LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii și raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităților sau instituțiilor publice
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAȚIONALA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 18 noiembrie 1969
  (la 15-07-1994, Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994. )

  Capitolul 1 Dispozitii generale

  Articolul 1

  Gestionar, în înțelesul prezentei legi, este acel angajat al unei persoane juridice prevăzute la art. 176 din Codul penal care are ca atribuții principale de serviciu primirea, păstrarea și eliberarea de bunuri aflate în administrarea, folosința sau deținerea, chiar temporară, a acesteia.
  (la 01-02-2014, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 24 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )

  Ministerele și celelalte organe centrale stabilesc functiile prin a caror ocupare angajatul dobîndește, potrivit alineatului 1, calitatea de gestionar. Aceste functii sînt denumite, în cuprinsul prezentei legi, functii de gestionari.


  Articolul 2

  Sînt considerate bunuri, în sensul prezentei legi, bunurile materiale, mijloacele banesti sau orice alte valori.


  Capitolul 2 Condiții privind angajarea gestionarilor

  Articolul 3

  Poate fi gestionar cel care a implinit vîrsta de 21 ani, a absolvit școala generală sau o școala echivalenta și are cunoștințele necesare pentru a îndeplini aceasta functie.
  În functie de complexitatea gestiunilor, de natura și valoarea bunurilor și de cunoștințele ce le implica gestionarea lor, ministerele și celelalte organe centrale stabilesc:
  a) categoriile de gestiuni pentru care gestionarul trebuie să fi absolvit liceul ori o școala profesionala în specialitatea corespunzătoare gestiunii sau o școala echivalenta și să aibă un anumit stagiu în munca de gestionar;
  b) categoriile de gestiuni pentru care functia de gestionar poate fi indeplinita și de cel care a implinit vîrsta de 18 ani.


  Articolul 4

  Nu poate fi gestionar cel condamnat pentru săvîrșirea vreuneia dintre următoarele infracțiuni:
  a) infracțiuni intenționate contra patrimoniului;
  b) infracțiuni de corupție și de serviciu;
  c) infracțiuni de fals;
  d) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  e) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată;
  f) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;
  g) infracțiunile prevăzute de prezenta lege.

  Nu poate fi angajat sau trecut în funcția de gestionar cel împotriva căruia a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru săvîrșirea vreuneia dintre infracțiunile prevăzute la alin. 1.
  Punerea în mișcare a acțiunii penale pentru una dintre infracțiunile prevăzute la alin. 1 atrage suspendarea calității de gestionar.
  (la 01-02-2014, Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. 24 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )


  Articolul 5

  Agentii economici, autoritățile sau instituțiile publice sînt obligate sa ceara organelor militiei relatii cu privire la antecedentele penale ale celor ce urmeaza să fie angajați sau trecuti în functii de gestionari.
  (la 15-07-1994, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994. )

  Organele militiei sînt obligate sa comunice aceste relatii în termen de cel mult 30 zile de la primirea cererii.


  Articolul 6

  Cel ce urmeaza a fi angajat sau trecut în functia de gestionar va prezenta o dovadă eliberata de agentul economic, autoritatea sau institutia publică în care a fost anterior incadrat, din care să rezulte dacă a produs pagube avutului obstesc, natura acestora și dacă ele au fost acoperite. Aceasta dovada poate fi ceruta de la ultimul loc de muncă și de agentul economic, autoritatea sau institutia publică care ar urma sa faca angajarea sau trecerea în functia de gestionar.
  Agentii economici, autoritățile sau instituțiile publice sînt obligate sa elibereze sau, după caz, sa comunice dovada prevăzută în alineatul 1, în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii.
  În raport cu cele aratate în dovada, conducatorul agentului economic, autorității sau institutiei publice va hotari asupra angajarii sau trecerii în functia de gestionar.
  (la 15-07-1994, Art. 6 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994. )


  Articolul 7

  În cazul în care gestiunea este incredintata mai multe persoane, angajarea sau trecerea în functia de gestionar se face cu avizul scris al celorlalți gestionari.
  Angajarea sau trecerea unei persoane intr-o functie din subordinea gestionarului se face cu avizul scris al acestuia.


  Articolul 8

  Angajatii sezonieri sau temporari pot fi gestionari, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezenta lege.


