ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 106 din 30 iunie 2022pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 30 iunie 2022
  Având în vedere că energia reprezintă o resursă indispensabilă desfășurării activității cotidiene, fie că este vorba de populație, fie că ne referim la operatorii economici,
  întrucât, creșterea amplă a prețurilor acesteia în perioada recentă pe plan european este de natură să se răsfrângă mai devreme sau mai târziu asupra dinamicii prețurilor de consum, majorarea generalizată a ratelor inflației la nivel comunitar reprezentând o preocupare generală,
  ținând cont de actualul context energetic european, îngrijorările referitoare la securitatea aprovizionării cu țiței, produse petroliere și gaze naturale, precum și la gradul de suportabilitate al clienților finali în raport cu nivelurile de preț existente pe piață, au determinat autoritățile din întreaga Uniune Europeană să identifice soluțiile adecvate pentru stabilizarea sectorului petrolier atât în privința surselor de aprovizionare, cât și în privința prețurilor.
  Pentru a contracara efectul creșterii prețului la benzină și motorină asupra nivelului de trai al populației, precum și asupra activității operatorilor economici, care au de suferit din cauza costurilor crescute, și implicit al majorării prețurilor pentru alte produse și servicii, prin susținerea acordării unei reduceri de preț pentru carburanți,
  în vederea evitării unui blocaj la nivelul contribuabililor care desfășoară activități în domeniul comerțului și transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat, cu consecințe negative atât în ceea ce privește desfășurarea în viitor a activității, cât și acumularea de noi datorii către bugetul general consolidat al statului, ca urmare a dificultății privind plata la termen a obligațiilor fiscale datorate,
  având în vedere solicitările repetate ale reprezentanților mediului de afaceri, cu privire la necesitatea adaptării sistemelor informatice și a metodologiilor de lucru ale contribuabililor la cerințele de conformare care privesc declararea bunurilor cu risc fiscal ridicat care presupun modificări însemnate ale sistemelor informatice și atragerea unor resurse umane suplimentare, în considerarea timpului scurt de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a procedurii de aplicare a ordonanței de urgență și categoriile de vehicule rutiere utilizate pentru transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat, care fac obiectul monitorizării,
  având în vedere faptul că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I
  (1) În perioada 1 iulie-30 septembrie 2022, operatorii economici care comercializează benzină și motorină către clienții finali - persoane fizice și juridice care achiziționează carburanții din depozite și/sau stații de distribuție pentru consumul propriu -, și care acordă o reducere de preț de 0,5 lei/litru, inclusiv TVA, la prețul de vânzare, beneficiază de la bugetul de stat de o compensare de 0,25 lei/litru, inclusiv TVA, aferentă reducerii acordate. Pentru fracțiuni dintr-un litru reducerea de preț și respectiv compensarea se vor acorda proporțional.(2) În perioada de aplicare a prezentei scheme de compensare, operatorii economici prevăzuți la alin. (1), care comercializează benzina și motorina către clienți finali prin intermediul stațiilor de carburanți, vor afișa pe totem prețul care include această reducere de preț, iar în sistemul de gestiune și la pompă va fi înscris prețul de vânzare fără reducerea comercială.(3) În cazul acordării reducerii de preț prevăzute la alin. (1), aceasta se va evidenția distinct pe documentele fiscale aferente vânzărilor, bonuri fiscale și/sau facturi.(4) Măsura compensării prevăzută la alin. (1) se aplică pentru comercializarea benzinei și motorinei către clienți finali pentru consumul propriu, atât la vânzarea cu amănuntul, cât și la vânzarea angro prin depozitele furnizorilor/distribuitorilor.


  Articolul II
  (1) Suma de 0,25 lei/litru reprezintă o subvenție direct legată de preț în sensul art. 286 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și se include în baza de impozitare a TVA.(2) Compensația de 0,25 lei/litru se stabilește și se individualizează de către operatorii economici prevăzuți la art. I alin. (1) într-o declarație al cărei model se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Declarația se depune la organul fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a acordat reducerea și reprezintă și cerere de compensare.(3) Suma declarată potrivit dispozițiilor alin. (2) se înregistrează într-un cont de venituri distinct și se compensează cu obligațiile fiscale ale debitorului potrivit dispozițiilor art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(4) Verificarea sumelor declarate se realizează de organele de control din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pe baza analizei de risc.


  Articolul III

  Operatorii economici care operează stații de distribuție carburanți, cărora li se aplică prevederile prezentei ordonanțe de urgență și care au obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, evidențiază pe bon fiscal distinct contravaloarea carburantului comercializat și reducerea de 0,5 lei/litru.


  Articolul IV
  (1) Creșterea nejustificată a prețurilor la carburanți în perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență constituie acțiune speculativă în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2022 privind combaterea acțiunilor speculative și pentru modificarea și completarea unor acte normative și se sancționează potrivit Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Constatarea și aplicarea sancțiunilor de către Consiliul Concurenței și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2022 se fac prin excepție de la procedura prevăzută la art. 1 alin. (1) și (2) din acest act normativ, de la dispozițiile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 11/1991, cu modificările și completările ulterioare, precum și de la prevederile art. 4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul V
  (1) Se interzice revânzarea produselor achiziționate în condițiile art. I alin. (1).(2) Revânzarea produselor achiziționate în condițiile art. I alin. (1) și (4) reprezintă contravenție și se sancționează de către autoritățile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2022, astfel:
  a) cu amendă de la 50.000 lei la 500.000 lei pentru contravențiile săvârșite de persoane juridice prin derogare de la dispozițiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;
  b) cu amendă de la 5.500 lei la 11.000 lei pentru contravențiile săvârșite de persoane fizice.
  (3) Contravenției prevăzute la alin. (2) îi sunt aplicabile dispozițiile din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul VI

  Articolul 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 11 aprilie 2022, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 18

  Prevederile art. 13 și 14 intră în vigoare la data de 1 octombrie 2022.


  Articolul VII

  Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 iulie 2022, cu excepția prevederilor art. V, care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul VIII

  Ordinul prevăzut la art. II alin. (2) se emite în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  p. Ministrul economiei,
  Mihai-Ion Macaveiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat

  București, 30 iunie 2022.
  Nr. 106.
  ----