HOTĂRÂRE nr. 1.631 din 29 decembrie 2009 (*actualizată*)
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
(actualizată până la data de 1 iunie 2012*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 iunie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 434 din 28 aprilie 2010; HOTĂRÂREA nr. 808 din 4 august 2010; HOTĂRÂREA nr. 904 din 25 august 2010; ORDONANŢĂ nr. 16 din 21 iulie 2010; HOTĂRÂREA nr. 75 din 26 ianuarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 249 din 17 martie 2011; HOTĂRÂREA nr. 583 din 8 iunie 2011; HOTĂRÂREA nr. 100 din 28 februarie 2012; HOTĂRÂREA nr. 556 din 30 mai 2012.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. 10 din ORDONANŢA nr. 16 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 2 august 2010, Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2009 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 27 noiembrie 2009, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Capitolul I Organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului


  Secţiunea 1 Dispoziţii generale şi principalele atribuţii


  Articolul 1

  (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului.
  (2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului realizează politica guvernamentală în următoarele domenii de activitate: dezvoltare regională, coeziune şi dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională, amenajarea teritoriului, urbanism şi arhitectură, locuire, locuinţe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, gestiune şi dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcţii, turism.
  -----------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 556 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 1 iunie 2012.


  Articolul 2

  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului are sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, latura nord, sectorul 5, dispune de spaţii în imobilul din municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, sectorul 5 şi utilizează spaţii în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 şi str. C.F. Robescu nr. 23, sectorul 3, în condiţiile legii.
  -----------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 100 din 28 februarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2012.


  Articolul 3

  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din toate actele normative, contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile şi acordurile, precum şi în toate litigiile în care fostul Minister al Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi fostul Minister al Turismului sunt parte.


  Articolul 4

  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului exercită următoarele funcţii:
  a) de planificare strategică;
  b) de reglementare şi avizare;
  c) de reprezentare;
  d) de autoritate de stat în domeniile sale de activitate;
  e) de administrare;
  f) de implementare a programelor finanţate din fonduri comunitare, naţionale, precum şi din alte surse legal constituite;
  g) de promovare a destinaţiilor turistice naţionale;
  h) de monitorizare şi control;
  i) de coordonare.


