ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 29 din 8 mai 2019privind modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, precum și pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a referendumului național din 26 mai 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 8 mai 2019
  Având în vedere Decretul nr. 420/2019 pentru organizarea unui referendum național în data de 26 mai 2019, simultan cu data alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European,
  luând în considerare faptul că, potrivit Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare, organizarea și desfășurarea unui referendum național simultan cu alegerile pentru Parlamentul European din 26 mai 2019 se vor realiza conform Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,
  văzând că, potrivit Legii nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare, în cazul convocării unui referendum național în data de 26 mai 2019, acesta se va realiza în cadrul acelorași secții de votare, operațiunile electorale fiind îndeplinite de către aceleași birouri electorale, constituite potrivit legii,
  observând faptul că textul Legii nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare, se referă în mod expres numai la prevederile Legii nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, fiind necesare clarificări legislative cu privire la aplicabilitatea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019,
  constatând că sunt necesare clarificări legislative suplimentare referitoare la listele electorale, urnele de vot, ștampilele cu mențiunea „VOTAT“ și timbrele autocolante, legea neprevăzând în mod expres că se utilizează liste electorale și urne de vot separate sau că se folosesc aceleași ștampile cu mențiunea „VOTAT“ și aceleași timbre autocolante,
  reținându-se necesitatea obiectivă a punerii de acord cu prevederile Constituției a dispozițiilor Legii nr. 3/2000, cu modificările și completările ulterioare, declarate neconstituționale prin Decizia Curții Constituționale nr. 143/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 2 mai 2019,
  văzând că, în contextul organizării unui referendum național împreună cu alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, este necesară asigurarea transparenței tuturor cheltuielilor efectuate de competitorii electorali,
  observând necesitatea luării măsurilor necesare pentru clarificarea textului legislativ privind competența Autorității Electorale Permanente de a efectua controlul specializat al modului de utilizare a subvențiilor acordate partidelor politice, mai ales în contextul necesității finalizării cu celeritate a controlului finanțării campaniei electorale și a campaniei pentru referendum,
  luând în considerare necesitatea asigurării accesului la vot al alegătorilor cu mobilitate redusă, în contextul unei cereri crescute în acest sens din partea societății civile,
  ținând cont de creșterea volumului și complexității activității organismelor electorale în cazul organizării unui referendum național concomitent cu alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 26 mai 2019,
  văzând că, potrivit Deciziei (UE) 2018/937 a Consiliului European din 28 iunie 2018 de stabilire a componenței Parlamentului European, mandatul suplimentar ce revine României în Parlamentul European depinde de retragerea efectivă a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din Uniunea Europeană,
  dat fiind faptul că numărul de mandate ce vor fi repartizate ca urmare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din 26 mai 2019 trebuie să fie stabilit la nivel de lege,
  observând că sunt imperioase eficientizarea activității infrastructurii implicate atât în organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cât și a referendumului național, precum și înlăturarea vidului de reglementare în ceea ce privește
  desfășurarea concomitentă a operațiunilor electorale și referendare, edictarea modificărilor propuse în regim de urgență fiind justificată de proximitatea momentului desfășurării referendumului național pentru probleme de interes național declanșat de Președintele României,
  având în vedere consecințele negative ale neadoptării în regim de urgență a prezentului act normativ asupra procedurii de organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European, precum și a referendumului național convocat de Președintele României,
  întrucât măsurile propuse prin prezentul proiect nu sunt de natură a afecta drepturile electorale, în înțelesul stabilit de jurisprudența Curții Constituționale, cum ar fi, de exemplu, deciziile Curții Constituționale a României nr. 1.189/2008, nr. 1.248/2008 și nr. 47/2018, respectiv Codul de bune practici în materie electorală și Codul de bune practici în materie de referendum, și nici nu îngreunează organizarea și desfășurarea alegerilor și a referendumului național,
  în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație de urgență și extraordinară, în vederea desfășurării în bune condiții a referendumului național în mod simultan cu alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 26 mai 2019, precum și a asigurării condițiilor necesare pentru consultarea corpului electoral, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 15^1 va avea următorul cuprins:

