LEGE nr. 300 din 23 decembrie 2011
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 52. - (1) Promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se face numai prin concurs organizat ori de câte ori este necesar, în limita posturilor vacante, de către Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii.
  (2) Data, locul, modul de desfăşurare a concursului şi posturile vacante pentru care se organizează concurs se comunică tuturor judecătorilor şi procurorilor prin curţile de apel, prin parchetele de pe lângă curţile de apel şi prin Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi se publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii, a Institutului Naţional al Magistraturii, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi în trei cotidiene centrale, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs.
  (3) Pot participa la concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecătorii şi procurorii care au îndeplinit efectiv, cel puţin 5 ani, funcţia de judecător la curtea de apel sau de procuror la parchetul de pe lângă curtea de apel ori la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au obţinut calificativul "foarte bine" la ultimele 3 evaluări, nu au fost niciodată sancţionaţi disciplinar şi au o vechime în funcţia de judecător sau procuror de cel puţin 15 ani.
  (4) Dispoziţiile art. 48 alin. (10)-(12) se aplică în mod corespunzător.
  (5) Consiliul Superior al Magistraturii verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezentul articol."
  2. După articolul 52 se introduc şapte noi articole, articolele 52^1-52^7, cu următorul cuprins:
  "Art. 52^1. - (1) Cererile de înscriere la concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cuprind precizarea secţiei pentru care se depune candidatura.
  (2) Concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constă în:
  a) o probă având ca obiect evaluarea hotărârilor judecătoreşti redactate, în cazul judecătorilor, sau a actelor întocmite în faza de urmărire penală ori în faza judecăţii, în cazul procurorilor;
  b) un interviu susţinut în faţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii;
  c) probe scrise, cu caracter teoretic şi practic.
  (3) Comisiile de concurs sunt numite prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii şi corespund secţiilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru care au fost depuse candidaturi.
  (4) Comisiile de concurs sunt alcătuite din:
  a) câte un judecător de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, propus de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
  b) câte un profesor universitar de la o facultate de drept, care are încheiat un contract de muncă pe durată nedeterminată cu o universitate de cercetare avansată şi educaţie, astfel cum aceasta este clasificată pe baza evaluării prevăzute la art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, propus de Institutul Naţional al Magistraturii;
  c) câte un formator al Institutului Naţional al Magistraturii, având cel puţin gradul de judecător de curte de apel, propus de Institutul Naţional al Magistraturii;
  d) câte un profesor de logică, propus de Institutul Naţional al Magistraturii.
  (5) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (3) nu pot avea apartenenţă politică la data formării comisiilor.
  (6) În cadrul probei prevăzute la alin. (2) lit. a), din comisiile de concurs fac parte şi:
  a) câte un avocat, cu înaltă reputaţie profesională şi morală, propus de Uniunea Naţională a Barourilor din România;
  b) câte un psiholog, propus de Colegiul Psihologilor din România.
  (7) Nu pot fi membri ai comisiilor prevăzute la alin. (3) persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv, în rândul candidaţilor.
  Art. 52^2. - (1) În cadrul probei prevăzute la art. 52^1 alin. (2) lit. a), la cererea comisiilor de concurs, Consiliul Superior al Magistraturii va solicita, prin intermediul curţilor de apel sau, după caz, al parchetelor de pe lângă curţile de apel ori al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, hotărâri judecătoreşti sau, după caz, acte ale procurorului, întocmite de candidaţi, din ultimii 10 ani de activitate, precum şi celelalte date necesare evaluării potrivit prezentei legi.
  (2) Orice persoană poate transmite comisiilor de concurs acte de natura celor prevăzute la alin. (1), întocmite de candidaţi, care pot fi analizate în cadrul probei eliminatorii.
  (3) Cererile de înscriere la concurs se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, însoţite de un anunţ prin care se aduce la cunoştinţa publică posibilitatea oricărei persoane de a transmite comisiilor de concurs acte de natura celor prevăzute la alin. (1), întocmite de candidaţi, precum şi termenul în care acestea pot fi transmise.
  (4) Actele prevăzute la alin. (1) se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea dispoziţiilor legale privind protejarea datelor cu caracter personal, pentru a fi supuse dezbaterii publice pentru o perioadă de 30 de zile de la publicare. Sesizările sau observaţiile primite din partea opiniei publice pot fi avute în vedere la evaluare de către comisiile de concurs.
