METODOLOGIE din 29 iunie 2022pentru organizarea acțiunilor caselor de cultură ale studenților și ale Complexului Cultural Sportiv Studențesc "Tei"
EMITENT
 • MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 790 bis din 10 august 2022 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 20.569 din 29 iunie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 10 august 2022


  Capitolul I Cadrul legal

  Articolul 1

  Cadrul legal pentru organizarea acțiunilor caselor de cultură ale studenților/ Complexului Cultural Sportiv Studențesc "Tei", denumite în continuare CCS/CCSS "Tei", este reprezentat de:1. Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările și completările ulterioare;2. Hotărârea Guvernului nr. 22/2022, privind organizarea și funcționarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse;3. Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse în domeniul activității de tineret, cu modificările ulterioare;4. Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;5. Hotărârea Guvernului nr. 801/2004 privind organizarea și funcționarea caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc "Tei";6. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al caselor de cultură ale studenților și al Complexului Cultural Sportiv Studențesc "Tei", aprobat prin ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 1524/2020;7. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE - Regulamentul general privind protecția datelor.


  Capitolul II Definiții

  Articolul 2

  În sensul prezentei metodologii, termenul acțiuni CCS/CCSS Tei se definește după cum urmează: acțiuni cultural- artistice, distractive, educative, turistice interne și internaționale, sportive, de agrement, precum și alte servicii destinate cu precădere studenților, în realizarea obiectivelor de tineret
  Palatul Victoria nr.1, București, Sectorul 1
  E-mail: secretariat.gf@gov.ro
  Tel: 0213122387
  Web: mfamilie.gov.ro

  Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului


  Capitolul III Organizarea acțiunilor CCS/CCSS "Tei"

  Articolul 3
  (1) Sunt eligibile acțiunile care:
  a) Sunt cuprinse în calendarul de acțiuni al CCS/CCSS "Tei", calendar aprobat de conducerea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, denumit în continuare MFTEȘ, sau sunt aprobate în vederea introducerii ca acțiuni suplimentare;
  b) Duc la îndeplinirea Programului de Guvernare 2021-2024 și a altor documente de politici publice;
  c) Prevăd cheltuieli eligibile, așa cum sunt acestea stipulate în Hotărârea Guvernului nr.259/2006, cu modificările ulterioare;
  d) Prevăd cheltuieli efectuate exclusiv de către CCS/CCSS "Tei".
  (2) Calendarul de acțiuni al CCS/CCSS "Tei" se elaborează după consultarea prealabilă a organizațiilor din zona aferentă fiecărei CCS/CCSS "Tei";(3) Calendarul de acțiuni al CCS/CCSS "Tei" cuprinde tipurile de acțiuni prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 801/2004 și precizate ca forme /genuri în Regulamentul - cadru de organizare și funcționare al CCS/CCSS "Tei", cu respectarea priorităților transmise de către MFTEȘ;(4) Calendarul de acțiuni al CCS/CCSS "Tei" se întocmește conform modelului din Anexa nr. 1 și cuprinde acțiunile cu și fără finanțare, cu și fără resurse atrase.(5) În vederea monitorizării acțiunilor cuprinse în Calendar, CCS/CCSS "Tei" au obligația de a transmite, până la data de 10 a lunii următoare trimestrului pentru care se face monitorizarea, la Direcția Generală Politici pentru Tineret și Locuire, denumită în continuare DGPTL, Planul de monitorizare, întocmit conform modelului din Anexa nr.2.(6) Acțiunile se pot desfășura și în mediul online.


  Articolul 4
  (1) Acțiunile sunt realizate de către CCS/CCSS "Tei" prin compartimentele de specialitate.(2) Acțiunile CCS/CCSS "Tei" pot fi realizate și în colaborare cu autorități, instituții, agenții naționale, agenți economici, organizații, organisme naționale și internaționale, denumite în continuare "parteneri", în baza unei scrisori de intenție/invitații din partea CCS/CCSS "Tei" și a unui protocol de colaborare, conform Anexei nr.3, în care vor fi stipulate obligațiile și drepturile părților.


