ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 1 din 30 ianuarie 2019pentru modificarea și completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2019
  Având în vedere Decizia Comisiei Europene C (2018) 6.928 final din data de 25 octombrie 2018 pentru autorizarea schemei de ajutoare instituită de Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție,
  ținând cont de necesitatea punerii în acord a dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 195/2018 cu observațiile Comisiei Europene, potrivit prevederilor art. 21 alin. (2) din lege,
  având în vedere situația extraordinară generată de faptul că Legea nr. 195/2018 s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, coroborat cu faptul că s-a emis Decizia Comisiei Europene C (2018) 6.928 din 25 octombrie 2018 de autorizare a schemei instituite de Legea nr. 195/2018, trebuie introduse observațiile transmise de Comisia Europeană în legislația națională, ceea ce conduce la adoptarea prezentei ordonanțe de urgență.
  Totodată, nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgență poate avea consecințe nefavorabile în rândul crescătorilor de porcine care nu pot accesa schema pentru realizarea investițiilor.
  Luând în considerare Decizia Comisiei Europene C (2018) 6.928 pentru autorizarea schemei de ajutoare instituite de Legea nr. 195/2018, emisă în data de 25 octombrie 2018, considerăm că neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență va afecta grav interesul public prin imposibilitatea accesării schemei pentru investiții de către fermieri, creând premisele inițierii unor acțiuni în instanță invocând nepunerea în aplicare a deciziei Comisiei Europene.
  Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare, care afectează interesele economice din sectorul de creștere a suinelor, pe termen scurt și mediu, a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  ARTICOL UNIC

  Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 27 iulie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici și mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 4, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Prezenta schemă de ajutoare nu se aplică solicitanților care au efectuat dezmembrări/divizări ale exploatației începând cu 1 ianuarie 2017.3. La articolul 7 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) costuri cu serviciile, respectiv elaborarea de studii de orice natură necesare realizării investiției, proiecte de construcție, servicii de arhitectură, organizare de șantier, asigurarea utilităților, consultanță și autorizații.
  4. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor prevăzute la alin. (1) nu reprezintă cheltuială eligibilă.5. La articolul 8 alineatul (2), punctul (iv) se modifică și va avea următorul cuprins:(iv) investiții colective realizate de crescătorii de suine.6. La articolul 8, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale realizează și pune la dispoziția direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București o aplicație informatică integrată, care are rolul de a asigura activitatea de înregistrare și verificare a eligibilității proiectelor, precum și de monitorizare a implementării acestora și de conformitate a cheltuielilor cuprinse în aceste proiecte pentru programele de investiții în sectorul agricol, respectiv prezentul program de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, precum și Programul de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol, aprobat prin Legea nr. 227/2018.(5) Costurile necesare pentru realizarea aplicației informatice prevăzute la alin. (4) se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.7. La articolul 9, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 9

  Beneficiarii prevăzuți la art. 4 alin. (1) depun cererea de înscriere în Programul de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție la direcția pentru agricultură județeană, respectiv a municipiului București, pe a cărei rază teritorială se înființează/află fermele, respectiv capacitățile de reproducție, denumită în continuare cerere de înscriere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente:
  8. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În cazul în care aplicația informatică prevăzută la art. 8 alin. (4) nu este operațională la data depunerii cererilor de înscriere prevăzute la art. 9, verificarea administrativă a cererilor de înregistrare în Programul de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție se va realiza de către funcționarii din cadrul direcției pentru agricultură județeană, respectiv a municipiului București, desemnați prin decizie a directorului executiv, urmând ca toate datele de verificare, respectiv validare să fie încărcate în sistemul informatic la data când acesta devine funcțional.9. La articolul 12, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) După verificare, direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București aprobă suma necesară realizării investiției și încheie contractele de finanțare.10. La articolul 12, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Pentru realizarea investițiilor finanțate prin Programul de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție se poate acorda un avans, care este subordonat constituirii unei garanții, în procent de maximum 30% din totalul finanțării eligibile, cu respectarea prevederilor art. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.(5) Acțiunile și categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plăți în avans, criteriile, precum și limitele care se vor folosi în acest scop se vor stabili prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.11. La articolul 13, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 13

  Pentru acordarea avansului prevăzut la art. 12 alin. (4), beneficiarii trebuie să depună următoarele documente aferente investiției:
  12. La articolul 13, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
  h) scrisoare de garanție bancară sau scrisoare de garanție eliberată de instituții financiare nebancare înregistrate în Registrul special al Băncii Naționale a României, care corespunde procentului de 100% din suma avansului.
  13. La articolul 14, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 14
  (1) După acordarea avansului prevăzut la art. 12 alin. (4), beneficiarii justifică utilizarea acestuia până la data de 31 decembrie a anului în care a fost acordat prin facturi fiscale însoțite de documentele care atestă plata contravalorii acestora, care să fie conforme cu investițiile realizate până la acel moment și care se încadrează în tipurile de cheltuieli eligibile prevăzute la art. 7. Decontarea cheltuielilor efectuate pentru finalizarea investiției se realizează pe baza documentelor de plată și a facturilor conform devizului de lucrări, până la finalizarea investiției, cu încadrarea în valoarea costului prevăzut la art. 3 lit. i), respectiv j). Procedura privind modul de derulare a plăților și deconturilor, prin utilizarea aplicației informatice, se stabilește în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
  ...............................................................................................(3) În termen de 3 zile de la încasarea avansului prevăzut la art. 12 alin. (4), beneficiarii ajutorului de stat marchează investiția cu o placă indicator de dimensiuni minime de 150 cm lungime și 200 cm lățime, confecționată din material rezistent, amplasată într-un loc în care este ușor vizibilă, pe care se inscripționează «Investiție beneficiară a „Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție“, conform cererii numărul ........., de la Direcția pentru Agricultură a Județului .............................../Municipiului București
  14. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 15
  (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 12, direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București transmit Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale situația cu sumele necesare pentru plata avansului prevăzut la art. 12 alin. (4) și a celor necesare decontării cheltuielilor prevăzute la art. 14 alin. (1), cu încadrarea în nivelul ajutorului prevăzut la art. 8 alin. (1) și (2), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.
  15. La articolul 17, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Lista se publică pe site-ul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, se actualizează corespunzător și se transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, după fiecare reactualizare, pentru publicare pe site-ul oficial al instituției, www.madr.ro, informații accesibile publicului, unde va fi disponibilă 10 ani, fără restricții.16. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Valoarea totală a ajutorului de stat este de 1.674.770.580 lei, reprezentând echivalentul a 359,1 milioane euro, și se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în limita sumelor aprobate prin legile bugetare anuale.17. La articolul 18, alineatele (3)-(5) se abrogă.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Carmen Elian,
  subsecretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  George Ciamba

  București, 30 ianuarie 2019.
  Nr. 1.
  -----