NORME METODOLOGICE din 14 martie 2007 de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 4 aprilie 2007 Notă
  *) Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 268 din 14 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 233 din 4 aprilie 2007.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege.
  (la 15-02-2010, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 15 februarie 2010. )


  Articolul 2

  Beneficiază de dispozițiile legii următoarele categorii de persoane:
  a) copiii care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat prin hotărâre a comisiei pentru protecția copilului;
  b) adulții care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, după caz, decizie eliberată de comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în termen de valabilitate.


  Capitolul II Drepturile persoanelor cu handicap

  Secţiunea 1 Sănătate și recuperare

  Articolul 3

  În cazul în care familia sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap nu poate asigura exercitarea drepturilor persoanelor cu handicap, aceasta revine, în principal, autorităților administrației publice locale unde își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap.


  Articolul 4

  Asistentul social al serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau reședință a persoanei cu handicap se autosesizează, răspunde la sesizări/reclamații, constată că familia sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap nu asigură sau încalcă drepturile persoanei cu handicap și anunță în acest sens autoritățile administrației publice locale.


  Articolul 5

  În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. e) din lege, autoritățile publice se vor baza, în principal, pe promovarea programelor de intervenție timpurie.


  Articolul 6

  În cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, persoanele cu handicap beneficiază de asistență medicală, inclusiv de medicamente, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizării, în condițiile art. 10 din lege și în conformitate cu contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.


  Articolul 7

  Însoțitorul copilului sau adultului cu handicap grav ori accentuat poate fi orice persoană care însoțește copilul sau adultul, inclusiv asistentul personal în cazul copilului ori adultului cu handicap grav.


  Articolul 8

  Biletele gratuite de tratament balnear pentru persoanele adulte cu handicap se acordă în limita numărului total de bilete prevăzute în legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv, în baza unei convenții anuale încheiate între Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap și Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale.
  (la 15-02-2010, Art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 15 februarie 2010. )


  Articolul 9

  Cererea pentru acordarea biletului gratuit de tratament balnear se depune la casele teritoriale de pensii și este însoțită de următoarele documente:
  a) copie de pe actul de identitate;
  b) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
  c) recomandare medicală emisă de medicul de familie sau medicul specialist.


  Articolul 10

  În cazul în care decizia ori aprobarea de plată pentru dispozitivele medicale solicitate, prevăzută la art. 11 alin. (2) din lege, nu este emisă în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentației necesare, persoana cu handicap se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, în condițiile legii.


  Secţiunea a 2-a Educație

  Articolul 11

  În situația în care studentul cu handicap grav sau accentuat adresează cererea de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare și masă la cantinele și căminele studențești, iar aceasta nu este rezolvată favorabil, persoana lezată se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, în condițiile legii.


  Articolul 12

  În vederea obținerii unui loc gratuit în tabere de odihnă pentru preșcolarul sau elevul cu handicap, părintele ori reprezentantul legal al acestuia va depune o cerere la unitatea de învățământ de care aparține, însoțită de copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap. Studentul cu handicap va depune cererea personal sau prin reprezentant.


  Secţiunea a 3-a Locuință

  Articolul 13

  La nivel local, responsabile cu asigurarea accesului persoanelor cu handicap la închirierea unei locuințe sunt consiliile locale, ca autorități deliberative, și primarii, ca autorități executive, în raza cărora își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap.


  Secţiunea a 4-a Asistență juridică și facilități

  Articolul 14

  În sensul prevederilor art. 25 alin. (4) din lege, în cazul în care instanța judecătorească numește ca tutore autoritatea administrației publice locale, aceasta are obligația de a desemna o persoană sau o comisie din aparatul de specialitate al primarului, respectiv din cadrul compartimentului cu atribuții în domeniu, care să ducă la îndeplinire hotărârea instanței judecătorești.
  (la 15-02-2010, Art. 14 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 15 februarie 2010. )


  Articolul 15
  (1) În vederea obținerii rovinietei, persoanele care se încadrează în prevederile art. 28 din lege vor depune fie la primăriile din localitatea de domiciliu sau reședință, fie la direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, o cerere însoțită de următoarele documente în copie: documentul care atestă încadrarea în grad de handicap, actul de identitate, certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului.
  (la 15-02-2010, Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 15 februarie 2010. )
  (2) Primăriile vor centraliza lunar solicitările primite în acest sens și le vor trimite până în data de 10 a lunii următoare direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București.(3) Direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, vor centraliza lunar solicitările în acest sens și le vor trimite până în data de 20 a lunii următoare Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., împreună cu cererea de acordare a rovinietelor.(4) Temeiul cererii prevăzute la alin. (3) îl constituie convențiile tripartite care se încheie anual între direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.(5) Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. va elibera rovinietele solicitate către direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, până în ultima zi lucrătoare a acelei luni.


  Articolul 16

  Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei hoteliere, persoanele cu handicap grav sau accentuat trebuie să facă dovada cu actul de identitate și documentul care atestă încadrarea în grad de handicap.


