METODOLOGIA din 15 februarie 2016privind remunerația datorată artiștilor interpreți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora, precum și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental și lucrativ, și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiștilor, interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru audiovizual și ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie
EMITENT
 • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 25 februarie 2016 Notă
  Aprobată prin HOTĂRÂREA ARBITRALĂ nr. 1 din 15 februarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 25 februarie 2016.

  (la 25-11-2016, Titlul actului normativ a fost modificat de DECIZIA nr. 784/A din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 25 noiembrie 2016 ) Notă
  Articolul 2 din DECIZIA nr. 35 din 2 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 16 februarie 2023 prevede:
  Articolul 2
  De la data intrării în vigoare a prezentei decizii, remunerațiile prevăzute în tabelele publicate prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 6/2022 privind modificarea, pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național, a remunerațiilor cuvenite artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme prevăzute în Metodologia privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental și lucrativ, și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru audiovizual și ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 10/2016, astfel cum a fost modificată prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 120/2016, precum și cele stabilite prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 99/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 15 februarie 2022, nu se mai aplică.
  1. Prin utilizator, în sensul prezentei metodologii, se înțelege persoana fizică autorizată (PFA, ÎI etc.) sau persoana juridică care, în cadrul activității sale comerciale, deține ori folosește cu orice titlu (drept de proprietate, administrare, închiriere, subînchiriere, comodat, concesiune, leasing etc.) spații închise sau deschise, în care realizează acte de comunicare publică, în sensul în care această noțiune este definită de Legea nr. 8/1996, atunci când comunicarea publică are ca obiect fonograme sau prestații artistice din domeniul audiovizual.
  Utilizatorii care comunică public fonograme sau reproduceri ale acestora, precum și/sau prestații artistice din domeniul audiovizual au obligația ca înaintea oricărei utilizări să obțină autorizația-licență neexclusivă din partea organismelor de gestiune colectivă abilitate, în schimbul remunerațiilor prevăzute în tabelele din prezenta metodologie.

  Utilizatorul are obligația de a obține din partea organismelor de gestiune colectoare ale drepturilor artiștilor interpreți sau executanți - Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți, respectiv ale producătorilor de fonograme - Uniunea Producătorilor de Fonograme din România, conform reglementărilor legale în vigoare, autorizații-licențe neexclusive pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, anterior începerii activității de comunicare publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, în schimbul plății unei remunerații, indiferent de durata efectivă a comunicării publice. Notă
  Potrivit DECIZIEI nr. 784/A din 26 octombrie 2016, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 25 noiembrie 2016, este înlăturată menționarea numelui organismelor de gestiune colectivă (U.P.F.R. și C.R.E.D.I.D.A.M.) din cuprinsul metodologiei.