  Articolul 5
  (1) În vederea finanțării acțiunilor CCS/CCSS "Tei", desfășurate pe teritoriul României, fără componentă internațională, sunt necesare:
  a) notă de fundamentare pentru calendar, aprobată la nivelul CCS/CCSS "Tei";
  b) calendarul de acțiuni, avizat de ordonatorul terțiar de credite și aprobat de ordonatorul principal de credite;
  c) scrisoarea de intenție/ invitația CCS/CCSS "Tei" pentru partenerii menționați la art. 4, alin.(2), în cazul acțiunilor desfășurate în colaborare;
  d) referat , conform Anexei nr. 4;
  e) protocolul de colaborare, dacă este cazul;
  f) contract sau notă de comandă, dacă este cazul;
  g) documente de achiziție publică, dacă este cazul;
  h) propunere de angajare și angajament bugetar;
  i) decont de cheltuieli;
  j) ordonanțare de plată.
  (2) În vederea finanțării acțiunilor CCS/CCSS "Tei", cu componentă internațională, sunt necesare:
  a) documentele menționate la alin. (1);
  b) pentru acțiunile desfășurate în alte țări: invitație din partea organizatorilor redactată într- o limbă de circulație internațională, însoțită de traducerea neoficială în limba română; invitația trebuie să includă condițiile financiare în care urmează a se derula acțiunea;
  c) pentru acțiunile desfășurate în România: lista participanților, cu menționarea vârstei, și a apartenenței la organizația neguvernamentală/ instituția;
  (3) În cazul în care, după decontarea cheltuielilor din cadrul acțiunilor care fac parte din calendarul de acțiuni se constată că rămân sume necheltuite, CCS/CCSS "Tei", pot propune modificarea calendarului în baza unei note de fundamentare, astfel: calendarele de acțiuni modificate ale CCS/CCSS "Tei" se aprobă de către conducerea MFTES doar în cazul introducerii unor acțiuni noi. Pentru modificările operate în cadrul acțiunilor deja aprobate (perioadă, loc de desfășurare, redistribuiri între capitole de cheltuieli sau între acțiuni), calendarele de acțiuni se aprobă de către conducerea CCS/CCSS "Tei", în baza unei note de fundamentare.(4) În situația în care CCS/CCSS "Tei" nu respectă prevederile alin. (1), lit. b), sumele aferente acțiunilor implementate pentru care nu s-a obținut aprobarea conducerii MFTES, vor fi deduse din viramentele următoare care se vor efectua de către MFTES către CCS/CCSS "Tei".


  Articolul 6
  (1) Criteriile minimale obligatorii pentru inițierea unor propuneri de colaborare de către CCS/CCSS "Tei" sunt:
  a) tipul de acțiune este prevăzut în atribuțiile/scopul/obiectivele/activitățile partenerului căruia CCS/CCSS "Tei" îi propune colaborarea;
  b) partenerul are capacitatea de implementare a acțiunilor pentru care se solicită colaborarea (resurse, experiență în domeniu);
  c) partenerul cu care CCS/CCSS "Tei" își propune să colaboreze a respectat obligațiile prevăzute în convenții/protocoale/contracte de finanțare încheiate cu CCS/CCSS "Tei" în ultimii doi ani, dacă este cazul;
  (2) Inițiativa colaborării aparține CCS/CCSS "Tei" și se formalizează printr-o scrisoare de intenție/invitație și un protocol de colaborare.(3) Criteriile minimale de selecție a unui partener organizație neguvernamentală, sunt precizate în anunțul public, în funcție de specificul acțiunii.