  Articolul 17
  (1) Pentru a beneficia de prevederile art. 27 din lege, persoanele cu handicap grav sau accentuat ori persoana care are în îngrijire un copil cu handicap grav sau accentuat se adresează direcției generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale a sectorului municipiului București în a cărei rază teritorială își are domiciliul persoana cu handicap grav sau accentuat, denumită în continuare direcție, și depun prin registratură următoarele documente:
  a) cerere;
  b) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
  c) copie de pe documentul de identitate;
  d) declarație pe propria răspundere referitoare la faptul că respectă prevederile art. 27 din lege și că nu a mai beneficiat de acestea;
  e) declarație pe propria răspundere referitoare la faptul că va comunică direcției orice actualizare a certificatului de încadrare sau orice modificare a domiciliului;
  f) copie de pe hotărârea judecătorească de punere sub interdicție sau de pe dispoziția de tutelă/curatelă, unde este cazul.
  (2) În urma analizării documentelor depuse, direcția eliberează solicitantului o adeverință privind acordul plății dobânzii la creditul obținut în temeiul prevederilor art. 27 din lege.(3) După obținerea adeverinței, solicitantul se adresează unei unități bancare în vederea obținerii creditului. În urma acceptului de creditare din partea unității bancare, direcția va încheia un angajament de plată a dobânzii, pe baza contractului de credit și a graficului de rambursare.(4) În funcție de destinația creditului obținut în condițiile legii, persoanele cu handicap grav sau accentuat ori persoana care are în îngrijire un copil cu handicap grav sau accentuat includ în dosar și următoarele documente:
  a) proiectul lucrării de adaptare a locuinței conform nevoilor individuale de acces, însoțit de devizul de lucrări aferente adaptării; proiectul și devizul trebuie să fie întocmite de organe abilitate;
  b) declarație pe propria răspundere a organului abilitat prevăzut la lit. a) din care să reiasă faptul că proiectul lucrării respectă cerințele de accesibilitate, în conformitate cu actele normative în vigoare; sau
  c) copie de pe factura finală a autovehiculului sau copia legalizată a contractului de vânzare/cumpărare a acestuia.
  (5) Graficul de rambursare a creditului se depune la direcție ori de câte ori acesta suportă modificări; direcția efectuează plățile în baza ultimului grafic de rambursare depus.(6) În situația în care beneficiarul creditului înregistrează restanțe la rambursarea acestuia, dobânda aferentă creditului se va suporta de către acesta.
  (la 15-02-2010, Art. 17 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 15 februarie 2010. )


  Capitolul III Servicii și prestații sociale

  Secţiunea 1 Servicii sociale

  Articolul 18
  (1) Serviciile sociale prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, și de Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, sunt acordate de către furnizorii de servicii sociale acreditați în condițiile legii persoanelor cu handicap, pe perioada valabilității documentului care atestă încadrarea în grad de handicap.(2) Serviciile sociale prevăzute la alin. (1) se acordă din oficiu în situații de criză.


  Articolul 19
  (1) În sensul prevederilor art. 31 alin. (3) din lege, actele doveditoare sunt, după caz:
  a) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
  b) copie de pe planul individual de servicii;
  c) rezultatul anchetei sociale efectuate de serviciul specializat al primăriei localității de domiciliu sau reședință;
  d) pentru persoanele cu handicap care solicită admiterea într-un centru rezidențial, dovadă eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecția și îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.
  (la 15-02-2010, Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 15 februarie 2010. )
  (2) În vederea soluționării cererii, autoritatea administrației publice locale în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap poate solicita și alte documente.(3) În situația în care persoanei cu handicap nu i se pot asigura serviciile sociale solicitate la nivelul localității de domiciliu sau reședință, serviciul public specializat al acesteia se va adresa autorităților administrației publice de la nivelul județelor.


  Articolul 20

  Serviciile sociale destinate persoanelor cu handicap pot fi acordate:
  a) la domiciliu: îngrijiri specializate la domiciliu, echipa mobilă, asistentul personal;
  b) în comunitate: asistent personal profesionist;
  c) în centre de zi și centre rezidențiale publice, private sau public-private.


  Articolul 21

  În vederea contractării serviciilor sociale în condițiile prevăzute la art. 33 alin. (2) din lege, autoritățile administrației publice locale procedează după cum urmează:
  a) stabilesc costul maxim pentru fiecare serviciu social care se intenționează a se contracta, în baza unei analize privind cheltuielile aferente cu acel serviciu, pentru o persoană asistată, în decursul unui an;
  b) elaborează caietul de sarcini care include standardele minime privind asigurarea calității pentru serviciul social respectiv, cu respectarea legislației în vigoare;
  c) contractează serviciul social, în condițiile legii.

  (la 15-02-2010, Art. 21 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 15 februarie 2010. )


  Articolul 22

  Îngrijirile specializate la domiciliu se acordă persoanelor cu handicap în baza evaluării nevoilor individuale. Îngrijirile specializate la domiciliu se pot acorda chiar și în situația în care persoana cu handicap grav beneficiază de asistent personal.


  Articolul 23

  Nevoile individuale ale persoanei cu handicap sunt evaluate în cadrul serviciului de evaluare complexă din cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, și vor fi precizate în planul individual de servicii.


  Secţiunea a 2-a Asistentul personal

  Articolul 24
  (1) În cazul în care într-o familie există două sau mai multe persoane cu handicap grav cu drept la asistent personal, fiecare dintre acestea beneficiază de asistent personal.(2) Copilul cu handicap pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială la asistent maternal nu beneficiază de asistent personal.