  Articolul 5

  În realizarea funcţiilor sale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului îndeplineşte următoarele atribuţii:
  I. funcţia planificare strategică:
  a) elaborează strategii pentru domeniile sale de activitate:
  - Strategia naţională de dezvoltare teritorială, care are la bază Conceptul strategic de dezvoltare teritorială a României;
  - strategii de dezvoltare a produselor şi destinaţiilor turistice;
  - Strategia de privatizare şi postprivatizare în domeniul turismului;
  - Strategia de pregătire şi formare profesională în domeniile sale de activitate;
  - strategii de comunicare în domeniile sale de activitate;
  - Strategia naţională de dezvoltare regională;
  -----------
  Liniuţa a 6-a de la lit. a), pct. I al art. 5 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 556 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 1 iunie 2012.
  - Strategia naţională de dezvoltare turistică;
  -----------
  Liniuţa a 7-a de la lit. a), pct. I al art. 5 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 556 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 1 iunie 2012.
  - Strategia naţională de dezvoltare teritorială a Mării Negre şi a Dunării;
  -----------
  Liniuţa a 8-a de la lit. a), pct. I al art. 5 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 556 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 1 iunie 2012.
  - Strategia naţională pentru construcţia de locuinţe, reabilitarea clădirilor şi protejarea clădirilor de locuit din zonele cu risc seismic."
  -----------
  Liniuţa a 9-a de la lit. a), pct. I al art. 5 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 556 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 1 iunie 2012.
  b) elaborează politici, programe şi planuri pentru domeniile sale de activitate:
  - stabileşte cadrul tematic, organizează şi finanţează programe/proiecte multianuale pentru cercetarea, dezvoltarea şi inovarea sectorială prenormativă, inclusiv activitatea de reglementare în domeniile sale de activitate, precum şi alte activităţi de reglementare specifice domeniilor sale de activitate, prin institutele naţionale de cercetare-dezvoltare şi instituţiile care funcţionează în coordonarea şi/sau în subordinea şi/sau sub autoritatea sa, şi asigură valorificarea rezultatelor ca informaţii/documente de interes public;
  - politici de dezvoltare teritorială, în conformitate cu obiectivele strategice privind coeziunea teritorială;
  - Planul de amenajare a teritoriului naţional;
  - planuri de amenajare a teritoriului regional, în scopul fundamentării planurilor de dezvoltare regională;
  - Regulamentul general de urbanism;
  - planuri naţionale multianuale privind creşterea performanţei energetice a clădirilor;
  - politica în domeniul locuirii la nivel naţional;
  - planuri de dezvoltare a infrastructurii turistice;
  - planuri de marketing al turismului;
  - politica economică în domeniile sale de activitate;
  - programe de comunicare;
  c) corelează politicile şi strategiile sectoriale de dezvoltare pentru asigurarea unei strategii guvernamentale coerente de dezvoltare teritorială regională şi naţională a României;
  II. funcţia de reglementare şi avizare:
  a) elaborează cadrul normativ naţional şi instituţional necesar realizării obiectivelor din programele elaborate pentru domeniile sale de activitate;
  b) iniţiază, elaborează şi avizează, după caz, proiecte de acte normative şi de acorduri internaţionale în domeniile sale de activitate;
  c) elaborează norme, instrucţiuni şi metodologii specifice domeniilor sale de activitate;
  d) emite avize şi dă aprobările de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de activitate;
  e) organizează sistemul de elaborare, avizare şi aprobare a reglementărilor tehnice şi economice pentru domeniile sale de activitate, precum şi documentarea specialiştilor, în condiţiile legii;
  f) emite avizul în vederea aprobării indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivelor de investiţii publice de interes naţional din competenţa de aprobare a Guvernului şi avizează proiectele de acte normative privind indicatorii tehnico-economici ai acestora;
  g) avizează planuri de amenajare a teritoriului zonal, judeţean, local, necesare soluţionării unor probleme specifice de importanţă naţională sau regională;
  h) avizează documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism, conform legii;
  i) avizează planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele cu monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial;
  -----------
  Lit. i) de la pct. II al art. 5 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 556 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 1 iunie 2012.
  j) autorizează operatorii economici şi personalul de specialitate din turism, respectiv licenţiază agenţiile de turism, clasifică structurile de primire turistice, omologhează pârtiile, traseele de schi şi traseele turistice montane, brevetează şi atestă personalul de specialitate, avizează capacitatea instituţională şi eficacitatea educaţională în domeniul formării profesionale, autorizează plajele turistice şi activităţile din industria de agrement, acreditează centrele naţionale de informare şi promovare turistică;
  k) atestă ca staţiuni turistice de interes local sau naţional localităţi sau părţi de localităţi, la solicitarea autorităţilor publice locale;
  l) eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru societăţile comerciale din domeniul turismului;
  m) avizează documentaţiile de urbanism privind zonele şi staţiunile turistice, precum şi documentaţiile privind construcţiile în domeniul turismului, conform legii;
  n) coordonează elaborarea reglementărilor tehnice în domeniul reducerii riscului seismic al construcţiilor existente şi participă la elaborarea programelor pentru educarea populaţiei privind comportarea în caz de seisme;
  III. funcţia de reprezentare:
  a) asigură în numele statului român, cu aprobarea Guvernului, reprezentarea pe plan intern şi internaţional în domeniile sale de activitate;
  b) reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi cu organizaţii similare din alte state, precum şi cu organisme internaţionale în domeniile sale de activitate;
  c) organizează evenimente/întâlniri cu reprezentanţi ai instituţiilor publice, private, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, naţionale şi internaţionale, din domeniile sale de activitate;
  d) iniţiază şi negociază, din împuternicirea Guvernului, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente şi ia măsuri de aplicare a acestora, în domeniile sale de activitate;
  IV. funcţia de autoritate de stat:
  a) asigură urmărirea aplicării şi controlul respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate, precum şi al funcţionării instituţiilor şi organismelor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa;
  b) emite avize şi aprobări de specialitate pentru obiectivele de investiţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fonduri comunitare europene, din fonduri speciale şi din credite garantate de stat, precum şi pentru lucrările de interes naţional care sunt finanţate din alte surse;
  c) exercită controlul de prim nivel pentru programele pentru care ministerul este autoritate naţională sau autoritate de management, conform regulilor stabilite în cadrul programelor de cooperare teritorială europeană;
  c^1) autorizează cheltuieli şi efectuează plăţi către beneficiarii Programului operaţional regional, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  -----------
  Lit. c^1) de la pct. IV al art. 5 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 556 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 1 iunie 2012.
  d) evaluează şi propune spre avizare Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe studiile de fezabilitate aferente investiţiilor publice de interes naţional din competenţa de aprobare a Guvernului;
  e) organizează şi asigură funcţionarea sistemului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii: verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia, experţi tehnici, precum şi auditori energetici pentru clădiri;
  f) constituie autoritate competentă în domeniul produselor pentru construcţii;
  g) asigură preşedinţia şi secretariatul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe;
  h) asigură organizarea şi funcţionarea Comisiei tehnice pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor;
  i) asigură organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Dezvoltare Teritorială;
  j) asigură organizarea şi funcţionarea comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrările de interes naţional, potrivit legii;
  k) asigură organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnic permanent pentru construcţii;
  l) îndeplineşte rolul de autoritate de recunoaştere şi desemnare pe plan naţional, respectiv de notificare la Comisia Europeană a organismelor de certificare a conformităţii produselor pentru construcţii;
  m) asigură organizarea şi funcţionarea Comisiei de recunoaştere şi desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii şi a organismelor autorizate să elibereze agrementele tehnice europene;
  n) stabileşte, împreună cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au atribuţii în domeniu, măsuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorică, arhitecturală sau peisagistică, măsuri pentru valorificarea turistică, precum şi măsuri pentru integrarea acestora în acţiunile de modernizare a localităţilor şi a zonelor aferente;
  o) îndeplineşte rolul de autoritate naţională responsabilă cu elaborarea, coordonarea şi implementarea politicii în domeniul polilor de creştere şi al polilor de dezvoltare urbană;
  p) exercită drepturile şi obligaţiile statului ca acţionar la unităţile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa, precum şi la societăţile comerciale de turism, până la finalizarea procesului de privatizare a acestora;
  q) participă la stabilirea măsurilor organizatorice de acţionare, pe plan central şi local, în cazuri de seisme sau alunecări de teren, în cadrul Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
  r) realizează politica de promovare a turismului, pe baza Programului multianual de marketing şi promovare turistică, în cadrul căruia se pot organiza deplasări pentru reprezentanţii mass-mediei;
  -----------
  Lit. r) de la pct. IV al art. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 556 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 1 iunie 2012.
  s) îndeplineşte rolul de autoritate de notificare în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2008;
  t) îndeplineşte rolul de autoritate naţională responsabilă cu elaborarea, coordonarea şi implementarea programului pentru definirea şi promovarea brandului turistic naţional, în scopul creării unei imagini pozitive a României.