  Capitolul IV Decontarea cheltuielilor

  Articolul 7
  (1) Pentru justificarea cheltuielilor în cadrul acțiunilor, organizatorul trebuie să prezinte următoarele:
  a) decontul de cheltuieli întocmit conform Anexei nr. 5;
  b) documente justificative: facturi fiscale, bonuri fiscale, bonuri de consum, note de intrare- recepție (NIR) etc., în original;
  c) documente privind achiziții publice, inclusiv contractul de achiziție/comanda;
  d) lista de participanți întocmită conform Anexei nr. 6, în original, este obligatorie și cuprinde persoanele pentru care se fac cheltuieli. Lista de participanți este însoțită obligatoriu de tabelul centralizator cu participanții la acțiune prevăzut în Anexa nr. 6.1, întocmit pe baza declarațiilor din Anexa nr. 6.2.
  e) raportul de implementare, semnat de către responsabilul de acțiune și avizat de către conducătorul CCS/ CCSS Tei, întocmit conform Anexei nr. 7.
  (2) lista de participanți și tabelul prevăzut în Anexa nr. 6.1 se vor întocmi după ce fiecare participant a completat declarația cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.(3) În cazul în care acțiunea se desfășoară în mediul online, lista nu va fi semnată de participanții la acțiune, dar va fi asumată de către responsabilul de acțiune și de către prestatorul de servicii, după caz. Lista de participanți va fi însoțită de materiale care să ateste desfășurarea acțiunii respective: înregistrarea audio, video etc. În acest caz, participanții vor semna o Declarație pe propria răspundere privind participarea la acțiune, conform modelului din Anexa nr. 6.3. Declarațiile se colectează de către organizator, care are obligația să le gestioneze, pe propria răspundere, în condițiile legii.(4) În cazul în care la acțiunile interne și internaționale, participă și persoane la nivel înalt (miniștri, secretari de stat, șefi de departamente, directori generali, reprezentanți ai țărilor oaspete în organismele internaționale, continentale și regionale, membri ai reprezentanțelor diplomatice străine acreditate la București și membri ai corpului diplomatic român), lista de participanți și pontajul de masă nu vor fi semnate nominal de către cei menționați anterior, ci doar de către responsabilul de acțiune.


  Articolul 8

  Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind alocația de masă (masă servită sau alimente) sunt:
  a) factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă, pentru masă servită;
  b) facturi sau bonuri fiscale până la valoarea stabilită de lege, pentru alimente;
  c) pontajul de masă, în original, întocmit conform Anexei nr. 8;
  d) proces verbal de recepție a serviciilor pentru masă servită sau NIR-uri, bonuri de consum pentru alimentele achiziționate.


  Articolul 9
  (1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind cazarea participanților sunt:
  a) factura fiscală detaliată, conform contractului/ notei de comandă;
  b) diagrama de cazare, în original, conform modelului prezentat în Anexa nr. 9;
  c) proces verbal de recepție a serviciilor.
  (2) La stabilirea cheltuielilor de cazare care se decontează se iau în considerare și taxa de parcare hotelieră, taxa de stațiune și alte taxe prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.


  Articolul 10
  (1) Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind transportul sunt:
  a) bilete de tren pentru transportul pe calea ferată, în condițiile prevăzute de dispozițiile legale, fără a putea depăși drepturile de această natură care se pot acorda salariaților instituțiilor publice și un tabel cu participanții, în original, care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, întocmit conform Anexei nr. 10;
  b) bilete pentru transportul cu mijloace de transport auto în comun, la tarifele stabilite pentru aceste mijloace și un tabel cu participanții, în original, care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, întocmit conform Anexei nr. 10;
  c) bilete și tichete de îmbarcare pentru transportul cu avionul și bilete pentru transportul pe căile de navigație fluvială, transport efectuat cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite, potrivit dispozițiilor legale și un tabel cu participanții, în original, care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, întocmit conform Anexei nr. 10;
  d) factura fiscală detaliată și foaia de parcurs/scrisoarea de transport în copie (cu mențiunea "copie conform cu originalul") pentru transportul cu mijloace de transport auto închiriate, potrivit dispozițiilor legale.
  (2) Se decontează drept cheltuieli de transport și:
  a) taxele pentru trecerea podurilor;
  b) taxele de traversare cu bacul;
  c) alte taxe privind circulația pe drumurile publice, prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.
  (3) Toate documentele menționate la alin. (1) lit. a) - c) și la alin. (2) ale prezentului articol, precum și documentele menționate la art. 11 vor fi centralizate în cadrul aceluiași tabel, întocmit conform modelului prevăzut în Anexa nr. 10.(4) În cazul efectuării deplasărilor internaționale cu avionul, participantul/ participanții va/ vor face deplasarea dus-întors, de la domiciliul propriu până la destinația menționată în invitație, sau în localitatea cea mai apropiată de locul de desfășurare al acțiunii. Perioada deplasării trebuie să concorde cu perioada de desfășurare a acțiunii cu o marjă de timp rezonabilă în funcție de orarul de zbor sau distanța de la aeroport la locul de desfășurare a acțiunii.