  Articolul 25
  (1) Pentru a fi încadrată ca asistent personal, persoana respectivă se va prezenta la primăria localității de domiciliu sau de reședință a persoanei cu handicap grav și va depune un dosar conținând următoarele documente:
  a) cerere de angajare;
  b) copie de pe actele de identitate și de stare civilă;
  c) copie de pe actele de studii;
  d) cazier judiciar;
  e) adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de altă unitate sanitară autorizată care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  f) acordul persoanei cu handicap sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris, pentru angajare;
  g) declarație pe propria răspundere că va respecta obligațiile prevăzute la art. 38 din lege;
  h) acordul direcției generale de asistență socială și protecția copilului, exprimat în scris, referitor la opțiunea părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, adulților cu handicap grav ori reprezentanților legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav.
  (la 15-02-2010, Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 15 februarie 2010. )
  (2) Angajarea asistentului personal se face în maximum 30 de zile de la depunerea dosarului cu documentele prevăzute. În această perioadă, primăria localității de domiciliu sau de reședință a persoanei cu handicap grav face demersurile necesare în vederea efectuării anchetei sociale la domiciliul sau reședința persoanei care dorește să se angajeze ca asistent personal.(3) Dacă ancheta socială se finalizează cu recomandarea în vederea angajării, asistentului personal i se întocmesc contractul de muncă și actul adițional la acesta referitor la respectarea prevederilor art. 38 lit. b) din lege.
  (la 15-02-2010, Alin. (3) al art. 25 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 15 februarie 2010. )


  Articolul 26
  (1) Indemnizația prevăzută la art. 37 alin. (3) din lege se asigură o singură dată pe an, indiferent dacă asistentul personal efectuează concediul de odihnă în tranșe.
  (la 15-02-2010, Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 15 februarie 2010. )
  (2) În cazul copilului cu handicap, indemnizația se acordă părintelui sau reprezentantului legal.


  Articolul 27

  În aplicarea prevederilor art. 38 lit. a) din lege, autoritățile publice locale au obligația să asigure gratuit instruirea asistenților personali, tematica acesteia fiind stabilită prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap.
  (la 15-02-2010, Art. 27 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 15 februarie 2010. )


  Articolul 28

  Monitorizarea realizării instruirii asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav revine în sarcina direcțiilor generale de asistența socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, și în coordonarea metodologică a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap.


  Articolul 29
  (1) Serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei sau, în cazul municipiului București, direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului prezintă semestrial consiliului local un raport care conține cel puțin următoarele:
  a) dinamica angajării asistenților personali;
  b) informații privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro;
  c) informații privind numărul de asistenți personali instruiți;
  d) numărul de controale efectuate și problemele sesizate.
  (2) În termen de 30 de zile, raportul prezentat consiliului local va fi transmis spre informare direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene și secretariatului comisiei județene pentru incluziune socială, respectiv a municipiului București, din cadrul direcției de muncă, solidaritate socială și familie județene, respectiv a municipiului București.


  Articolul 30
  (1) Dreptul de opțiune exprimat în temeiul prevederilor art. 42 alin. (4) din lege operează numai în condițiile în care documentul care atestă încadrarea în grad de handicap cuprinde mențiunea: "cu asistent personal".(2) Indemnizația prevăzută la art. 43 alin. (3) din lege se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii și încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplinește condițiile care au dus la stabilirea dreptului.
  (la 15-02-2010, Art. 30 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 15 februarie 2010. )


  Secţiunea a 3-a Centre pentru persoane cu handicap

  Articolul 31
  (1) Potrivit prevederilorart. 51 alin. (5) și (6) din lege, în vederea obținerii avizului Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, solicitantul va depune următoarele documente:
  a) cererea de solicitare a avizului;
  b) proiectul de hotărâre a consiliului județean, respectiv local al sectorului municipiului București sau hotărârea organului de conducere a asociației sau fundației, după caz;
  c) nota de fundamentare;
  d) proiectul de organigramă.
  (la 15-02-2010, Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 15 februarie 2010. )
  (2) Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap va comunică avizul în termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului complet.


  Articolul 32

  Evaluarea activităților cu caracter inovator se face de serviciul public descentralizat competent teritorial al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, în colaborare cu Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap, pe baza unei grile de evaluare elaborate și aprobate prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, emis în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 33
  (1) În sensul prevederilor art. 54 alin. (4) din lege, decontarea cheltuielilor se face în baza unui cost mediu lunar al cheltuielilor stabilit de consiliile județene, respectiv de consiliile locale ale sectoarelor municipiului București. La stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor se iau în calcul cheltuielile de personal și cheltuielile cu bunuri și servicii.
  (la 15-02-2010, Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 15 februarie 2010. )
  (2) Obligația de decontare a cheltuielilor prevăzute la alin. (1) revine consiliului județean sau consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București în a cărui/căror rază teritorială își are domiciliul persoana cu handicap, prin direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului.(3) Decontarea cheltuielilor se face lunar pentru luna anterioară. Se decontează costul mediu lunar al cheltuielilor, din care se scade contribuția lunară de întreținere datorată de persoana cu handicap.


