ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 17 mai 2001 (*actualizată*)
pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(actualizată până la data de 25 iulie 2005*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Se înfiinţează Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională, ca instituţie publică cu personalitate juridică, unica autoritate în domeniu, aflată în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin reorganizarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi preluarea activităţii privind publicitatea imobiliară de la Ministerul Justiţiei.
  (2) La nivelul fiecărui judeţ şi în municipiul Bucureşti se înfiinţează oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, ca unităţi cu personalitate juridică în subordinea Agenţiei Naţionale, prin reorganizarea actualelor oficii judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti şi a birourilor de carte funciară.
  ----------
  Alin. (2) al art. 3 din Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2001, de la pct. 1 al art. I din acest act normativ, a fost modificat de pct. 6 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.
  (2^1) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, se înfiinţează birouri de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare birouri teritoriale, în subordonarea oficiilor teritoriale. Modul de organizare şi funcţionare, numărul precum şi arondarea birourilor teritoriale pe unităţi administrativ-teritoriale, se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale.
  ----------
  Alin. (2^1) al art. 3 din Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2001, de la pct. 1 al art. I din acest act normativ, a fost introdus de pct. 7 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.
  (3) Se înfiinţează Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie ca unitate cu personalitate juridică în subordinea Agenţiei Naţionale, prin reorganizarea Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Cartografie.
  (4) Agenţia Naţională este condusă de un consiliu de administraţie format din 9 membri, incluzând reprezentanţi din sectorul public şi privat, numiţi exclusiv pe criterii de competenţă profesională, dintre care unul este directorul general al Agenţiei Naţionale şi preşedinte al consiliului de administraţie.
  (5) Membrii consiliului de administraţie şi directorul general sunt numiţi şi revocaţi din funcţie de ministrul administraţiei şi internelor.
  (6) Organizarea, funcţionarea, atribuţiile şi competenţele consiliului de administraţie şi ale directorului general se vor stabili prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale, care se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
  (7) Directorul general îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile ordonatorului principal de credite, prin emiterea de ordine cu caracter individual şi normativ. Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi reprezintă Agenţia Naţională pe plan intern şi internaţional.
  ----------
  Alin. (7) al art. 3 din Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2001, de la pct. 1 al art. I din acest act normativ, a fost modificat de pct. 6 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.
  ----------
  Art. 3 din Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2001, de la pct. 1 al art. I din acest act normativ, a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.
  2. Art. 4 - Abrogat.
  ----------
  Art. 4 din Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2001, de la pct. 2 al art. I din acest act normativ, a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.
  3. După litera h) a articolului 5 se introduc literele i) şi j) cu următorul cuprins:
  "i) abrogată;
  ----------
  Lit. i) a art. 5 din Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2001, de la pct. 3 al art. I din acest act normativ, a fost abrogată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.
  j) participa la organizarea şi coordonarea măsurătorilor în vederea aplicării legilor funciare;
  ----------
  Lit. j) a art. 5 din Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2001, de la pct. 3 al art. I din acest act normativ, a fost modificată de pct. 8 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.
  3^1. Alineatul 1 al articolului 6 va avea următorul cuprins:
  "(1) Atribuţiile şi răspunderile oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, precum şi ale Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale acestora, aprobate prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale."
  ----------
  Alin. 1 al art. 6 din Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2001, de la pct. 3^1 al art. I din acest act normativ, a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.
  ----------
  Pct. 3^1 care modifică alin. 1 al art. 6 din Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2001 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 78 din 26 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2002.
  4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
  Art. 9. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei Naţionale şi ale unităţilor subordonate se asigură integral din venituri proprii.
  (2) Veniturile proprii se constituie din:
  a) încasări din servicii prestate;
  b) tarife stabilite conform actelor normative;
  c) închirieri de spaţii şi aparatură;
  d) donaţii şi sponsorizări primite potrivit legii;
  e) dobânzi aferente disponibilităţilor din conturi şi din depozite;
  f) alte venituri.
  (3) Tarifele şi încasările prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) nu sunt purtătoare de T.V.A. şi se deduc din taxa notarială de timbru, fiind incluse în cazul operaţiunilor de publicitate imobiliară în taxa notarială de timbru, pentru actele translative ale dreptului de proprietate sau constitutive ale dezmembrămintelor acestuia; aceste tarife nu pot depăşi 80% din valoarea taxei notariale de timbru.