  Articolul 11

  Cheltuielile de transport se decontează pe bază de documente justificative, cu excepția cazului în care deplasarea în și din localitatea unde se desfășoară acțiunea se face cu autoturismul proprietate personală. În cazul în care deplasarea se efectuează cu autoturismul proprietate personală, se decontează pentru fiecare autoturism contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurși pe distanța cea mai scurtă, iar calculul și valoarea decontată se completează în tabel conform Anexei nr.10. Participantul va prezenta un bon fiscal, din perioada desfășurării acțiunii la care participă sau cu o zi în avans, cu privire la costul carburantului.


  Articolul 12

  Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind închirierea de bunuri sunt:
  a) contract de închiriere de bunuri și servicii;
  b) factură fiscală;
  c) proces verbal de predare-primire a bunurilor închiriate.


  Articolul 13

  Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru achiziții bunuri și servicii, altele decât serviciile de cazare, masă, transport și serviciile menționate în prezentul ordin, sunt:
  a) factură fiscală sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege;
  b) proces verbal de recepție a bunurilor sau serviciilor, după caz;
  c) notă de recepție și constatare de diferențe pentru bunurile intrate în gestiunea instituției după caz;
  d) bonul de consum cu explicația destinației pentru acțiunea decontată, după caz.


  Articolul 14

  Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru realizarea de tipărituri, multiplicări, inscripționări și altele asemenea sunt:
  a) factură fiscală sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege;
  b) proces verbal de recepție a produselor pentru tipărituri, inscripționări;
  c) un exemplar din materialul multiplicat/imprimat, dacă este posibil. În caz contrar se vor atașa imagini cu acesta;
  d) notă de recepție și constatare de diferențe pentru bunurile intrate în gestiunea instituției;
  e) bonul de consum cu explicația destinației pentru acțiunea decontată.


  Articolul 15

  Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor pentru activități social - culturale sunt: factura fiscală sau alte formulare sau documente cu regim special, aprobate potrivit legii.


  Articolul 16

  Documentele justificative pentru decontarea cheltuielilor privind documentare, realizarea materialelor audio-video, licențe soft, traduceri oficiale sunt:
  a) contract de prestări servicii sau contract de cesiune de drepturi de autor;
  b) factură fiscală sau stat de plată, în cazul contractului de cesiune de drepturi de autor;
  c) o copie pe suport electronic USB a rezultatului contractat, după caz.


  Articolul 17
  (1) Documentele justificative privind decontarea cheltuielilor pentru tratații (cafea, ceai, apă minerală etc.) sunt: factură fiscală sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege. În situația în care produsele sunt achiziționare de la unități de desfacere cu amănuntul (magazine, supermarket-uri etc) se va întocmi și NIR și bon de consum.(2) Suma alocată pentru fiecare participant este în cuantum de maximum 6,5 lei/zi.


  Articolul 18

  Documentele justificative pentru decontarea premiilor, în obiecte, acordate de CCS/CCSS "Tei", sunt:
  a) factură fiscală sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege;
  b) notă de recepție și constatare de diferențe pentru bunurile intrate în gestiune având confirmarea responsabilului de acțiune;
  c) bonul de consum cu explicația destinației pentru acțiunea decontată;
  d) proces verbal de recepție a bunurilor achiziționate;
  e) proces verbal de acordare a premiilor conform Anexei nr. 11.


  Articolul 19

  Decontarea altor cheltuieli prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.259/2006 cu modificările ulterioare, altele decât cele menționate anterior, se va face prin documente justificative potrivit prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 20
  (1) Achizițiile publice se efectuează în condițiile legii, respectiv Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.(2) În vederea realizării achiziției publice, organizatorul acțiunii va transmite structurii cu atribuții în achizițiile publice, referatul de necesitate aprobat, în copie, însoțit de specificațiile tehnice și cerințele specifice pentru fiecare categorie de achiziție.(3) În situația în care, în urma realizării unor acțiuni, au rămas sume de bani necheltuite pentru anumite categorii de cheltuieli incluse în planul anual de achiziții publice, realizarea de noi acțiuni care presupun aceleași categorii de cheltuieli, prin introducerea ulterioară în calendarul de acțiuni cu respectarea art. 3 alin. (3), se va face fără a fi necesară modificarea planului anual de achiziție publică, în limita sumelor programate. În referatul de necesitate se va menționa explicit acest aspect.


