ORDONANTA nr. 107 din 30 iulie 1999
privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 31 august 1999  În temeiul dispoziţiilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. P pct. 2 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Capitolul 1 Definiţii şi domeniul de aplicabilitate


  Articolul 1

  Prezenta ordonanţă are ca obiect armonizarea legislaţiei cu cea a statelor membre ale Uniunii Europene privind pachetele de servicii turistice vândute sau oferite spre vânzare pe teritoriul României, indiferent de locul de realizare al acestora.


  Articolul 2

  În sensul prezentei ordonanţe, prin următorii termeni se înţelege:
  1. pachet de servicii turistice - combinatia prestabilita a cel puţin două dintre următoarele trei grupe de servicii, cu condiţia ca durata neîntreruptă a acestora să depăşească 24 de ore sau sa cuprindă o innoptare, şi anume:
  a) transport;
  b) cazare;
  c) alte servicii, fără legătură cu transportul sau cazarea sau care nu sunt accesorii ale acestora şi care reprezintă o parte semnificativă a pachetului de servicii turistice, cum ar fi: alimentaţie, tratament balnear, agrement şi altele asemenea;
  2. contract de organizare de călătorii turistice - orice contract prin care o agenţie de turism touroperatoare se angajează, în nume propriu, sa procure alteia sau unei persoane fizice, în schimbul plăţii unui preţ, un pachet de servicii turistice sau prestaţii izolate ale acestuia;
  3. contract de intermediere de călătorii turistice - orice contract prin care o agenţie de turism detailista se obliga sa procure, în numele alteia, în schimbul plăţii unui preţ, fie un contract de călătorii turistice, fie una sau mai multe prestaţii izolate ce permit efectuarea unei călătorii turistice sau a unei cazari oarecare.
  Facturarea separată a diferitelor prestaţii ale aceluiaşi pachet de servicii nu exonereaza agenţia de turism touroperatoare sau detailista de obligaţiile ce decurg din prezenta ordonanţă;
  4. agenţia de turism - orice unitate specializată care organizează, oferă şi vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora.
  Agenţiile de turism pot fi de următoarele tipuri:
  a) agenţie de turism touroperatoare, având ca obiect de activitate organizarea şi vânzarea pe cont propriu a pachetelor de servicii turistice sau a componentelor acestora, direct sau prin intermediari;
  b) agenţie de turism detailista, care vinde sau oferă spre vânzare, în contul unei agenţii de turism touroperatoare, pachete de servicii turistice sau componente ale acestora contractate cu aceasta;
  5. consumator - orice persoană care cumpara sau se angajează sa cumpere pachetul de servicii turistice - contractant principal - sau orice persoană în numele căreia contractantul principal se angajează sa cumpere pachetul de servicii turistice - alţi beneficiari - sau orice persoană în favoarea căreia contractantul principal sau alţi beneficiari cedează pachetul de servicii turistice - cesionarul.


  Articolul 3

  Dacă o agenţie de turism acţionează în calitate de intermediar pentru o agenţie de turism touroperatoare care nu este stabilită în România, aceasta este considerată ca organizator de călătorii turistice în raporturile cu consumatorul.


  Capitolul 2 Informarea consumatorului de servicii turistice


  Articolul 4

  Orice informaţii privind pachetul de servicii turistice, preţul acestuia şi toate celelalte condiţii aplicabile contractului, comunicate de organizator sau de detailist consumatorului, trebuie să conţină indicaţii corecte şi clare, care să nu permită interpretări echivoce ale acestora.


  Articolul 5

  Materialele publicitare turistice puse la dispoziţie consumatorului în vederea încheierii contractului - cataloage sau pliante - trebuie să indice, în mod lizibil, clar şi precis, preţul şi informaţiile corespunzătoare referitoare la:
  a) destinaţie;
  b) ruta;
  c) mijloacele de transport utilizate, caracteristicile şi categoria acestora;
  d) tipul unităţilor de cazare, denumirea, categoria de clasificare şi principalele lor caracteristici; în cazul călătorilor turistice efectuate în alte tari se vor preciza diferenţele dintre categoriile de clasificare din ţările respective şi cele conform normelor din România;
  e) serviciile de masa oferite şi categoria de clasificare a unităţilor de alimentaţie;
  f) informaţii de ordin general privind pasapoartele, vizele şi formalităţile sanitare necesare pentru călătorie şi şedere;
  g) valoarea sau procentul din preţ ce trebuie achitat cu titlu de avans şi graficul pentru efectuarea restului de plată;
  h) numărul minim de persoane ce trebuie realizat pentru a avea loc călătoria şi, în acest caz, data limita de informare a consumatorului în caz de anulare a călătoriei turistice;
  i) posibilităţi de încheiere a unor asigurări facultative pentru asistenţa în caz de boala, accidente etc.;
  j) specificul călătoriei turistice şi publicul căreia i se adresează.