  Se consideră utilizare pentru proba tehnică de suporturi sau aparate utilizarea fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în prezența clientului care a solicitat o astfel de testare, prin intermediul unui aparat audio și/sau audiovideo oferit spre vânzare și supus testării. Nu reprezintă probă tehnică, ci utilizare în scop ambiental a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual menținerea în stare de funcționare a unuia sau mai multor aparate în incinta unității comerciale ori în afara acesteia. Pentru proba tehnică nu se datorează remunerație.
  Eliberarea autorizației-licență neexclusivă pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual se solicită de către utilizator cu cel puțin 3 zile calendaristice anterior începerii activității.
  Pentru eliberarea autorizațiilor-licență neexclusivă sau pentru determinarea cuantumului remunerațiilor datorate, organismele de gestiune colectivă colectoare, desemnate conform reglementărilor în vigoare, pentru drepturile artiștilor interpreți ori executanți și ale producătorilor de fonograme solicită utilizatorului, iar utilizatorul este obligat să pună la dispoziția acestora, în termen de 10 zile de la solicitare, copii conforme ale următoarelor documente:
  a) certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului (pentru persoanele juridice), respectiv documentul de autorizare a persoanei fizice autorizate (PFA, ÎI, orice formă de organizare a persoanelor fizice etc.);
  b) orice document justificativ din care să reiasă suprafața în care se difuzează fonograme/prestații artistice în domeniul audiovizual;
  c) certificatul de clasificare emis de Autoritatea Națională pentru Turism sau de către autoritatea competentă ori dovada depunerii dosarului de clasificare (în cazul structurilor de primire cu destinație de cazare turistică) și anexele la acesta;
  d) certificatele de clasificare a mijloacelor de transport de persoane deținute cu orice titlu, licențele de transport, eliberate pentru fiecare mijloc de transport deținut, contractele de atribuire în gestiune delegată a serviciilor de transport în regim de taxi sau de închiriere (în cazul transportatorilor autorizați).
  2.4. Autorizația-licență neexclusivă se eliberează pentru o perioadă de 3 luni/6 luni/12 luni calendaristice sau pentru o perioadă sezonieră specificată de utilizator, putând fi prelungită pe perioade succesive condiționat de plata remunerației datorate.
  Autorizația-licență neexclusivă se eliberează în baza declarației pe propria răspundere a utilizatorului (reprezentant legal sau împuternicit) ori a contractului încheiat între utilizator și organismul de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiștilor interpreți sau executanți, respectiv între utilizator și organismul de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme în vederea obținerii autorizației-licență neexclusivă.
  Autorizația-licență neexclusivă pentru utilizarea fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, în cadrul activităților enumerate la pct. I1 din tabelul de mai jos, cuprinzând valoarea remunerațiilor cuvenite din utilizarea muzicii în regim ambiental, se eliberează pentru fiecare eveniment/manifestație/spectacol/ turneu/campanie sau altă activitate asimilată acestora.
  2.5. Autorizația-licență neexclusivă este valabilă doar pentru spațiile sau activitățile declarate de utilizator ori pentru care s-a încheiat contract/convenție în vederea obținerii autorizației-licență neexclusivă, pe durata prevăzută de autorizația-licență neexclusivă, iar dovada prelungirii autorizației se face doar cu documentele de plată a remunerației echitabile datorate potrivit prezentei metodologii pentru toate perioadele ulterioare expirării termenului prevăzut în autorizație.2.6. Autorizația-licență neexclusivă este nominală și nu poate fi transmisă unui terț prin sublicențiere.2.7. Încetarea valabilității autorizației-licență neexclusivă, ca urmare a încetării activității, a suspendării temporare a activității desfășurate de utilizator sau a încetării comunicării publice a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, operează în condițiile în care, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de încetarea ori suspendarea temporară a activității sau a încetării comunicării publice, utilizatorul comunică organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiștilor interpreți sau executanți, respectiv ale producătorilor de fonograme care au eliberat autorizația-licență neexclusivă o declarație pe propria răspundere, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al utilizatorului, care atestă data încetării ori a suspendării temporare a activității desfășurate sau a încetării comunicării publice. Când încetarea activității, suspendarea temporară a activității sau încetarea comunicării publice a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual este consecința intervenției unui caz de forță majoră, utilizatorul are obligația să comunice declarația sus-menționată în termen de 48 de ore de la intervenirea cazului de forță majoră.
  În cazul în care utilizatorul nu înaintează declarația pe propria răspundere privind încetarea, suspendarea temporară a activității sau încetarea comunicării publice a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, acesta datorează în continuare remunerațiile stabilite prin prezenta metodologie, conform autorizației-licență neexclusivă, fără a putea invoca o eventuală încetare a comunicării publice.
  În cazul în care utilizatorul a achitat în avans remunerația pentru spații în care ulterior și-a încetat comunicarea publică și acest fapt a fost comunicat către organismul de gestiune colectivă în condițiile alin. 1, remunerația corespunzătoare acestei perioade va fi restituită utilizatorului.
  2.8. În cazul în care se constată că informațiile din declarația dată pe propria răspundere de către utilizator sau furnizate de acesta la momentul încheierii contractului, în condițiile art. 2.4 alin. 2, nu sunt conforme cu realitatea și informațiile reale sunt de natură să majoreze cuantumul remunerației stabilit pe baza declarației sale, utilizatorul datorează triplul sumei cu care se majorează remunerațiile, conform art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996.3.1. Pentru utilizarea fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, utilizatorii au obligația de a achita remunerația în cuantumul prevăzut în tabelele ce fac parte integrantă din prezenta metodologie, la care se adaugă TVA.3.2. Remunerația datorată pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental se plătește trimestrial/semestrial/anual până cel târziu în ultima zi anterioară perioadei pentru care se achită. În mod excepțional, utilizatorii pot plăti lunar remunerația datorată, dacă cuantumul acesteia depășește suma de 1.000 lei/lună, până cel târziu în ultima zi a lunii anterioare celei pentru care se plătește.3.3. Pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, utilizatorul trebuie să achite în avans, până cel târziu în ultima zi a lunii anterioare desfășurării activității, remunerația minimă, stabilită potrivit tabelelor I1, I2, I3 și I4 de mai jos.
  Plata remunerațiilor minime se efectuează în condițiile de la pct. 3.2.
  Ulterior, utilizatorii care comunică public fonograme sau reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice din domeniul audiovizual vor achita remunerația procentuală datorată după cum urmează:– utilizatorul care desfășoară evenimente ocazionale va achita remunerația procentuală datorată conform tabelului I1 de mai jos: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii evenimentului/manifestației/spectacolului/turneului/ campaniei sau a altei activități asimilate acestora;– utilizatorul care comunică public fonograme sau reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice în domeniul audiovizual în spații închise ori deschise potrivit tabelelor I2, I3 și I4 de mai jos: lunar, până cel târziu în ultima zi a lunii pentru luna anterioară, pentru care aceasta este datorată.
  3.4. Pentru întârzieri la plata remunerațiilor, utilizatorii datorează penalități în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere din sumele neachitate la scadență, aceștia fiind de drept puși în întârziere, fără a fi necesară notificarea acestora.3.5. Utilizatorul care comunică public fonograme sau reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, conform tabelelor I1, I2, I3 și I4, este obligat să transmită lunar organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiștilor interpreți sau executanți, respectiv ale producătorilor de fonograme, până cel târziu la data de 10 a lunii următoare celei pentru care remunerația este datorată sau la sfârșitul evenimentului/manifestației/ spectacolului/turneului/campaniei sau al altei activități asimilate acestora (în cazul evenimentelor ocazionale), următoarele documente:– acte justificative cu caracter financiar-contabil pentru fiecare lună de plată (balanțe analitice, bilanțuri contabile) în vederea justificării sumelor declarate și a verificării remunerației calculate lunar;– declarație pe propria răspundere, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al utilizatorului, privind baza de calcul al remunerației datorate pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, diferențiată pentru fiecare activitate specifică desfășurată în scopul comunicării publice a acestora în scop lucrativ;– lista fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual comunicate public, în vederea repartizării corecte a remunerațiilor încasate de organismele de gestiune colectivă, conform modelului de playlist de mai jos:

  Nr.
  crt.