  Articolul 21

  Documentele necesare decontării cheltuielilor pentru acțiunile CCS/CCSS "Tei" se întocmesc de către responsabilul de acțiune, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la terminarea acțiunii și vor fi trimise în termen de 15 zile lucrătoare către direcția de specialitate care realizează plățile aferente.


  Articolul 22

  Se acceptă spre decontare numai cheltuielile efectuate în perioada stabilită ca perioadă de derulare a acțiunii.


  Articolul 23

  Participarea salariaților CCS/CCSS Tei cu atribuții în domeniul activității de tineret la acțiuni, se face în următoarele condiții:
  a) în baza dispoziției conducătorului instituției și a ordinului de deplasare pentru acțiunile desfășurate în altă localitate;
  b) cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 259/ 2006 cu modificările ulterioare;


  Articolul 24

  În cazul acțiunilor care presupun cheltuieli în altă monedă decât în moneda națională se vor considera cheltuieli eligibile comisioanele bancare precum și diferențele nefavorabile de curs valutar.


  Articolul 25
  (1) Sumele aferente CCS/CCSS "Tei" se virează lunar/ trimestrial de către MFTES, în baza solicitării transmise de către CCS/CCSS "Tei", direcției de specialitate din cadrul MFTES, până la data de 10 a lunii anterioare în care trebuie efectuate plățile.(2) Direcția de specialitate din cadrul MFTES centralizează în termen de 5 zile solicitările și le transmite la direcția responsabilă pentru operațiunile financiare și de contabilitate din cadrul MFTES.


  Articolul 26

   Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta metodologie.


  Anexa nr. 1

  la metodologie
  Antet CCS/ CCSS "Tei"
  APROB,
  MINISTRU
  AVIZAT,
  Secretar de stat
  Propun spre avizare,
  Subsecretar de stat
  Calendar de acțiuni al Casei de Cultură a Studenților ......../Complexului Cultural Sportiv "Tei"

  Nr. crt

  Denumire
  acțiune

  Prioritate

  Scop

  Obiective

  Indicatori
  (pe fiecare obiectiv)

  Rezultate
  (pe fiecare obiectiv)

  Tip acțiune

  Parteneri
  (dacă este cazul)

  Perioada/loc de desfășurare

  Nr.
  participanți/
  beneficiari

  Buget detaliat

  Alte surse de finanțare


  DIRECTOR CCS/CCSS "Tei"
  ÎNTOCMIT


  Anexa nr. 2

  la metodologie
  Antet CCS/ CCSS "Tei"
  Plan de monitorizare al acțiunilor
  Casei de Cultură a Studenților ...../Complexului Cultural Sportiv "Tei"

  Denumire
  acțiune

  Prioritate

  Perioadă

  Indicatori
  propuși

  Indicatori
  realizați

  Rezultate
  așteptate

  Rezultate
  atinse

  Buget
  Alocat

  Buget
  Cheltuit


  DIRECTOR CCS/ CCSS "Tei"
  ÎNTOCMIT
  Precizări:1. Pentru fiecare indicator se vor preciza standardele de performanță.
  În situația neîndeplinirii indicatorilor, se vor preciza cauzele care au condus la aceasta.
  2. Bugetul alocat/cheltuit va fi defalcat pe capitole de cheltuieli și pe surse de finanțare: subvenție/donații/ sponsorizări/alte finanțări nerambursabile/implicarea partenerilor cuantificată, etc. și se va preciza, procentual, absorbția fondurilor.3. Se va cuantifica și gradul de mulțumire al participanților - Chestionar completat4. În situația identificării riscurilor, se va ține cont de acestea la acțiunile viitoare.


  Anexa nr. 3

  la metodologie
  PROTOCOL DE COLABORARE
  Nr. .......... din .....