  Articolul 34
  (1) De la data publicării prezentelor norme metodologice, admiterea persoanelor cu handicap în centrele rezidențiale publice din alt județ decât cel de domiciliu se face numai la solicitarea conducătorului direcției generale de asistență socială și protecția copilului din unitatea administrativ-teritorială în care persoana cu handicap își are domiciliul.(2) Solicitarea cuprinde acordul direcției generale de asistență socială și protecția copilului de a achita costul mediu lunar de cheltuieli stabilit pentru respectivul centru rezidențial în care urmează să fie admisă persoana cu handicap.(3) Costul mediu lunar de cheltuieli pentru persoana cu handicap se datorează de la data admiterii efective în centru.(4) Costul mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele cu handicap asistate și care au domiciliul în alte județe/sectoare ale municipiului București decât cel pe raza căruia se află centrul rezidențial va fi suportat, pe bază de convenții, din bugetul consiliului județean/local în care persoana cu handicap asistată are domiciliul.
  (la 15-02-2010, Alin. (4) al art. 34 a fost introdus de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 15 februarie 2010. )


  Secţiunea a 4-a Prestații sociale

  Articolul 35
  (1) Dreptul la asistență socială sub formă de prestații sociale se acordă persoanelor cu handicap pe perioada valabilității documentului care atestă încadrarea în grad de handicap.(2) Dreptul la asistență socială sub formă de prestații sociale se acordă din oficiu în toate cazurile în care persoana deținătoare de certificat de încadrare în grad de handicap se află în plată în evidența direcției generale de asistență socială și protecția copilului.(3) Pentru persoanele cu handicap grav și accentuat beneficiare de prestații sociale la data intrării în vigoare a legii, acordarea prestațiilor sociale se face din oficiu.


  Articolul 36
  (1) Cererea pentru acordarea de prestații sociale se înregistrează fie la primăria localității de domiciliu sau de reședință a persoanei cu handicap, fie la direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București.(2) Primăria va transmite direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului cererea și actele doveditoare în termen de 5 zile calendaristice de la data depunerii acestora.(3) Actele doveditoare sunt următoarele:
  a) copie de pe actul de identitate;
  b) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap; în cazul în care există diferențe de nume între actul de identitate și certificat, se solicită actul care să ateste schimbarea numelui;
  c) declarație pe propria răspundere privind tipul de venit.
  (4) Prestația socială are caracter lunar, se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii și încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplinește condițiile care au dus la stabilirea dreptului.(5) Stabilirea, suspendarea sau încetarea dreptului la asistență socială sub formă de prestații sociale se face conform legii, în baza dispoziției directorului executiv al direcției generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale a sectorului municipiului București.(6) Prestațiile sociale rămase neîncasate de către persoana cu handicap decedată, reprezentând indemnizația și/sau bugetul personal complementar pe luna în care a avut loc decesul, și, după caz, prestațiile sociale cuvenite și neachitate până la deces se plătesc soțului supraviețuitor, copiilor, părinților sau, în lipsa acestora, celorlalți moștenitori, în condițiile dreptului comun.
  (la 15-02-2010, Alin. (6) al art. 36 a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 15 februarie 2010. )
  (7) Sumele prevăzute la alin. (6) pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripție.
  (la 15-02-2010, Alin. (7) al art. 36 a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 15 februarie 2010. )


  Secţiunea a 5-a Accesibilitate

  Articolul 37

  În sensul prevederilor art. 61 lit. a) din lege, prin conceptul Acces pentru toți se înțelege proiectarea și executarea produselor, programelor și serviciilor astfel încât să poată fi utilizate de orice persoană fără a necesita lucrări de adaptare.
  (la 15-02-2010, Art. 37 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 15 februarie 2010. )


  Articolul 38

  În sensul prevederilor art. 62 alin. (3) din lege, se suportă din bugetele autorităților administrației publice centrale sau locale numai costurile lucrărilor necesare pentru realizarea adaptărilor prevăzute pentru bunurile proprietate publică sau privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale.
  (la 15-02-2010, Art. 38 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 15 februarie 2010. )


  Articolul 39

  În sensul prevederilor art. 64 alin. (6) lit. a) din lege, este necesară adaptarea cel puțin a unui vagon pentru fiecare garnitură de tren pentru a permite accesul persoanelor cu handicap care utilizează fotoliul rulant.
  (la 15-02-2010, Art. 39 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 15 februarie 2010. )


  Articolul 40
  (1) Cardul-legitimație pentru locuri gratuite de parcare, prevăzut la art. 65 alin. (3) din lege, are următoarele caracteristici:
  a) dimensiuni: 106 mm/148 mm;
  b) culoare: albastru-deschis, excepție făcând doar simbolul alb al utilizatorului de fotoliu rulant, care va avea un fundal de culoare albastru-închis;
  c) este plastifiat, excepție făcând doar spațiul rezervat semnăturii titularului, în partea stângă verso;
  d) este împărțit pe verticală în două părți, atât pe față, cât și pe verso.
  (la 15-02-2010, Alin. (1) al art. 40 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 15 februarie 2010. )
  (2) Partea din stânga față conține:
  a) simbolul utilizatorului de fotoliu rulant, având culoarea alb pe un fundal de culoare albastru-închis;
  b) data la care expiră cardul-legitimație de parcare;
  c) seria și numărul cardului-legitimație de parcare;
  d) denumirea și ștampila autorității emitente.
  (3) Partea din dreapta față conține:
  a) cuvintele "Card-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap" scrise cu majuscule în limba română; după un spațiu adecvat, cuvintele "Card-legitimație de parcare" vor fi scrise cu caractere mici în celelalte limbi ale Uniunii Europene;
  b) cuvintele "Model al Comunității Europene" în limba română;
  c) ca fundal, codul distinctiv al României: RO, încercuit de inelul celor 12 stele simbolizând Uniunea Europeană.
  (4) Partea din stânga verso conține:
  a) numele titularului;
  b) prenumele titularului;
  c) semnătura titularului sau alt însemn autorizat;
  d) fotografia titularului.
  (5) Partea din dreapta verso conține:
  a) afirmația "Acest card-legitimație îndreptățește titularul la locurile de parcare special amenajate în România";
  b) afirmația "Atunci când va fi utilizat, cardul-legitimație va fi afișat în partea din față a vehiculului, astfel încât fața cardului-legitimație să fie clar vizibilă pentru verificare".
  (6) Cu excepția situației prevăzute la alin. (3), toate înscrierile vor fi făcute în limba română.(7) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap va emite ordin pentru implementarea unui format unic al modelului descris mai sus.