  -------------
  Litera t) de la pct. IV al art. 5 a fost introdusă de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 904 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2010.
  V. funcţia de administrare:
  a) închiriază, în condiţiile legii, bunurile imobile proprietate a statului, pe care le are în administrare. Sumele obţinute din chirii constituie venituri la bugetul de stat;
  b) poate închiria sau primi în administrare, în condiţiile legii, în vederea desfăşurării activităţii proprii, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată;
  VI. funcţia de implementare a programelor finanţate din fonduri comunitare, naţionale, precum şi din alte surse legal constituite:
  a) iniţiază, finanţează şi gestionează, în condiţiile legii, programe şi proiecte de dezvoltare de interes local şi naţional în domeniile: construcţii de locuinţe, reabilitarea termică a clădirilor, reducerea vulnerabilităţii seismice a construcţiilor, infrastructura tehnico-edilitară a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi/sau a serviciului de alimentare cu energie termică a localităţilor, infrastructura rutieră de interes local şi judeţean de la nivelul satelor, comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, precum şi infrastructura rutieră ce asigură legăturile dintre acestea, infrastructura social-culturală şi sportivă, infrastructura turistică şi de acces în staţiunile turistice, infrastructura de afaceri, urbanism, sistem informaţional imobiliar-edilitar şi bănci de date urbane, precum şi alte domenii stabilite prin lege sau prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale;
  -----------
  Lit. a) de la pct. VI al art. 5 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 556 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 1 iunie 2012.
  a^1) implementează şi gestionează proiectele prioritare ale Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010
  , derulate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;
  -------------
  Litera a^1) de la pct. VI al art. 5 a fost introdusă de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 75 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 3 februarie 2011.
  b) elaborează priorităţile, criteriile de eligibilitate şi procedurile necesare finanţării, implementării şi monitorizării programelor şi proiectelor din domeniile sale de activitate;
  c) asigură, în condiţiile legii, managementul fondurilor publice comunitare şi naţionale, aflate în responsabilitatea sa, alocate domeniilor sale de activitate;
  d) elaborează şi implementează proiecte integrate de dezvoltare locală/regională în scopul creşterii potenţialului turistic al zonei;
  -----------
  Lit. d) de la pct. VI al art. 5 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 556 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 1 iunie 2012.
  e) finanţează, în condiţiile legii, programe-pilot, cu derulare prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., pentru testarea experimentală în situ de materiale şi tehnologii noi pentru construcţii;
  f) programează, coordonează, monitorizează şi controlează utilizarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană şi de statele membre pentru programele din domeniile sale de activitate;
  g) asigură managementul financiar şi tehnic al programelor şi proiectelor de dezvoltare regională, cooperare transfrontalieră şi transnaţională, reabilitare urbană, inclusiv transport urban, planificare spaţială europeană, finanţate din fonduri PHARE, în sistem descentralizat extins, al celor finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională, denumit în continuare FEDR, prin Programul operaţional regional, denumit în continuare POR, al programelor şi proiectelor finanţate în cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană, denumit în continuare CTE, din FEDR, Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat - componenta cooperare transfrontalieră, denumit în continuare ENPI-CBC, şi Instrumentului de Asistenţă pentru Preaderare - componenta cooperare transfrontalieră, denumit în continuare IPA-CBC, precum şi al altor instrumente de finanţare europene specifice domeniilor sale de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
  h) contribuie la coordonarea activităţii birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră în scopul implementării programelor de dezvoltare regională şi de cooperare transfrontalieră;
  i) avizează statutul şi regulamentul de organizare şi funcţionare al agenţiilor de dezvoltare regională, birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră, al secretariatelor tehnice comune/Info point/punctelor de contact şi al altor organisme de interes public care desfăşoară activităţi în domeniile sale de activitate;
  j) coordonează şi/sau participă la procesul de pregătire a cadrului organizatoric şi procedural necesar gestionării fondurilor alocate prin POR şi a programelor finanţate în cadrul FEDR - CTE, ENPI - CBC şi IPA - CBC;
  k) coordonează şi participă la procesul de elaborare a documentelor de planificare privind dezvoltarea regională, elaborarea POR, precum şi a programelor finanţate în cadrul FEDR - CTE, ENPI - CBC şi IPA - CBC;
  l) coordonează şi/sau participă la elaborarea Raportului anual de implementare solicitat de Comisia Europeană, potrivit regulamentelor Uniunii Europene;
  m) asigură întocmirea raportărilor către Uniunea Europeană asupra stadiului implementării programelor comunitare pe care le gestionează;
  n) coordonează elaborarea şi implementarea Planului de comunicare şi a Planului multianual de evaluare pentru POR, a programelor finanţate în cadrul FEDR - CTE, ENPI - CBC şi IPA - CBC;
  o) asigură, după caz, preşedinţia, secretariatul sau participarea în comitetele şi în comisiile aferente programelor din domeniile sale de activitate;
  p) îndeplineşte rolul de autoritate de notificare pentru grupările europene de cooperare teritorială;
  q) gestionează legătura cu instituţiile naţionale şi internaţionale şi cu unităţile de management de program din ţările vecine implicate în programele de cooperare, în procesul elaborării documentelor de programare, precum şi pe parcursul implementării programelor;
  r) coordonează, organizează şi îndrumă activitatea de programare, gestionare, monitorizare şi control al asistenţei din partea Uniunii Europene prin Programul PHARE naţional componenta coeziune economică şi socială şi pentru programele PHARE de cooperare transfrontalieră;
  s) organizează şi finanţează activitatea pentru constituirea fondului propriu de colecţii şi baze de date, inclusiv baze de date în profil teritorial, regional şi local, precum şi pentru constituirea fondurilor de documentare specializate pentru domeniile sale de activitate, în vederea integrării acesteia în Infrastructura naţională de date spaţiale pentru asigurarea interoperabilităţii şi compatibilităţii informaţiilor la nivel naţional, regional, local şi în perspectiva europeană, precum şi pentru asigurarea unei administrări de tip e-guvernare;
  t) organizează, coordonează şi implementează sistemul informaţional specific domeniilor sale de activitate şi emite reglementări specifice în vederea corelării programelor sectoriale informaţionale, cu excepţia sistemului informaţional naţional dedicat implementării fondurilor comunitare nerambursabile;
  u) asigură secretariatul Comisiei privind determinarea oportunităţii proiectelor de dezvoltare a infrastructurii rurale, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare;
  VII. funcţia de promovare a destinaţiilor turistice naţionale:
  a) organizează congrese, colocvii, simpozioane şi alte acţiuni similare, în ţară şi în străinătate, în domeniul turismului;
  b) organizează şi realizează activitatea de promovare turistică a României atât pe piaţa internă, cât şi pe pieţele internaţionale, prin activităţi specifice reprezentanţelor de promovare turistică;
  c) participă la manifestări expoziţionale de turism în ţară şi în străinătate, organizează vizite educaţionale şi de informare şi evenimente şi misiuni cu rol în creşterea circulaţiei turistice în România sau cu impact în creşterea notorietăţii României ca destinaţie turistică, în ţară şi în străinătate, sau participă în calitate de coorganizator împreună cu asociaţiile profesionale, patronale şi organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, cu alte entităţi ce desfăşoară activitate în domeniul turismului în cadrul cărora se pot organiza deplasări pentru reprezentanţii mass-mediei;
  -------------
  Litera c) de la pct. VII al art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 904 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2010.
  d) organizează activităţi de promovare prin producţie sau coproducţie de emisiuni TV şi radio;
  VIII. funcţia de monitorizare şi control:
  a) asigură monitorizarea derulării investiţiilor pentru proiectele din domeniile sale de activitate pe care ministerul le finanţează;
  b) efectuează controlul activităţilor şi serviciilor din turism şi din industria de agrement, conform legislaţiei în vigoare;
  c) avizează şi urmăreşte realizarea programelor şi proiectelor de infrastructură, construcţii şi lucrări tehnico-edilitare din domeniile sale de activitate;
  d) exercită activităţi de audit intern şi control, atât la nivelul aparatului propriu, cât şi la nivelul celorlalte entităţi implicate în gestionarea şi utilizarea fondurilor comunitare, alocate pentru programele şi proiectele de dezvoltare regională, cooperare transfrontalieră şi transnaţională, finanţate din fonduri PHARE, precum şi pentru POR şi programele finanţate în cadrul FEDR CTE, ENPI-CBC şi IPA-CBC;
  e) colaborează cu structurile implicate în activitatea de combatere a infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunităţii Europene şi asigură comunicarea cu acestea;
  f) asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat şi a resurselor din credite interne şi externe, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
  -----------
  Lit. f) de la pct. VIII al art. 5 a fost modificată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 556 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 1 iunie 2012.
  g) asigură îndrumarea metodologică şi procedurală a activităţii structurilor cu atribuţii vizând implementarea programelor din domeniile sale de activitate;
  IX. funcţia de coordonare:
  a) coordonează programele de asistenţă acordată de Organizaţia Mondială a Turismului şi de alte organisme internaţionale;
  b) coordonează, împreună cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, procesul de instruire din instituţii de învăţământ din domeniul turismului;
  c) coordonează, împreună cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, programe naţionale şi judeţene de reconversie profesională în meseriile specifice activităţii turistice.