  Articolul 1

  BAZA LEGALĂ
  Având în vedere:
  Hotărârea Guvernului nr. 801/2004 privind organizarea și funcționarea caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc "Tei" ;
  Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse în domeniul activității de tineret, cu modificările ulterioare;
  Calendarul de acțiuni aprobat la nivelul caselor de cultură ale studenților și ale Complexului Cultural Sportiv Studențesc "Tei" (CCS/CCSS "Tei");
  Ordinul ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. ...... privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea acțiunilor caselor de cultură ale studenților și ale Complexului Cultural Sportiv Studențesc "Tei";
  Actul care certifică personalitatea juridică a partenerului


  Articolul 2

  PĂRȚILE
  CCS/CCSS Tei , cu sediul în .........., strada nr. .......... tel: .........., cod fiscal nr. .........., cont nr. .........., deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a .........., reprezentat/ă prin domnul / doamna .........., în calitate de ..........
  și
  Partenerul ....................
  Au convenit cele de mai jos:


  Articolul 3

  OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE
  Obiectul protocolului de colaborare este realizarea în colaborare de către CCS/CCSS "Tei" și .........., a acțiunii .........., înscrisă în calendarul de acțiuni al CCS/CCSS "Tei" așa cum este descrisă aceasta în referatul întocmit la nivelul CCS/CCSS "Tei", Anexă la prezentul protocol de colaborare.


  Articolul 4

  DURATA PROTOCOLULUI DE COLABORARE
  Prezentul protocol de colaborare se încheie pentru perioada ..........


  Articolul 5

  OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE PĂRȚILOR(1) OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE CCS/CCSS "Tei":
  a) în implementarea acțiunii, CCS/CCSS "Tei" nu suportă decât cheltuielile generate de activitatea proprie.
  b) ...
  c) ...
  (2) OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE PARTENERULUI
  a) în implementarea acțiunii, partenerul suportă toate cheltuielile generate de activitatea proprie din surse proprii sau din surse atrase în bani și/sau în natură.
  b) ...
  c) ...


  Articolul 6

  MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE(1) Prezentul protocol de colaborare poate fi modificat doar prin Act adițional semnat și ștampilat de ambele părți.(2) Prezentul protocol de colaborare poate înceta în următoarele cazuri:
  a) prin ajungerea la termen;
  b) prin acordul părților- cu menționarea în scris a datei încetării prezentului protocol de colaborare;
  c) în cazul în care una dintre părți nu respectă obligațiile asumate prin protocolul de colaborare, cealaltă parte, printr-o notificare scrisă, poate rezilia protocolul de colaborare, rezilierea producând efecte de plin drept.


  Articolul 7

  LITIGII(1) Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării și interpretării prevederilor prezentului protocol de colaborare se vor soluționa pe cale amiabilă.(2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.


  Articolul 8

  DISPOZIȚII FINALE(1) Curtea de Conturi exercită controlul financiar asupra derulării activității finanțate din fondurile publice.(2) Prezentul protocol de colaborare reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală între acestea, anterioară încheierii sale.(3) Prezentul protocol de colaborare a fost încheiat în 2 (două) exemplare, în original, câte unul pentru fiecare parte.

  CCS/CCSS Tei

  PARTENER

  Numele și prenumele reprezentantului legal

  Numele și prenumele reprezentantului legal

  Semnătura

  Semnătura

  Data

  Data


  Anexa nr. 4

  la metodologie
  Antet CCS/ CCSS "Tei"
  APROB
  DIRECTOR
  ...........

  Referat
  1. Denumirea acțiunii2. Tipul acțiunii3. Locul și perioada de desfășurare4. Participanți / Beneficiari5. Partener (dacă este cazul)6. Programul din care se finanțează acțiunea7. Prioritatea8. Scopul9. Obiectivele10. Indicatorii (pe obiective)

  Indicatorii pe obiective

  Denumirea
  indicatorului

  Standardul propus

  Indicatori cantitativi  Indicatori calitativi  Indicatori financiari


  11. Rezultate (pe obiective)12. Descriere activități13. Promovare acțiune14. Buget detaliat pe categorii de cheltuieli15. Dispoziții finale
  VIZA COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
  VIZĂ CFPP
  ÎNTOCMIT


  Anexa nr. 5

  la metodologie
  Antet CCS/CCSS Tei
  DECONT DE CHELTUIELI
  Nr. ........ din ........

  Denumire acțiune ................
  Numele partenerului (dacă este cazul): ................
  Locul de desfășurare: ................
  Perioada de desfășurare: ................

