HOTĂRÎRE Nr. 368 din 21 mai 1996
privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fonduri publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 109 din 29 mai 1996  În temeiul art. 45 din Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  (1) Pentru efectuarea unor acţiuni şi cheltuieli strict necesare, aprobate, potrivit legii, pentru anul 1996, instituţiile publice finanţate integral sau parţial din fonduri de la bugetul de stat, de la bugetele locale sau din alte fonduri publice pot acorda sume în avans agenţilor economici şi altor furnizori de bunuri, prestatori de servicii sau de lucrări realizate pe bază de contracte încheiate în condiţiile legii.
  (2) Ordonatorii de credite vor solicita garanţii din partea beneficiarilor de avansuri care să permită, în cazul neexecutării contractului sau executării necorespunzătoare a acestuia, recuperarea avansurilor şi repararea prejudiciilor aduse din imobilizarea unor fonduri publice.


  Articolul 2

  Acţiunile, categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile şi limitele maxime privind acordarea de avansuri din fonduri publice de către ordonatorii de credite sunt stabilite în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  (1) Ordonatorii de credite răspund de legalitatea, necesitatea şi oportunitatea acordării avansurilor, cît şi de respectarea utilizării sumelor în raport cu destinaţia legală, urmărind la beneficiarii de avansuri respectarea termenelor contractuale şi efectuarea, trimestrial, a regularizarilor în raport cu livrările sau prestările de servicii efectiv realizate.
  (2) În cursul lunii decembrie ordonatorii de credite vor regulariza avansurile acordate beneficiarilor, astfel încât la încheierea exerciţiului financiar sumele acordate să se reflecte în bunuri achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate.


  Articolul 4

  Punerea la dispoziţia beneficiarilor a unor sume drept avansuri în baza contractelor încheiate se va efectua, de către ordonatorii de credite, numai în momentul în care sunt asigurate condiţiile pentru începerea realizării obligaţiilor rezultind din aceste contracte, fiind interzisă utilizarea sumelor în alte scopuri decît cele pentru care au fost destinate şi prevăzute în contractele încheiate.


  Articolul 5

  Pentru respectarea întocmai a prevederilor legale, sumele acordate drept avansuri sunt supuse controlului financiar preventiv, precum şi celorlalte reglementări privind efectuarea cheltuielilor din fonduri publice.


  Articolul 6

  Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi în cazul agenţilor economici pentru acţiunile prevăzute în anexa, finanţate din fonduri de la bugetul de stat, de la bugete locale sau din fondurile special constituite prin lege în afară acestor bugete, după caz, potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.


  Articolul 7

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 193/1995 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare.


  Articolul 8

  Prezenta hotărâre rămâne în vigoare pe toată durata aplicării bugetului de stat pe anul 1996.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu


  Anexa
  ACŢIUNI, CATEGORII DE CHELTUIELI, CRITERII, PROCEDURI ŞI LIMITE MAXIME
  privind acordarea de avansuri din fondurile publice
         
