HOTĂRÂRE nr. 1.723 din 14 octombrie 2004
privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 2 noiembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Programul de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, prevăzut în anexa nr. 1, denumit în continuare Program.


  Articolul 2

  (1) Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia aplicării Programului în domeniile proprii de responsabilitate.
  (2) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la alin. (1) vor elabora planuri de acţiune proprii pentru realizarea măsurilor stabilite în cadrul Programului. Planurile proprii se aprobă de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
  (3) Măsurile pe termen scurt, prevăzute la cap. A pct. I din Program, se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (4) Măsurile pe termen mediu, prevăzute la cap. A pct. II din Program, se realizează până la 1 martie 2005.
  (5) Măsurile pe termen lung, prevăzute la cap. A pct. III din Program, se realizează eşalonat, până la data de 1 iunie 2006.


  Articolul 3

  (1) Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale vor informa lunar Guvernul cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Program.
  (2) Prefecturile coordonează acţiunile iniţiate de către autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea prezentei hotărâri, precum şi de către serviciile publice deconcentrate, verifică stadiul realizării măsurilor din cadrul Programului şi informează lunar Guvernul cu privire la concluziile rezultate.


  Articolul 4

  (1) Nerespectarea prevederilor Programului atrage răspunderea disciplinară sau contravenţională, după caz, a celor vinovaţi, conform legii.
  (2) Constituie contravenţii şi se sancţionează, după cum urmează, următoarele fapte:
  a) cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei, nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice, centrale sau locale, a măsurii prevăzute în cap. A pct. I lit. a) din Program;
  b) cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice, centrale sau locale, a măsurilor prevăzute în cap. A pct. I lit. b)-c) şi e)-h) şi în cap. A pct. II lit. a)-e) din Program;
  c) cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, nerespectarea de către personalul destinat să asigure relaţia cu publicul a măsurilor prevăzute în cap. A pct. I lit. d) şi în cap. B din Program.
  (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul de control anume împuternicit din ministere şi alte instituţii publice centrale, precum şi de către prefect şi persoanele împuternicite de acesta, pentru autorităţile administraţiei publice locale.
  (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.


  Articolul 5

  În prima lună a anului primarii comunică fiecărui contribuabil, în scris, principalele activităţi de interes public desfăşurate în anul încheiat, precum şi obiectivele şi sarcinile pentru anul în curs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 6

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Alin Teodorescu
  p. Ministrul de stat,
  ministrul administraţiei şi internelor,
  Toma Zaharia,
  secretar de stat
  Ministrul delegat
  pentru administraţia publică,
  Gheorghe Emacu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 14 octombrie 2004.
  Nr. 1.723.


  Anexa 1

  PROGRAM 14/10/2004


  Anexa 2

  Scrisoarea anuală a primarului
  (ghid de elaborare)
      ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
      │ │
      │ ┌───────────┐ ROMÂNIA │
      │ │ Stema │ Primăria oraşului ..................... │
      │ │localităţii│ Cabinetul primarului │
      │ │ │ │
      │ └───────────┘ │
      │ Stimată doamnă / Stimate domnule, │
      │ │
      │ │
      │ - Formulă de felicitare cu ocazia noului an │
      │ - Formulă de mulţumire pentru sprijinul acordat │
      │ autorităţii administraţiei publice locale în anul │
      │ precedent │
      │ - Enumerarea principalelor acţiuni de interes public │
      │ realizate în anul precedent │
      │ - Prezentarea obiectivelor prioritare ale │
      │ administraţiei publice locale pentru anul în curs │
      │ - Solicitarea susţinerii proiectelor ce urmează a fi │
      │ realizate │
      │ - Formula de încheiere. │
      │ │
      └─────────────────────────────────────────────────────────────┘

  NOTĂ:
  Scrisorii i se anexează "Înştiinţarea de plată" referitoare la obligaţiile fiscale pentru anul în curs, precum şi precizări privind facilităţile la achitarea acestora şi modalităţile de plată.
  ---------