  Documente
  justificative

  Felul, nr. /data documentului

  Emitent

  Denumire cheltuieli

  Valoare


  Decontul mai cuprinde:
  Se vor preciza toate documentele care sunt anexate la decont (de exemplu - raport de implementare, notă de intrare recepție NIR lista participanți, USB , imagini etc.)

  Subdiviziunea clasificației bugetare

  Disponibil înaintea efectuării plății
  -lei-

  Suma de plată -lei-

  Disponibil după efectuarea plății
  -lei-

  Buget angajat pe acțiune:
  Notă: Decontul înaintat spre aprobare respectă prevederile Ordinului ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 20569/2022 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea acțiunilor caselor de cultură ale studenților și ale Complexului Cultural Sportiv Studențesc "Tei"

  Vizat/Aprobat

  Nume:


  Funcție:


  Data:


  Semnătura:


  Verificat

  Nume:


  Funcție:


  Data:


  Semnătura:  Anexa nr. 6

  la metodologie
  Antet CCS/CCSS "Tei"
  LISTA DE PARTICIPANȚI

  Denumire acțiune ...............
  Localitatea ...............
  Perioada ...............

  Nr
  crt.

  Numele și prenumele participantului

  Semnătura
  Semnătura responsabilului de acțiune al CCS/CCSS "Tei"


  Anexa nr. 6.1

  la metodologie
  Antet CCS/CCSS "Tei"
  TABEL CENTRALIZATOR CU PARTICIPANȚII LA ACȚIUNE

  Denumire acțiune...............
  Loc de desfășurare ...............
  Perioada ...............

  Nr.
  crt.

  Numele și prenumele

  Asociația
  fundația/
  Instituția

  Data
  nașterii

  Serie și nr. CI sau serie și nr pașaport*

  Serie și număr Carnet de student/ nr. adeverință**

  Date de contact:
  adresa de email și număr de telefon
  * Pentru acțiunile cu componență internațională
  ** Pentru studenții participanți la acțiune
  Declar sub răspundere penală că datele centralizate sunt conforme cu declarațiile participanților la acțiune, completate, de fiecare participant în parte, conform modelului din Anexa nr. 6.2 la metodologie.
  Semnătura responsabilului de acțiune al CCS/CCSS "Tei"


  Anexa nr. 6.2

  la metodologie
  DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT
  PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Subsemnatul/Subsemnata ............... domiciliat/ă în ............... născut/ă la data de ............... identificat/ă prin CNP ..............., e-mail ..............., telefon ..............., Serie și număr Carnet de student/ nr. adeverință ..............., declar prin prezenta:1. Sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate și utilizate de către casele de cultură ale studenților/Complexul Cultural Sportiv Studențesc pentru participare mea la acțiunea ............... și decontarea cheltuielilor aferente.2. Sunt de acord să fiu contactat prin email sau telefon de către organizatorii acțiunii, doar în situații strict legate de acțiunea ...............3. Sunt de acord să fiu fotografiat în timpul acțiunii și că aceste materiale să fie utilizate pentru decontarea acțiunii, fără a afecta însă imaginea mea personală sau instituțională (cu excepția cazurilor justificate în care voi solicita expres să nu apar în aceste materiale).4. Am fost informat despre drepturile pe care le am în calitate de persoană vizată de prelucrare a datelor cu caracter personal le dețin - dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul la portabilitate a datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere a datelor, dreptul la restricționare a prelucrării, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, dreptul de a retrage consimțământul.
  Mi s-a adus la cunoștință despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare și solicitate de către ............... pentru decontarea acțiunii ............... la CCS/CCSS "Tei", determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice.
  Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut civil, etc.) mă oblig să informez în scris, în timp util.
  Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai jos sunt voluntare.
  Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către CCS/CCSS "Tei". Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată prin e-mail, la adresa: ...............
  Datele personale colectate direct în vedere desfășurării acțiunii vor fi păstrate pentru verificări atât timp cât prevede legislația în vigoare cu privire la decontarea acțiunilor.
  Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv).
  În cazul în care consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus.
  Data:
  Semnătura participant:


  Anexa nr. 6.3

  la metodologie
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND PARTICIPAREA LA ACȚIUNE*1