  ----------
  Alin. (3) al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2001, de la pct. 4 al art. I din acest act normativ, a fost modificat de pct. 14 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.
  (3^1) În cazul serviciilor de publicitate imobiliară pentru care nu se percepe taxa de timbru, tarifele se vor stabili prin ordinul ministrului administraţiei şi internelor cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.
  ----------
  Alin. (3^1) al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2001, de la pct. 4 al art. I din acest act normativ, a fost introdus de pct. 15 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.
  (4) Taxele de publicitate imobiliară pot fi încasate de notarii publici în numele Agenţiei Naţionale şi pe chitanţierele puse la dispoziţie de către aceasta pe baza unei negocieri între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici şi care va face obiectul protocolului de colaborare.
  (4^1) Tarifele pentru servicii de publicitate imobiliară pot fi încasate şi de alte instituţii sau persoane, în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu Agenţia Naţională.
  ----------
  Alin. (4^1) al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2001, de la pct. 4 al art. I din acest act normativ, a fost introdus de pct. 16 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.
  (5) Tarifele se stabilesc, se modifică şi se actualizează prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale.
  (6) Veniturile încasate se virează în contul Agenţiei Naţionale deschis la Trezoreria Statului.
  (7) Agenţia Naţională poate colabora cu persoane fizice şi juridice române sau străine de specialitate, în condiţiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzătoare domeniului său de activitate.
  (8) Agenţia Naţională poate contracta credite bancare în condiţiile prevăzute de lege.
  (9) Agenţia Naţională întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  (10) Excedentele anuale se reportează în anul bugetar următor.
  (11) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Agenţia Naţională, îşi va asuma întreaga responsabilitate în implementarea Proiectului cadastrului şi publicităţii imobiliare, finanţat prin împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), şi a celorlalte acorduri internaţionale ce implică împrumuturi nerambursabile sau garanţii de la stat, asumate anterior de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, inclusiv pentru partea preluată de la Ministerul Justiţiei.
  (12) Agenţia Naţională va face toate demersurile necesare amendării acordurilor de împrumut internaţionale pentru a se realiza înlocuirea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi a Ministerului Justiţiei cu Agenţia Naţională.
  (13) Cadastrul general se realizează pe baza planului anual propus de Agenţia Naţională împreună cu ministerele interesate şi aprobat de Guvern; sumele destinate introducerii lucrărilor de cadastru general reprezintă subvenţii de la bugetul de stat prevăzute în bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi virate în contul Agenţiei Naţionale cu unica destinaţie.
  ----------
  Alin. (13) al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2001, de la pct. 4 al art. I din acest act normativ, a fost introdus de pct. 17 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.
  (14) Organele şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale precum şi alte persoane fizice şi juridice interesate, care au fonduri disponibile pentru introducerea lucrărilor de cadastru general în afară planului anual aprobat de Guvern, vor încheia un acord de colaborare cu Agenţia Naţională privind caietul de sarcini, modalităţile de verificare, recepţie, şi înscriere în sistemul de publicitate imobiliară şi folosirea acestor informaţii."
  ----------
  Alin. (14) al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2001, de la pct. 4 al art. I din acest act normativ, a fost introdus de pct. 17 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.
  ----------
  Art. 9 din Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2001, de la pct. 4 al art. I din acest act normativ, a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 499 din 12 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.069 din 17 noiembrie 2004, care modifică pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.
  5. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - Oficiul teritorial controlează avizează şi receptioneaza după caz, lucrările de geodezie, topografie, cadastru şi cartografie."
  ----------
  Art. 17 din Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2001, de la pct. 5 al art. I din acest act normativ, a fost modificat de pct. 27 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.
  6. Articolul 69 se abrogă.
  7. Articolul 71 va avea următorul cuprins:
  "Art. 71. - (1) Informaţiile referitoare la reţeaua geodezica naţională, hărţile oficiale, cadastrul general şi publicitatea imobiliară sunt informaţii publice şi reprezintă bun proprietate publică a statului şi sunt în administrarea Agenţiei Naţionale prin unităţile subordonate. Aceste informaţii se pot consulta şi sunt accesibile oricăror persoane fizice sau juridice contra cost, cu excepţia informaţiilor privind siguranţa naţională.
  (2) Informaţiile menţionate mai sus pot fi consultate gratuit de către autorităţile publice centrale şi locale în vederea realizării proiectelor de interes naţional."
  ----------
  Art. 71 din Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2001, de la pct. 7 al art. I din acest act normativ, a fost modificat de pct. 74 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.