  Articolul 6

  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului exercită următoarele atribuţii cu caracter general:
  a) fundamentează şi elaborează programul de reforme economico-sociale al Guvernului în domeniile sale de activitate;
  b) elaborează şi propune spre adoptare Guvernului proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate şi avizează proiectele de acte normative ale altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, care au impact asupra domeniilor sale de activitate;
  c) reprezintă Guvernul în relaţia cu Uniunea Europeană şi cu alte organizaţii internaţionale, în relaţiile bilaterale sau multilaterale cu alte ţări, pentru elaborarea de politici şi programe privind domeniile sale de activitate;
  d) fundamentează şi propune în proiectul de buget resursele financiare necesare funcţionării, precum şi realizării politicilor şi programelor în domeniu, potrivit legii;
  e) colaborează cu asociaţiile profesionale şi patronale din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi perfecţionării cadrului legislativ existent;
  f) primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;
  g) solicită informaţii de la celelalte organe ale administraţiei publice centrale, de la autorităţile administraţiei publice locale, de la alte instituţii şi autorităţi publice, precum şi de la societăţile comerciale la care statul este acţionar sau asociat, acestea având obligaţia de a furniza datele solicitate;
  h) asigură protecţia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene şi Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în domeniile sale de competenţă, prin activităţi specifice, în condiţiile legii;
  i) organizează, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte persoane juridice, după caz, promovarea acţiunilor derulate în domeniile sale de activitate;
  j) participă la sprijinirea dezvoltării capacităţii administrative a structurilor implicate în programele din domeniile sale de activitate, precum şi la consolidarea şi extinderea parteneriatelor;
  k) participă, cu experţi desemnaţi, la întâlnirile grupurilor de lucru în legătură cu domeniile sale de activitate;
  l) participă la schimbul de informaţii şi experienţă în relaţiile cu instituţiile şi organismele naţionale şi internaţionale privitoare la domeniile sale de activitate;
  m) asigură finanţarea activităţii de reglementare din domeniile sale de activitate;
  n) finanţează, în condiţiile legii, elaborarea/adoptarea versiunilor în limba română a standardelor şi, după caz, a anexelor naţionale din domeniile sale de activitate;
  o) gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, din credite interne, credite externe, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite pentru domeniile sale de activitate;
  p) susţine şi mediază constituirea de parteneriate la nivel central şi local în domeniile sale de activitate;
  q) iniţiază, împreună cu instituţiile de profil, programe menite să sprijine pregătirea profesională a funcţionarilor publici şi a personalului angajat, în domeniile sale de activitate;
  r) realizează cercetări de opinie publică, cantitative şi calitative, prin intermediul unor instituţii specializate, în vederea fundamentării documentelor strategice, a campaniilor de comunicare şi a informării opiniei publice în domeniile sale de activitate;
  s) contractează, în condiţiile legii, servicii specializate în vederea obţinerii documentelor, studiilor, colectării datelor şi informaţiilor necesare realizării atribuţiilor sale, precum şi servicii de consultanţă, inclusiv servicii de evaluare, prognoză şi statistică;
  t) editează, direct sau prin unităţile subordonate/din coordonarea ori de sub autoritatea sa, publicaţii de specialitate şi de informare specifice domeniilor sale de activitate;
  u) organizează şi sprijină, în condiţiile legii, activităţi şi manifestări pentru promovarea şi susţinerea proiectelor din domeniile sale de activitate atât în ţară, cât şi în străinătate, prin expoziţii, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese, colocvii şi alte asemenea activităţi;
  v) monitorizează şi evaluează politicile publice cu impact asupra domeniilor sale de activitate;
  w) asigură organizarea şi funcţionarea Comitetului ministerial şi a Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă;
  x) facilitează realizarea de schimburi de bune practici între structurile implicate în derularea programelor din domeniile sale de activitate;
  y) asigură derularea dialogului social şi a relaţiei cu partenerii sociali pentru problematica ce revine în responsabilitatea sa;
  -------------
  Litera z) a art. 6 a fost abrogată de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 904 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2010.
  aa) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului acordă aviz tehnic de specialitate pentru programele de formare profesională aferente profesiilor/ocupaţiilor din sectorul turism, hoteluri, restaurante, pentru care există cerinţe speciale la organizarea pregătirii profesionale, în vederea autorizării pentru aceste programe a furnizorilor de formare profesională de către comisiile de autorizare din coordonarea Consiliului Naţional al Calificărilor şi Formării Profesionale a Adulţilor, conform legislaţiei în vigoare.
  -------------
  Litera aa) a art. 6 a fost modificată de pct. 4 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 904 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2010.