  Titlul


  Artist

  Număr de
  difuzări


  Producător

  1

  2

  3

  4

  5
  3.6. Baza de calcul al remunerațiilor cuvenite pentru comunicarea publică în scop lucrativ a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual din comunicarea publică în scop lucrativ o reprezintă, după caz:1. veniturile, mai puțin TVA, obținute din consumații și vânzarea de bilete, abonamente, programe, valoarea materialelor promoționale, sponsorizări etc., dar nu mai puțin de:2. bugetul de cheltuieli al evenimentului/manifestației/ spectacolului/turneului/campaniei, mai puțin TVA;3. bugetul de cheltuieli pentru campanii publicitare, promoționale sau electorale, mai puțin TVA.
  Remunerația nu este datorată și, dacă a fost achitată, va fi returnată, în cazul în care evenimentul/manifestația/spectacolul/ turneul/campania a fost anulat/anulată.
  3.7. Pentru utilizatorii care la data intrării în vigoare a prezentei metodologii au o licență valabilă se aplică prevederile de la art. 3.2, respectiv 3.3.
  Pentru remunerația achitată în avans, aferentă autorizației-licență având o durată de valabilitate de minimum 12 luni, se acordă un discount/o reducere de 5% din suma datorată pentru această perioadă, iar pentru cea aferentă autorizației-licență având o durată de valabilitate de minimum 6 luni, se acordă un discount/o reducere de 3%.
  3.8. În cazul în care utilizatorul datorează mai multe sume restante, plata efectuată va stinge datoriile în ordinea vechimii.3.9. În cazul în care în același spațiu se comunică public fonograme sau reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice din domeniul audiovizual atât în scop ambiental, cât și în scop lucrativ, se vor achita remunerații pentru ambele utilizări.3.10. În cazul utilizatorilor care organizează turnee sau evenimente, aceștia pot achita remunerațiile procentuale cuvenite la sfârșitul turneului sau al ultimului eveniment, în condițiile stabilite la art. 3.3 ultimul paragraf, după achitarea în avans a remunerației prevăzute la art. 3.3 primul paragraf.3.11. În situația în care un utilizator deține sau folosește mai multe spații ori desfășoară mai multe activități, remunerația se datorează distinct pentru fiecare spațiu în parte sau pentru fiecare activitate desfășurată în parte.
  În cazul în care există o singură sursă de sunet sau de sunet și imagine în spațiile nedelimitate din incinta unităților comerciale sau prestatoare de servicii de tip supermarketuri sau hipermarketuri, pentru zona de alimentație publică parte integrantă a activităților comerciale desfășurate de acestea, în care se comunică public fonograme de comerț/fonograme publicate în scop comercial ori reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice audiovizuale, utilizatorul va achita o singură remunerație corespunzătoare întregii suprafețe, luând în calcul remunerația pentru activitatea cu ponderea cea mai mare.
  3.12. Pentru spații și/sau pentru perioade nedeclarate pentru care utilizatorul a comunicat public fonograme sau reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental sau lucrativ fără a obține în prealabil autorizația-licență neexclusivă, acesta are obligația de a plăti către organismul de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiștilor interpreți sau executanți și ale producătorilor de fonograme o sumă de bani reprezentând triplul sumelor care ar fi fost legal datorate dacă ar fi deținut autorizația-licență neexclusivă. În situația în care cuantumul remunerației care ar fi fost legal datorată de către utilizator nu poate fi determinat, acesta datorează triplul remunerației plătite în mod uzual de utilizatorii din aceeași categorie.3.13. În situația închirierii, subînchirierii sau a oricărui altui mod de transmitere a folosinței parțiale a unui spațiu în care are loc comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, deținătorii legali cu orice titlu ai spațiului respectiv (chiriași, locatari etc.) au obligația de a obține autorizația-licență neexclusivă și de a achita remunerația distinctă, în ipoteza realizării de acte de comunicare publică distincte de comunicarea publică ce are loc în spațiul din care face și spațiul utilizat.4.1. Organismele de gestiune colectoare ale drepturilor artiștilor interpreți sau executanți, respectiv ale producătorilor de fonograme, conform reglementărilor legale în vigoare, pot numi delegați pentru monitorizarea comunicării publice a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental ori lucrativ, aceștia având acces liber în spațiile închise sau deschise unde se realizează comunicarea publică, în baza legitimațiilor emise de organismele de gestiune colectivă menționate sau a altor documente doveditoare (delegație), putând utiliza echipamente de înregistrare audio și/sau video portabile. Acest drept nu absolvă utilizatorii de obligația de a declara utilizarea fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual anterior începerii acestei activități, precum și de a achita remunerațiile aferente în condițiile și în cuantumul stabilit prin prezenta metodologie.4.2. Aspectele constatate de către delegații organismelor de gestiune colectivă cu prilejul verificărilor efectuate vor fi consemnate în procese-verbale de verificare, încheiate la fața locului, putând fi însoțite de înregistrări audio/audiovideo care fac dovada comunicării publice până la proba contrară.5.1. Remunerațiile stabilite prin prezenta metodologie se pot modifica anual, începând cu prima lună a anului următor celui în care s-a publicat prezenta metodologie, de către organismele de gestiune a drepturilor artiștilor interpreți sau executanți, respectiv a producătorilor de fonograme, conform reglementărilor legale în vigoare, pentru o categorie de titulari de drepturi, pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național.5.2. Aceste modificări se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, urmând a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 5 zile de la data depunerii.6. Prezenta metodologie intră în vigoare începând cu luna următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  I. Activități desfășurate în regim ambiental

  A

  Unități de alimentație publică - restaurante, baruri, cafenele, ceainării, braserii, fast-fooduri, rotiserii, pizzerii, șaormerii, crame, cofetării, săli de bal, săli pentru nunți și asimilate*1), *2), *3)

  A1

  Spații închise sau deschise situate în orașe sau stațiuni turistice

  Tip încadrare

  Remunerație lunară (fără TVA)

  Producători de fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual

  1

  Suprafață între 0-50 mp

  36 lei

  36 lei

  18 lei

  2

  Suprafață între 51-100 mp

  45 lei

  45 lei

  22 lei

  3

  Suprafață cuprinsă între 101 și 300 mp

  45 lei plus 7 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp

  45 lei plus 7 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp

  22 lei plus 3 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp

  4

  Suprafață peste 300 mp

  79 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp

  79 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp

  38 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp

  A2

  Spații închise sau deschise situate în comune și sate

  Tip încadrare

  Remunerație lunară (fără TVA)

  Producători de fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual

  1

  Suprafață între 0-50 mp

  18 lei

  18 lei

  10 lei

  2

  Suprafață între 51-100 mp

  26 lei

  26 lei

  13 lei

  3

  Suprafață între 101-300 mp

  26 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp

  26 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp

  13 lei plus 3 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp

  4

  Suprafață peste 300 mp

  53 lei plus 11 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp

  53 lei plus 11 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp

  30 lei plus 5 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp

  B

  Unități comerciale sau prestatoare de servicii, showroomuri, duty-free-uri, galerii comerciale, malluri, supermarketuri, hipermarketuri, spitale, cabinete medicale, centre de tratament, cazinouri, săli internet, săli de jocuri, săli de biliard, popice, tenis de masă, saloane de înfrumusețare și altele asimilate etc.*11), *12) - spații închise sau deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate

  Tip încadrare

  Remunerație lunară (fără TVA)