  Articolul 15^1
  (1) În situația în care referendumul național are loc la aceeași dată cu alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, alegerile pentru Președintele României, alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European sau alegerile pentru autoritățile administrației publice locale, după caz, alegătorii votează în aceleași secții de votare, în același interval de timp, cu aceleași ștampile cu mențiunea «VOTAT», pe buletine de vot separate, prezența la vot fiind consemnată pe liste electorale distincte pentru cele două tipuri de scrutin.(2) În situația prevăzută la alin. (1), alegătorii pot opta să își exercite dreptul de vot numai pentru un singur tip de scrutin sau pentru ambele scrutine.(3) În cazul în care alegătorul care se prezintă la vot la o secție de votare din țară optează pentru participarea la un singur tip de scrutin, președintele biroului electoral al secției de votare sau membrul desemnat de către acesta va bara, în prezența alegătorului, cu o linie orizontală, rubrica destinată semnăturii din lista electorală permanentă aferentă tipului de scrutin pentru care nu a optat.(4) În situația prevăzută la alin. (1), pe actul de identitate al alegătorului se aplică o singură dată ștampila cu mențiunea «VOTAT» și data scrutinului sau, după caz, un singur timbru autocolant cu mențiunea «VOTAT» și data scrutinului, conform modelului aprobat pentru alegerile care se organizează la aceeași dată cu referendumul național.(5) În situația prevăzută la alin. (1), organizarea și desfășurarea referendumului național, atribuțiile care revin autorităților publice, precum și procedura de votare se realizează cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale privind alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, alegerile pentru Președintele României, alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European sau alegerile pentru autoritățile administrației publice locale, după caz. (6) În situația prevăzută la alin. (1),operațiunile necesare organizării și desfășurării referendumului național sunt îndeplinite de organismele electorale constituite pentru alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, alegerile pentru Președintele României, alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European sau alegerile pentru autoritățile administrației publice locale, după caz.(7) În situația prevăzută la alin. (1), hârtia necesară pentru tipărirea buletinelor de vot și tipărirea buletinelor de vot pentru referendumul național se asigură potrivit prevederilor legale aplicabile alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, alegerilor pentru Președintele României, alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European sau alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale, după caz.(8) În situația prevăzută la alin. (1), primarii vor asigura urne de vot distincte pentru fiecare scrutin.(9) În situația prevăzută la alin. (1), observatorii și reprezentanții mass-mediei acreditați să observe desfășurarea votării la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, alegerile pentru Președintele României, alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European sau alegerile pentru autoritățile administrației publice locale, după caz, au dreptul să observe și operațiunile specifice referendumului național.(10) În situația prevăzută la alin. (1), Guvernul stabilește prin hotărâre măsuri pentru organizarea și desfășurarea referendumului național, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale aplicabile alegerilor care se organizează la aceeași dată cu referendumul național.
  2. În tot cuprinsul anexelor nr. 2-6, sintagma „Pct. 2 >/= Pct. 5 + pct. 6 + pct. 7“ se înlocuiește cu sintagma „Numărul participanților trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din adiționarea cifrelor de la pct. 5, 6 și 7.“


  Articolul II

  Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 iunie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 38 alineatul (2), litera f) va avea următorul cuprins:
  f) cheltuieli aferente serviciilor de telefonie și internet, cheltuieli de transport și cazare ale candidaților, cheltuieli de hrană, cazare și transport ale voluntarilor și ale membrilor partidului politic, cheltuieli pentru închirierea de spații și echipamente, cheltuieli pentru vestimentația voluntarilor și a membrilor partidului politic inscripționată cu denumirea sau numele competitorului electoral, cheltuieli de protocol destinate organizării de reuniuni electorale, cheltuieli pentru asistență juridică și alte tipuri de consultanță, precum și pentru plata serviciilor mandatarilor financiari, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;
  2. La articolul 42, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Controlul privind subvențiile de la bugetul de stat va fi efectuat și de Curtea de Conturi, conform dispozițiilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul III

  După articolul 22 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 22^1

  Primarii au obligația de a asigura accesibilitatea localurilor de vot, conform metodologiei aprobate prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente.


  Articolul IV
  (1) Indemnizațiile președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, ale locțiitorilor acestora, precum și ale operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare prevăzute la art. 16 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 se majorează cu 45 de lei pentru fiecare zi de activitate.(2) Indemnizațiile membrilor birourilor electorale județene, ale membrilor birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și ale membrilor biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate prevăzute la art. 16 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 se majorează la 190 de lei pentru fiecare zi de activitate.(3) Indemnizațiile personalului tehnic auxiliar al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate prevăzute la art. 16 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019 se majorează la 190 de lei pentru fiecare zi de activitate.(4) Majorarea indemnizațiilor prevăzute la alin. (2) și (3) se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.


  Articolul V
  (1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 vor fi repartizate 33 de mandate, acest număr fiind utilizat în operațiunile prevăzute de art. 51 alin. (2) și art. 52 alin. (1)și (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare.(2) Candidatul declarat ales căruia îi va reveni cel de-al 33-lea mandat își va prelua mandatul, conform Deciziei (UE) 2018/937 a Consiliului European din 28 iunie 2018 de stabilire a componenței Parlamentului European, după data la care retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din Uniunea Europeană va produce efecte juridice.(3) În cazul candidatului prevăzut la alin. (2), prevederile art. 9 alin. (1)-(3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică de la data preluării efective a mandatului de parlamentar european.


  Articolul VI
  (1) Cheltuielile pentru hârtia necesară tipăririi buletinelor de vot și pentru tipărirea buletinelor de vot aferente referendumului național din data de 26 mai 2019 se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Autorității Electorale Permanente, în limita sumelor destinate acțiunilor aferente alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.(2) Cheltuielile pentru amenajarea secțiilor de votare la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European și referendumul național din 26 mai 2019 se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituțiile prefectului.


  Articolul VII

  Listele electorale utilizate la referendumul național din data de 26 mai 2019 se predau și se arhivează potrivit prevederilor art. 121 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă

  București, 8 mai 2019.
  Nr. 29.
  -----