  Articolul 41
  (1) Eliberarea cardurilor-legitimație pentru locuri gratuite de parcare se face de către autoritățile administrației publice locale în termen de 30 de zile de la cererea persoanei cu handicap.(2) În vederea asigurării formalităților necesare, cererea persoanei cu handicap se poate înregistra după o perioadă de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Cardul-legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap este valabil pe perioada de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în gradul de handicap.
  (la 15-02-2010, Alin. (3) al art. 41 a fost introdus de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 15 februarie 2010. )


  Capitolul IV Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă

  Articolul 42

  Salariul de bază minim brut pe țară prevăzut la art. 78 alin. (3) lit. a) din lege este salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se plătește suma datorată bugetului de stat în cazul neangajării persoanelor cu handicap.
  (la 15-02-2010, Art. 42 a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 15 februarie 2010. )


  Articolul 43
  (1) În aplicarea prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din lege, achiziționarea produselor sau serviciilor de la unitățile protejate autorizate se realizează în baza unui acord de parteneriat, modelul acestuia fiind prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.(2) Dovada achiziționării produselor sau serviciilor de la unitățile protejate autorizate este reprezentată de contractul comercial, factura și dovada plății.(3) În baza acordului de parteneriat și a contractului comercial se achiziționează produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanei cu handicap angajate.(4) În sensul prezentei legi, propria activitate a persoanei cu handicap angajate în cadrul unității protejate autorizate reprezintă ansamblul activităților realizate integral sau parțial de persoana cu handicap, în scopul obținerii produsului comercializabil sau în scopul prestării serviciului.(5) Activitatea persoanei cu handicap angajate se poate atesta prin contractul individual de muncă al persoanei cu handicap angajate, fișa de post a acesteia sau prin orice alt document emis de conducătorul unității protejate autorizate.
  (la 15-02-2010, Art. 43 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 15 februarie 2010. )


  Articolul 44

  Sunt considerate unități protejate, în sensul legii:
  a) operatorii economici cu personalitate juridică, indiferent de forma de proprietate și organizare, care au cel puțin 30% din numărul total de angajați persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncă;
  b) secții, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituțiilor publice sau din cadrul organizațiilor neguvernamentale, care au gestiune proprie și cel puțin 30% din numărul total de angajați persoane cu handicap încadrate și salarizate;
  c) persoana fizică cu handicap autorizată potrivit legii să desfășoare activități economice independente, inclusiv asociația familială care are în componență o persoană cu handicap. Sunt incluse aici și persoanele fizice cu handicap autorizate în baza unor legi speciale, care își desfășoară activitatea atât individual, cât și în una dintre formele de organizare ale profesiei.


  Articolul 45
  (1) Unitatea protejată are obligația ca până la data de 31 ianuarie a anului în curs pentru anul anterior să prezinte Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap raportul de activitate care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
  a) numărul persoanelor cu handicap angajate raportat la numărul total de angajați, pentru fiecare lună calendaristică;
  b) domeniile în care lucrează persoanele cu handicap angajate;
  c) modalitatea de respectare a dispozițiilor legale referitoare la funcționarea unităților protejate;
  d) numărul de contracte încheiate în sensul prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din lege.
  (la 15-02-2010, Litera d) a alin. (1) al art. 45 a fost modificată de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 15 februarie 2010. )
  (2) În caz de neprezentare a raportului, președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap va dispune suspendarea autorizației.(3) Unitatea protejată căreia i s-a suspendat autorizația va putea solicita, în termen de 30 de zile de la data comunicării, anularea măsurii luate, prezentând în acest sens raportul de activitate.(4) În cazul în care unitatea protejată nu prezintă acest raport în termenul precizat mai sus, președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap dispune retragerea autorizației de funcționare.(5) Pentru anul 2006, raportul de activitate se va depune în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.


  Capitolul V Încadrarea în grad de handicap

  Articolul 46
  (1) Evaluarea persoanelor adulte cu handicap este un proces complex și continuu prin care sunt estimate și recunoscute particularitățile de dezvoltare, integrare și incluziune socială a acestora. Procesul presupune colectarea de informații cât mai complete și interpretarea acestora în scopul orientării asupra deciziei și intervenției.(2) Evaluarea este subordonată principiului interesului persoanei cu handicap, potrivit căruia orice decizie sau măsură este luată numai în interesul acestei persoane, fiind inacceptabile abordările întemeiate pe milă și pe percepția persoanelor cu handicap ca fiind neajutorate.