  Producători de fonograme

  Artiști interpreți ori executanți pentru fonograme

  Artiști interpreți ori executanți pentru audiovizual

  1

  Suprafața până la 100 mp

  37 lei

  37 lei

  20 lei

  2

  Suprafața cuprinsă între 101-200 mp

  69 lei

  69 lei

  35 lei

  3

  Suprafața cuprinsă între 201-300 mp

  96 lei

  96 lei

  48 lei

  4

  Suprafața cuprinsă între 301-400 mp

  114 lei

  114 lei

  59 lei

  5

  Suprafața cuprinsă între 401-500 mp

  132 lei

  132 lei

  67 lei

  6

  Suprafața cuprinsă între 501-1.000 mp

  190 lei

  190 lei

  96 lei

  7

  Suprafața cuprinsă între 1.001-2.500 mp

  265 lei

  265 lei

  132 lei

  8

  Suprafața cuprinsă între 2.501-5.000 mp

  291 lei

  291 lei

  146 lei

  9

  Suprafața cuprinsă între 5.001-7.500 mp

  341 lei

  341 lei

  171 lei

  10

  Suprafața peste 7.500 mp

  366 lei

  366 lei

  183 lei

  C

  Târguri sau expoziții, evenimente cu publicitate sau mijloace prin care se face publicitate *1), *2), *10)

  C1

  Spații închise sau deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate


  Tip încadrare

  Remunerație zilnică (fără TVA)

  Producători de fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual

  1

  Târguri sau expoziții urbane și în stațiuni turistice până la 1.000 mp

  69 lei

  69 lei

  35 lei

  2

  Târguri sau expoziții urbane și în stațiuni turistice între 1.001-2.000 mp

  127 lei

  127 lei

  63 lei

  3

  Târguri sau expoziții urbane și în stațiuni turistice peste 2.000 mp

  127 lei plus 35 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp

  128 lei plus 35 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp

  63 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp

  4

  Târguri sau expoziții rurale, iarmaroace, talciocuri până în 1.000 mp

  43 lei

  43 lei

  21 lei

  5

  Târguri sau expoziții rurale, iarmaroace, talciocuri între 1.001-2.000 mp

  69 lei

  69 lei

  35 lei

  6

  Târguri sau expoziții rurale, iarmaroace, talciocuri peste 2.000 mp

  69 lei plus 21 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp

  69 lei plus 21 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp

  35 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp

  7

  Expoziții de artă, știință, carte și altele asimilate până în 1.000 mp

  35 lei

  35 lei

  14 lei

  8

  Expoziții de artă, știință, carte și altele asimilate între 1.001-2.000 mp

  55 lei

  55 lei

  29 lei

  9

  Expoziții de artă, știință, carte și altele asimilate peste 2.000 mp

  55 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp

  55 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp

  29 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp

  C2

  Publicitate cu vehicule, standuri, bannere, ecrane, machete fixe/gonflabile, remorci mobile etc. (dotate sau însoțite de instalații de sonorizare) - Acțiuni desfășurate în spații deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate


  Tip încadrare

  Remunerație zilnică (fără TVA)

  Producători de fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme

  Artiști interpreți ori executanți pentru audiovizual

  1

  Vehicul auto/remorcă publicitară

  29 lei

  29 lei

  14 lei

  2

  Stand publicitar*7), banner, ecran, machetă fixă/gonflabilă

  6 lei

  6 lei

  3 lei

  C3

  Spectacole diverse (pentru muzica difuzată înainte, în timpul sau după spectacol) - spații închise sau deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate

  Tip încadrare

  Remunerație per spectacol (fără TVA)

  Producători de fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual

  1

  Filarmonică, operă, teatru, cinematograf, circ, delfinariu și altele asimilate

  7 lei

  7 lei

  3 lei

  D

  Unități de cazare - situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate*2), *4), *8), *9),

  Tip încadrare

  Remunerație lunară (fără TVA)

  Producători de fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual

  1

  Pensiune agroturistică, popas turistic

  22 lei

  22 lei

  18 lei

  2

  Pensiune turistică, vilă turistică până la 3 stele/3 margarete inclusiv, situate în comune și sate

  22 lei

  22 lei

  18 lei

  3

  Pensiune turistică, vilă turistică până la 3 stele/3 margarete inclusiv, situate în orașe și stațiuni

  37 lei

  37 lei

  37 lei

  4

  Sat vacanță, camping, club vacanță, bungalow, căsuțe tip camping, ponton plutitor

  22 lei

  22 lei

  18 lei

  5

  Motel, cabană, hostel, situate în comune și sate

  22 lei

  22 lei

  18 lei

  6

  Motel și hostel situate în orașe și stațiuni

  35 lei

  35 lei

  35 lei

  7

  Pensiune turistică, vilă turistică de 4-5 stele/4-5 margarete, situate în comune și sate

  69 lei

  69 lei

  54 lei

  8

  Pensiune turistică, vilă turistică de 4-5 stele/4-5 margarete, situate în orașe și stațiuni

  92 lei

  92 lei

  92 lei

  9

  Tabere

  70 lei

  70 lei

  57 lei

  10

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), până la 50 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate

  55 lei

  55 lei

  21 lei

  11

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), până la 50 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni

  71 lei

  71 lei

  71 lei

  12

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), între 51-100 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate

  71 lei

  71 lei

  36 lei

  13

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), între 51-100 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni

  90 lei

  90 lei

  90 lei

  14

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), între 101-200 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate

  90 lei

  90 lei

  90 lei

  15

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), între 101-200 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni

  120 lei

  120 lei

  120 lei

  16

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), peste 200 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate

  90 lei plus 14 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere

  90 lei plus 14 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere

  90 lei plus 14 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere

  17

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), peste 200 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni

  120 lei plus 17 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere

  120 lei plus 17 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere

  120 lei plus 17 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere

  18

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, până la 50 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate

  120 lei

  120 lei

  120 lei

  19

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, până la 50 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni

  138 lei

  138 lei

  138 lei

  20

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, între 51-100 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate

  138 lei

  138 lei

  138 lei

  21

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, între 51-100 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni

  154 lei

  154 lei

  154 lei

  22

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, între 101-200 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate

  154 lei

  154 lei

  154 lei

  23

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, între 101-200 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni

  171 lei

  171 lei

  171 lei

  24

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, peste 200 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate

  154 lei plus 21 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere

  154 lei plus 21 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere

  154 lei plus 21 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere

  25

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, peste 200 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni

  171 lei plus 26 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere

  171 lei plus 26 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere

  171 lei plus 26 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere

  26

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, până la 50 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate

  171 lei

  171 lei

  171 lei

  27

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, până la 50 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni

  188 lei

  188 lei

  188 lei

  28

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, între 51-100 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate

  188 lei

  188 lei

  188 lei

  29

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, între 51-100 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni

  206 lei

  206 lei

  206 lei

  30

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, între 101-200 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate

  206 lei

  206 lei

  206 lei

  31

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, între 101-200 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni

  222 lei

  222 lei

  222 lei

  32

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, peste 200 de spații de cazare (camere), situate în comune și sate

  206 lei plus 43 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere

  206 lei plus 43 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere

  206 lei plus 43 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere

  33

  Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, peste 200 de spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni

  222 lei plus 50 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere

  222 lei plus 50 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere

  222 lei plus 50 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 de camere

  E

  Transporturi*2), *5), *13)

  E1

  Transporturi rutiere de pasageri - mijloc de transport echipat cu instalație de sonorizare, radio, TV, căști pentru ascultare individuală, indiferent dacă sunt în regim rent-a-car*13) sau colaborare sau leasing etc.