  Articolul II

  Organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi a unităţilor subordonate se aproba prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice.
  Patrimoniul aferent activităţii de cadastru, geodezie şi cartografie al oficiilor judeţene de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol şi cel al Institutului de Cadastru şi Organizarea Teritoriului Agricol, împreună cu bazele de date cadastrale se preiau în totalitate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi, respectiv, de Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Cartografie, pe bază de protocol de predare-preluare, în termenul stabilit prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. 1.


  Articolul III

  Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intra în vigoare începând cu data de 1 iulie 2001.


  Articolul IV

  Corespunzător sarcinilor preluate se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificări în structura bugetului de stat pe anul 2001 şi, respectiv, în structura bugetelor Ministerului Administraţiei Publice şi Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.


  Articolul V

  Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va prezenta spre aprobare Guvernului noua structură organizatorică în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul VI

  În subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor se vor înfiinţa servicii comunitare de cadastru şi agricultură încadrate cu personal specializat.
  ----------
  Art. VI a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 78 din 26 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2002.


  Articolul VII

  În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie va revizui întregul sistem de norme şi instrucţiuni tehnice în vigoare, pentru corelarea acestora cu dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi pentru realizarea delimitării stricte între atribuţiile cadastrului general şi cele privind cadastrele de specialitate.


  PRIM-MINISTRU

  ADRIAN NĂSTASE

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul administraţiei publice,

  Octav Cozmâncă

  Ministrul agriculturii,

  alimentaţiei şi pădurilor,

  Ilie Sârbu

  Ministrul finanţelor publice,

  Mihai Nicolae Tănăsescu


  Anexă

  MODIFICĂRI
  în structura Legii bugetului de stat pe
  anul 2001 nr. 216/2001 conform Ordonanţei de urgenţă
  a Guvernului nr. 70/2001
  I. MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Ca- Sub- Titlu/ Alineat
  pi- capi- Articol Denumire indicator Influenţe 2001
  tol tol (+/-)
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  50.01 II. CHELTUIELI - TOTAL +89.298.600
                  01 CHELTUIELI CURENTE +89.662.049
                  02 CHELTUIELI DE PERSONAL -6.653.304
                  20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII -1.061.624
                  34 SUBVENŢII +97.376.977
                  35 01 Alocaţii de la buget pentru
                               instituţii publice +97.376.977
                  70 CHELTUIELI DE CAPITAL -363.449
  69.01 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE +89.298.600
                  01 CHELTUIELI CURENTE +89.662.049
                  02 CHELTUIELI DE PERSONAL -6.653.304
                  20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII -1.061.624
                  34 SUBVENŢII +97.376.977
                  35 01 Alocaţii de la buget pentru
                               instituţii publice +97.376.977
                  70 CHELTUIELI DE CAPITAL -363.449
         50 Alte cheltuieli pentru acţiuni
                               economice +89.298.600
  69.01 ALTE ACŢIUNI ECONOMICE +89.298.600
                  01 CHELTUIELI CURENTE +89.662.049
                  02 CHELTUIELI DE PERSONAL -6.653.304
                  10 Cheltuieli cu salariile -4.929.747
                  11 Contribuţii pentru asigurări
                               sociale de stat -1.065.557
                  12 Cheltuieli pentru constituirea
                               Fondului pentru plata ajutorului
                               de şomaj -212.924
                  13 Deplasări, detaşări, transferări -146.983
                  13 01 - deplasări, detaşări, transferări
                               în ţara -100.000
                  13 02 - deplasări în străinătate -46.983
                  14 Contribuţii pentru constituirea
                               Fondului de asigurări sociale de
                               sănătate -298.093
                  20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII -1.061.624
                  24 Cheltuieli pentru întreţinere şi
                               gospodărie -409.585
                  25 Materiale şi prestări de servicii cu
                               caracter funcţional -37.727
                  26 Obiecte de inventar de mică valoare
                               sau scurtă durată şi echipament -24.412
                  27 Reparaţii curente -60.200
                  28 Reparaţii capitale -200.000
                  29 Cărţi şi publicaţii -30.993
                  30 Alte cheltuieli -298.707
                  34 SUBVENŢII +97.376.977
                  35 01 Alocaţii de la buget pentru
                               instituţii publice +97.376.977
                  70 CHELTUIELI DE CAPITAL -363.449
                  72 Investiţii ale instituţiilor publice -363.449
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