  Articolul 7

  (1) Atribuţiile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului sunt exercitate direct sau prin organisme tehnice specializate, autorităţi sau instituţii publice aflate în subordinea, coordonarea ori sub autoritatea ministerului, prin alte autorităţi sau societăţi comerciale autorizate.
  (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului poate solicita şi obţine, fără plata tarifelor, informaţii privind datele înregistrate în Registrul comerţului computerizat.
  (3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniile sale de activitate, stabilite prin acte normative.


  Articolul 8

  În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţi ale administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi, precum şi cu orice alte persoane juridice şi persoane fizice.


  Articolul 9

  În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului este autorizat:
  a) să desfăşoare activităţi de informare, publicitate şi promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;
  b) să contracteze, în condiţiile legii, servicii de specialitate de traduceri, documentare şi arhivare documente;
  c) să încheie protocoale de colaborare şi schimb de informaţii cu alte instituţii publice, private, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, potrivit competenţelor sale;
  d) să dea dispoziţii obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse ca urmare a exercitării atribuţiilor sale potrivit legii;
  e) să solicite, în condiţiile legii, informaţiile şi datele necesare realizării atribuţiilor sale;
  f) să efectueze acte de control conform reglementărilor în vigoare şi regulamentelor naţionale şi comunitare în domeniile sale de activitate, încheind în acest sens procese-verbale de control cu valoare de titluri de creanţă, ce constituie titluri executorii în condiţiile legii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, precum şi procese-verbale de constatare a contravenţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. În exercitarea atribuţiilor de control, reprezentanţii mandataţi solicită documentele şi informaţiile necesare în vederea efectuării transportului pe cont propriu, în condiţiile legii;
  -----------
  Lit. f) a art. 9 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 556 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 1 iunie 2012.
  g) să aplice sancţiuni prevăzute de lege în competenţa sa, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
  h) să elibereze operatorilor economici atât documentele necesare funcţionării, aşa cum sunt ele prevăzute în legislaţia în domeniul turismului, cât şi certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor;
  i) să asigure gestionarea procesului de privatizare şi postprivatizare a societăţilor comerciale de turism la care statul este acţionar.


  Secţiunea a 2-a Organizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului


  Articolul 10

  (1) Structura organizatorică a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului este prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului este de 747, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.
  -----------
  Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 556 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 1 iunie 2012.
  (3) Din numărul maxim de posturi, 12 posturi se utilizează pentru reprezentanţele de promovare turistică din străinătate.
  -------------
  Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 100 din 28 februarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2012.
  (4) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului.
  (5) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului preia personalul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi personalul Ministerului Turismului, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale.
  (6) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat.


  Articolul 11

  (1) În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi în cadrul numărului maxim de posturi aprobat funcţionează reprezentanţe de promovare turistică cu sediul în străinătate şi reprezentanţe şi unităţi teritoriale cu sediul în ţară, structuri fără personalitate juridică, a căror înfiinţare şi ale căror atribuţii se stabilesc prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului.
  (2) Unităţile prevăzute în anexa nr. 2 funcţionează sub autoritatea sau în coordonarea ministerului.
  -----------
  Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 556 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 1 iunie 2012.
  (3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului desemnează dintre specialiştii săi consilieri şi/sau experţi care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. Numărul maxim de posturi pentru personalul detaşat în cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană este de 7, acesta putând fi modificat prin hotărâre a Guvernului.
  (4) Personalului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului trimis în cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană îi sunt aplicabile dispoziţiile legale în vigoare privind drepturile personalului trimis în misiune permanentă în străinătate.
  (5) Conducătorii unităţilor prevăzute în anexa nr. 2 sunt numiţi şi mandataţi să conducă unităţile şi sunt eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  -------------
  Alin. (5) al art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 100 din 28 februarie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2012.