  Tip încadrare

  Remunerație lunară (fără TVA)

  Producători de fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual

  1

  Vehicul de agrement (tractor, trenuleț, remorcă, platformă)

  5 lei

  5 lei

  1 leu

  2

  Autobuz, troleibuz, tramvai și microbuz utilizate în transportul regulat de persoane urban, suburban și interurban pe trasee sub 35 km

  7 lei

  7 lei

  3 lei

  3

  Autoturism până la 6 locuri utilizat în serviciul de taxi*6)

  17 lei

  17 lei

  5 lei

  4

  Autoturism până la 6 locuri utilizat în serviciul de închiriere (rent a car)*14)

  17 lei

  17 lei

  5 lei

  5

  Microbuz/Minibuz, indiferent de numărul de locuri

  21 lei

  21 lei

  5 lei

  6

  Autobuz utilizat în transportul național, interurban/interjudețean pe trasee mai mari de 35 km

  26 lei

  26 lei

  6 lei

  7

  Autocar utilizat în transport național, interurban/ interjudețean pe trasee mai mici de 35 km

  29 lei

  29 lei

  7 lei

  8

  Autocar utilizat în transportul național, interurban/ interjudețean pe trasee mai mari de 35 km

  50 lei

  50 lei

  16 lei

  9

  Autocar utilizat în transportul internațional

  92 lei

  92 lei

  20 lei

  E2

  Autogări, spații de așteptare pentru pasageri*1), *2), *3) - spațiu dotat cu instalație de sonorizare


  Tip încadrare

  Remunerație lunară (fără TVA)

  Producători de fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual

  1

  Autogară-sală de așteptare

  17 lei

  17 lei

  7 lei

  E3

  Transporturi feroviare de pasageri - garnitură feroviară echipată cu instalație de sonorizare


  Tip încadrare

  Remunerație lunară (fără TVA)

  Producători de fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual

  1

  Tren de pasageri în trafic intern (fără vagon-restaurant; dacă are vagon-restaurant se va adăuga suplimentar)

  43 lei

  43 lei

  21 lei

  2

  Tren de pasageri în trafic internațional (fără vagon-restaurant; dacă are vagon-restaurant se va adăuga suplimentar)

  59 lei

  59 lei

  29 lei

  3

  Vagon-restaurant în trafic intern

  43 lei

  43 lei

  21 lei

  4

  Vagon-restaurant în trafic internațional

  59 lei

  59 lei

  29 lei

  E4

  Gări, stații de metrou și spații de așteptare*1), *3)


  Tip încadrare

  Remunerație lunară (fără TVA)

  Producători de fonograme

  Artiști interpreți ori executanți pentru fonograme

  Artiști interpreți ori executanți pentru audiovizual

  1

  Gări și peroane

  29 lei

  29 lei

  29 lei

  2

  Stație de metrou

  29 lei

  29 lei

  29 lei

  3

  Sală de așteptare în cadrul gării

  13 lei

  13 lei

  13 lei

  E5

  Transport aerian de pasageri - aeronavă echipată cu instalație de sonorizare, radio, TV, căști pentru ascultare individuală


  Tip încadrare

  Remunerație lunară (fără TVA)

  Producători de fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual

  1

  Aeronavă de pasageri cursă internă

  43 lei

  43 lei

  14 lei

  2

  Aeronavă de pasageri cursă continentală

  82 lei

  82 lei

  30 lei

  3

  Aeronavă de pasageri cursă intercontinentală

  160 lei

  160 lei

  70 lei

  E6

  Aeroporturi, spații de așteptare pentru pasageri*1), *3) - spațiu dotat cu instalație de sonorizare

  Tip încadrare

  Remunerație lunară (fără TVA)

  Producători de fonograme

  Artiști interpreți ori executanți pentru fonograme

  Artiști interpreți ori executanți pentru audiovizual

  1

  Aeroport intern, internațional - sală de așteptare

  55 lei

  55 lei

  29 lei

  E7

  Ambarcațiuni navale pentru transportul de agrement - dotate cu instalație de sonorizare

  Tip încadrare

  Remunerație lunară (fără TVA)

  Producători de fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual

  1

  Ambarcațiune de agrement cu până la 2 locuri de dormit*14)

  13 lei

  13 lei

  6 lei

  2

  Ambarcațiune de agrement între 3-6 locuri de dormit*14)

  16 lei

  16 lei

  7 lei

  3

  Ambarcațiune de agrement între 7-12 locuri de dormit*14)

  20 lei

  20 lei

  10 lei

  4

  Ambarcațiune de agrement peste 12 locuri de dormit*14)

  29 lei plus 3 lei pentru fiecare loc de dormit suplimentar

  29 lei plus 3 lei pentru fiecare loc de dormit suplimentar

  14 lei plus 1 leu pentru fiecare loc de dormit suplimentar

  5

  Ambarcațiuni de transport pasageri capacitate până la 50 de pasageri (fără posibilități de cazare)

  14 lei

  14 lei

  6 lei

  6

  Ambarcațiuni de transport pasageri capacitate între 51-100 de pasageri (fără posibilități de cazare)

  29 lei

  29 lei

  10 lei

  7

  Ambarcațiuni de transport pasageri capacitate peste 100 de pasageri (fără posibilități de cazare)

  50 lei

  50 lei

  11 lei

  E8

  Transport pe cablu

  Tip încadrare

  Remunerație lunară (fără TVA)

  Producători de fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual

  1

  Telecabină-Telegondolă

  17 lei

  17 lei

  0 lei

  2

  Spații de așteptare pentru telecabine, telegondole

  29 lei

  29 lei

  0 lei

  3

  Lifturi și ascensoare

  44 lei

  44 lei

  0 lei

  E9

  Parcări auto - dotate cu instalații de sonorizare - spații închise sau deschise*1), *2)