  Articolul 9

  Conducătorii agentilor economici, autorităților sau instituțiilor publice, angajatii cu atribuții de control financiar, precum și contabilii, cu excepția acelora care sînt incadrati în unități mici determinate de ministere și celelalte organe centrale, nu pot face operații de primire, pastrare și eliberare de bunuri.
  (la 15-07-1994, Art. 9 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994. )


  Capitolul 3 Garantii

  Articolul 10

  Gestionarul are obligația de a constitui o garantie în numerar.
  Ministerele și celelalte organe centrale stabilesc, în functie de natura și valoarea bunurilor gestionate, plafoanele valorice și condițiile în care este obligatorie și constituirea unor garantii suplimentare, constind din:
  a) afectarea unor bunuri imobile sau bunuri mobile de folosință indelungata, proprietate a gestionarului sau a unor terti, pentru garantarea față de agentul economic, autoritatea sau institutia publică, a acoperirii pagubelor ce s-ar cauza de gestionar;
  (la 15-07-1994, Litera a) a alin. (2) al art. 10 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994. )

  b) obligații asumate de terti față de agentul economic, autoritatea sau institutia publică de a acoperi pagubele ce s-ar cauza de gestionar, fie integral, fie pentru o sumă determinata.
  (la 15-07-1994, Litera b) a alin. (2) al art. 10 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994. )

  Garantia suplimentara prevăzută la alineatul precedent poate fi constituita și în numerar.
  Ministerele și celelalte organe centrale pot extinde, în functie de natura și valoarea bunurilor, obligația de a constitui garantii în condițiile prezentului capitol și asupra altor categorii de angajați care minuiesc bunuri, cu excepția celor ce primesc bunuri spre a le folosi în indeplinirea atribuțiilor de serviciu.
  Nu este obligat sa constituie garantie cel care inlocuieste temporar un gestionar sau cel caruia i se incredinteaza o gestiune pe o perioadă de cel mult 60 zile pînă la numirea unui gestionar.


  Articolul 11

  Constituirea garantiei se face prin contract incheiat în scris.
  Garantiile reciproce între gestionari nu sînt admise. Aceeasi persoana nu poate constitui garantii pentru mai mulți gestionari. Cel care constituie garantia va declara, în scris, dacă a mai constituit alte garantii.
  Garantiile suplimentare se constituie înainte de încredințarea gestiunii.


  Articolul 12

  Garantia în numerar va fi de minimum un salariu și de maximum trei salarii tarifare lunare ale gestionarului; ea nu va putea depăși valoarea bunurilor încredințate.
  Pentru gestionarii retribuiti pe bază de cota procentuala, cuantumul minim al garantiei în numerar va fi echivalent cu cîștigul mediu pe o luna, iar cel maxim cu cîștigul mediu pe 3 luni.


  Articolul 13

  Garantia în numerar se retine în rate lunare de 1/10 din salariul tarifar lunar sau din cîștigul mediu pe o luna, după caz. Dacă, din cauza altor retineri, ratele din contul garantiei în numerar nu pot fi reținute, gestionarul este obligat să le depuna.
  Pentru angajatii temporari, altii decit cei prevăzuți la art. 10 alineatul ultim, precum și pentru angajatii sezonieri, se vor putea stabili rate mai mari sau chiar obligativitatea depunerii, la încredințarea gestiunii, a garantiei integrale în numerar.


  Articolul 14

  Ministerele și celelalte organe centrale stabilesc, în functie de complexitatea gestiunilor și de natura și valoarea bunurilor, cuantumul garantiilor în numerar între limitele prevăzute în articolul 12, precum și ratele la care se referă articolul 13 alineatul 2.
  Ministerele și celelalte organe centrale pot stabili, în cazuri justificate, garantii în numerar sub minimul prevăzut în articolul 12 sau scutirea de garantie.


  Articolul 15

  Garantia în numerar va fi depusa de către agentii economici, autoritățile și instituțiile publice la Casa de Economii și Consemnatiuni sau la bănci, într-un cont special al agentului economic, al autorității ori al institutiei publice respective. Garantiile în numerar depuse la Casa de Economii și Consemnatiuni sau la bănci se inscriu într-un carnet de consemnare pe numele gestionarului. Carnetul de consemnare va fi pastrat în casieria agentului economic, autorității sau institutiei publice în favoarea careia s-a constituit garantia.
  Pentru garantia depusa în condițiile alin. 1, se acordă o dobinda anuală, stabilita de depozitarul garantiei, care nu poate fi mai mica decit dobinda acordată pentru depozitele la termen pe un an.
  (la 15-07-1994, Art. 15 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994. )


