DECRET nr. 79 din 16 martie 1971
privind expertiza contabila şi expertiza tehnica
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 16 martie 1971
  Capitolul 1

  Articolul 1

  Expertiza contabila şi expertiza tehnica sînt mijloace de proba care se dispun, la cerere sau din oficiu, de organul în drept, cînd pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări ale cauzei sînt necesare cunoştinţele unui expert, sau, în cazurile prevăzute în decretul de faţa, ale unui alt specialist.
  Efectuarea expertizei contabile şi a celei tehnice este supusă prevederilor prezentului decret, care se completează cu dispoziţiile referitoare la expertiza din codul de procedura civilă, sau, după caz, din codul de procedura penală, în măsura în care prin acest decret nu se dispune altfel.


  Articolul 2

  Pentru coordonarea, controlul şi îndrumarea activităţii de expertiza contabila, în cadrul Ministerului Finanţelor funcţionează Serviciul central pentru expertize contabile.
  Pentru coordonarea, controlul şi îndrumarea activităţii de expertiza tehnica, în cadrul Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice se înfiinţează Biroul central pentru expertize tehnice.
  În cadrul administraţiilor financiare judeţene şi a municipiului Bucureşti funcţionează birouri locale pentru expertize contabile, cărora le revin şi sarcinile stabilite prin prezentul decret, cu privire la expertizele tehnice.


  Articolul 3

  Expertizele pot fi efectuate numai prin birourile prevăzute în art. 2 alin. 3 şi exclusiv de experţii care au aceasta calitate conform prevederilor prezentului decret.
  În cazuri excepţionale, expertizele pot fi efectuate şi de specialişti de înaltă calificare - membri ai unei academii, profesori sau conferenţiari din învăţămîntul superior, doctori docenti în ştiinţe sau doctori - care nu figurează în evidentele birourilor pentru expertize contabile.
  De asemenea, expertizele tehnice pot fi efectuate, în condiţiile prevăzute de art. 13 alin. 2, şi de persoane care nu au calitatea de experţi în sensul prezentului decret.


  Capitolul 2

  Articolul 4

  Serviciul central pentru expertize contabile are următoarele atribuţii:
  a) coordonează, controlează şi îndrumă activitatea de expertiza contabila;
  b) tine evidenta experţilor contabili;
  c) studiază practica de efectuare a expertizelor contabile în vederea generalizarii celor mai bune metode de efectuare a acestor expertize;
  d) da indicaţii metodologice şi ia orice măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii expertizelor contabile;
  e) recomanda specialişti de înaltă calificare, potrivit art. 3 alin. 2, la cererea organelor judeţene ale Consiliului Securităţii Statului, Ministerului Afacerilor Interne, Procuratura Republicii Socialiste România, a instanţelor judecătoreşti sau a organelor arbitrajului de stat, comunicînd biroului local pentru expertize contabile numele persoanelor recomandate.


  Articolul 5

  Birourile locale au, cu privire la expertiza contabila, următoarele atribuţii:
  a) controlează şi îndrumă activitatea de expertiza contabila şi urmăresc aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor date în legătură cu aceasta;
  b) ţin evidenta experţilor contabili din aceste birouri pe baza comunicărilor primite de la Ministerul Finanţelor;
  c) recomanda organelor care au dispus efectuarea expertizei contabile un număr de experţi din cei aflaţi în evidenta biroului, în vederea numirii unuia sau unora dintre ei pentru efectuarea expertizei;
  d) urmăresc efectuarea la timp a expertizelor contabile dispuse de organele de urmărire penală sau de organele de jurisdicţie;
  e) verifica rapoartele de expertiza contabila întocmite precum şi deconturile de cheltuieli, pe care le vizează.


  Articolul 6

  Calitatea de expert contabil se atribuie de către Ministerul Finanţelor, pe bază de examen, care are ca scop verificarea pregătirii de specialitate a viitorilor experţi.
  Modul de constituire a comisiilor de examinare, disciplinele la care sînt examinati candidaţii şi procedura de examinare se stabilesc de Ministerul Finanţelor.