  Articolul 47

  Evaluarea prezintă următoarele caracteristici:
  a) este axată pe potențialul de dezvoltare, integrare și incluziune socială al adultului, evidențiază ce știe și ce poate face adultul cu handicap, ce abilități și deprinderi are sau poate dezvolta;
  b) este bazată pe modelul social al abordării dizabilității, presupunând o abordare integratoare a elementelor relevante: sănătate, grad de adaptare psihosocială, nivel de educație, grad de dezvoltare a abilităților profesionale;
  c) este unitară, în sensul că operează cu aceleași obiective, criterii, metodologii;
  d) este efectuată în echipă, toți membrii echipei sunt implicați activ, fiecare lucrând complementar cu celălalt;
  e) respectă drepturile și demnitatea persoanei cu handicap, precum și principiul "Nimic pentru noi, fără noi" care constituie baza oricărei decizii luate în ceea ce privește persoana cu handicap.


  Articolul 48

  Domeniile obligatorii în care se desfășoară evaluarea sunt:
  a) evaluarea socială, asigurată de asistenți sociali;
  b) evaluarea medicală, asigurată de medici de specialitate;
  c) evaluarea psihologică, asigurată de psihologi;
  d) evaluarea vocațională sau a abilităților profesionale, asigurată de psihopedagogi, instructori de educație ori pedagogi de recuperare;
  e) evaluarea nivelului de educație, asigurată de psihopedagogi, instructori de educație sau pedagogi de recuperare;
  f) evaluarea abilităților și a nivelului de integrare socială, asigurată de psihologi, psihopedagogi, pedagogi de recuperare sau asistenți sociali.


  Articolul 49

  Serviciul de evaluare complexă va fi format din persoane care vor avea cel puțin următoarele specializări: asistent social cu studii superioare, medic de specialitate, psiholog, psihopedagog, kinetoterapeut, instructor de educație, pedagog de recuperare.


  Articolul 50

  Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap are următoarele atribuții principale:
  a) efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;
  b) întocmește raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată;
  c) recomandă sau nu încadrarea, respectiv menținerea în grad de handicap a unei persoane, precum și programul individual de reabilitare și integrare socială a acesteia;
  d) avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit la nevoie de managerul de caz. Managerul de caz va înainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap atât persoanei în cauză, cât și reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de reședință a persoanei cu handicap;
  (la 15-02-2010, Litera d) a art. 50 a fost modificată de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 15 februarie 2010. )

  e) evaluează îndeplinirea condițiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, întocmește raportul de evaluare complexă și face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
  f) recomandă măsurile de protecție a adultului cu handicap, în condițiile legii;
  g) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.


  Articolul 51

  Revizuirea programului individual de reabilitare și integrare socială se efectuează ori de câte ori este nevoie.
  (la 15-02-2010, Art. 51 a fost modificat de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 15 februarie 2010. )


  Articolul 52

  În cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, funcționează un secretariat care asigură lucrările de secretariat ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap și care realizează legătura între comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap și serviciul de evaluare complexă.


  Capitolul VI Finanțarea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap

  Articolul 53
  (1) În sensul prevederilor art. 94 alin. (3) din lege, costul mediu lunar de întreținere, stabilit anual prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, cuprinde cheltuielile de personal și cheltuielile cu bunuri și servicii și reprezintă valoarea de referință la nivel național pentru asistarea unei persoane adulte cu handicap în sistem rezidențial.(2) Fiecare consiliu județean sau local al sectoarelor municipiului București va stabili, prin hotărâre, costul mediu lunar de întreținere în centrele rezidențiale publice de pe raza unității administrativ-teritoriale respective.(3) Metodologia de stabilire a contribuției de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centre sau de susținătorii acestora se stabilește prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap. Notă
  În Monitorul Oficial nr. 889 din 7 noiembrie 2016 a fost publicat ORDINUL nr. 1.887 din 15 septembrie 2016, privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora și aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora.

  (la 15-02-2010, Art. 53 a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 15 februarie 2010. )


  Articolul 54
  (1) Organizațiile prevăzute la art. 98 din lege pot primi sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, potrivit bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate anual, denumite în continuare sume.(2) Sumele se vor utiliza pentru următoarele cheltuieli necesare funcționării organizațiilor:
  a) cheltuieli de administrare;
  b) cheltuieli pentru activități specifice de interes general.
  (3) Cheltuielile de administrare prevăzute la alin. (2) lit. a) sunt următoarele:
  a) cheltuieli de personal, în limita a două posturi la nivel de filială și 5 posturi la nivel central;
  b) cheltuieli de întreținere, cu excepția chiriilor, care reprezintă cheltuielile cu utilități: energie electrică, apă, canal, salubrizare, energie termică, cablu TV și internet, două abonamente de telefonie, unul telefax și unul mobil de grup la nivel central, și câte unul telefax pentru fiecare filială.

  (la 29-11-2012, Art. 54 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.147 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 noiembrie 2012. )


  Articolul 54^1
  (1) În sensul prezentelor norme metodologice, activitatea specifică de interes general reprezintă activitatea de importanță socială sau utilă unei colectivități/unui grup, desfășurată în conformitate cu misiunea, scopul și obiectivele stabilite prin statutul organizației sau în interesul membrilor pe care aceasta îi reprezintă.(2) Caracteristicile activității specifice de interes general sunt următoarele:
  a) este definitorie pentru organizația care solicită suma, conform statutului său;
  b) concură la îndeplinirea obiectivelor proprii;
  c) se adresează unui anumit tip de beneficiari reprezentativi pentru grupul-țintă specificat în statutul organizației care solicită suma;
  d) satisface nevoile și interesele acestor beneficiari, este utilă celor cărora îi este destinată;
  e) diminuează riscul de excludere socială a acestora și crește gradul de incluziune socială;
  f) implică beneficiarii direcți și membrii comunității în organizare și derulare, facilitând coeziunea și solidaritatea socială;
  g) nu urmărește obținerea unui profit.

