LEGE Nr. 76 din 17 iulie 1992 *** Republicată
privind măsuri pentru rambursarea creditelor rezultate din acţiunea de compensare, regimul plăţilor agenţilor economici, prevenirea incapacităţii de plată şi a blocajului financiar
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 172 din 22 iulie 1993


  Notă *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 43 din 29 iunie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 6 iulie 1993, dîndu-se articolelor o noua numerotare.
  Legea nr. 76/1992 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 178 din 28 iulie 1992.

  Capitolul 1 Cu privire la rambursarea creditelor rezultate din acţiunea de compensare


  Articolul 1

  Guvernul şi Banca Naţionala a României vor informa Parlamentul, până la 30 septembrie 1992, cu rezultatul controlului asupra modului în care consiliile imputernicitilor statului şi consiliile de administraţie ale agenţilor economici care au beneficiat de credite în urma acţiunii de compensare au adus la îndeplinire măsurile stabilite, potrivit art. 2 din Legea nr. 80/1991, pentru asigurarea rambursarii acestor credite la termenele prevăzute în graficele întocmite cu băncile.
  Până la aceeaşi dată, Guvernul şi Banca Naţionala a României vor informa Parlamentul cu rezultatul inventarierii stocurilor disponibile şi cu soldul plăţilor restante, precum şi măsurile luate pentru readucerea acestor bunuri şi valori în circuitul economic.
  Comisiile de cenzori au obligaţia de a urmări ca bilanţurile contabile sa reflecte rezultatele aplicării prevederilor prezentei legi.


  Articolul 2

  Eventualele credite de compensare, nerambursate la scadenta, se vor recupera de bănci din încasările ulterioare fără a se admite alte prioritati la plati, cu excepţia celor pentru salarii, pentru cel mult 2 luni din perioada stabilită pentru rambursarea integrală a creditului de compensare.


  Articolul 3

  Băncile au dreptul sa retina şi sa folosească, pentru rambursarea la scadenta a creditelor de compensare şi a dobinzilor aferente, sumele încasate de agenţii economici din înstrăinarea bunurilor mobile şi imobile care au constituit garanţii ale creditelor respective.


  Articolul 4

  Urmărirea silită prin scoatere în vînzare a bunurilor constituite drept garanţii pentru creditele de compensare potrivit art. 2 din Legea nr. 80/1991 se iniţiază de către bănci şi se executa potrivit reglementărilor în vigoare, în situaţia în care nu s-a asigurat rambursarea creditului şi a dobinzilor aferente de către agentul economic în termen de 30 de zile de la expirarea scadentei ratei nerestituite.
  Valorificarea se va face numai prin vânzarea la licitaţie. Preţul de la care începe licitaţia pentru bunurile mobile este cel rezultat din evaluarea prevăzută de lege. Pentru bunurile imobile, preţul de la care începe licitaţia se stabileşte în raport cu valoarea pe piaţa la data începerii executării silite. Dacă una dintre părţi nu este de acord cu valoare de piaţa determinata de executorul judecătoresc, aceasta se va stabili pe cale judecătorească.


  Articolul 5

  În cazul de nerecuperare integrală a creditului prin urmărire silită şi procedura de lichidare a unităţii debitoare prevăzute de reglementările în vigoare, garanţia acordată de stat pentru creditele de compensare ale agenţilor economici, potrivit art. 2 din Legea nr. 80/1991, devine exigibilă şi se executa în favoarea băncilor creditoare prin plati din sumele prevăzute în bugetul de stat cu aceasta destinaţie.


  Capitolul 2 Cu privire la regimul plăţilor agenţilor economici, prevenirea incapacităţii de plată şi a blocajului financiar


  Articolul 6

  Agenţii economici, indiferent de forma de organizare şi tipul de proprietate, au obligaţia efectuării tuturor plăţilor datorate către orice creditor persoana juridică, inclusiv cele pentru achitarea obligaţiilor cu orice titlu către stat, în ordinea scadentei.
  Scadenta unei plati se stabileşte prin: contracte între agenţii economici; contracte de credit; titluri de credite; prevederi legale în cazul impozitelor şi taxelor. În cazul plăţilor pentru care nu este prevăzută scadenta, aceasta se stabileşte de creditor prin înştiinţarea debitorului cu cel puţin 10 zile înaintea termenului de plată.
  Sarcina urmăririi efectuării plăţilor în ordinea scadentei revine debitorului