  Articolul 7

  Pentru a se putea prezenta la examenul prevăzut în art. 6 candidaţii trebuie să facă dovada ca:
  a) au studii superioare de specialitate;
  b) sînt angajaţi ai unei organizaţii socialiste;
  c) au un stagiu de cel puţin 5 ani în activitatea financiară contabila sau în munca de cercetare ştiinţifică ori în învăţămînt.
  Se pot prezenta la examen şi pensionării care îndeplinesc condiţiile prevăzute în alineatul precedent la lit. a şi c.
  În vederea obţinerii calităţii de expert contabil candidaţii vor fi verificaţi dacă îndeplinesc, pe lîngă condiţiile prevăzute în alin. 1, şi pe aceea de a se bucura de o reputaţie nestirbita.


  Articolul 8

  Persoanele declarate reusite la examenul prevăzut în art. 6 sînt înscrise în listele de evidenta ale Serviciului central şi ale birourilor locale pentru expertize contabile din judeţul în care domiciliază, pe baza comunicărilor făcute de Ministerul Finanţelor, care le eliberează şi carnetul de expert.


  Articolul 9

  Biroul central pentru expertize tehnice din cadrul Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice are următoarele atribuţii:
  a) coordonează, controlează şi îndrumă activitatea de expertiza tehnica;
  b) tine evidenta experţilor pe specialităţi;
  c) studiază practica de efectuare a expertizelor tehnice în vederea generalizarii celor mai bune metode de efectuare a acestor expertize;
  d) da indicaţii metodologice şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii expertizelor tehnice;
  e) recomanda specialişti de înaltă calificare, potrivit art. 3 alin. 2, la cererea organelor judeţene ale Consiliului Securităţii Statului, Ministerului Afacerilor Interne, Procuraturii Republicii Socialiste România, a instanţelor judecătoreşti sau a organelor arbitrajului de stat, comunicînd biroului local pentru expertize contabile numele persoanelor recomandate.


  Articolul 10

  Serviciul central pentru expertize contabile din Ministerul Finanţelor urmăreşte îndeplinirea sarcinilor ce revin birourilor locale pentru expertize contabile şi cu privire la expertizele tehnice.


  Articolul 11

  Birourile locale pentru expertize contabile au, cu privire la expertiza tehnica, următoarele atribuţii:
  a) ţin evidenta experţilor tehnici din acele birouri, pe baza comunicărilor făcute de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice;
  b) recomanda organelor care au dispus efectuarea expertizei tehnice un număr de experţi din acei aflaţi în evidenta biroului, în vederea numirii unuia sau unora dintre ei pentru efectuarea expertizei;
  c) urmăresc efectuarea la timp a expertizelor tehnice dispuse de organele în drept, sesizind Biroul central pentru expertize tehnice asupra întîrzierilor produse din vina experţilor tehnici sau din cauze a căror inlaturare depăşeşte posibilităţile biroului local;
  d) verifica şi vizează deconturile de cheltuieli ocazionate de efectuarea expertizei tehnice.


  Articolul 12

  Calitatea de expert tehnic se atribuie de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, pe bază de examen, care are ca scop verificarea pregătirii de specialitate a viitorilor experţi.
  Pentru a se prezenta la examen candidaţii trebuie să facă dovada ca:
  a) au studii superioare de specialitate;
  b) sînt angajaţi ai unei organizaţii socialiste;
  c) au un stagiu de cel puţin 5 ani în producţie, în activitatea de proiectare sau cercetare ştiinţifică ori în învăţămînt.
  Se pot prezenta la examen şi pensionării care îndeplinesc condiţiile prevăzute în alineatul precedent la lit. a şi c.
  În vederea obţinerii calităţii de expert tehnic, candidaţii vor fi verificaţi dacă îndeplinesc, pe lîngă condiţiile prevăzute la alin. 1 şi 2, şi pe aceea de a se bucura de o reputaţie nestirbita.
  Modul de constituire a comisiilor de examinare, disciplinele la care sînt examinati candidaţii şi procedura de examinare se stabilesc de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice.
  Persoanele declarate reusite la examenul de expert tehnic sînt înscrise în listele de evidenta ale Biroului central pentru expertize tehnice şi primesc carnete care atesta aceasta calitate, de la Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice.


