ORDIN nr. 13 din 1 februarie 2005
privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii
EMITENT
 • CONSILIUL CONCURENŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 9 februarie 2005  În baza:
  - Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenţei;
  - prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,
  preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei, se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin şi regulamentul menţionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Consiliului Concurenţei,
  Mihai Berinde
  Bucureşti, 1 februarie 2005.
  Nr. 13.


  Anexa
  REGULAMENT
  pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind
  ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii
  În temeiul art. 28 alin. (1) şi (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,
  Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.

  Articolul I

  Regulamentul privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 55/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 19 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:
  "a) activităţilor legate de producţia, procesarea sau comercializarea produselor prevăzute în anexa la regulament;".
  2. La articolul 1 alineatul (2) se introduce litera d) care va avea următorul cuprins:
  "d) ajutoarelor de stat ce fac obiectul Regulamentului privind ajutorul de stat în domeniul industriei carbonifere, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 192/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 16 august 2004."
  3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
  Întreprinderea
  1. Întreprindere reprezintă orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma ei legală, în special persoane care desfăşoară, cu titlu individual sau familial, activităţi meşteşugăreşti sau alte tipuri de activităţi şi societăţi sau asociaţii angajate în mod regulat în activităţi economice.
  Numărul de angajaţi şi pragurile financiare care definesc categoriile de întreprinderi
  2. Întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) sunt acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi care au fie o cifră anuală de afaceri care nu depăşeşte echivalentul în lei a 50 milioane EUR, fie un rezultat anual al bilanţului contabil care nu depăşeşte echivalentul în lei a 43 milioane EUR.
  3. În cadrul categoriei de IMM, întreprindere mică este întreprinderea care are mai puţin de 50 de angajaţi şi a cărei cifră anuală de afaceri sau rezultatul anual al bilanţului contabil nu depăşeşte echivalentul în lei a 10 milioane EUR.
  4. În cadrul categoriei de IMM, microîntreprindere este întreprinderea care are mai puţin de 10 angajaţi şi a cărei cifră anuală de afaceri sau rezultatul anual al bilanţului contabil nu depăşeşte echivalentul în lei a 2 milioane EUR.
  Tipurile de întreprinderi luate în considerare la calculul efectivului şi al valorilor financiare
  5. Întreprindere autonomă este orice întreprindere care nu se încadrează la categoria de «întreprindere partener» în sensul pct. 6 sau «întreprindere legată» în sensul pct. 7.
  6. Întreprinderile partenere sunt toate întreprinderile care nu se încadrează la categoria de întreprinderi legale în sensul pct. 7 şi între care există următorul raport: o întreprindere (din amonte) deţine, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, în sensul pct. 7, un procent de 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (din aval). Cu toate acestea, o întreprindere poate fi definită ca autonomă, neavând, prin urmare, nici o întreprindere partener, chiar dacă acest prag de 25% este atins sau depăşit de către următoarele categorii de investitori, cu condiţia ca aceşti investitori să nu fie legaţi, în sensul pct. 7, individual sau în comun, de întreprinderea în cauză:
  a) societăţi publice de investiţii, societăţi de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice cu activitate frecventă de investiţii în capital de risc, care investesc fonduri proprii în societăţi necotate la bursă, cu condiţia ca investiţia totală a acestor investitori în aceeaşi întreprindere să nu depăşească echivalentul în lei a 1.250.000 EUR;
  b) universităţi sau centre de cercetare fără scop lucrativ;
  c) investitori instituţionali, inclusiv fonduri de dezvoltare regională;
  d) autorităţi locale autonome având un buget anual mai mic decât echivalentul în lei a 10 milioane EUR şi mai puţin de 5.000 de locuitori.
  7. Întreprinderile legate sunt întreprinderile între care există oricare dintre următoarele raporturi:
  a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale membrilor unei alte întreprinderi;
  b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a destitui majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere sau de supraveghere al unei alte întreprinderi;
