ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 120 din 25 septembrie 2002 (**republicată**)privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008 Notă
  **) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 248/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 25 iulie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare, și rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 7 august 2007.
  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2002 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 25 ianuarie 2005 și a mai fost modificată prin Legea nr. 245/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din 19 iulie 2005.


  Articolul 1
  (1) Se aprobă Sistemul de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.(2) Categoriile de activități finanțate de la bugetul de stat în cadrul programelor prevăzute în anexă se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităților competente prevăzute la art. 2 alin. (1).(3) Propunerile de fonduri bugetare pentru programele de susținere și promovare a exportului se fac de instituțiile care administrează programele respective, cu consultarea prealabilă a Consiliului de Export.
  (la 20-09-2016, Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 56 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016. )


  Articolul 2
  (1) Sumele de la bugetul de stat pentru susținerea și promovarea exportului se vor aproba distinct în bugetele anuale ale Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerului Economiei și Finanțelor - Acțiuni generale**). Notă
  **) Înainte de publicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, textul alin. (1) al art. 2, modificat prin Legea nr. 245/2005, avea următorul conținut: "Art. 2. - (1) Sumele de la bugetul de stat pentru susținerea și promovarea exportului se vor aproba distinct în bugetele anuale ale Ministerului Economiei și Comerțului, Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale și Cancelariei Primului-Ministru, pentru Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație."
  (2) Sumele aprobate cu această destinație în bugetele ordonatorilor principali de credite nu vor putea fi redistribuite în vederea utilizării lor la alte capitole de cheltuieli.(3) Se autorizează Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale să încheie angajamente legale în anul bugetar curent, pentru contractarea acțiunilor necesare organizării de târguri, expoziții și misiuni economice în străinătate, care se desfășoară și au termen de plată în anul bugetar următor.


  Articolul 3
  (1) Mecanismele de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru aplicarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat se vor aproba, după caz, prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea autorităților prevăzute la art. 2 alin. (1).(2) Utilizarea sumelor prevăzute la art. 2 se aprobă de către ordonatorii principali de credite, după consultarea prealabilă a Consiliului de Export.
  (la 20-09-2016, Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 56 din 19 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 septembrie 2016. )


  Articolul 4

  Armonizarea activităților de elaborare și aplicare unitară a strategiei și politicilor de stimulare și promovare a exportului cu strategiile și politicile sectoriale, precum și monitorizarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat se realizează de către Consiliul de Export, structură organizatorică la nivel național, cu caracter public-privat, având în componență reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale, structurilor patronale și profesionale cu atribuții și activitate în domeniul exportului, care se înființează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale.


  Anexă

  SISTEMUL
  de susținere și promovare a exportului cu
  finanțare de la bugetul de statI. Instrumente în administrarea EXIMBANK, conform Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior
  Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior va repartiza fondurile alocate anual prin bugetul de stat pe instrumentele din administrarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., conform Legii nr. 96/2000, republicată, în funcție de necesitățile de susținere a exportului.
  II. Instrumente în administrarea ministerelor de resort:1. Programul de promovare a exportului, administrat de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, prin care se finanțează parțial, din fonduri de la bugetul de stat:
  a) participări ale operatorilor economici români, cu stand sub pavilion național, la târguri și expoziții cu caracter internațional, organizate în statele membre ale Uniunii Europene și în țările terțe, coordonate în parteneriat public-privat și monitorizate de către reprezentanții Ministerului Antreprenoriatului și Turismului;
  b) participări individuale ale operatorilor economici români la târguri și expoziții cu caracter internațional organizate în statele membre ale Uniunii Europene și în țările terțe, cu stand de prezentare a produselor/serviciilor, la misiuni economice desfășurate în străinătate, precum și la manifestări internaționale, organizate în format virtual, pentru care sunt solicitate taxe;
  c) participarea potențialilor exportatori români la misiuni economice desfășurate în străinătate, cu caracter exploratoriu, coordonate în parteneriat public-privat de către reprezentanții Ministerului Antreprenoriatului și Turismului;
  d) invitarea potențialilor importatori străini la târgurile internaționale organizate în România, la propunerea mediului de afaceri, cu consultarea Consiliului de Export;
  e) organizarea și funcționarea expozițiilor externe temporare, itinerante, realizate în parteneriat public-privat pe piețe de interes pentru exportul românesc, la propunerea Consiliului de Export;
  f) realizarea de studii de piață și pe produse, inclusiv pentru obiective complexe, pe baze concurențiale;
  g) realizarea pe baze concurențiale a buletinelor informative privind oferta de export și distribuirea acestora în străinătate și la ambasadele străine din România, cu suportarea cheltuielilor de realizare;
  h) realizarea de acțiuni de publicitate și reclamă cu caracter general, pe produse și grupe de produse, pe piețe de interes pentru exportul românesc, pe baze concurențiale, cu suportarea cheltuielilor, inclusiv a cheltuielilor pentru distribuirea materialelor de publicitate și reclamă cu caracter general în străinătate și la ambasadele străine din România;
  i) organizarea în parteneriat public-privat a miniexpozițiilor la ambasadele României din străinătate sau alte spatii închiriate;
  j) certificări specifice produselor pentru acces la piețele externe;
  k) participarea sub pavilion național la manifestări internaționale, organizate în format virtual, pentru care sunt solicitate taxe;
  l) realizarea portalului de comerț exterior, administrat de Departamentul de Comerț Exterior, pentru promovarea ofertelor de export ale firmelor românești și informarea operatorilor economici privind cererile de ofertă primite de birourile de promovare a comerțului exterior din cadrul ambasadelor și consulatelor României;
  m) acordarea unui sprijin financiar agențiilor de turism în vederea dezvoltării exportului de servicii turistice, sub forma unei scheme de ajutor de minimis.1.1. Ministerul Antreprenoriatului și Turismului implementează acțiunile prevăzute la lit. a)-m), prin acordarea de ajutoare de minimis, prin acordarea de sume forfetare/granturi stabilite prin norme sau prin alocații bugetare specifice.
  (la 24-02-2022, Subpunctul 1 din Punctul II. a fost modificat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 23 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 februarie 2022 )
  2. Programul de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii, pentru dezvoltarea exportului, administrat de către Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.3. Programul de creștere a competitivității produselor industriale, administrat de către Ministerul Economiei și Finanțelor.4. Programul de creștere a competitivități produselor agroalimentare, administrat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
  În cadrul programelor prevăzute la pct. 3 și 4 se vor acoperi de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate, cheltuielile operatorilor economici în proporție de până la 75%, pentru:
  a) implementarea și certificarea sistemelor de management al calității și/sau a sistemelor de management de mediu;
  b) dotarea și/sau amenajarea laboratoarelor de testare și etalonare, precum și acreditarea acestora, după caz;
  c) înregistrarea și protejarea pe piața externă a mărcilor, a brevetelor de invenție, a desenelor și modelelor industriale românești.
  III. Prime de export pentru produsele agroalimentare eligibile conform Acordului privind agricultura - partea III, secțiunea II - Subvenții la export, din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, cu prioritate și într-o proporție mai mare pentru produsele agroalimentare biologice certificate, de origine vegetală și animală.
  ------------