  Articolul 13

  Organul care dispune efectuarea expertizei numeşte expertul contabil sau tehnic, dintre experţii recomandaţi de birourile locale pentru expertize contabile potrivit dispoziţiilor art. 5 lit. c şi art. 11 lit. b.
  Dacă în listele biroului local nu figurează experţi tehnici din specialitatea cerută, Biroul central pentru expertize tehnice va indica biroului local, cu consimţămîntul lor, inginerii, arhitecţii, tehnicienii sau alţi specialişti care au experienta deosebită în acea specialitate, spre a fi recomandaţi organului care solicită efectuarea expertizei, în vederea numirii ca experţi.
  Numirea ca expert în cazurile prevăzute în art. 3 alin. 2 se va face dintre specialiştii de înaltă calificare recomandaţi, în cazul expertizelor contabile, de Serviciul central pentru expertize contabile conform art. 4 lit. e.
  Organul care dispune efectuarea expertizei numeşte, după caz, unu sau mai mulţi experţi.


  Articolul 14

  Organul care dispune efectuarea expertizei contabile sau tehnice este obligat sa indice în scris, prin ordonanţa sau încheiere, după caz, obiectul expertizei şi întrebările la care expertul trebuie să răspundă, sa stabilească data depunerii raportului de expertiza, sa fixeze remuneraţia expertului conform art. 27 alin. 1 şi sa comunice biroului local pentru expertize contabile numele expertului numit.
  În caz de necesitate, prelungirea termenului de depunere a raportului se încuviinţează de către organul care a dispus efectuarea expertizei, la cererea motivată a expertului, însoţită de avizul şefului biroului local pentru expertize contabile.
  În faza de urmărire penală, orice alte măsuri privitoare la expertiza ordonată, cum sînt dispoziţia de a se reface sau de a se completa expertiza conform art. 23, prelungirea termenului de depunere a raportului sau stabilirea sumei definitive cuvenite expertului, prevăzută de art. 27 alin. ultim, se pot dispune şi prin rezoluţia motivată a organului de urmărire penală care a ordonat efectuarea expertizei.
  Şeful biroului local pentru expertize contabile va urmări ca raportul de expertiza să fie depus în termen la organul care a dispus efectuarea expertizei.


  Articolul 15

  Partea interesată are dreptul, afară de cazul cînd prin lege se dispune altfel, sa ceara ca pe lîngă expertul numit sa participe - pe cheltuiala sa - şi un expert recomandat de ea, care figurează în evidenta birourilor locale pentru expertize contabile.
  În cazul în care se dispune efectuarea unei expertize potrivit art. 3 alin. 2, partea interesată va putea recomanda, în condiţiile alineatului precedent, şi specialişti de înaltă calificare.


  Articolul 16

  Sarcina efectuării expertizelor contabile şi a celor tehnice de către experţii numiţi este obligatorie, ea neputind fi refuzată decît numai pentru motive temeinice.
  Conducătorii organizaţiilor socialiste sînt obligaţi sa acorde, la cerere, angajaţilor care sînt numiţi experţi, timpul necesar pentru efectuarea expertizelor ce le-au fost încredinţate.
  Pe timpul cît nu prestează munca în unitatea al carei angajat este, datorită efectuării expertizei încredinţate, expertul nu va primi salariu; el îşi păstrează însă pe tot acest timp celelalte drepturi conferite de calitatea de angajat.
  Timpul în care expertul nu prestează munca în unitatea al carei angajat este, datorită efectuării expertizei încredinţate, se exclude din calculul indemnizaţiilor de orice fel cuvenite expertului la locul sau de muncă.


  Articolul 17

  Declaraţia de abţinere sau cererea de recuzare a expertului se soluţionează, după caz, în conformitate cu dispoziţiile din codul de procedura penală sau din codul de procedura civilă.


  Articolul 18

  În cazul cînd expertiza contabila nu se poate efectua fără o prealabilă revizie de fond a unităţii, fără aducerea la zi a evidentelor sau fără efectuarea prealabilă a altor asemenea lucrări expertul întocmeşte despre aceasta un proces-verbal pe care îl înaintează, prin biroul local pentru expertize contabile, organului care a ordonat expertiza.
  Acest organ poate cere efectuarea, de către organele competente, a reviziei de fond sau a celorlalte lucrări necesare, îndeplinirea lor de către expertul contabil fiind interzisă.


  Articolul 19

  Expertul nu poate incredinta unei alte persoane efectuarea expertizei pentru care a fost numit.


  Articolul 20

  Este interzisă divulgarea de către expert, sub sancţiunea prevăzută de lege a datelor de care a luat cunoştinţa cu ocazia îndeplinirii sarcinii primite.