  Tip încadrare

  Remunerație lunară (fără TVA)

  Producători de fonograme

  Artiști interpreți ori executanți pentru fonograme

  Artiști interpreți ori executanți pentru audiovizual

  1

  Parcare până la 500 mp

  21 lei

  21 lei

  0 lei

  2

  Parcări între 501-1.000 mp

  35 lei

  35 lei

  0 lei

  3

  Parcări peste 1.000 mp

  35 lei plus 11 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 500 mp

  35 lei plus 11 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 500 mp

  0 lei

  F

  Sport și agrement

  F1

  Stadioane, complexuri sportive, săli de sport dotate cu instalații de sonorizare - spații închise sau deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate*1), *2)


  Tip încadrare

  Remunerație/manifestație (fără TVA)

  Producători de fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual

  1

  Sub 1.000 de locuri (scaune)

  14 lei

  14 lei

  5 lei

  2

  Între 1.000-5.000 de locuri (scaune)

  43 lei

  43 lei

  14 lei

  3

  Peste 5.000 de locuri (scaune)

  142 lei plus 43 lei pentru fiecare tranșă de până la 5.000 de locuri (scaune) suplimentare

  142 lei plus 43 lei pentru fiecare tranșă de până la 5.000 de locuri (scaune) suplimentare

  69 lei plus 21 lei pentru fiecare tranșă de până la 5.000 de locuri (scaune) suplimentare

  F2

  Piscine, ștranduri, litoral, parcuri de distracții și/sau agrement, pârtii de schi și patinoare, locuri de joacă pentru copii, săli fitness, culturism, masaj etc. - deschise publicului - dotate cu instalații de sonorizare*1), *2)


  Tip încadrare

  Remunerație lunară (fără TVA)

  Producători de fonograme

  Artiști interpreți ori executanți pentru fonograme

  Artiști interpreți ori executanți pentru audiovizual

  1

  Piscină și ștrand

  69 lei

  69 lei

  35 lei

  2

  Piscină hotel până la categoria 3 stele

  69 lei

  69 lei

  35 lei

  3

  Piscină hotel categoria 4 stele

  84 lei

  84 lei

  43 lei

  4

  Piscină hotel categoria 5 stele

  113 lei

  113 lei

  55 lei

  5

  Plajă cu suprafață până la 200 mp

  63 lei

  63 lei

  29 lei

  6

  Plajă cu suprafață peste 200 mp

  63 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp

  63 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp

  29 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentare de până la 100 mp

  7

  Parc de distracții și/sau agrement până în 1.000 mp

  701 lei

  701 lei

  280 lei

  8

  Parc de distracții și/sau agrement peste 1.000 mp

  701 lei plus 69 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp

  701 lei plus 69 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp

  0 lei

  9

  Pârtie cu instalație de sonorizare

  351 lei

  351 lei

  0 lei

  10

  Patinoar cu suprafață până în 500 mp

  69 lei

  69 lei

  0 lei

  11

  Patinoar cu suprafață mai mare de 500 mp

  69 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp

  69 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp

  0 lei

  12

  Locuri de joacă pentru copii cu suprafața până în 100 mp

  43 lei

  43 lei

  21 lei

  13

  Locuri de joacă pentru copii cu suprafața peste 100 mp

  43 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp

  43 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp

  21 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp

  14

  Sală fitness și/sau culturism până în 100 mp

  43 lei

  43 lei

  21 lei

  15

  Sală fitness și/sau culturism peste 100 mp

  43 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp

  43 lei plus 14 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp

  21 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp

  16

  Sală masaj*15)

  78 lei

  78 lei

  35 lei

  17

  Sală masaj (în hotel până la categoria 3 stele inclusiv)*15)

  98 lei

  98 lei

  50 lei

  18

  Sală masaj (în hotel categoria 4 stele)*15)

  113 lei

  113 lei

  55 lei

  19

  Sală masaj (în hotel categoria 5 stele)*15)

  142 lei

  142 lei

  69 lei

  G

  Birouri și spații de producție


  Tip încadrare

  Remunerație lunară (fără TVA)

  Producători de fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual

  1

  Până la 30 de persoane

  70 lei

  70 lei

  35 lei

  2

  Până la 100 de persoane

  100 lei

  100 lei

  55 lei

  3

  Peste 100 de persoane

  145 lei

  145 lei

  69 lei

  H

  Telecomunicații


  Tip încadrare

  Remunerație lunară (fără TVA)