  Articolul 16

  Garantia în numerar și dobinda aferenta pot fi ridicate de către gestionarul titular al carnetului de consemnare la încetarea contractului sau de muncă sau la trecerea intr-o functie pentru care nu se cere garantie, în situația în care nu a cauzat o paguba sau cînd paguba a fost acoperita în intregime. Agentul economic, autoritatea sau institutia publică sînt obligate, în aceste cazuri, sa elibereze gestionarului, în termen de cel mult 10 zile, carnetul de consemnare împreună cu o comunicare către Casa de Economii și Consemnatiuni în care să se arate ca titularul are dreptul sa ridice garantia.
  În cazul transferarii gestionarului intr-o alta functie pentru care de asemenea se cere garantie, carnetul de consemnare în care au fost inscrise sumele depuse drept garantie va fi trecut la noul loc de muncă, procedindu-se, atunci cînd este cazul, potrivit articolului 20.
  Cînd gestionarul a cauzat o paguba în gestiune la locul sau de muncă și aceasta nu se acopera integral în termen de o luna de la obtinerea titlului executoriu definitiv, agentul economic, autoritatea sau institutia publică se va despagubi din garantia în numerar constituita în favoarea sa.
  În situația în care sumele depuse drept garantie au fost ridicate, în intregime sau în parte, de agentul economic, autoritatea sau institutia publică pentru a se despagubi, gestionarul este obligat sa reintregeasca garantia în numerar în rate lunare de 1/3 din salariul tarifar sau din cîștigul mediu lunar, dispozitiile articolului 13 aplicindu-se în mod corespunzător.
  (la 15-07-1994, Art. 16 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994. )


  Articolul 17

  Casa de Economii și Consemnatiuni are obligația sa elibereze sumele depuse drept garantie, după caz:
  a) titularului carnetului de consemnare, pe baza comunicarii facute de agentul economic, autoritatea sau institutia publică și a prezentarii carnetului;
  b) agentului economic, autorității sau institutiei publice, pe baza cererii acesteia și a unei copii certificate de pe titlul executoriu definitiv obținut împotriva gestionarului.
  (la 15-07-1994, Art. 17 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994. )


  Articolul 18

  În vederea constituirii garantiei suplimentare, imobilele se evalueaza în conformitate cu dispozitiile legale privind modul de stabilire a despăgubirilor pentru terenurile și constructiile care trec în proprietatea statului prin expropriere.
  Bunurile mobile se evalueaza la 50% din prețul de vinzare cu amanuntul. În cazul în care bunurile mobile nu au pret de vinzare cu amanuntul, evaluarea se face de agentul economic, autoritatea sau institutia publică în favoarea careia este constituita garantia, care va consulta, în caz de necesitate, organe de specialitate.
  (la 15-07-1994, Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994. )


  Articolul 19

  Pentru bunurile imobile constituite garantie, agentul economic, autoritatea sau institutia publică va cere inscripția ipotecii, care se va dispune pe baza cererii și a contractului de garantie.
  (la 15-07-1994, Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994. )

  Bunurile mobile constituite garantie rămîn în folosință gestionarului sau a tertului garant, după caz, și nu vor putea fi instrainate fără instiintarea prealabila a agentului economic, autorității sau institutiei publice.
  (la 15-07-1994, Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994. )

  În cazul în care bunurile constituite garantie sînt urmarite silit de alti creditori, gestionarul sau tertul garant, după caz, este obligat sa instiinteze de îndată agentul economic, autoritatea sau institutia publică.
  (la 15-07-1994, Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994. )

  În situația în care tertul garant n-a facut aceasta instiintare, el ramine obligat sa acopere pagubele ce s-ar cauza de gestionar în limita valorii bunurilor constituite garantie.
  Orice micsorare a garantiei atrage obligația reintregirii de îndată a acesteia.


  Articolul 20

  Garantiile vor fi recalculate periodic în functie de schimbările intervenite în salariul tarifar al gestionarului, precum și în specificul și valoarea bunurilor gestionate, procedindu-se la modificarea corespunzătoare a contractului de garantie.
  În cazul în care, în urma recalcularii, este necesară completarea garantiei în numerar, se va proceda conform articolului 13. Dacă garantia în numerar depusa este mai mare decit garantia recalculata, diferența se va elibera, în termen de cel mult 10 zile, gestionarului.
  În cazul în care, în urma recalcularii, este necesară constituirea sau completarea garantiilor suplimentare, aceasta se face în termen de 60 zile de la data recalcularii.