  Articolul 21

  Orice raport de expertiza contabila se verifica în cadrul biroului local pentru expertize contabile din punct de vedere al calităţii expertizei, precum şi cu privire la respectarea dispoziţiilor legale.
  În cazul în care raportul de expertiza contabila este corespunzător, biroul local pentru expertize contabile îl înaintează organului care a dispus efectuarea expertizei, împreună cu decontul de cheltuieli vizat conform art. 5 lit. e.
  Dacă biroul local pentru expertize contabile considera ca raportul de expertiza contabila nu este corespunzător, îl restituie expertului în vederea completării sau refacerii expertizei, dîndu-i în acest scop îndrumările necesare.
  În situaţia în care raportul de expertiza contabila este întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale, fără ca totuşi să se realizeze un punct de vedere unitar între biroul local pentru expertize contabile şi expert, raportul de expertiza va fi înaintat organului care a dispus efectuarea expertizei cu un aviz în care biroul local va arata cu privire la care puncte şi pentru care motive nu este de acord cu opiniile expertului.


  Articolul 22

  În cazul expertizei tehnice, raportul se depune la biroul local pentru expertize contabile care îl înaintează organului care a dispus efectuarea expertizei, împreună cu decontul de cheltuieli vizat conform art. 11 lit. d.


  Articolul 23

  Dacă organul care a dispus efectuarea expertizei contabile sau tehnice o găseşte nesatisfacatoare, va dispune refacerea sau completarea ei, fixind în acest scop un termen corespunzător.


  Capitolul 3

  Articolul 24

  Experţilor vinovaţi de abateri comise în executarea sarcinilor primite li se aplică, în raport cu gravitatea abaterii săvîrşite, următoarele sancţiuni disciplinare:
  a) avertisment;
  b) interzicerea exercitării drepturilor conferite de calitatea de expert pe o perioadă de la 3 luni la un an;
  c) retragerea calităţii de expert.
  Sancţiunea prevăzută la lit. a se aplică expertului în cazul nerespectării dispoziţiilor art. 16 alin. 1, art. 18 alin. 2 şi art. 19 din prezentul decret, precum şi pentru efectuarea unei lucrări de calitate necorespunzătoare, intirzierea fără motive temeinice în depunerea raportului de expertiza sau nearatarea cazului de recuzare în care se găseşte.
  Sancţiunea prevăzută la lit. b se aplică expertului în cazul în care acesta săvîrşeşte în mod repetat abateri dintre cele arătate în alineatul precedent, precum şi în alte cazuri care prezintă gravitate datorită urmărilor provocate.
  Sancţiunea prevăzută la lit. c se aplică expertului în cazul în care acesta săvîrşeşte abateri repetate după executarea sancţiunii aplicate potrivit alineatului precedent sau comite fapte de o gravitate deosebită care aduc atingere reputaţiei de expert.
  Pentru experţii contabili, sancţiunea prevăzută la lit. a sau b se aplică de către biroul local pentru expertize contabile, iar sancţiunea prevăzută la lit. c, de către Serviciul central pentru expertize contabile.
  Pentru experţii tehnici, sancţiunile prevăzute în alineatul 1 se aplică de către Serviciul central pentru expertize contabile.
  Împotriva sancţiunii, cel în cauza poate face plîngere în termen de 15 zile de la comunicare. Plîngerea facuta în termen suspenda executarea sancţiunii pronunţate.
  Plîngerea se rezolva de Serviciul central pentru expertize contabile în cazul sancţiunii aplicate de biroul local pentru expertize contabile, iar în cazul sancţiunilor aplicate de Serviciul central pentru expertize contabile, de ministrul finanţelor; în cazul sancţiunilor aplicate de Biroul central pentru expertize tehnice, plîngerea se rezolva de către preşedintele Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice sau de către împuternicitul acestuia.
  Sancţiunile rămase definitive vor fi comunicate birourilor locale pentru expertize contabile.


  Articolul 25

  Nedepunerea raportului de expertiza în termenul stabilit, fără motive temeinice, atrage pentru expertul vinovat de întîrziere şi sancţiunile prevăzute în codul de procedura penală sau în cel de procedura civilă.


  Capitolul 4

  Articolul 26

  Experţii vor fi retribuiţi pentru lucrările efectuate, tinindu-se seama de complexitatea expertizei şi de gradul de calificare al experţilor, potrivit tarifului stabilit prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.


