CRITERII din 29 iunie 2016
ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 1 alin. (3)-(6) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 - pentru asistenţa medicală primară*)) (Anexa 1)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 1 iulie 2016


  Notă

  ──────────

  *) Aprobate de Ordinul nr. 772/379/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 1 iulie 2016

  ──────────


  Articolul 1

  Prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 1 alin. (3)-(6) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 2

  La stabilirea necesarului de medici de familie cu liste proprii pentru mediul urban se au în vedere următoarele criterii:
  a) totalul populaţiei la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, distribuţia acesteia în mediul urban, precum şi populaţia pe unitate administrativ-teritorială/zonă urbană, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică;
  b) numărul de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, distribuţia acestora în mediul urban, precum şi numărul de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie pe unitate administrativ-teritorială/zonă urbană;
  c) numărul optim de persoane înscrise pe lista medicului de familie, din punctul de vedere al asigurării unor servicii de calitate, este de 1.800;
  d) numărul minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în mediul urban, este de 800, cu excepţia zonelor urbane neacoperite din punctul de vedere al numărului necesar de medici de familie.


  Articolul 3

  La stabilirea necesarului de medici de familie cu liste proprii pentru mediul rural se au în vedere următoarele criterii:
  a) totalul populaţiei la nivelul judeţului, distribuţia acesteia în mediul rural, precum şi populaţia pe unitate administrativ-teritorială, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică;
  b) numărul de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie la nivelul judeţului, distribuţia acestora în mediul rural, precum şi numărul de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie pe unitate administrativ-teritorială;
  c) numărul optim de persoane înscrise pe lista medicului de familie, din punctul de vedere al asigurării unor servicii de calitate, este de 1.800;
  d) numărul minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale, stabilit în funcţie de criteriile prevăzute la art. 4.


  Articolul 4

  La stabilirea numărului minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie din mediul rural, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicală primară cu casele de asigurări de sănătate, se au în vedere următoarele criterii:
  a) totalul populaţiei la nivelul judeţului, distribuţia acesteia în mediul rural, precum şi populaţia pe unitate administrativ-teritorială, utilizând ultimele date puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică;
  b) numărul persoanelor înscrise pe listele medicilor de familie la nivelul judeţului, distribuţia acestora în mediul rural pe unităţi administrativ-teritoriale;
  c) numărul de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie la nivelul judeţului, distribuţia acestora în mediul rural pe unităţi administrativ-teritoriale;
  d) unităţile administrativ-teritoriale în care populaţia este sub 800 de locuitori, din care: unităţi administrativ-teritoriale izolate sau greu accesibile;
  e) numărul minim de persoane asigurate înscrise pe lista unui medic de familie în anul anterior în unitatea administrativ-teritorială respectivă, coroborat cu numărul necesar de medici de familie stabilit pentru unitatea administrativ-teritorială respectivă.


  Articolul 5

  (1) Comisia poate avea în vedere şi alte criterii raportate la condiţiile specifice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  (2) Comisia constituită la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti adaptează criteriile prevăzute la art. 2-4 în funcţie de specificul activităţii din reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.

  -----