  Articolul 21

  Dacă gestionarul nu constituie, nu completeaza sau nu aduce, după caz, garantiile corespunzătoare potrivit articolului 19 alineatul ultim și articolului 20 alineatul ultim sau dacă, din cauza altor retineri, ratele în contul garantiei în numerar nu pot fi reținute și nici nu sînt depuse în condițiile articolului 13, se procedeaza la trecerea sa în alta functie ori, dacă aceasta nu este posibil, la desfacerea contractului sau de muncă. În acest din urmă caz, privitor la drepturile angajatului se vor aplica dispozitiile din legislatia muncii referitoare la desfacerea contractului de muncă, pentru motive ce nu sînt imputabile angajatului.


  Articolul 22

  Garantiile suplimentare se urmaresc silit pe baza contractului de garantie și a titlului executoriu definitiv obținut împotriva gestionarului.
  În cazul în care urmarirea silita a fost pornita de mai mulți creditori, agentul economic, autoritatea sau institutia publică în favoarea careia s-a constituit garantia suplimentara are drept de preferinta asupra sumelor realizate prin valorificarea bunurilor constituite garantie, în condițiile privind creantele garantate prin ipoteca sau gaj prevăzute de dispozitiile legale referitoare la executarea silita a creanțelor banesti ale agentilor economici, autorităților sau instituțiilor publice împotriva persoanelor fizice.
  (la 15-07-1994, Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994. )


  Capitolul 4 Raspunderi

  Articolul 23

  Incalcarea dispozițiilor legale cu privire la gestionarea bunurilor atrage raspunderea materiala, disciplinara, administrativa, penala sau civila, după caz.


  Articolul 24

  Angajatii raspund material, potrivit codului muncii și prevederilor prezentei legi, pentru pagubele cauzate în gestiuni prin fapte ce nu constituie infractiuni.


  Articolul 25

  Gestionarul raspunde integral față de agentul economic, autoritatea sau institutia publică pentru pagubele pe care le-a cauzat în gestiunea sa.
  (la 15-07-1994, Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994. )

  Primirea bunurilor în cantitati inferioare celor inscrise în actele insotitoare sau cu vicii aparente, fără a se fi întocmit acte legale de constatare, precum și nesolicitarea asistentei tehnice de specialitate la primirea bunurilor, desi aceasta era necesară, atrag raspunderea gestionarului în condițiile alineatului 1.


  Articolul 26

  Gestionarul raspunde integral și în cazul în care atribuțiile sale fiind exercitate, potrivit dispozițiilor legale, de un delegat sau de o comisie, se constata o paguba fără a se putea stabili ca aceasta s-a produs în absenta gestionarului.


  Articolul 27

  Cînd paguba în gestiune a fost cauzata de gestionar împreună cu alt angajat al agentului economic, autorității sau institutiei publice, ei raspund integral, fiecare în măsura în care a contribuit la producerea pagubei.
  (la 15-07-1994, Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994. )

  Dacă nu se poate determina măsura în care fiecare a contribuit la producerea pagubei, despăgubirea se repartizeaza între cei în cauza proportional cu cîștigul mediu al fiecaruia pe ultimele 3 luni; în cazul pagubei constatate intr-o gestiune în care manipularea bunurilor se face în colectiv de mai mulți angajați sau în schimburi succesive, fără predare de gestiune între schimburi, despăgubirea se repartizeaza și proportional cu timpul lucrat de fiecare, de la ultima inventariere, în gestiunea în care s-a produs paguba.


  Articolul 28

  Angajatul cu functie de conducere, precum și orice alt angajat vinovat de angajarea, trecerea sau menținerea unei persoane în functia de gestionar fără respectarea condițiilor de vîrsta, studii și stadiu prevăzute în articolele 3 și 38, precum și a dipozitiilor articolului 4 referitoare la antecedentele penale, raspund integral pentru pagubele cauzate de gestionar, în solidar cu acesta.
  Aceeasi raspundere o are și cel vinovat de nerespectarea dispozițiilor prevăzute în capitolului III, în limita garantiei neconstituite.


  Articolul 29

  Raspunde integral angajatul care, nesocotind indatoririle sale de serviciu, a adus pagube agentului economic, autorității sau institutiei publice prin aceea ca:
  (la 15-07-1994, Partea introductivă a art. 29 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994. )

  a) nu a asigurat gestionarului, în cazurile prevăzute de lege, asistența tehnica de specialitate pentru verificarea calitativa a bunurilor ori a prestat o asistența tehnica necorespunzatoare;
  b) nu a luat masurile necesare pentru pastrarea bunurilor în condiții corespunzătoare;
  c) a dat gestionarului dispozitii gresite sau contrare legii.