  Articolul 12

  (1) În structura Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în cadrul numărului de posturi aprobat, îşi desfăşoară activitatea Agenţia de implementare pentru programele PHARE, Autoritatea de management şi Organismul intermediar pentru Programul operaţional regional şi următoarele autorităţi de management/autorităţi comune de management, autorităţi naţionale şi puncte de contact/puncte naţionale de contact/persoane naţionale de contact pentru programele finanţate din FEDR-CTE, ENPI-CBC, IPA-CBC, precum şi din fonduri naţionale:
  a) Autoritatea de management pentru Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia;
  b) Autoritatea comună de management pentru Programul operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova;
  c) Autoritatea comună de management pentru Programul operaţional comun "Marea Neagră 2007-2013";
  d) Autoritatea naţională pentru programul ENPI-CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013;
  e) Autoritatea de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013;
  f) Autoritatea naţională pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România;
  g) Autoritatea naţională şi Punctul naţional de contact pentru Programul operaţional "Sud-Estul Europei";
  h) Autoritatea naţională şi Punctul naţional de contact pentru Programul de cooperare interregională Interreg IV C;
  i) Autoritatea naţională pentru Programul pentru Reţeaua de dezvoltare urbană URBACT II;
  j) Autoritatea naţională pentru Programul ESPON 2013 Reţeaua europeană de observare a dezvoltării şi coeziunii teritoriale;
  k) Autoritatea naţională şi persoana naţională de contact pentru Programul operaţional INTERACT 2007-2013;
  l) Autoritatea naţională şi Punctul central naţional pentru Programul Reţeaua europeană de cunoştinţe în urbanism;
  m) Punctul naţional de contact pentru Programul operaţional de cooperare teritorială europeană EUROPA CENTRALĂ 2007-2013.
  -----------
  Lit. m) a alin. (1) al art. 12 a fost introdusă de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 556 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 1 iunie 2012.
  (2) Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional îndeplineşte funcţiile şi atribuţiile prevăzute de regulamentele comunitare, precum şi atribuţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale.
  (3) Organismul intermediar pentru Programul operaţional regional îndeplineşte funcţiile şi atribuţiile prevăzute de regulamentele comunitare, precum şi atribuţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 457/2008.
  (4) Agenţia de implementare pentru programele PHARE, autorităţile de management, autorităţile comune de management, autorităţile naţionale şi punctele de contact/punctele naţionale de contact/persoana naţională de contact prevăzute la alin. (1) îndeplinesc atribuţiile prevăzute de actele normative aplicabile, detaliate în cadrul programelor.
  (5) Agenţia de implementare pentru programele PHARE, autorităţile de management, autorităţile comune de management şi autorităţile naţionale pot delega atribuţii privind gestionarea curentă a programelor. În acest scop, autorităţile de management, autorităţile comune de management şi autorităţile naţionale pot înfiinţa/desemna, cu acordul ministrului dezvoltării regionale şi turismului, structura care, din punct de vedere organizaţional, corespunde necesităţilor îndeplinirii acestui obiectiv.
  (6) În condiţiile legii, în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi/sau al unităţilor aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea ministerului se organizează şi funcţionează unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, şi unităţi de coordonare a proiectului, denumite în continuare UCP, pentru implementarea/administrarea/supervizarea proiectelor finanţate din credite externe rambursabile sau nerambursabile, conduse de un director de proiect numit prin ordin al ministrului, precum şi Secretariatul tehnic comun pentru Programul operaţional "Marea Neagră 2007-2013".
  (7) Structura organizatorică, numărul de personal, regulamentul de organizare şi funcţionare pentru fiecare UMP/UCP şi, după caz, numărul de unităţi sunt prevăzute în documentele de programare şi actele normative aferente proiectului şi sunt preluate ca atare în ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului privind înfiinţarea UMP/UCP.
  (8) Ministrul dezvoltării regionale şi turismului numeşte personalul UMP/UCP şi stabileşte competenţele directorului acestuia.
  (9) Structura organizatorică, numărul de personal, regulamentul de organizare şi funcţionare al Secretariatului tehnic comun pentru Programul operaţional "Marea Neagră 2007-2013" se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului. Selecţia personalului angajat se face pe baza criteriilor aprobate de Comitetul comun de monitorizare al Programului operaţional "Marea Neagră 2007-2013".
  -------------
  Alin. (10) al art. 12 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 583 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2011.
  -------------
  Alin. (11) al art. 12 a fost abrogat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 249 din 17 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 24 martie 2011.
  -------------
  Alin. (12) al art. 12 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 583 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2011.


  Secţiunea a 3-a Conducerea şi administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului


  Articolul 13

  (1) Conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului se asigură de către ministrul dezvoltării regionale şi turismului.
  (2) Ministrul dezvoltării regionale şi turismului reprezintă ministerul în justiţie, în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii interne şi internaţionale, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine.
  (3) Ministrul dezvoltării regionale şi turismului este ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Ministrul dezvoltării regionale şi turismului este preşedintele Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională.
  (5) Pe lângă ministrul dezvoltării regionale şi turismului funcţionează Colegiul ministerului şi Consiliul consultativ. Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului şi Consiliului consultativ se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului.
  (6) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite ordine şi instrucţiuni.
  (7) Prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului pot fi delegate atribuţii şi persoanelor cu funcţii de conducere.
  (8) În cazul în care ministrul dezvoltării regionale şi turismului nu îşi poate exercita atribuţiile, prin ordin al ministrului va fi nominalizat un înlocuitor, în condiţiile legii.


  Articolul 14

  (1) Ministrul dezvoltării regionale şi turismului este ajutat în activitatea sa de 3 secretari de stat, numiţi prin decizii ale primului-ministru, precum şi de secretarul general şi de 2 secretari generali adjuncţi, numiţi în condiţiile legii.
  -----------
  Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 556 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 1 iunie 2012.
  (2) Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului.
  -------------
  Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 6 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 904 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2010.
  (3) Secretarul general şi, respectiv, secretarii generali adjuncţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului au atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Aceştia pot îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului ori încredinţate de ministrul dezvoltării regionale şi turismului.
  (4) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.
  (5) Atribuţiile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi ale altor compartimente din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului.


  Articolul 15

  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului poate închiria unor operatori economici sau poate da în administrare altor instituţii de utilitate publică spaţii situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului în care îşi desfăşoară activitatea şi pe care le administrează, în condiţiile legii, în următoarele scopuri:
  a) organizarea bufetelor de incintă;
  b) instalarea de automate pentru băuturi calde şi reci;
  c) mijloace de publicitate;
  d) pentru alte activităţi care au legătură cu activitatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului sau sunt necesare în derularea activităţii acestuia.


  Articolul 16

  (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului cuprinde în bugetul său fondurile necesare pentru dezvoltarea fondului documentar, finanţarea cheltuielilor de capital şi achiziţionarea obiectelor de inventar necesare funcţionării bibliotecii specializate de drept public din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC".
  (2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului poate cuprinde în bugetul său cheltuieli pentru finanţarea unor programe de cercetare derulate prin Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă «URBAN-INCERC», precum şi prin Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT.
  -----------
  Alin. (2) al art. 16 a fost introdus de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 556 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 1 iunie 2012.


  Articolul 17

  Guvernul, prin reprezentantul său pe plan local, asigură în mod gratuit sau prin închiriere spaţiile corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii unităţilor teritoriale, respectiv a birourilor teritoriale ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.


