LEGE nr. 311 din 24 decembrie 2021privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1228 din 24 decembrie 2021
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituția României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2021, și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2022, să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:I. Finanțe, economie și energie:1. reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil băncilor de dezvoltare din România;2. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate;3. modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;4. modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;5. modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare;6. modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 7. stabilirea unor măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria națională de apărare;8. reglementarea cadrului legal cu privire la asigurarea protecției consumatorilor și a bunei funcționări a pieței interne;9. stabilirea anumitor aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale;10. modificarea și completarea cadrului legal pentru asigurarea protecției eficiente a consumatorilor;11. modificarea Legii nr. 422/2006 privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri;12. modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare;13. completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile și modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare.II. Dezvoltare, lucrări publice și administrație:1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.“ - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare;2. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare;3. aprobarea unor măsuri necesare pentru pregătirea și realizarea obiectivului de investiții „Cartierul pentru justiție“, precum și a lucrărilor de interes public național și de utilitate publică aferente acestuia, necesare funcționării sistemului judiciar.III. Afaceri interne:1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;2. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.IV. Agricultură și dezvoltare rurală: 1. modificarea și completarea unor acte normative privind plata anuală a cotizațiilor și serviciilor lingvistice pentru organizațiile profesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar;2. modificarea și completarea Legii nr. 246/2020 privind utilizarea, conservarea și protecția solului și, în mod corelativ, modificarea și completarea altor acte normative în domeniu;3. stabilirea unor măsuri aplicabile managementului produselor fertilizante.V. Mediu, ape și păduri: 1. reglementarea fondului de ameliorare cu destinație silvică;2. modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.VI. Transporturi și infrastructură: 1. modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările și completările ulterioare;2. modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere;3. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;4. reglementări privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere;5. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană, republicată, cu modificările ulterioare;6. stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1998 al Comisiei din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației, cu modificările și completările ulterioare;7. modificarea Legii nr. 190/2012 privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian;8. reglementări privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor de la nave;9. modificarea Legii nr. 162/2013 privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile românești, cu completările ulterioare;10. abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2012 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 210/2013, cu modificările ulterioare; 11. modificarea și completarea Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.VII. Sănătate: – modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare.VIII. Cercetare, inovare și digitalizare: 1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare;2. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare.IX. Cultură: 1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare;2. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare;3. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare;4. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare; 5. modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;6. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021“, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019;7. măsuri de protecție a bunurilor înscrise în Lista patrimoniului mondial, Lista indicativă a României pentru Lista patrimoniului mondial, precum și a zonelor de protecție ale acestora.X. Tineret și sport: – modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.XI. Fonduri europene: – gestionarea și utilizarea fondurilor Interreg și a contribuției publice eligibile naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, în perioada 2021-2027.XII. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege


  Articolul 2

  În conformitate cu dispozițiile art. 115 alin. (3) din Constituția României, republicată, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2022. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU

  București, 24 decembrie 2021.
  Nr. 311.
  ----