  *1 Nu este obligatoriu ca Declarația pe propria răspundere privind participarea la acțiune să fie completată în format tipărit.
  Subsemnatul/a ..............., CNP ............... domiciliat/ă în ..............., Str. ..............., Nr. ..............., ap ....., tel. fi............, tel. mobil ............, e-mail ..............., cunoscând dispozițiile articolului 326 Noul Cod Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că în perioada ..............., am participat la acțiunea (desfășurată în mediul online) "...............", organizată de către casele de cultură ale Studenților/Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei ...............
  Data și semnătura


  Anexa nr. 7

  la metodologie
  RAPORT DE IMPLEMENTARE

  Denumire acțiune


  Loc și perioadă de desfășurare


  Organizator


  Partener (dacă este cazul)


  Participanți / Beneficiari


  Total cheltuieli


  Suma decontată din bugetul caselor de cultură ale
  studenților/Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei


  Suma reprezentând contribuția partenerului (dacă este cazul)


  Indicatorii acțiunii

  Indicatori stabiliți pe obiective

  Denumire indicator

  Standard
  Propus

  Standard
  Realizat

  Indicatori calitativi
  Indicatori cantitativi
  Indicatori financiari
  Descriere activități realizate în cadrul acțiunii


  Rezultate (pe obiective)

  Așteptate

  Atinse  Promovarea acțiunii

  Se vor atașa în mod obligatoriu copii de pe materialele (articole în presa scrisă și/sau online, comunicate de presă, tipărituri, materiale promoționale, în situația în care promovarea s-a realizat în cadrul unor emisiuni radio sau televizate, se vor preciza postul, data și emisiunea iar pentru afișe se va preciza locul afișării) prin care aceasta s-a realizat.

  Probleme/obstacole în desfășurarea acțiunii, sugestii


  Concluzii, mențiuni


  Listă documente, materiale atașate

  Se va atașa în mod obligatoriu un USB cu fotografii concludente din timpul derulării acțiunii (locație, activități, mijloace și materiale folosite, participanți)

  Responsabil acțiune

  Numele și prenumele: Semnătura și stampila:


  Anexa nr. 8

  la metodologie
  Antet CCS/CCSS "Tei"
  PONTAJ DE MASĂ

  Denumire acțiune ..............
  Perioadă ..............
  Loc de desfășurare ..............
  Unitatea prestatoare de servicii*2 ..............
  *2 În situația mesei servite. În cazul achiziționării de alimente nu se va trece unitatea prestatoare de servicii, iar pontajul va fi semnat și ștampilat doar de instituție

  Nr.
  Crt.

  Nume și prenume

  ZIUA ...

  ZIUA ...

  ZIUA ...

  ZIUA ...

  ZIUA ...

  Semnătura
  participanților

  M
  D

  D

  C

  M
  D

  D

  C

  M
  D

  D

  C

  M
  D

  D

  C

  M
  D

  D

  C
  Semnătura responsabilului de acțiune al CCS/CCSS "Tei"
  Unitatea prestatoare de servicii
  Semnătură


  Anexa nr. 9

  la metodologie
  Antet CCS/CCSS "Tei"
  Diagrama de cazare

  Denumire acțiune ..............
  Perioadă ..............
  Loc de desfășurare ..............
  Unitatea prestatoare de servicii ..............

  Nr. Crt.

  Nr. camerei

  Numele și prenumele

  Tarif/ zi

  Nr Zile

  Valoare serviciu  Semnătura responsabilului de acțiune al CCS/CCSS "Tei"
  Unitatea prestatoare de servicii
  Semnătura


  Anexa nr. 10

  la metodologie
  Antet CCS/CCSS "Tei"
  TABEL
  cu participanții care au beneficiat de contravaloarea transportului

  Denumire acțiune ..............
  Perioadă ..............
  Loc de desfășurare ..............

  Nr.crt.

  Nume și prenume

  Rută

  Serie bilet

  Suma

  Semnătura  Semnătura responsabilului de acțiune al CCS/CCSS "Tei"


  Anexa nr. 11

  la metodologie
  Proces Verbal

  Încheiat astăzi .............. cu ocazia premierii la concursul organizat în cadrul acțiunii ..............

  JURIUL FORMAT DIN:

  Numele și prenumele

  Instituția  A DESEMNAT:
  Următorii câștigători:

  Premiul obținut

  Numele și prenumele câștigătorului

  Semnătura
  Semnătura responsabilului de acțiune al CCS/CCSS "Tei"

  --------