederea înscrierii la un program de formare profesională.
  Menţionez că am/nu am beneficiat anterior de indemnizaţie de şomaj şi am fost/nu am fost în evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului ..... .
  Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile legale cu privire la dreptul de a beneficia de servicii de formare profesională gratuite, o singură dată, pentru fiecare perioadă în care mă aflu în căutarea unui loc de muncă.
  De asemenea, am luat cunoştinţă de prevederile legale referitoare la drepturile şi obligaţiile ce-mi revin ca urmare a participării la programul de formare profesională.
  Astfel, în situaţia în care, potrivit legii, beneficiez gratuit de programul de formare profesională, mă angajez să suport consecinţele legale, respectiv pierderea dreptului de a mai urma un curs gratuit, restituirea, potrivit legii, a cheltuielilor efectuate pentru serviciile de formare profesională şi, după caz, încetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj, dacă:
  - întrerup programul de formare profesională din alte motive decât cele prevăzute la art. 37 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  - numărul absenţelor nemotivate depăşeşte 10% din totalul orelor prevăzute în programa de pregătire;
  - nu mă prezint la primul examen de absolvire ori la reexaminare din alte motive decât cele prevăzute la art. 37 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
  - refuz nejustificat încadrarea în muncă oferită de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă. Prezenta cerere a fost completată în faţa reprezentantului Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului ..... şi constituie titlu executoriu în caz de nerespectare a angajamentului.
  Data Semnătura
  ......... ..............


  Anexa 5
  -------
  (Anexa nr. 11 la proceduri)
  ---------------------------
  Către
  Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului .....
  Subsemnatul/Subsemnata ......, născut/născută la data de ....., domiciliat/domiciliată/ având reşedinţa în localitatea ......, str. ..... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ....., posesor/posesoare al/a actului de identitate ... seria .... nr. ...., cod numeric personal ......, solicit înscrierea în evidenţă în vederea acordării de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, sub formă de:
  - servicii juridice;
  - servicii de marketing;
  - servicii financiare;
  - servicii de management;
  - servicii de consultanţă.
  Menţionez că am/nu am beneficiat anterior de aceste servicii şi am fost/nu am fost în evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului ...... .
  Data Semnătura
  .......... ................
  -------------