  Articolul 6

  Informaţiile conţinute de materialele publicitare turistice angajează organizatorul sau detailistul de călătorii turistice, în afară cazului în care:
  - eventualele schimbări în aceste informaţii au fost comunicate în mod clar consumatorului înaintea încheierii contractului;
  - modificările au fost efectuate, cu acordul părţilor contractante, ulterior încheierii contractului.


  Articolul 7

  Organizatorul şi/sau detailistul trebuie să comunice consumatorului, în scris sau prin orice alta forma corespunzătoare, înaintea încheierii contractului, informaţiile de ordin general privind regimul paşapoartelor şi al vizelor şi formalităţile de sănătate necesare pentru călătorie şi şedere.


  Articolul 8

  Organizatorul şi/sau detailistul trebuie să furnizeze în scris consumatorului, într-un termen stabilit prin contract, înainte de data plecării, următoarele informaţii:
  a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi locul ce urmează a fi ocupat de consumator în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
  b) numele, adresa, numărul de telefon şi de fax al reprezentantei locale a organizatorului şi/sau detailistului sau, în lipsa acesteia, cele ale autorităţilor locale care pot ajuta consumatorul în caz de nevoie.
  În cazul în care aceste reprezentante sau autorităţi locale nu exista, consumatorul trebuie să dispună de un număr de apel de urgenta sau de orice alta informare care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau detailistului;
  c) pentru călătoriile şi sederile minorilor, informaţii care să permită stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul şederii copilului;
  d) posibilitatea semnării unui contract de asigurare facultativă, care să acopere taxele de transfer ale consumatorului, sau a unui contract de asistenţa, care să acopere taxele de repatriere în caz de accidentare sau de boala.


  Capitolul 3 Contractul de organizare de călătorii turistice


  Articolul 9

  (1) Agenţia de turism touroperatoare sau detailista este obligată sa furnizeze consumatorului, în momentul rezervarii călătoriei, un bon de comanda.
  (2) Contractul ia naştere în momentul în care consumatorul primeşte confirmarea scrisă a rezervarii, transmisă de organizatorul sau detailistul călătoriei turistice - care acţionează în numele organizatorului - în cel mult 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comanda.
  (3) În cazul în care conţinutul bonului de comanda diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice sau dacă aceasta confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comanda, consumatorul poate considera ca voiajul nu a fost rezervat şi are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor deja plătite.
  (4) Nerespectarea dispoziţiilor cuprinse la alin. (1)-(3) nu împiedica încheierea cu întârziere a contractului de călătorie turistica, indiferent de perioada rămasă până la plecare, dacă părţile sunt de acord.


  Articolul 10

  (1) Bonul de comanda şi contractul de călătorie turistica trebuie să menţioneze, în scris, cel puţin:
  a) destinaţia(iile) călătoriei turistice şi, în cazul perioadelor de sejur, durata şi datele de sosire şi de plecare;
  b) mijloacele de transport utilizate, caracteristicile şi categoriile de clasificare ale acestora, datele, orele şi locurile de plecare/sosire, la ducere şi la întoarcere;
  c) în cazul în care pachetul de servicii turistice include şi cazarea, adresa, caracteristicile şi categoria de clasificare a structurilor de primire turistice în care se face aceasta, conformitatea sa cu reglementările tarii de primire şi menţionarea diferenţelor între acestea şi normele în vigoare din România;
  d) serviciile de masa furnizate - pensiune completa, demipensiune, mic dejun - şi categoria de clasificare a unităţilor de alimentaţie;
  e) dacă realizarea pachetului de servicii turistice necesita un număr minim de persoane, data limita de informare a consumatorului privind anularea călătoriei turistice comandate;
  f) ruta;
  g) vizitele, excursiile sau alte servicii care sunt incluse în preţul total convenit al pachetului de servicii turistice;
  h) numele şi adresa agenţiei(iilor) de turism organizatoare şi, după caz, a agenţiei de turism detailiste şi a societăţii de asigurări;
  i) preţul pachetului de servicii, cu indicarea cazurilor în care acesta poate fi modificat, şi preţurile pentru anumite servicii - taxe de aterizare, îmbarcare/debarcare în porturi şi pe aeroporturi, taxe de turist - dacă acestea nu sunt incluse în preţul pachetului de servicii turistice;
  j) termenele şi modalitatea de plată a preţului;
  k) solicitarile speciale ale consumatorului, făcute cunoscute agenţiei de turism organizatoare sau celei detailiste în momentul efectuării comenzii şi acceptate de cele doua părţi;
  l) termenele în care consumatorul trebuie să transmită o eventuala reclamaţie pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului călătoriei turistice;
  m) condiţiile de reziliere a contractului de către consumator;
  n) obligaţiile agenţiei(iilor) de turism în cazul anulării călătoriei turistice.
  (2) În toate cazurile agenţia de turism are obligaţia sa inmaneze consumatorului un exemplar din contract.
  (3) Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă consumatorul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute la alin. (1).


