ORDIN nr. 2 din 7 ianuarie 2020privind modificarea și completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 22 ianuarie 2020
  Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (34^6) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, următoarele definiții se modifică și vor avea următorul cuprins:
  PVR tehnic - procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare» sau «Documentele tehnice ale cadastrului - finale», astfel cum este prevăzut în Regulamentul privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin ordin al directorului general al ANCPI;
  PVR servicii - procesul-verbal de recepție a serviciilor de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică, ce fac obiectul contractelor de achiziție publică încheiate de unitățile administrativ-teritoriale, denumit în Regulamentul privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară proces-verbal de acceptanță a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare» sau «Documentele tehnice ale cadastrului - finale.
  2. La articolul 5 punctul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Lucrările de înregistrare sistematică se realizează cu respectarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară și a celorlalte prevederi legale în domeniul cadastrului și publicității imobiliare.3. La articolul 5 punctul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Plata serviciilor se va realiza după cum urmează:
  A. Pentru livrarea «Documente tehnice ale cadastrului - spre publicare», valoarea tranșei de plată este de 60% din valoarea corespunzătoare numărului de imobile recepționate care pot face obiectul decontării.
  Plata serviciilor se va face în baza următoarelor documente:
  a) Proces-verbal de acceptanță a serviciilor aferente Livrării nr. 1 (în original), întocmit și semnat de către reprezentanții desemnați din partea achizitorului.
  b) Factura aferentă Livrării nr. 1, emisă de Prestator și înregistrată la sediul OCPI în copie conformă cu originalul.

  B. Pentru livrarea «Documente tehnice ale cadastrului - finale», valoarea tranșei de plată reprezintă diferența dintre valoarea corespunzătoare numărului de imobile recepționate care pot face obiectul decontării și valoarea plătită conform lit. A.
  Plata serviciilor se va face în baza următoarelor documente:
  a) Proces-verbal de acceptanță a serviciilor aferente Livrării nr. 2 (în original), întocmit și semnat de către reprezentanții desemnați din partea achizitorului.
  b) Factura aferentă Livrării nr. 2, emisă de Prestator și înregistrată la sediul OCPI în copie conformă cu originalul.
  4. La articolul 5 punctul 11, alineatul (4) se abrogă.5. La articolul 5 punctul 11, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) UAT va emite PVR servicii pentru serviciile prestate pe baza PVR tehnic emis de OCPI pentru fiecare livrare. PVR servicii va fi semnat de către UAT și prestator în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea PVR tehnic. Ulterior emiterii PVR servicii pentru Livrarea «Documente tehnice ale cadastrului - finale», OCPI va solicita ANCPI deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate.6. La articolul 5, punctul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:12. Emiterea facturii de către prestator
  Prestatorul va emite factura corespunzătoare serviciilor prestate aferentă fiecărei livrări în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data încheierii PVR servicii, care va fi înregistrată la sediul primăriei UAT.
  7. La articolul 5, punctul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:14. Verificarea documentelor de plată și solicitarea de către OCPI a transferului de fonduri(1) OCPI va verifica documentele prevăzute la pct. 13, inclusiv în ceea ce privește corespondența dintre numărul imobilelor recepționate în PVR tehnic și imobilele menționate în PVR servicii și în factură.(2) OCPI va transmite către ANCPI solicitarea transferului de fonduri pentru Livrarea «Documente tehnice ale cadastrului - spre publicare» însoțită de PVR tehnic și PVR servicii și în factură, întocmită conform anexei nr. 9.(3) Ulterior finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică și verificării corespondenței dintre numărul de cărți funciare înființate din oficiu în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară și numărul de imobile stabilit în documentele prevăzute la pct. 13, OCPI va transmite către ANCPI solicitarea transferului de fonduri întocmită conform anexei nr. 9.(4) OCPI certifică prin solicitarea de transferuri de fonduri în vederea efectuării plăților verificarea realității, regularității și legalității tuturor acțiunilor și documentelor emise până la această etapă.8. Anexa nr. 9 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Directorul general al Agenției Naționale Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruț Ștefănescu

  București, 7 ianuarie 2020.
  Nr. 2.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 9 la procedură)
  ANTET OCPI Nr. ..................../........................
  Către: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
  În atenția: Domnului ……………..........., director general
  Referitor la: Solicitare privind transferul de fonduri
  Stimate Domnule Director,

  În temeiul art. 5 pct. 14 din Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare, vă solicităm efectuarea transferului sumei de …..…........ lei, necesară efectuării plății aferente Contractului nr. …………... din data de ………..........., având ca obiect finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de:
  UAT ………..........., județul ……….......... pentru sectorul cadastral/sectoarele cadastrale nr. ……………………..........
  Prin prezenta solicitare privind transferul de fonduri confirmăm efectuarea verificărilor prevăzute de art. 5 pct. 13 și 14 din procedura mai sus menționată și certificăm realitatea, regularitatea și legalitatea tuturor acțiunilor și documentelor emise până la această etapă.
  Director OCPI ............................................
  ...................................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Șef Birou înregistrare sistematică,
  ...................................................................
  (numele, prenumele, semnătura)
  Șef Serviciu economic,
  ...................................................................
  (numele, prenumele, semnătura)
  Responsabil contract finanțare,
  ...................................................................
  (numele, prenumele, semnătura)

  -----