  Art. 52^3. - (1) Pentru candidaţii judecători, evaluarea prevăzută la art. 52^2 are ca obiect:
  a) verificarea capacităţii de analiză şi sinteză;
  b) verificarea coerenţei în exprimare;
  c) verificarea argumentaţiei din punctul de vedere al clarităţii şi logicii;
  d) încuviinţarea sau înlăturarea argumentată a cererilor părţilor prin raportare la probe, principii şi reguli de drept;
  e) argumentarea coerentă şi corectă din punctul de vedere al logicii juridice;
  f) evitarea expunerii şi detalierii aspectelor nerelevante în motivare;
  g) redactarea dispozitivului într-o formă clară, concisă, aptă de a fi pusă în executare;
  h) analiza şi interpretarea probelor administrate;
  i) exemplificarea modului în care au fost aplicate jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, atunci când e cazul;
  j) verificarea respectării termenelor rezonabile de soluţionare a cauzelor şi de redactare a hotărârilor.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul evaluării candidaţilor procurori prevăzute la art. 52^2.
  (3) În cadrul procedurii de evaluare, comisiile de concurs pot solicita candidaţilor explicaţii cu privire la orice aspect supus evaluării.
  Art. 52^4. - (1) În cadrul probei interviului, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii evaluează aspecte referitoare la conduita, deontologia şi integritatea candidaţilor.
  (2) La şedinţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii în care se susţine interviul va participa, cu rol consultativ, şi un psiholog desemnat de plen, la propunerea Colegiul Psihologilor din România, care va putea adresa întrebări candidaţilor, în scopul evaluării motivaţiei şi competenţelor umane şi sociale ale acestora.
  Art. 52^5. - (1) Punctajul maxim ce poate fi atribuit la probele prevăzute la art. 52^1 alin. (2) lit. a) şi b) este de 100 de puncte, distribuite astfel:
  a) 75 de puncte pentru proba prevăzută la art. 52^1 alin. (2) lit. a);
  b) 25 de puncte pentru proba prevăzută la art. 52^1 alin. (2) lit. b).
  (2) Punctajul minim pentru a fi declarat admis în vederea susţinerii probelor scrise este de 80 de puncte. Modul de acordare a punctajului în cadrul acestor probe se stabileşte prin regulamentul prevăzut la art. 52^7 alin. (2).
  Art. 52^6. - (1) Probele scrise prevăzute la art. 52^1 alin. (2) lit. c) constau în:
  a) în funcţie de specializare, una dintre următoarele grupe de materii:
  (i) drept civil, dreptul familiei şi drept internaţional privat;
  (îi) drept penal;
  (iii) drept administrativ, drept financiar şi fiscal şi dreptul muncii;
  b) jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale;
  c) jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;
  d) procedura civilă sau procedura penală, în funcţie de specializarea judecătorului ori procurorului.
  (2) Pentru a fi declarat admis la concurs, candidatul trebuie să obţină la probele scrise media minimă 8 (opt), cu condiţia ca la fiecare probă scrisă să fie obţinută nota minimă 7 (şapte).
  Art. 52^7. - (1) În termen de cel mult 15 zile de la comunicarea rezultatelor concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliul Superior al Magistraturii dispune, prin hotărâre, promovarea candidaţilor declaraţi admişi.
  (2) Procedura de desfăşurare a concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, inclusiv modalitatea de contestare a rezultatelor se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, în conformitate cu prezenta lege, prin hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."
  3. La articolul 57, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (8^1), cu următorul cuprins:
  "(8^1) În interesul serviciului, magistraţii-asistenţi pot fi delegaţi, cu acordul scris al acestora, în funcţiile de prim-magistrat-asistent sau magistrat-asistent-şef de către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pe o perioadă de cel mult 6 luni. Delegarea magistraţilor-asistenţi poate fi prelungită, cu acordul scris al acestora, cel mult încă 6 luni. Pe perioada delegării, magistraţii-asistenţi beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru funcţia în care sunt delegaţi."
  4. La articolul 67, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 67. - (1) Prim-magistratul-asistent este promovat dintre magistraţii-asistenţi şefi cu o vechime de cel puţin 2 ani în această funcţie."


  Articolul II

  La articolul 29 alineatul (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) propune Consiliului Superior al Magistraturii judecătorii care vor face parte din comisiile de concurs pentru promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;".


  Articolul III

  În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Consiliul Superior al Magistraturii va aproba regulamentul prevăzut la art. 52^7 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.
  Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţia României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţa comună din data de 15 decembrie 2011.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  VASILE BLAGA
  Bucureşti, 23 decembrie 2011.
  Nr. 300.
  -----