  Articolul 11

  (1) În cazul în care consumatorul nu poate să participe la călătoria turistica, acesta poate să transfere contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în pachetul de servicii turistice contractat.
  (2) Transferul poate fi realizat numai cu anunţarea agenţiei de turism semnatare a contractului.
  (3) Consumatorul care cedează pachetul sau de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili, în mod solidar, de plată preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia aceste cedari.


  Articolul 12

  (1) Preţurile stabilite în contract nu pot fi modificate, cu excepţia cazului în care contractul prevede în mod explicit acest lucru, atât în vederea majorării, cat şi a reducerii, precum şi modul de calcul al acestora, şi numai dacă modificarea are loc ca urmare a variatiilor:
  a) costurilor de transport, inclusiv costul carburantului;
  b) redevenţelor şi taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi a taxelor de turist;
  c) cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
  (2) Preţurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în nici un caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.
  (3) În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorării, consumatorul poate rezilia contractul fără nici o obligaţie faţă de agenţia de turism, aceasta din urma având obligaţia de a rambursa imediat consumatorului toate sumele aferente călătoriei turistice plătite de acesta.


  Articolul 13

  În cazul în care agenţia de turism este nevoita sa modifice una din prevederile esenţiale ale contractului, aceasta are obligaţia sa informeze consumatorul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării, iar acesta sa comunice agenţiei de turism în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării hotărârea sa de a opta fie pentru:
  a) rezilierea contractului fără plata de penalităţi;
  b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.


  Articolul 14

  În cazul în care consumatorul reziliază contractul conform prevederilor art. 13 sau agenţia de turism anulează călătoria turistica înaintea datei de plecare, consumatorul are dreptul:
  a) sa accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioară, propus de agenţia de turism;
  b) sa accepte un pachet de servicii de calitate inferioară, propus de agenţia de turism, cu rambursarea imediata a diferenţei de preţ;
  c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.


  Articolul 15

  Consumatorul poate, în orice moment, sa rezilieze, în totalitate sau în parte, contractul. În cazul în care consumatorul reziliază contractul pentru un motiv care îi este imputabil, el va despăgubi agenţia de turism pentru prejudiciul creat acesteia ca urmare a rezilierii. Despăgubirea se poate ridica la maximum preţul călătoriei turistice.


  Articolul 16

  În cazurile menţionate la art. 13 şi 14 consumatorul are dreptul să solicite agenţiei de turism şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:
  a) anularea s-a făcut datorită nerealizarii numărului minim de persoane menţionat în contract, iar agenţia de turism a informat consumatorul, în scris, în termenul menţionat în contract, termen care nu poate fi mai mic de 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
  b) anularea s-a datorat unui caz de forta majoră, prin acesta înţelegandu-se circumstanţe anormale şi imprevizibile, independente de voinţa celui care le invoca, şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate, în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervarile;
  c) anularea s-a făcut din vina consumatorului.


  Articolul 17

  În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importanţa din serviciile prevăzute în contract nu este realizată sau agenţia de turism organizatoare constata că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:
  a) să ofere consumatorului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice, fără majorarea preţului;
  b) sa restituie consumatorului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
  c) în cazul în care nu pot fi oferite consumatorului alternative corespunzătoare sau acesta nu le accepta din motive întemeiate, să asigure, fără costuri suplimentare, transportul retur al consumatorului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.


  Articolul 18

  (1) Agenţia de turism este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv în situaţia în care aceste obligaţii trebuiau îndeplinite de către o alta agenţie de turism sau de către alţi prestatori de servicii.
  (2) De la prevederile alin. (1) se exceptează următoarele cazuri:
  a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează consumatorului;
  b) când neîndeplinirea obligaţiilor este atribuită unui terţ care nu este parte în contract, iar cauzele nerealizarilor nu puteau fi prevăzute sau evitate;
  c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forta majoră sau unor împrejurări pe care nici agenţia de turism, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita.
  (3) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c), agenţia de turism parte în contract este obligată sa acorde asistenţa prompta consumatorului aflat în dificultate.