  Producători de fonograme

  Artiști interpreți ori executanți pentru fonograme

  Artiști interpreți ori executanți pentru audiovizual

  1

  Centrală telefonică cu apel în așteptare

  142 lei

  142 lei

  0 lei

  *1) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafețele comerciale (închise sau deschise) utile, inclusiv ringurile de dans. Utilizatorul trebuie să achite o remunerație distinctă pentru fiecare spațiu deținut în parte. În cazul în care într-un anumit spațiu aceeași suprafață este utilizată pentru mai multe activități, remunerația cuvenită organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de fonograme și ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru audiovizual pentru comunicarea publică în regim ambiental și/sau lucrativ se va achita pentru fiecare activitate desfășurată în parte, corespunzătoare fiecărei utilizări, indiferent de numărul acestora.
  *2) Remunerațiile echitabile prevăzute în tabele se consideră datorate indiferent de durata efectivă a comunicării publice și de numărul fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau al reproducerilor acestora și/sau al prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, comunicate public în regim ambiental sau lucrativ.
  *3) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafețele comerciale (închise sau deschise), excluzându-se spațiile-anexă (depozite, magazii, spații sanitare). Utilizatorul trebuie să achite o remunerație distinctă pentru fiecare spațiu deținut în parte.
  *4) La încadrarea în tabel se va ține cont de existența echipamentelor radio-TV în camere/spații.
  *5) Încadrarea în tabel, pentru toate tipurile de mijloace de transport, se face numai în cazul celor înregistrate în registrele române, după caz, auto, feroviar, naval sau aerian.
  *6) În cazul transporturilor rutiere de pasageri - autoturism până la 6 locuri (taxi), remunerația se achită pentru fiecare autoturism în parte, indiferent de forma de colaborare în cadrul căreia aceasta activează sub sigla unei companii de taximetrie.
  *7) Exceptând standurile publicitare amplasate în cadrul expozițiilor de artă, știință și carte.
  *8) Tarifele nu includ zona de recepție, zonele de alimentație publică din incinta unității de cazare (bar și restaurant, sală mic dejun etc.), sălile de evenimente, barurile cu program, night-cluburile sau cluburile. Acestea, precum și alte activități gen piscină, sală de fitness, săli de masaj, coafor, apel în așteptare etc. se vor achita separat, conform tabelelor din prezenta metodologie, atunci când zonele și spațiile menționate sunt în folosința altei entități juridice decât cea care realizează activitatea de cazare. Când zonele și spațiile menționate sau doar o parte din acestea sunt în folosința aceleiași entități juridice care realizează activitatea de cazare, remunerația datorată de această entitate juridică este cea corespunzătoare clasificării, numărului de camere și locației pentru activitatea de cazare, la care se adaugă 50% din remunerația datorată pentru fiecare dintre spațiile și zonele din incinta unității de cazare pe care le folosește. Pentru spațiile folosite de alte entități juridice remunerația se datorează separat și integral de aceste din urmă entități juridice, conform tabelelor din prezenta metodologie.
  *9) Dacă in cadrul unei unități de cazare sunt spații de cazare (camere) cu clasificări (stele/margarete) diferite, se va plăti remunerația corespunzătoare pentru fiecare categorie în parte, potrivit certificatului de clasificare al unității de cazare.
  *10) Târgurile sau expozițiile datorează remunerația indiferent de specificul acestora - produse agroalimentare, industriale, navale, bunuri de larg consum, auto, moto, naval, sport, agrement etc.
  *11) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafețele comerciale (închise sau deschise) utile, excluzându-se spațiile-anexă (depozite, magazii, spații sanitare). Utilizatorul trebuie să achite o remunerație distinctă pentru fiecare spațiu deținut în parte. În cazul în care într-un anumit spațiu aceeași suprafață este utilizată pentru mai multe activități, remunerația cuvenită organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de fonograme și remunerația cuvenită organismului de gestiune colectivă ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru prestații artistice din domeniul audiovizual, comunicate public în regim ambiental și/sau lucrativ, se vor achita pentru fiecare activitate desfășurată în parte, corespunzătoare fiecărei utilizări, indiferent de numărul acestora.
  *12) Remunerațiile echitabile prevăzute în tabele se consideră datorate indiferent de durata efectivă a comunicării publice și de numărul fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau al reproducerilor acestora și/sau al prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, comunicate public în regim ambiental sau lucrativ.
  *13) În cazul oricărui tip de transport menționat în tabel, dacă tariful practicat de transportator este impus de o autoritate publică centrală sau locală sau dacă transportatorul practică tariful minim acceptat de o autoritate publică, remunerația datorată reprezintă 50% din cuantumul înscris în tabel, cu excepția cazului în care transportatorul primește subvenții de la autoritatea respectivă pentru a-și desfășura activitatea în condițiile practicării tarifului impus.
  *14) Remunerația este datorată doar în măsura în care autovehiculul sau ambarcațiunea este pusă la dispoziția consumatorului împreună cu personal de deservire (șofer/personal navigant).
  *15) Remunerația nu este datorată când în cadrul salonului de masaj se efectuează doar masaj terapeutic sau de recuperare realizat pe baza prescripției medicale și de către personal calificat pentru acest tip de masaj. Atunci când în cadrul salonului se realizează atât masaj terapeutic sau de recuperare, pe bază de prescripție medicală, de personal calificat, cât și masaj realizat la cererea clientului, fără prescripție medicală, dacă timpul alocat masajului terapeutic reprezintă cel puțin 20% din programul de lucru al salonului, remunerația datorată reprezintă 50% din cuantumul înscris în tabel. Dovada realizării masajului terapeutic în cadrul salonului se face cu trimiterile medicale, care se păstrează de către utilizator timp de 3 ani și 6 luni și se trimit lunar, în copie, prin e-mail organismului de gestiune colectivă.
  Notele de la 1 la 7 și de la 9 la 10 sunt reglementate de Decizia ORDA nr. 10/2016.
  Nota 8 și notele de la 13 la 15 sunt reglementate de Decizia ORDA nr. 120/2016.
  Notele 11 și 12 sunt reglementate de Decizia ORDA nr. 99/2015.
  Toate celelalte dispoziții ale metodologiilor ce fac obiectul deciziilor ORDA nr. 10/2016, nr. 120/2016 și nr. 99/2015 rămân neschimbate.

  II. Activități desfășurate în regim lucrativ

  I1 Eveniment, spectacol, turneu, campanie etc. (coloană sonoră) *), **) - spații închise sau deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate

  Tip încadrare

  Remunerație/eveniment (fără TVA)

  Producători de fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual

  1

  Spectacol/Eveniment festiv, paradă, istoric, sunet și lumină, sportiv, nautic, aerian etc.

  1,5%, dar nu mai puțin de 225 lei

  1,5%, dar nu mai puțin de 225 lei

  0 lei

  2

  Paradă modă, concurs frumusețe

  1,5%, dar nu mai puțin de 2.807 lei

  1,5%, dar nu mai puțin de 2.807 lei

  0 lei

  3

  Salon auto, moto, velo, nautic, asimilate

  1,5%, dar nu mai puțin de 4.209 lei

  1,5%, dar nu mai puțin de 4.209 lei

  0 lei

  4

  Spectacol cu caracter publicitar

  1,5%, dar nu mai puțin de 4.209 lei

  1,5%, dar nu mai puțin de 4.209 lei

  0 lei

  5

  Turneu publicitar (4 reprezentații)

  1,5%, dar nu mai puțin de 6.315 lei

  1,5%, dar nu mai puțin de 6.315 lei

  0 lei

  6

  Turneu publicitar (5-8 reprezentații)

  1,5%, dar nu mai puțin de 9.122 lei

  1,5%, dar nu mai puțin de 9.122 lei

  0 lei

  7

  Turneu publicitar(peste 9 reprezentații)

  1,5%, dar nu mai puțin de 10.525 lei

  1,5%, dar nu mai puțin de 10.525 lei

  0 lei

  8

  Campanie electorală

  1,5%, dar nu mai puțin de 11.928 lei

  1,5%, dar nu mai puțin de 11.928 lei

  0 lei

  9

  Manifestații/Evenimente (altele decât cele precizate mai sus)