  Articolul 30

  Raspunde, în limita valorii pagubei rămase neacoperite de autorul direct al ei, din momentul constatarii insolvabilitatii acestuia, cel vinovat de:
  a) angajarea sau trecerea unei persoane intr-o functie de gestionar sau din subordinea gestionarului fără avizul prevăzut în articolul 7;
  b) neluarea sau luarea cu întîrziere a masurilor necesare pentru inlocuirea gestionarului sau a angajatilor aflati în subordinea sa, desi a fost avertizat în scris și motivat că nu-și indeplinesc atribuțiile în mod corespunzător;
  c) neluarea masurilor necesare pentru stabilirea și acoperirea pagubelor în gestiune;
  d) neefectuarea inventarierilor la termenele și în condițiile legii, în situația în care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei;
  e) nerespectarea oricarei alte indatoriri de serviciu, dacă fără incalcarea acesteia paguba s-ar fi putut evita.


  Articolul 31

  Angajatul care primeste, păstrează și elibereaza bunuri fără a avea calitatea de gestionar în înțelesul articolului 1 raspunde integral, aplicindu-i-se în mod corespunzător prevederile prezentului capitol.


  Articolul 32

  La constatarea unei pagube în gestiune, persoana răspunzătoare poate să-și ia un angajament scris pentru acoperirea acesteia; angajamentul scris constituie titlu executoriu.
  Dacă, ulterior, aceasta persoana constata că nu datorează sau ca datorează numai în parte suma pentru care și-a luat angajamentul, ea va putea face cerere de desființare a angajamentului la organul de jurisdictie competent, în termen de 30 zile de la data cînd a cunoscut aceasta imprejurare.
  De asemenea, validitatea angajamentului va inceta în intregime sau în parte atunci cînd agentul economic, autoritatea sau institutia publică sau organul de jurisdictie competent constata, cu prilejul verificării sau, după caz, al solutionarii unei cauze care are legătură cu angajamentul, ca acesta a fost luat pentru o sumă nedatorata.
  (la 15-07-1994, Alin. (3) al art. 32 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994. )

  Organul de jurisdictie competent poate suspenda executarea angajamentului.


  Articolul 33

  În vederea despăgubirii agentului economic, autorității sau institutiei publice pentru pagubele cauzate în gestiune, care nu se pot acoperi din garantia în numerar, se vor lua măsuri de asigurare și urmărire asupra oricăror bunuri apartinind gestionarului și persoanelor care raspund în condițiile prezentului capitol, potrivit dispozițiilor legale cu privire la executarea silita a creanțelor banesti ale agentilor economici, autorităților sau instituțiilor publice împotriva persoanelor fizice.
  (la 15-07-1994, Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994. )

  Masurile de asigurare se incuviinteaza de organul de jurisdictie competent sa solutioneze litigiul.


  Articolul 34

  Orice persoană privitor la care, prin hotărîre judecătorească, s-a constatat ca a dobîndit de la un gestionar bunuri sustrase de acesta din avutul obstesc și ca le-a obținut în afara obligațiilor de serviciu ale gestionarului, cunoscînd ca acesta gestioneaza astfel de bunuri, raspunde solidar cu gestionarul de acoperirea pagubei, în limita valorii bunurilor dobindite.


  Articolul 35

  Crearea de plusuri în gestiune prin mijloace frauduloase constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni.
  (la 01-02-2014, Art. 35 a fost modificat de pct. 3 al art. 24 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )


  Articolul 36

  Nedeclararea în scris, în termenul prevăzut de dispozitiile legale, de către gestionar, a plusurilor din gestiunea sa despre a caror cantitate sau valoare are cunoștința, provenite în orice alt mod decit acela aratat în articolul 35, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an.
  Dacă fapta prevăzută în alineatul precedent a avut consecinte grave, pedeapsa este inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
  Nu se pedepseste acela care, mai înainte de începerea oricărui control, declara plusurile despre a caror cantitate sau valoare are cunoștința.


  Articolul 37

  Înstrăinarea bunurilor mobile constituite garanție potrivit art. 10, fără acordul prealabil al persoanei juridice prevăzute la art. 176 din Codul penal, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.
  (la 01-02-2014, Art. 37 a fost modificat de pct. 4 al art. 24 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )


  Capitolul 5 Dispozitii tranzitorii și finale

  Articolul 38

  Ministerele și celelalte organe centrale stabilesc categoriile de gestiuni mai puțin complexe sau de valori mai mici din mediul rural, pentru care functia de gestionar poate fi indeplinita și în alte condiții de studii decit cele prevăzute laarticolul 3 alineatul 1.