  (la 29-11-2012, Art. 54^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.147 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 noiembrie 2012. )


  Articolul 54^2
  (1) Activitățile specifice de interes general pot fi:
  a) activități cu caracter permanent;
  b) activități de tip eveniment.
  (2) Activitățile specifice de interes general cu caracter permanent sunt servicii indispensabile vieții de zi cu zi a persoanelor cu handicap, specifice fiecărui tip de handicap în parte și se clasifică după cum urmează:
  a) tipărituri Braille, înregistrări de carte audio, masterizare de carte audio, publicații în format Braille, în format audio, în format vizual cu caractere mărite și în format vizual obișnuit, tehnici de audio descripție a documentarelor filmate și a filmelor artistice românești, servicii și programe sportive, servicii de cercetare și identificare a handicapului vizual în rândul populației, specifice tipului de handicap vizual;
  b) servicii de comunicare în limbaj mimico-gestual, publicații în scriere obișnuită, specifice tipului de handicap auditiv;
  c) servicii de identificare și cercetare a tuturor situațiilor de handicap și a condițiilor de sănătate handicapante, servicii de informare, consiliere și promovare a persoanelor cu handicap, specifice Consiliului Național al Dizabilității din România, organizație de tip federație.
  (3) Activitățile specifice de interes general de tip eveniment sunt activități cu desfășurare limitată în timp, valabile pentru toate tipurile de handicap: seminare, expoziții, cursuri, workshopuri, concursuri, conferințe, spectacole.
  (la 29-11-2012, Art. 54^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.147 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 noiembrie 2012. )


  Articolul 54^3
  (1) Cheltuielile pentru activitățile specifice de interes general prevăzute la art. 54 alin. (2) lit. b) sunt aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, pentru fiecare organizație, la solicitarea motivată a acesteia, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la depunerea documentației de către aceasta, în baza evaluării de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale a proiectului activităților specifice depus de organizații la registratura acestuia, iar sumele aferente acestora se plătesc astfel:
  a) lunar pentru luna precedentă, dar nu mai târziu de data de 27 a lunii, pe baza documentelor justificative de cheltuieli, pentru activități specifice de interes general cu caracter permanent;
  b) după încheierea lor, pe baza documentelor justificative de cheltuieli, pentru activitățile specifice de interes general tip eveniment.
  (2) În vederea obținerii sumelor, organizațiile depun la registratura Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în fiecare an, după aprobarea bugetului acestuia, un dosar care cuprinde următoarele documente:
  a) adresa de înaintare a documentației pentru obținerea sumelor;
  b) statutul organizației, însoțit de actele adiționale;
  c) raportul de activitate pe anul anterior, aprobat de adunarea generală a membrilor organizației;
  d) statul de funcții;
  e) contul de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli;
  f) bilanțul contabil și dovada depunerii acestuia la administrația financiară;
  g) proiectul programelor organizației, denumit în continuare proiectul, care cuprinde o descriere detaliată a activităților specifice de interes general ale acesteia, propuse pentru a fi suportate din sume, aprobat de adunarea generală a membrilor organizației;
  h) centralizatorul cu privire la repartizarea cheltuielilor aprobate prin buget pe cheltuieli administrative și cheltuieli cu activitățile specifice de interes general.
  (3) Descrierea activităților specifice de interes general cuprinde obligatoriu, pentru fiecare activitate, următoarele:
  a) denumirea activității;
  b) obiectivele urmărite;
  c) o scurtă motivație a organizării/derulării activității respective;
  d) rezultatele așteptate;
  e) costurile implicate de activitatea respectivă, atât cele suportate de organizație, cât și cele solicitate din sume, defalcate pe tipuri de cheltuieli;
  f) perioada de desfășurare a activității;
  g) statul de funcții pentru fiecare dintre activitățile specifice de interes general.
  (4) Fac excepție de la prevederile alin. (2) documentele menționate la lit. c) și f), care trebuie depuse până la data de 15 mai a anului pentru care s-au solicitat sumele.(5) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) și d) se depun în copii conforme cu originalele, certificate prin semnătură de către reprezentantul legal al organizației.
  (la 29-11-2012, Art. 54^3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.147 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 noiembrie 2012. )