  Articolul 27

  Organul care a dispus efectuarea expertizei fixează, în mod provizoriu, prin ordonanţa ori încheierea prin care expertiza a fost dispusă, remuneraţia expertului numit.
  După depunerea raportului de expertiza şi a decontului de cheltuieli, vizat de biroul local pentru expertize contabile, acelaşi organ stabileşte suma definitivă cuvenită.


  Articolul 28

  Suma stabilită potrivit art. 27 alin. 2 se virează de către organul care a dispus efectuarea expertizei contabile sau tehnice, în contul deschis special în acest scop, la dispoziţia biroului local pentru expertize contabile.
  Dacă, potrivit legii, costul expertizei se suporta de partea care a cerut efectuarea ei, aceasta va depune sau vira, după caz, suma stabilită provizoriu conform prevederilor art. 27 alin. 1, în acelaşi cont, în cel mult 3 zile de la numirea expertului, urmînd ca eventuala diferenţa să fie depusa sau virata, în acelaşi mod, după stabilirea sumei definitive cuvenite pentru expertiza efectuată.
  În cazul litigiilor de competenţa arbitrajului de stat, dacă se dispune din oficiu efectuarea unei expertize, organul arbitral este îndreptăţit sa stabilească partea care va suporta costul expertizei, aceasta fiind obligată sa vireze suma respectiva conform prevederilor alineatului precedent.


  Articolul 29

  Dacă pentru efectuarea expertizei încredinţate expertul trebuie să se deplaseze din localitatea unde domiciliază în alta localitate, el are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport şi cazare, cît şi la plata diurnei, potrivit prevederilor legale care reglementează drepturile băneşti ale angajaţilor care se deplaseaza în interes de serviciu.
  Pentru calcularea acestor drepturi în cazul experţilor angajaţi ai unor unităţi socialiste, se va avea în vedere salariul tarifar de la locul de muncă, iar pentru experţii pensionari, calcularea acestor drepturi se va face pe baza cuantumului pensiei pe care o primesc.
  Biroul local pentru expertize contabile poate avansa, la cererea expertului, sumele necesare pentru suportarea cheltuielilor arătate în primul alineat.


  Articolul 30

  Expertul contabil sau tehnic primeşte de la biroul local pentru expertize contabile, după terminarea lucrării, drepturile ce i se cuvin pentru efectuarea expertizei.


  Articolul 31

  Organul care a dispus efectuarea expertizei va putea, chiar şi după dezinvestirea sa, sa dispună măsurile necesare pentru a se asigura plata sumei cuvenite expertului.


  Articolul 32

  Birourile locale pentru expertize contabile vor retine o cota de 10% din sumele încasate drept remuneraţie pentru expertizele contabile şi cele tehnice efectuate.
  Sumele rezultate din reţinerea cotei de 10% din remuneraţia pentru expertizele tehnice vor fi virate Biroului central pentru expertize tehnice, iar cele rezultate din remuneraţia pentru expertizele contabile vor fi reţinute de birourile locale pentru expertize contabile.
  Birourile locale pentru expertize contabile sau, după caz, Biroul central pentru expertize tehnice vor folosi sumele provenite din reţinerea cotei de 10% pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de îndrumarea şi controlul activităţii de expertiza contabila sau tehnica şi pentru organizarea examenului în vederea atribuirii calităţii de expert contabil sau tehnic.
  Sumele rămase disponibile la sfîrşitul anului se fac venit la bugetul statului.


  Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 33

  Experţii contabili şi experţii tehnici pot cere scoaterea lor din evidenta experţilor.
  Cererile vor fi adresate, în cazul experţilor contabili, Serviciului central pentru expertize contabile, iar în cazul experţilor tehnici, Biroului central pentru expertize tehnice.


  Articolul 34

  Dispoziţiile prezentului decret nu sînt aplicabile cînd expertiza urmează a fi efectuată de un serviciu medico-legal, de un laborator de expertiza criminalistica sau de orice alt institut de specialitate.


  Articolul 35

  Persoanele care la data intrării în vigoare a acestui decret au calitatea de expert contabil potrivit Decretului nr. 434/1957 pentru reglementarea efectuării expertizelor contabile judiciare, îşi păstrează aceasta calitate.


  Articolul 36

  Prezentul decret intră în vigoare la 30 zile de la publicare. Pe aceeaşi dată se abroga Decretul nr. 434/1957 pentru reglementarea efectuării expertizelor contabile judiciare, modificat prin Decretul nr. 321/1958 şi republicat la 31 iulie 1958, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  ---------