  Articolul 18

  (1) Stabilirea numărului maxim de autoturisme şi a consumului lunar de carburanţi se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
  (2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului are în dotare, pentru activităţi specifice desfăşurate pe întreg teritoriul naţional, 62 de autoturisme cu un consum lunar de carburant de aproximativ 450 de litri pentru fiecare autoturism, acestea fiind preluate de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi, respectiv, de la Ministerul Turismului.
  (3) Pentru activităţile specifice desfăşurate de reprezentanţele de promovare şi informare turistică din străinătate, precum şi pentru reprezentanţele de autorizare turistică din ţară, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului are în dotare câte două autoturisme pentru fiecare reprezentanţă, cu un consum lunar de carburant de 150 de litri pentru fiecare autoturism.
  (4) Pentru transportul demnitarilor şi parcul comun, numărul de autoturisme se stabileşte potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 19

  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului are încadraţi funcţionari publici cu funcţii generale, funcţionari publici cu funcţii specifice şi personal angajat cu contract individual de muncă, salarizaţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Articolul 20

  (1) Pentru realizarea obiectivelor şi atribuţiilor sale generale şi specifice, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului poate colabora cu specialişti în diverse domenii de activitate, prin încheierea de convenţii civile sau contracte individuale de muncă cu timp parţial, după caz, în condiţiile legii.
  (2) În situaţiile în care persoanele prevăzute la alin. (1) se deplasează în ţară, în interesul instituţiei, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului poate suporta cheltuielile de transport, cazare şi diurnă, în condiţiile stabilite de lege pentru personalul propriu, în măsura în care prin convenţiile civile sau prin contractele individuale de muncă cu timp parţial încheiate s-a prevăzut acest lucru.


  Articolul 21

  Patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului se constituie prin preluarea patrimoniului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi al Ministerului Turismului, pe baza protocolului de predare-preluare ce se va încheia în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009.


  Capitolul II Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 22

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 23

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 6 ianuarie 2009, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 27 ianuarie 2009, cu modificările ulterioare.
  --------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Art. 1 şi art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 434 din 28 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 10 mai 2010 prevăd:
  "Art. 1
  Se restructurează şi se desfiinţează, în condiţiile legii, un număr de 13 de posturi de consilieri pentru afaceri europene din numărul total repartizat Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.
  Art. 2
  Se restructurează şi se desfiinţează, în condiţiile legii, un număr de 145 de posturi din numărul maxim de posturi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului."
  Conform art. I din HOTĂRÂREA nr. 904 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2010, se restructurează şi se desfiinţează, în condiţiile legii, un număr de două posturi de secretar de stat şi unul de subsecretar de stat din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi posturile aferente cabinetelor acestor demnitari.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul dezvoltării regionale
  şi turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul muncii,
  familiei şi protecţiei sociale,
  Mihai Constantin Şeitan
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 29 decembrie 2009.
  Nr. 1.631.