    Acţiuni şi categorii de cheltuieliCategorii, proceduri, limite maxime de acordare a avansurilor
    I. Achiziţii de bunuri
    1.Achiziţii de bunuri pentru aprovizionarea cu caracter sezonier în cazul consumurilor colective la instituţii publicea) existenţa unor contracte ferme, cu respectarea prevederilor legale de achiziţii de bunuri;
    b) se pot acorda avansuri în limită de până la 15% din valoarea contractului.
    2.Achiziţii de bunuri din import necesare pentru desfăşurarea activităţii instituţiilor publicea) existenţa unor contracte ferme, cu respectarea procedurilor legale de achiziţii de bunuri;
    b) se pot acorda avansuri în limită de până la:
    - 30% din valoarea contractului pentru bunuri cu caracter funcţional;
    - 10% din valoarea contractului pentru bunuri cu caracter administrativ.
    3.Achiziţii de bunuri de pe piaţa internă necesare pentru desfăşurarea activităţii instituţiilor publicea) existenţa unor contracte ferme, cu respectarea procedurilor legale de achiziţii de bunuri;
    b) se pot acorda avansuri în limită de până la 30% din valoarea contractului privind achiziţiile de bunuri pentru apărarea naţională, ordinea publică şi siguranţa naţională şi în limită de până la 15% din valoarea contractului în cazul celorlalte instituţii publice.
    4.Manuale şcolarea) existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
    b) se pot acorda avansuri în limită de până la 70% din valoarea contractului pentru plata anticipată a materialelor şi a manoperei poligrafice.
    5.Proteze şi produse ortopedicea) existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
    b) se pot acorda avansuri în limită de până la 30% din valoarea contractului.
    6.Medicamente din producţia internăa) existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
    b) se pot acorda avansuri în limită de până la 70% din valoarea contractului.
      II. Realizări de lucrări
    1.Lucrări de investiţii - Pentru proiectarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectului tehnic, inclusiv a caietelor de sarcini, precum şi a detaliilor de execuţie elaborate potrivit prevederilor legalea) existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
    b) se pot acorda proiectanţilor avansuri în limită de până la 15% din valoarea contractelor de proiectare respective;
    - La deschiderea finanţării şi începerii execuţiei lucrărilor, cu respectarea prevederilor legale pentru investiţiile finanţate din fonduri publicec) se pot acorda executanţilor avansuri în limită de până la 15% din valoarea prevăzută în contract pentru primul an de execuţie a lucrărilor;
    - După deschiderea finanţării pe durata execuţiei lucrărilor de investiţii şi până la finalizarea acestora, cu respectarea duratelor de execuţie aprobated) se pot acorda executanţilor, lunar, avansuri în limită de până la 30% din valoarea programului lunar de execuţie, conform graficului anexat la contract.
    2.Lucrări de cercetare ştiinţificăa) existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
    b) se pot acorda avansuri la începutul fiecărui trimestru în limită de până la 30% din valoarea contractului aferent trimestrului.
    3.Teme şi acţiuni de cercetare ştiinţifică finanţate sub formă de granturia) existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
    b) se pot acorda avansuri în limită de până la 30% din valoarea grantului.
    4.Lucrări fundamentale urgente, propuse de secţiile de profil ale Academiei Române (Dicţionarul tezaur al limbii române; Dicţionarul general al literaturii române; Tratatul de istorie a românilor; Dicţionarul etimologic al limbii române; Micul dicţionar academic)a) existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
    b) se pot acorda avansuri în limită de până la 70% din valoarea contractului.
    5.Lucrări de cercetare pentru prospecţiuni geologicea) existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
    b) se pot acorda avansuri la începutul fiecărui trimestru în limită de până la 30% din valoarea contractului aferent trimestrului.
    6.Cărţi şi publicaţii, inclusiv cărţile şi publicaţiile realizate prin comenzi de stata) existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
    b) se pot acorda avansuri în limită de până la 30% din valoarea contractului pentru plata anticipată a materialelor şi a manoperei poligrafice.
    7.Formulare tipizate cu regim special, specifice în activitatea instituţiilor publicea) existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
    b) se pot acorda avansuri în limită de până la 30% din valoarea contractului pentru plata anticipată a materialelor şi a manoperei poligrafice.
      III. Prestări de servicii
    1.Reparaţii curente şi capitale la bunurile aparţinând instituţiilor publicea) existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
    b) se pot acorda avansuri în limită de până la 20% din valoarea contractului.
    2.Lucrări privind îmbunătăţirea infrastructurii în transporturia) existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
    b) se pot acorda avansuri în limită de până la 30% din valoarea programului lunar de execuţie, conform graficului anexat la contract.
    3.Prestări de servicii pentru organizarea participării la manifestările expoziţionalea) existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
    b) se pot acorda avansuri în limită de până la 30% din valoarea contractului.
    4.Prestări de servicii privind lucrări de prospecţiuni geologicea) existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
    b) se pot acorda avansuri la începutul fiecărui trimestru, în limită de până la 25% din valoarea contractului aferent trimestrului.
    5.Trimiteri la tratament balnear şi odihnă din fondul de asigurări socialea) existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
    b) se pot acorda avansuri la începutul fiecărei serii, în limită de până la 25% din valoarea contractului aferent seriei respective.
      IV. Realizarea angajamentelor care decurg din contractele externe încheiate în baza acordurilor şi convenţiilor interguvernamentale
      Realizarea de utilaje şi lucrări de construcţii montaj contractate la extern în baza acordurilor şi convenţiilor interguvernamentalea) existenţa unor contracte ferme, încheiate în condiţiile legii;
    b) se pot acorda avansuri în limită de până la 30% din valoarea contractului.

  -------