                       NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI PE ANUL 2001
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Cod Denumire capitol Influenţe asupra numărului maxim de posturi
  capitol de cheltuieli
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    0 1 2
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  69.01 Alte acţiuni economice -80
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

            VENITURILE, ALOCAŢIILE ŞI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE

                                                                     - mii lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                               Influenţe 2001
  Capitol ─────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                           din care
                                               ───────────────────────────────────
             Venituri Alocaţii Cheltuieli cheltuieli cheltuieli cheltuieli
                                                    de materiale de
                                                 personal şi capital
                                                             servicii
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Alte
  acţiuni
  econo-
  mice +20.000.000 +97.376.977 +117.376.977 +79.883.304 +45.561.624 -8.067.951
  - Ofi- - +89.298.600 +89.298.600 +60.230.000 +37.500.000 -8.431.400
  ciul
  Naţio-
  nal de
  Cadastru,
  Geodezie
   şi
  Carto-
  grafie
  - Insti- +20.000.000 +8.078.377 +28.078.377 +19.653.304 +8.061.624 +363.449
  tutul de
  Cadastru,
  Geodezie,
  Fotogram-
  metrie şi
  Cartogra-
  fie
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  II. MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
                                                                      - mii lei -
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Ca- Sub- Titlu- Alineat
  pi- capi- Articol Denumire indicator Influente 2001
  tol tol (+/-)
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  50.01 II. CHELTUIELI - TOTAL -89.298.600
                  01 CHELTUIELI CURENTE -82.730.000
                  02 CHELTUIELI DE PERSONAL -60.230.000
                  20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII -22.500.000
                  70 CHELTUIELI DE CAPITAL -6.568.600
  67.01 AGRICULTURA ŞI SILVICULTURĂ -57.683.600
                  01 CHELTUIELI CURENTE -51.615.000
                  02 CHELTUIELI DE PERSONAL -30.115.000
                  20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII -21.500.000
                  70 CHELTUIELI DE CAPITAL -6.068.600
          25 Servicii publice descentralizate -76.298.600
          50 Alte unităţi şi acţiuni din domeniul
                                 agriculturii şi silviculturii -12.500.000
  67.01 AGRICULTURA ŞI SILVICULTURĂ -89.298.600
                  01 CHELTUIELI CURENTE -82.730.000
                  02 CHELTUIELI DE PERSONAL -60.230.000
                  10 Cheltuieli cu salariile -42.289.000
                  11 Contribuţii pentru asigurări
                                 sociale de stat -9.866.024
                  12 Cheltuieli pentru constituirea
                                 Fondului pentru plata ajutorului
                                 de şomaj -2.114.450
                  13 Deplasări, detaşări, transferări -3.000.000
                  13 01 - deplasări, detaşări, transferări
                                 în ţara -3.000.000
                  13 02 - deplasări în străinătate -
                  14 Contribuţii pentru constituirea
                                 Fondului de asigurări sociale de
                                 sănătate -2.960.526
                  20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII -22.500.000
                  24 Cheltuieli pentru întreţinere şi
                                 gospodărie -6.000.000
                  25 Materiale şi prestări de servicii
                                 cu caracter funcţional -16.500.000
                  70 CHELTUIELI DE CAPITAL -6.568.600
                  72 Investiţii ale instituţiilor publice -6.568.600
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR

                       NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI PE ANUL 2001
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Cod Denumire capitol Influenţe asupra numărului maxim de posturi
  capitol de cheltuieli
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    0 1 2
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  67.01 Agricultură şi silvicultură -1.851
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  -------------