  Anexa 1

  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
  *Font 7*
                                                                   ┌────────────────────────────────┐
                                                                   │Numărul maxim de posturi - 747, │
                                                                   │exclusiv demnitarii şi posturile│
                                                                   │aferente cabinetul ministrului │
                                                                   └────────────────────────────────┘
                                                       ┌──────────┐
                                                       │ │ ┌────────────────┐
                                                       │ MINISTRU ├────┤Cabinet ministru│
                                                       │ │ └────────────────┘
                                                       └────┬─────┘
                                                            │
      ┌────────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐
      │Corpul de Control al Ministrului***)├────────────────┼───────────┤ Consiliul Consultativ │
      └────────────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘
      ┌────────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐
      │ Audit Intern***) ├────────────────┼───────────┤ Unitatea de Politici Publice**)│
      └────────────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘
      ┌────────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐
      │ Direcţia de Comunicare ├────────────────┼───────────┤ Colegiul Ministerului │
      └────────────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘
      ┌────────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐
      │Gestiunea şi Protecţia Informaţiilor│ │ │Unităţi de Management/Unităţi de│
      │ Clasificate**) ├────────────────┼───────────┤ Coordonare a Proiectelor*) │
      └────────────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘
      ┌────────────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐
      │Centrul Operativ pentru Situaţii ├────────────────┼───────────┤ Consilier Diplomatic │
      │ de Urgenţă**) │ │ └────────────────────────────────┘
      └────────────────────────────────────┘ │ ┌────────────────────────────────┐
                                                            ├───────────┤Relaţii Externe şi Protocol***) │
                                                            │ └────────────────────────────────┘
                  ┌─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┐
   ┌──────────────┴───────────────┐ ┌──────────────┴───────────────┐ ┌──────────────┴───────────────┐
   │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT ├────────────┐ │ SECRETAR DE STAT │
   ├──────────────────────────────┤ ├──────────────────────────────┤ ┌──────────┴────────────┐ ├──────────────────────────────┤
   │CABINETUL SECRETARULUI DE STAT│ │CABINETUL SECRETARULUI DE STAT│ │Relaţia cu Parlamentul,│ │CABINETUL SECRETARULUI DE STAT│
   └──────────────┬───────────────┘ └──────────────┬───────────────┘ │ Dialog Social şi │ └──────────────┬───────────────┘
                  │ │ │ Transparenţă***) │ │
                  │ │ └───────────────────────┘ │
                  └─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┘
                                                            │ ┌-------------------------------------------┐
                                                  ┌─────────┴───────┐ | Legenda: |
                                                  │ ├──────────┐ | *) Se organizează, conform legislaţiei |
                                                  │SECRETAR GENERAL │ ┌────────┴─────┐ | în vigoare, prin ordin al ministrului|
                                                  │ │ │ Secretariat │ | **) Se organizează la nivel de |
                                                  └─────────┬───────┘ │ General***) │ | compartiment |
                                                            │ └──────────────┘ | ***) Se organizează la nivel de serviciu/ |
                                                            │ | birou |
                                                            │ └-------------------------------------------┘
                                                            │
                   ┌──────────────────┐ │ ┌──────────────────┐
                   │ SECRETAR GENERAL │ │ │ SECRETAR GENERAL │
                   │ ADJUNCT │ │ │ ADJUNCT │
                   └────────┬─────────┘ │ └────────┬─────────┘
                            └───────────────────────────────┼───────────────────────────────────┘
                                                            └───────────────┐
        ┌──────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────┬─────┬─────┼─────┬──────────┬─────┬────┬──────────┬──────┬────┐
   ┌────┴──────┐ ┌─────┴─────┐ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐ │ ┌───┴────┐│ ┌───┴────┐ ┌───┴────┐│┌───┴─────┐┌───┴─────┐│┌───┴────┐
   │ Direcţia │ │ Direcţia │ │Direcţia│ │Direcţia│ │Direcţia│ │ │Direcţia││ │Direcţia│ │Direcţia│││Direcţia ││Direcţia │││Direcţia│
   │ Generală │ │ Generală │ │Generală│ │Generală│ │Generală│ │ │Generală││ │Generală│ │Generală│││Generală ││Generală │││Generală│
   │Cooperare │ │ Autori- │ │Autori- │ │Consta- │ │Control │ │ │Lucrări ││ │Dezvol- │ │Juridică│││Economică││Achiziţii│││ Turism │
   │Teritorială│ │tatea de │ │zare şi │ │tare şi │ │de Prim │ │ │Publice ││ │tare │ │ │││ ││Publice │││ │
   │ Europeană │ │Management-│ │ Plăţi │ │Stabi- │ │ Nivel │ │ │ ││ │Terito- │ │ │││ ││şi │││ │
   │ │ │Programul │ │Programe│ │lire │ │ │ │ │ ││ │rială │ │ │││ ││Adminis- │││ │
   │ │ │Operaţio- │ │ │ │Nereguli│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │││ ││trativ │││ │
   │ │ │nal │ │ │ │Fonduri │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │││ ││ │││ │
   │ │ │Regional │ │ │ │Europene│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │││ ││ │││ │
   └────┬──────┘ └────┬──────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘ │ └───┬────┘│ └────────┘ └────────┘│└─────────┘└─────────┘│└──┬─────┘
        │ └─────────────┐ │ │ │ │┌─────────────────────┘ │
     ┌──┴───┐ ┌──────┬──────┬─┴────┬──────┐ ┌──────┘┌────┘ ┌──┘ ┌──────────┘│ ┌───────┬──────┬─────┬┴───────┐
   ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌──┴──┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌─┴──┐ ┌──┴───┐┌──┴──┐ ┌───┴┐ ┌────┤ ┌─┴──┐ ┌──┴──┐┌──┴──┐┌─┴──┐ ┌──┴──┐
   │Di- │ │Di- │ │Di- │ │Di- │ │Eva │ │Ve- │ │Di- │ │Con-│ │Di- ││Di- │ │Di- │ │Di- │ │Di- │ │Di- ││Di- ││Ser-│ │Pri- │
   │rec-│ │rec-│ │rec- │ │rec-│ │lu- │ │ri- │ │rec-│ │trol│ │rec- ││rec- │ │rec-│ │rec-│ │rec-│ │rec- ││rec- ││vi- │ │va- │
   │ţia │ │ţia │ │ţia │ │ţia │ │are │ │fi- │ │ţia │ │Fi- │ │ţia ││ţia │ │ţia │ │ţia │ │ţia │ │ţia ││ţia ││ciul│ │ti- │
   │Im- │ │Coo-│ │Stra-│ │Ma- │ │Pro-│ │care│ │Mo- │ │nan-│ │de ││Teh- │ │Re- │ │Ges-│ │Dez-│ │Con- ││Ma- ││Au- │ │zare │
   │ple-│ │pe- │ │te- │ │na- │ │gram│ │Pro-│ │ni- │ │ciar│ │Infra-││nică │ │sur-│ │tio-│ │vol-│ │trol,││na- ││to- │ │şi │
   │men-│ │rare│ │gii │ │ge- │ │***)│ │gra-│ │to- │ │Pre-│ │struc-││în │ │se │ │nare│ │tare│ │Con- ││ge- ││ri- │ │Post-│
   │tare│ │Te- │ │şi │ │ment│ │ │ │me │ │ri- │ │ven-│ │tură ││Cons-│ │U- │ │Fon-│ │Tu- │ │şi- ││ment ││zare│ │pri- │
   │Pro-│ │ri- │ │Co- │ │Pro-│ │ │ │şi │ │zare│ │tiv │ │Rurală││truc-│ │ma- │ │duri│ │ris-│ │li- ││Brand││şi │ │va- │
   │gra-│ │to- │ │or- │ │gram│ │ │ │Ges-│ │Pro-│ │Pro-│ │şi ││ţii │ │ne │ │Co- │ │tică│ │ere ││ ││Re- │ │ti- │
   │me │ │ri- │ │do- │ │ │ │ │ │tio-│ │iec-│ │gra-│ │Pro- ││ │ │ │ │mu- │ │ │ │şi ││ ││gle-│ │zare │
   │ │ │ală │ │nare │ │ │ │ │ │nare│ │te │ │me │ │grame ││ │ │ │ │ni- │ │ │ │Mo- ││ ││men-│ │**) │
   │ │ │În- │ │Pro- │ │ │ │ │ │Ne- │ │ │ │***)│ │Naţio-││ │ │ │ │tare│ │ │ │ni- ││ ││tare│ │ │
   │ │ │ter-│ │gram │ │ │ │ │ │re- │ │ │ │ │ │nale ││ │ │ │ │pen-│ │ │ │to- ││ ││în │ │ │
   │ │ │na- │ │ │ │ │ │ │ │guli│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │tru │ │ │ │ri- ││ ││Tu- │ │ │
   │ │ │ţio-│ │ │ │ │ │ │ │***)│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Tu- │ │ │ │zare ││ ││rism│ │ │
   │ │ │nală│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │rism│ │ │ │în ││ ││ │ │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │Tu- ││ ││ │ │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │rism ││ ││ │ │ │
   └────┘ └────┘ └─────┘ └────┘ └────┘ └────┘ └────┘ └────┘ └──────┘└─────┘ └────┘ └────┘ └────┘ └─────┘└─────┘└────┘ └─────┘

  --------------
  Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 556 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 1 iunie 2012, conform pct. 14 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 2

  A. UNITĂŢILE
  care funcţionează în coordonarea
  Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
  ┌────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Nr. │ Denumirea unităţii │ Localitatea │
  │crt.│ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 1. │ Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare │ Bucureşti │
  │ │ în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială│ │
  │ │ Durabilă "URBAN-INCERC" │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 2. │ Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare │ Bucureşti │
  │ │ în Turism - INCDT │ │
  └────┴───────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

  B. UNITĂŢILE
  care funcţionează sub autoritatea
  Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
  ┌────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Nr. │ Denumirea unităţii │ Localitatea │
  │crt.│ │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 1. │ Agenţia Naţională pentru Locuinţe - A.N.L. │ Bucureşti │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 2. │ Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. │ Bucureşti │
  └────┴───────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

  --------------
  Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 556 din 30 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 1 iunie 2012, conform pct. 14 al art. I din acelaşi act normativ.
  --------