  1,5%, dar nu mai puțin de 561 lei

  1,5%, dar nu mai puțin de 561 lei

  0 lei

  I2

  Club, bar cu program de varietăți, bar cu program night-club, discotecă, videotecă, restaurant (cu program de varietăți), cabaret, spațiu în care funcționează: tonomat, karaoke, multimedia etc.**), ****) - spații închise sau deschise situate în orașe sau stațiuni turistice

  Tip încadrare

  Remunerație lunară (fără TVA)

  Producători de fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual

  1

  Suprafață până la 100 mp

  1,5%, dar nu mai puțin de 142 lei

  1,5%, dar nu mai puțin de 142 lei

  1,5%, dar nu mai puțin de 142 lei

  2

  Suprafață cuprinsă între 101-200 mp

  1,5%, dar nu mai puțin de 211 lei

  1,5%, dar nu mai puțin de 211 lei

  1,5%, dar nu mai puțin de 211 lei

  3

  Suprafață peste 200 mp

  1,5%, dar nu mai puțin de 211 lei plus 55 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp

  1,5%, dar nu mai puțin de 211 lei plus 55 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp

  1,5%, dar nu mai puțin de 211 lei plus 55 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp

  I3

  Club, bar cu program de varietăți, bar cu program night-club, discotecă, videotecă, restaurant (cu program de varietăți), cabaret, spațiu în care funcționează: tonomat, karaoke, multimedia etc.**), ****) - spații închise sau deschise situate în comune și sate

  Tip încadrare

  Remunerație lunară (fără TVA)

  Producători de fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual

  1

  Suprafață până la 100 mp

  1,5%, dar nu mai puțin de 69 lei

  1,5%, dar nu mai puțin de 69 lei

  1,5%, dar nu mai puțin de 69 lei

  2

  Suprafață cuprinsă între 101-200 mp

  1,5%, dar nu mai puțin de 104 lei

  1,5%, dar nu mai puțin de 104 lei

  1,5%, dar nu mai puțin de 104 lei

  3

  Suprafață peste 200 mp

  1,5%, dar nu mai puțin de 104 lei plus 29 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp

  1,5%, dar nu mai puțin de 104 lei plus 29 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp

  1,5%, dar nu mai puțin de 104 lei plus 29 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp

  I4

  Activitate de DJ, școli de dans, balet ș.a., sală gimnastică ritmică, aerobic, zumba aerobic, kangoo jump ș.a. - deschise publicului - dotate cu instalații de sonorizare*), **), ****)


  Tip încadrare

  Remunerație lunară (fără TVA)

  Producători de fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme

  Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual

  1

  Activitate de DJ ***)

  1,5%, dar nu mai puțin de 35 lei

  1,5%, dar nu mai puțin de 35 lei

  1,5%, dar nu mai puțin de 35 lei

  2

  Școală de dans, balet ș.a. până la 100 mp

  1,5%, dar nu mai puțin de 69 lei

  1,5%, dar nu mai puțin de 69 lei

  1,5%, dar nu mai puțin de 69 lei

  3

  Școală de dans, balet ș.a. peste 100 mp

  1,5%, dar nu mai puțin de 69 lei plus 43 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp

  1,5%, dar nu mai puțin de 69 lei plus 43 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp

  1,5%, dar nu mai puțin de 69 lei plus 43 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp

  4

  Sală gimnastică ritmică, aerobic, zumba aerobic, kangoo jump ș.a. până la 100 mp

  1,5%, dar nu mai puțin de 142 lei

  1,5%, dar nu mai puțin de 142 lei

  1,5%, dar nu mai puțin de 142 lei

  5

  Sală gimnastică ritmică, aerobic, zumba aerobic, kangoo jump ș.a. peste 100 mp

  1,5%, dar nu mai puțin de 142 lei plus 69 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp

  1,5%, dar nu mai puțin de 142 lei plus 69 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp

  1,5%, dar nu mai puțin de 142 lei plus 69 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp

  *) Utilizatorii au obligația să precizeze tipul activității/manifestației pe care o desfășoară/organizează, prin completarea declarației pe propria răspundere sau contract în vederea obținerii autorizației.
  **) Procentele prevăzute la punctele I1, I2, I3 și I4 se aplică la totalitatea veniturilor brute obținute din consumații și vânzarea de bilete, abonamente, programe, valoarea materialelor promoționale etc., iar în lipsa acestora, la bugetul de cheltuieli al manifestării, bugetul de cheltuieli pentru campanii de publicitate, promoționale sau electorale, după caz. În cazul în care remunerația lunară rezultată din aplicarea procentului este mai mică decât remunerația minimă, atunci se va achita remunerația minimă lunară/eveniment.
  ***) Autorizația pentru DJ se acordă individual fiecărei persoane care prestează o astfel de activitate, indiferent de forma de colaborare cu societatea (angajat, angajat part-time, colaborare etc.).
  ****) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafețele comerciale (închise sau deschise) utile, inclusiv ringurile de dans. Utilizatorul trebuie să achite o remunerație distinctă pentru fiecare spațiu deținut în parte. În cazul în care într-un anumit spațiu aceeași suprafață este utilizată pentru mai multe activități, remunerația cuvenită organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de fonograme și ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru audiovizual pentru comunicarea publică în regim ambiental și/sau lucrativ se va achita pentru fiecare activitate desfășurată în parte, corespunzătoare fiecărei utilizări, indiferent de numărul acestora. Remunerațiile echitabile prevăzute în tabele se consideră datorate indiferent de durata efectivă a comunicării publice și de numărul fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau al reproducerilor acestora și/sau al prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, comunicate public în regim ambiental sau lucrativ.
  Notele de la activitățile desfășurate în regim lucrativ sunt reglementate de Decizia ORDA nr. 10/2016.
  Toate celelalte dispoziții ale metodologiilor ce fac obiectul deciziilor ORDA nr. 10/2016, nr. 120/2016 și nr. 99/2015 rămân neschimbate.
  (la 01-03-2024, Tabelul de la Punctul 6. a fost modificat de Articolul 1 din DECIZIA nr. 35 din 14 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 27 februarie 2024 )

  (la 25-11-2016, Metodologia a fost modificată de DECIZIA nr. 784/A din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 25 noiembrie 2016 )