ORDONANȚĂ nr. 22 din 29 august 2009privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VII.1 și VII.3 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

  Articolul 1
  (1) Începând cu anul de învățământ 2009-2010, cuantumul minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană, este cel prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță.(2) Senatele universităților stabilesc valoarea taxelor de școlarizare, în valută, cel puțin la nivelul cheltuielilor de școlarizare, precum și modalitatea de plată, integral sau în rate.
  (la 14-01-2010, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 1 din 6 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 11 ianuarie 2010 )
  (3) Din sumele încasate din taxele de școlarizare prevăzute la alin. (1), universitățile alocă cel puțin 20% pentru burse acordate studenților români și/sau străini.
  (la 14-01-2010, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 1 din 6 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 11 ianuarie 2010 )


  Articolul 2

  Prevederile prezentei ordonanțe se aplică începând cu anul de învățământ 2009-2010. Pe data publicării prezentei ordonanțe se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor din alte țări care studiază pe cont propriu în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 23 august 1993, aprobată prin Legea nr. 102/1994, cu completările ulterioare.


  Articolul 3

  Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul educației, cercetării și inovării,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Cristian Diaconescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea

  București, 29 august 2009.
  Nr. 22.

  Anexa

  CUANTUMUL MINIM
  al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care
  studiază pe cont propriu în România, din statele care nu sunt
  membre ale Uniunii Europene, precum și din cele
  care nu fac parte din Spațiul Economic European
  și din Confederația Elvețiană, începând cu anul de învățământ 2009-2010

  A. Învățământ cu frecvență1. Învățământul liceal secundar superior: 180 euro/lună2. Învățământul universitar și postuniversitar

  Domeniul de învățământ

  Învățământ universitar
  de licență, de
  masterat,
  rezidențiat (euro/lună)

  Învățământ
  postuniversitar,
  doctorat (euro/lună)

  Tehnic, agronomic,
  științe, matematici și matematici
  aplicate,
  sport

  270

  290

  Arhitectură

  350

  370

  Sociouman, psihologie, economic

  220

  240

  Medicină

  320

  340

  Muzică și arte

  420

  440

  Interpretare muzicală, teatru

  750

  770

  Film

  950

  970

  Taxele se percep pentru întreaga durată a anului de învățământ, inclusiv pentru perioadele de practică prevăzute în planurile de învățământ.
  La taxele de mai sus se adaugă costul cazării și, respectiv, al mesei, în cazul în care se beneficiază de aceste servicii din partea instituției de învățământ.
  (la 14-01-2010, Litera A din Anexă a fost modificată de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 1 din 6 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 11 ianuarie 2010 )

  B. Învățământ cu frecvență redusă și alte forme de învățământ organizate conform legii
  a) Studii liceale - învățământ liceal secundar superior: pentru fiecare an de studii se plătesc, cu anticipație, taxele pentru 3 luni, la cuantumul corespunzător învățământului cu frecvență.
  b) Studii universitare de licență: pentru fiecare an de studii se plătesc taxele pentru 3 luni, la cuantumul corespunzător domeniilor de învățământ menționate la învățământul cu frecvență. Taxele se achită integral, anterior primei sesiuni de examene.
  c) Studii universitare de masterat, doctorat:1. pentru colocviul de admitere sa va achita echivalentul taxei lunare stabilite la pct. A;2. pentru programul de pregătire universitară avansată, plata taxelor se va efectua în condițiile stabilite la pct. A;3. pentru programul de cercetare științifică se vor plăti numai activitățile prevăzute în planul individual de studiu, cu echivalentul taxei lunare stabilite la pct. A.
  d) La susținerea bacalaureatului, licenței, disertației, tezei de doctorat se achită taxa prevăzută mai jos:
  Domeniul de învățământ Bacalaureat (euro) Diplomă de licență, disertație (euro) Teză de doctorat (euro)
  Elevi, indiferent de profilul liceului absolvit 220 - -
  Tehnic, agronomic, științe, matematici și matematici aplicate, sport - 270 540
  Arhitectură - 350 700
  Sociouman, psihologie, economic - 220 440
  Medicină - 320 640
  Muzică și arte - 420 840
  Interpretare muzicală, teatru - 750 1.500
  Film - 950 1.900

  Orice alte cheltuieli personale se asigură de către cei în cauză (inclusiv cazarea și masa).

  --------