  c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra unei alte întreprinderi, în baza unui contract încheiat cu aceasta din urmă sau în baza unei prevederi conţinute în actul său constitutiv;
  d) o întreprindere care este acţionară sau membră a unei alte întreprinderi şi deţine singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea asupra drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.
  În sensul prezentului regulament, nu există influenţă dominantă dacă investitorii prevăzuţi la teza a doua a pct. 6 nu sunt implicaţi direct sau indirect în conducerea întreprinderii respective, fără a prejudicia drepturile pe care le deţin în calitatea lor de acţionar sau asociat.
  Întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise în prezentul punct, prin intermediul uneia ori mai multor alte întreprinderi, sau cu oricare dintre investitorii prevăzuţi la pct. 6 sunt, de asemenea, considerate întreprinderi legate.
  Întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau unui grup de persoane fizice care acţionează împreună, sunt, de asemenea, considerate întreprinderi legate dacă îşi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente.
  Piaţa adiacentă este acea piaţă a produsului sau a serviciului situată direct în amonte sau în aval de piaţa relevantă.
  8. O întreprindere nu este considerată IMM dacă 25% sau mai mult din capitalul social ori drepturile de vot ale unei întreprinderi sunt direct sau indirect controlate, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivităţi publice, cu excepţia cazurilor menţionate în teza a doua a pct. 6.
  (2) Întreprinderile pot da o declaraţie privind statutul de întreprindere autonomă, întreprindere parteneră sau de întreprindere legată, incluzând date privind pragurile stabilite la alin. (1) pct. 2-4. Declaraţia poate fi făcută chiar dacă capitalul social este repartizat astfel încât nu este posibil să se determine cu exactitate deţinătorul, caz în care întreprinderea dă o declaraţie pe propria răspundere că nu este deţinută în proporţie de 25% sau mai mult de către o singură întreprindere ori, în comun, de către mai multe întreprinderi legate. Aceste declaraţii nu prejudiciază controalele sau verificările prevăzute de normele naţionale.
  Datele folosite pentru numărul de angajaţi, valorile financiare şi perioada contabilă
  (3) Datele ce trebuie luate în considerare la calcularea numărului de angajaţi şi a valorilor financiare sunt cele aferente ultimului exerciţiu financiar aprobat şi sunt calculate pe o bază anuală. Ele se iau în calcul de la data încheierii exerciţiului financiar. În calculul cifrei de afaceri sumele selectate nu includ taxa pe valoarea adăugată (T.V.A.) şi alte taxe indirecte.
  (4) În cazul în care, la data încheierii exerciţiului financiar, o întreprindere constată că a depăşit sau a scăzut sub pragul numărului de angajaţi ori sub pragurile financiare prevăzute la alin. (1) pct. 2-4, calculate pe o bază anuală, această situaţie nu va conduce la pierderea sau la obţinerea statutului de întreprindere mică, mijlocie ori microîntreprindere, cu excepţia cazului în care acest lucru se repetă pe o perioadă de 2 ani financiari consecutivi.
  (5) În cazul unei întreprinderi nou-înfiinţate, a cărei evidenţă contabilă nu a fost încă aprobată, datele care se vor utiliza vor proveni dintr-o estimare pe propria răspundere, efectuată de întreprinderea respectivă în cursul anului financiar.
  Numărul de angajaţi
  (6) Prin numărul de angajaţi se înţelege numărul de unităţi de muncă pe an (UMA), reprezentând numărul persoanelor care au lucrat cu normă întreagă în întreprinderea respectivă sau în contul său pe întreaga durată a anului de referinţă. Munca prestată de persoanele care nu au lucrat întreaga perioadă a unui an, munca celor care au lucrat cu normă parţială, indiferent de durată, şi munca angajaţilor sezonieri sunt considerate fracţii ale UMA. În numărul de angajaţi se includ:
  a) salariaţi;
  b) persoane care lucrează pentru întreprindere, având legătură de subordonare şi fiind considerate angajate în baza legii;
  c) proprietari-directori;
  d) parteneri care desfăşoară o muncă permanentă în întreprindere şi care beneficiază de avantaje financiare oferite de aceasta.
  Elevii sau studenţii care urmează o formă de pregătire profesională pe bază de contract de şcolarizare sau de formare profesională nu sunt consideraţi angajaţi. Durata concediului de maternitate şi pentru creşterea copilului nu este luată în considerare.
  Stabilirea datelor unei întreprinderi
  (7) În cazul unei întreprinderi autonome, datele, inclusiv numărul de angajaţi, vor fi stabilite exclusiv pe baza evidenţelor contabile ale întreprinderii respective.