  Articolul 19

  (1) Pentru daunele materiale cauzate de nerespectarea de către agenţia de turism organizatoare a serviciilor cuprinse în contract, responsabilitatea acesteia privind despăgubirea consumatorului nu poate depăşi de doua ori preţul pachetului de servicii turistice înscris în contract.
  (2) Agenţia de turism organizatoare şi/sau detailista nu pot exclude sau limita responsabilitatea lor pentru prejudiciul cauzat de moartea sau de ranirea consumatorului ca urmare a acţiunilor sau a neglijentei lor.


  Articolul 20

  (1) Deficientele constatate de către consumator la faţa locului, cu privire la realizarea pachetului de servicii contractat, vor fi sesizate prompt, în scris sau sub orice alta forma, atât prestatorului de servicii, cat şi agenţiei de turism de la care consumatorul a cumpărat pachetul de servicii turistice.
  (2) Aceasta obligaţie a consumatorului trebuie menţionată clar şi explicit în contract.


  Articolul 21

  În cazul unor reclamaţii ale consumatorului cu privire la realizarea serviciilor turistice contractate, agenţia de turism organizatoare, agenţia de turism detailista, precum şi prestatorii de servicii vor acţiona imediat pentru soluţionarea reclamatiilor şi vor face proba eforturilor depuse de ei în acest scop.


  Articolul 22

  Agenţia de turism parte contractantă trebuie să dovedească, cu garanţii acoperitoare proprii sau prin poliţe de asigurare, ca poate asigura, în caz de insolvabilitate sau de faliment, rambursarea sumelor achitate de către consumator, precum şi a celor necesare repatrierii acestuia.


  Capitolul 4 Acţiuni în justiţie


  Articolul 23

  (1) Acţiunile cărora le poate da naştere un contract de călătorii turistice care cade sub incidenţa prezentei ordonanţe, din cauza de deces, de ranire sau alta atingere a integrităţii fizice sau psihice a turistului, se prescriu după 2 ani.
  (2) În cazul ranirii sau al altei atingeri aduse integrităţii fizice sau psihice care a cauzat moartea după data la care contractul prevedea ca ia sfârşit prestaţia ce a dat naştere la diferend, termenul de prescripţie de 2 ani prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data decesului, dar nu mai târziu de 3 ani de la data executării prestaţiei prevăzute în contract.
  (3) Acţiunile cărora le-a dat naştere un contract de călătorii turistice care cade sub incidenţa prezentei ordonanţe, altele decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2), se prescriu în termen de un an.
  (4) Termenul de prescripţie curge de la data la care contractul prevede că ia sfârşit prestaţia ce a dat naştere la diferend.


  Capitolul 5 Supravegherea activităţii de organizare sau de intermediere de călătorii turistice


  Articolul 24

  Controlul respectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe se face de către organele de specialitate ale Autorităţii Naţionale pentru Turism şi ale Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor.


  Articolul 25

  Organele de control efectuează verificări la sesizarea persoanelor prejudiciate prevăzute la art. 2 pct. 5 şi din oficiu.


  Articolul 26

  Organizatorul şi/sau intermediarul de călătorii turistice are obligaţia de a prezenta organelor de control contractele încheiate cu turistii, în original.


  Articolul 27

  Organele de control încheie, după caz, procese-verbale în care se consemnează faptele constatate cu ocazia verificărilor făcute şi se înscriu articolele din ordonanţa incalcate şi vor aplica sancţiunea prevăzută de lege.


  Capitolul 6 Sancţiuni


  Articolul 28

  Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994, republicată, sunt aplicabile prezentei ordonanţe.


  Articolul 29

  Constituie contravenţie, în măsura în care fapta nu este săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, încălcarea prevederilor art. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, art. 14 lit. c), art. 17, art. 18 alin. (1) şi (3), art. 21 şi 23.


  Articolul 30

  Contravenţiile prevăzute la art. 29 se sancţionează cu amendă de la 4.000.000 lei la 10.000.000 lei.
  Prevederile prezentei ordonanţe se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia celor de la art. 25-27.


  Capitolul 7 Dispoziţii finale


  Articolul 31

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare după 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
  Pe aceeaşi dată se abroga orice dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Preşedintele Autorităţii
  Naţionale pentru Turism,
  Dorin Anton
  Oficiul pentru Protecţia
  Consumatorilor
  Eliade Mihailescu,
  secretar de stat
  -----------