  Articolul 7

  În cazul neîndeplinirii, în termen de 30 de zile de la data scadentei, a obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. 1, debitorii vor plati, în afară sumei datorate, o penalitate de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere, cu excepţia situaţiei în care în convenţii sau alte acte au fost stipulate penalităţi mai mari.
  În convenţiile comerciale dintre agenţii economici, indiferent de forma în care acestea se încheie, părţile au obligaţia de a prevedea penalităţi pentru întârziere în decontare de minimum 0,15% pentru fiecare zi de întârziere, în afară altor penalităţi contractuale ce pot fi stipulate.
  Totalul penalitatilor pentru întârziere în decontare prevăzute la alin. 1 şi 2 nu poate depăşi cuantumul sumei asupra cărora sunt calculate.
  În cazul în care penalităţile prevăzute în prezentul articol nu acoperă integral prejudiciul suportat prin intirzierea efectuării plăţii, creditorul va putea solicita acordarea de daune în completare, potrivit dispoziţiilor din dreptul comun.


  Articolul 8

  Consiliile de administraţie ale agenţilor economici, indiferent de forma de organizare şi tipul de proprietate, au obligaţia de a urmări şi lua măsuri ca fondurile proprii ale acestora, inclusiv capitalul social, completate cu credite bancare sau comerciale primite în condiţiile legii, să asigure acoperirea financiară a mijloacelor fixe şi circulante existente, precum şi a disponibilităţilor băneşti necesare activităţii curente şi de investiţii.


  Articolul 9

  Efectuarea unor plati într-o alta prioritate decît cea rezultată potrivit scadentelor se stabileşte prin lege, în care vor fi prevăzute expres natura obligaţiilor în cauza şi perioada de aplicare a priorităţii respective. Aceste plati se realizează sub control bancar.


  Articolul 10

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt consideraţi în incapacitate de plată agenţii economici, indiferent de forma de organizare şi tipul de proprietate, care au plati restante a căror scadenta a fost depăşită cu 30 de zile calendaristice.
  Incapacitatea de plată se constata şi se comunică debitorului de orice creditor, după expirarea acestui termen.
  Pentru obligaţiile legale datorate de agenţii economici bugetului de stat, starea de incapacitate de plată se constata şi se comunică de Ministerul Finanţelor.


  Articolul 11

  După punerea în întârziere a debitorului şi constatarea incapacităţii de plată a acestuia potrivit art. 10, creditorul poate cere oricând debitorului, în cadrul termenului general de prescripţie, fie o dată cu suma datorată, fie distinct de aceasta, penalităţile prevăzute la art. 7, pe calea unei acţiuni în justiţie.
  În acest scop, creditorul va solicita instanţei competente în a carei raza teritorială îşi are sediul debitorul pronunţarea unei hotărâri prin care debitorul, pus legal în întârziere şi aflat în incapacitate de plată, să fie obligat la plata sumei datorate şi, după caz, a penalitatilor prevăzute la art. 7.
  Cauza se va judeca cu celeritate.
  Taxa de timbru pentru introducerea acţiunii se stabileşte la 10.000 lei, indiferent de valoarea debitului.


  Articolul 12

  După rămînerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, creditorul este în drept sa urmărească, în condiţiile legii, în contul sumelor acordate cu titlu de creanţe sau, după caz, de penalităţi, patrimoniul debitorului, în următoarea ordine:
  a) mijloace băneşti, inclusiv disponibilităţile aflate în conturile bancare;
  b) active financiare de orice fel;
  c) produse finite, materii prime şi materiale, mijloace fixe;
  d) creanţe şi alte componente patrimoniale aflate în circuitul civil.


  Articolul 13

  Titlu executor este prezentat de creditor băncilor sau oricăror persoane juridice ce deţin, sub orice formă, elemente patrimoniale ale debitorului şi are drept de preemţiune asupra oricăror alte operaţiuni dispuse de debitorul în cauza.


  Articolul 14

  Agenţii economici, indiferent de forma de organizare şi de tipul de proprietate, vor asigura evidenta obligaţiilor de plată pe scadente şi vor depune lunar lista plăţilor restante şi a situaţiei financiare la organele Ministerului Finanţelor şi Băncii Naţionale a României.