  Articolul 39

  Gestionarii care la data intrarii în vigoare a prezentei legi nu indeplinesc condițiile de studii prevăzute la articolul 3 pot fi mentinuti dacă au indeplinit, la angajarea lor, condițiile de pregatire profesionala prevăzute în indicatoarele de stagiu și studii ale functiilor respective și sînt corespunzatori.
  Gestionarii în functie la data intrarii în vigoare a prezentei legi sînt obligati, după caz:
  a) sa completeze în termen de 3 ani garantia în numerar, în condițiile stabilite de acord cu conducătorii agentilor economici, autorităților sau instituțiilor publice;
  (la 15-07-1994, Litera a) a alin. (2) al art. 39 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994. )

  b) sa constituie sau sa aduca în termen de un an garantii suplimentare potrivit prevederilor capitolului III.

  În cazul neindeplinirii obligațiilor prevăzute în alineatul precedent se aplică în mod corespunzător dispozitiile articolului 21.
  Gestionarii în functie la data intrarii în vigoare a prezentei legi pot fi scutiti de către conducătorii agentilor economici, autorităților sau instituțiilor publice de obligația constituirii de garantii suplimentare.
  (la 15-07-1994, Alin. (4) al art. 39 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994. )


  Articolul 40

  Angajatii-mandatari au obligația de a constitui garantii, în cuantumul și condițiile stabilite prin hotărîre a Consiliului de Ministri.


  Articolul 41

  Modul de gestionare a bunurilor materiale ale agentilor economici, autorităților sau instituțiilor publice se stabileste prin hotărîre a Consiliului de Ministri.
  (la 15-07-1994, Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994. )

  Ministrii și conducătorii celorlalte organe centrale vor emite, în termen de 60 zile de la data publicarii prezentei legi, instrucțiuni prin care vor stabili: functiile de gestionari; categoriile de gestiune la care se referă articolul 3 alineatul 2 și articolul 38; plafoanele valorice și condițiile în care este obligatorie constituirea de garantii suplimentare; extinderea obligației de a constitui garantii și asupra altor categorii de angajați, potrivit articolului 10 alineatul 4; cuantumul garantiilor și al ratelor, precum și alte măsuri de executare a prezentei legi.
  În acelasi termen, ministerele și celelalte organe centrale vor adapta indicatoarele de pregatire și stagiu pentru functiile de gestionari, în conformitate cu prevederile prezentei legi.
  Pentru agentii economici, autoritățile sau instituțiile publice de interes local care nu sînt coordonate de un organ local de specialitate al administrației de stat, dipozitiile alineatului 2 se vor aduce la indeplinire, în termen de 60 zile de la data publicarii prezentei legi, de comitetele executive ale consiliilor populare judetene și al municipiului București, cu sprijinul Comitetului de Stat pentru Economia și Administratia Locala.
  (la 15-07-1994, Alin. (4) al art. 41 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 iulie 1994. )


  Articolul 42

  Dispozitiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător și personalului Ministerului Fortelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne și Consiliului Securitatii Statului.
  Numirea militarilor în functii de gestionari se face în condițiile stabilite prin instrucțiuni ale organelor centrale prevăzute în alineatul precedent, fiecare în cadrul atribuțiilor sale, cu respectarea prevederilor articolelor 3-6 din prezenta lege.
  Militarii în termen numiti gestionari nu sînt obligati sa constituie garantii.
  Raspunderea materiala a personalului Ministerului Fortelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne și Consiliului Securitatii Statului se reglementeaza prin dispozitii speciale.


  Articolul 43

  Se recomanda organelor centrale ale organizațiilor cooperatiste ca, privitor la membrii cooperatori, sa reglementeze, în sectoarele lor de activitate, condițiile de încredințare a gestiunilor, constituirea de garantii și raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, avindu-se în vedere prevederile prezentei legi.


  Articolul 44

  Prezenta lege intră în vigoare la 90 zile de la data publicarii.
  Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 145/1960 privind raspunderea materiala a gestionarilor din organizațiile socialiste, precum și orice alte dispozitii contrare.


  Anexa nr. 1

  Abrogată.
  (la 01-02-2014, Anexa a fost abrogată de pct. 5 al art. 24 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )

  --------------