  (8) Datele, inclusiv numărul de angajaţi, ale unei întreprinderi partenere sau legate cu o altă întreprindere se vor stabili pe baza evidenţelor contabile şi a altor date ale întreprinderii sau, dacă există, pe baza conturilor consolidate în care întreprinderea este inclusă în consolidare.
  (9) Datele prevăzute la alin. (8) se vor cumula cu datele oricărei întreprinderi partenere a întreprinderii în cauză, situată imediat în amonte sau în aval faţă de ea. Cumularea este proporţională cu procentul de participare la capital sau de drepturi de vot (care dintre ele este mai ridicat). În cazul participărilor încrucişate se va aplica procentul cel mai ridicat.
  (10) Datele prevăzute la alin. (8) şi (9) se vor cumula în proporţie de 100% cu datele oricărei întreprinderi care este legată direct sau indirect de întreprinderea în cauză, dacă datele nu sunt deja incluse în conturi prin consolidare.
  (11) Pentru aplicarea prevederilor alin. (8)-(10), datele întreprinderilor partenere ale întreprinderii în cauză trebuie să provină din evidenţele proprii şi din celelalte date consolidate, dacă acestea există. La acestea se adaugă 100% din datele întreprinderilor legate de aceste întreprinderi partenere, cu excepţia cazului în care aceste date au fost deja incluse prin consolidare.
  (12) Pentru aplicarea prevederilor alin. (8)-(10), datele întreprinderilor cu care întreprinderea respectivă este legată trebuie să provină din evidenţele proprii şi din celelalte date consolidate, dacă acestea există. La acestea se adaugă, în mod proporţional, datele oricărei întreprinderi partenere ale acelei întreprinderi legate, situată imediat în amonte sau în aval faţă de ea, cu excepţia cazului în care au fost deja incluse în conturile consolidate, într-o pondere cel puţin proporţională cu procentajul identificat la alin. (9).
  (13) Atunci când în evidenţele consolidate nu sunt incluse informaţii cu privire la numărul de angajaţi al unei întreprinderi, cifrele privind numărul de angajaţi se calculează prin cumularea proporţională a datelor aferente întreprinderilor partenere şi a datelor aferente întreprinderilor cu care întreprinderea respectivă este legată.
  (14) Investiţii în imobilizări corporale reprezintă orice investiţii în active fixe corporale ce se referă la crearea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente sau angajarea într-o activitate ce implică o schimbare fundamentală a produsului ori procesului de producţie al unei unităţi existente, mai ales prin raţionalizare, diversificare sau modernizare. O investiţie în active fixe, realizată sub forma achiziţionării unei unităţi care s-a închis sau care s-ar fi închis dacă nu ar fi fost cumpărată, trebuie să fie, de asemenea, considerată ca fiind o investiţie în imobilizări corporale.
  (15) Investiţii în imobilizări necorporale reprezintă orice investiţii în transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de brevet de invenţie, a licenţelor, a know-how-ului sau a cunoştinţelor tehnice nebrevetate.
  (16) Intensitatea brută a ajutorului de stat reprezintă cuantumul ajutorului de stat exprimat ca procent din costurile eligibile ale proiectului. Toate cifrele utilizate reprezintă sume înainte de aplicarea impozitelor directe. Atunci când se acordă un ajutor de stat sub o altă formă decât subvenţia, cuantumul ajutorului de stat reprezintă echivalentul-subvenţie al acestuia. Ajutoarele de stat plătibile în mai multe tranşe sunt actualizate la valoarea lor din momentul în care au fost acordate.
  (17) Ratele dobânzilor care trebuie să fie folosite pentru actualizare şi pentru calcularea cuantumului ajutorului de stat în cazul unui credit preferenţial reprezintă ratele de referinţă aplicabile în momentul acordării ajutorului de stat.
  (18) Intensitatea netă a ajutorului de stat reprezintă cuantumul ajutorului de stat net, după impozitare, exprimat ca procent din costurile eligibile ale proiectului."
  4. După alineatul (4) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
  "(5) Prezentul regulament transpune Regulamentul Comisiei Uniunii Europene (CE) nr. 70 din 12 ianuarie 2001 pentru aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutorul de stat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 10 din 13 ianuarie 2001 şi anexa la Recomandarea Comisiei Uniunii Europene din 6 mai 2003 privind definiţia microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 124 din 20 mai 2003, precum şi Regulamentul Comisiei Uniunii Europene (CE) nr. 364 din 25 februarie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 în ceea ce priveşte extinderea scopului acestuia prin includerea ajutorului de stat pentru cercetare şi dezvoltare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 63 din 28 februarie 2004."


  Articolul II

  Prezentul regulament va fi pus în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  -------