  Articolul 54^4
  (1) În vederea planificării bugetare, organizațiile depun la registratura Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale proiectul activităților specifice și estimarea cheltuielilor de administrare pentru anul următor, aprobate de adunarea generală a membrilor organizației, până la data de 31 iulie a fiecărui an.(2) Pot fi finanțate din sume cheltuieli pentru activitățile specifice de interes general, astfel:
  a) pentru activități educative, culturale, sportive, concursuri și seminare: transport și cazare numai pentru persoanele cu handicap și însoțitorii acestora, în conformitate cu limitele stabilite pentru personalul bugetar; taxe de participare, pentru persoanele cu handicap și însoțitorii acestora; taxe de intrare la muzee și săli de spectacol, pentru persoanele cu handicap și însoțitorii acestora, în străinătate; plata arbitrului, instructorului, contravaloarea închirierii sălii, amenajării și sonorizării; mediatizarea activității prin afișe, pliante și anunțuri; materiale consumabile necesare desfășurării activității; combustibilul pentru transportul persoanelor și/sau al materialelor necesare desfășurării activității cu autoturismul aflat în dotarea organizației sau autoturisme proprietate personală pentru transportul de persoane, conduse de însoțitori, cu condiția ca însoțitorii să fie angajați permanenți ai organizației, conform limitelor de consum stabilite potrivit legislației în vigoare;
  b) pentru activități tip seminar/workshop: transport și cazare;
  c) pentru activități de informare și creștere a gradului de accesibilizare la mediul informațional și comunicațional - publicații, interpreți de limbaj mimico-gestual și surdocecitate: materiale consumabile necesare realizării obiectivelor activității - hârtie, carton, cleiuri, hârtie specială Braille, sisteme de legătorie, casete video, casete audio, CD-uri, DVD-uri, cerneluri; servicii și materiale de întreținere pentru aparatura de tipografie și multiplicare; taxe poștale în vederea transmiterii publicațiilor către membrii organizației; servicii prestate de către persoane fizice sau juridice autorizate, în scopul realizării obiectivelor acestor activități; salarii pentru persoanele care participă la realizarea obiectivelor acestor activități, precum și pentru interpreții de limbaj mimico-gestual, cu condiția ca aceștia să fie autorizați sau calificați.
  (3) Cheltuielile ce pot fi susținute din sume trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
  a) să fie indispensabile desfășurării activităților respective;
  b) să aibă o valoare în conformitate cu prețul de pe piață al bunului/serviciului respectiv;
  c) să respecte prevederile legale în vigoare cu privire la limitele de cheltuieli utilizate în sistemul bugetar.

  (la 29-11-2012, Art. 54^4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.147 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 29 noiembrie 2012. )


  Articolul 55

  În sensul prevederilor art. 99 din lege, sunt organizații neguvernamentale cu activitate în domeniul protecției persoanelor cu handicap cele care au în statut ca obiect de activitate protecția și asistența persoanelor cu handicap sau demonstrează aceasta prin experiența anterioară.
  (la 15-02-2010, Art. 55 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 15 februarie 2010. )


  Capitolul VII Dispoziții finale

  Articolul 56

  În cazul nerespectării dispozițiilor art. 15 alin. (1), art. 18-20, art. 21 alin. (3) și (4), art. 22, art. 23 alin. (1) și (2), art. 24, 30, 31, art. 34 alin. (3), art. 51 alin. (4), art. 55 alin. (1), art. 62-68, art. 69 alin. (1), art. 70, 78 și 82 din lege, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap constată contravențiile și aplică sancțiunile legale din oficiu sau sesizată de orice altă persoană.
  (la 15-02-2010, Art. 56 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 15 februarie 2010. )


  Articolul 57

  Abrogat.
  Art. 57 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 15 februarie 2010.


  Anexă

  ACORD DE PARTENERIAT
  Încheiat între:1. Unitatea Protejată Autorizată ..........................., cu sediul în ......................, str. ............... nr. ...., bl....., sc....., ap. ......, sectorul/județul ................, reprezentată de .........................., în calitate de .......................;
  și2. Autoritatea/instituția publică/persoana juridică, publică sau privată ............, cu sediul în ........., str. ......... nr. ...., reprezentată de ........., în calitate de ............ .
  La baza încheierii prezentului acord de parteneriat, denumit în continuare acord, se au în vedere:1. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;2. Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;3. Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap nr. 60/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităților protejate.
  Obiectivul acordului
  Prezentul acord are ca obiectiv asigurarea implicării persoanei cu handicap în realizarea produselor sau serviciilor oferite de unitatea protejată autorizată entității care optează pentru prevederile art. 78 alin. (3), lit. b) din Legea nr. 448/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Durata acordului
  Prezentul acord se încheie pe o durată de un an de la data semnării. Prezentul acord se prelungește de drept cu aceeași perioadă dacă niciuna dintre părți nu notifică încetarea cu cel puțin 30 de zile înainte de data expirării termenului pentru care a fost încheiat.
  Responsabilitățile unității protejate autorizate
  Unitatea protejată autorizată are următoarele responsabilități:1. să implice persoana cu handicap, parțial sau integral, în activitatea de producție sau furnizare de servicii din domeniul său de competență;2. să pună la dispoziția partenerului, la solicitarea acestuia, fișa de post a persoanei cu handicap, întocmită conform legislației în vigoare, corespunzătoare pregătirii profesionale a persoanei cu handicap.
  Responsabilitățile autorității/instituției publice/persoanei juridice, publice sau private:1. să solicite fișa de post a persoanei/persoanelor cu handicap angajate;2. să promoveze activitatea depusă de persoanele cu handicap angajate.
  Dispoziții finale1. Părțile prezentului acord vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea responsabilităților.2. Dacă părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil divergențele, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.3. Prezentul acord poate fi completat și/sau modificat prin încheierea de acte adiționale asumate de ambii parteneri.4. Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului acord trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.5. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau poștă electronică, cu condiția confirmării în scris a comunicării.
  Prezentul acord a fost încheiat astăzi, ........., în 2 (două) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare partener.
  -------------
  Anexa a fost introdusă conform pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 89 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 15 februarie 2010.

  -------