ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 100 din 6 decembrie 2006privind transmiterea unor părți dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Societății Comerciale ”Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A. în administrarea Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I.” - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006
  Situația extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, o constituie urgența finalizării lucrărilor contractate de construcție a locuințelor de necesitate pentru cazarea imediată a persoanelor și familiilor acestora, pe perioada consolidării clădirilor de locuit multietajate încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public. Finalizarea locuințelor de necesitate, care, în conformitate cu contractele de execuție încheiate, au termene urgente de punere în funcțiune, trebuie făcută în corelare cu finalizarea spațiilor de la parterul și mezaninul imobilului, spații prin care se asigură accesul locatarilor la locuințe.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul 1

  Parterul și mezaninul imobilului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, proprietate privată a statului, se transmit din administrarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. în administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., în vederea desfășurării activităților de interes public sau social în domeniul construcțiilor, aprobate potrivit legii, și pe perioada în care compania se află sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.


  Articolul 2

  Lucrările perimetrale de anvelopă exterioară și pereții interiori adiacenți spațiilor tehnice și de acces ale parterului și mezaninului, necesare punerii în funcțiune a imobilului, se finanțează de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în baza documentațiilor tehnice aprobate conform legii, din alocații bugetare anuale și din alte surse legal constituite.


  Articolul 3

  Lucrările necesare amenajării spațiilor în vederea desfășurării activităților de interes public sau social în domeniul construcțiilor se finanțează de Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. din surse proprii.


  Articolul 4

  Predarea-preluarea părților din imobil se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.


  Articolul 5

  Alineatul (3) al articolului 3 din Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:(3) C.N.I. poate deține în administrare, concesiune, închiriere sau în folosință gratuită bunuri proprietate privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, pe care le utilizează în vederea realizării scopului și obiectului său de activitate, în condițiile actului prin care i-a fost dat fiecare dintre aceste bunuri.


  Articolul 6

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă art. 3 și anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2004 privind schimbarea destinației unor părți din imobilele situate în municipiul București, precum și trecerea unor părți dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A. în administrarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 23 septembrie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 487/2004.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
  Constantin Dascălu,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru lucrări publice și amenajarea teritoriului,
  Laszlo Borbely
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

  București, 6 decembrie 2006.
  Nr. 100.

  Anexa

  DATELE DE IDENTIFICARE
  a părții din imobilul proprietatea privată a statului care se transmite din administrarea
  Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
  în administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.

  Locul unde este situat
  imobilul

  Persoana juridică de la care
  se transmite imobilul

  Persoana juridică la care
  se transmite imobilul

  Caracteristicile tehnice ale imobilului
   

  Municipiul București,
  Piața Natiunilor Unite nr. 8,
  bl. 108, Sectorul 5
   

  Societatea Comercială
  "Compania Națională
  de Transporturi Aeriene
  Române - TAROM" - S.A.

  Compania Națională
  de Investitii "C.N.I." - S.A.
   

  Bloc 108, tronson 2
  - structura cu suprafață construită desfășurată
  de 877,2 mp, reprezentând spatii cu altă
  destinație situat la parter și mezanin, precum
  și teren aferent în suprafață de 62,7 mp

  -------