  Articolul 15

  Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României vor analiza situaţia economico-financiară a agenţilor economici care înregistrează plati restante, indiferent de natura creditorului, şi vor declara, în cazuri bine justificate, starea de incapacitate de plată a acestora.
  Lista agenţilor economici aflaţi în stare de incapacitate de plată va fi data publicităţii.
  Până la 31 ianuarie 1993, Banca Naţionala a României va informa, trimestrial, Parlamentul cu situaţia, cauzele şi măsurile necesare pentru eliminarea plăţilor restante ale agenţilor economici.


  Articolul 16

  În scopul achitării obligaţiilor de plată şi evitării extinderii blocajului financiar în economie, consiliile de administraţie ale agenţilor economici aflaţi în stare de incapacitate de plată sunt obligate ca în cel mult 30 de zile de la apariţia acestei situaţii sa ia, în ordine, următoarele măsuri:
  a) analiza cu creditorii a unor posibilităţi de amînare a datoriilor, asanarea acestora prin concordate, fuziuni sau alte măsuri de ieşire din starea de încetare a plăţii;
  b) analiza cu băncile a posibilităţilor de reesalonare a scadentei creditelor bancare sau de obţinere a unor noi credite;
  c) solicitarea aminarii cu maximum 60 de zile a plăţii impozitelor şi contribuţiilor datorate bugetului de stat, în condiţiile prevăzute de lege;
  d) solicitarea de credite bancare, acordate cu garanţia Guvernului, în cazuri justificate, în limita plafonului ce se aproba anual prin legea bugetară.


  Articolul 17

  Agenţii economici declaraţi în incapacitate de plată conform art. 10, care îşi continua activitatea, vor adopta măsuri de imbunatatire a lichidităţii, printre care, în mod obligatoriu:
  a) vor sista orice plata în avans pentru aprovizionari;
  b) vor sista orice repartizare şi plata din profitul net, din anii precedenti sau anul curent, inclusiv a cotei ce revine salariaţilor;
  c) vor sista orice plata privind sporuri, indemnizaţii sau premii pentru personalul de conducere al unităţii în cauza. În categoria personal de conducere se includ: directorul, directorii adjuncţi, contabilul şef şi celelalte funcţii asimilate acestora.


  Articolul 18

  În situaţia prevăzută de art. 16 lit d), la agenţii economici aflaţi în incapacitate de plată, până la începerea efectivă a activităţii Fondurilor Proprietăţii Private şi a Fondului Proprietăţii de Stat, comisii ale Guvernului formate din reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, băncilor, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi ai ministerului de resort vor analiza cauzele şi, pe baza studiilor de fezabilitate, după caz, vor propune măsuri de restructurare, privatizare sau de declarare a stării de faliment.


  Capitolul 3 Contravenţii


  Articolul 19

  Constituie contravenţie la normele privind constatarea şi comunicarea incapacităţii de plată a agenţilor economici, următoarele fapte:
  a) neefectuarea de către debitor a plăţilor în ordinea scadentei;
  b) neasigurarea evidentei obligaţiilor de plată pe scadente de către debitor;
  c) necomunicarea de către debitor a listei plăţilor restante conform art. 14 din prezenta lege.


  Articolul 20

  Încălcarea prevederilor art. 17 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 la 300.000 lei.


  Articolul 21

  Contravenţiile prevăzute la art. 19 din prezenta lege se sancţionează cu amendă de la 100.000 la 300.000 lei.
  Sancţiunea poate fi aplicată şi persoanelor juridice.


  Articolul 22

  Contravenţiilor prevăzute de prezenta lege li se aplică dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25 - 27.
  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor.


  Capitolul 4 Dispoziţii finale


  Articolul 23

  Prevederile prezentei legi se aplică tuturor agenţilor economici, în afară cazurilor în care s-au stipulat prevederi exprese referitoare numai la agenţii economici cu capital integral sau majoritar de stat.


  Articolul 24

  Guvernul şi Banca Naţionala a României urmează sa propună Parlamentului, până la data de 30 septembrie 1992, măsurile şi soluţiile suplimentare corespunzătoare, care să asigure înlăturarea şi prevenirea blocajului în lant.
  -----------------------------