ORDIN nr. 1.962 din 2 decembrie 2008privind aprobarea Procedurii de eliberare a autorizațiilor de import paralel pentru medicamente de uz uman
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 22 decembrie 2008
  Văzând Referatul de aprobare al Direcției farmaceutice nr. E.N. 12.411 din 2 decembrie 2008,
  având în vedere:
  - prevederile titlului XVII - Medicamentul din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
  - Ordonanța Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de eliberare a autorizațiilor de import paralel pentru medicamente de uz uman, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  *
  Prezentul ordin a fost adoptat conform procedurii de notificare prevăzute de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind procedura pentru schimb de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L217 din 5 august 1998.

  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu

  București, 2 decembrie 2008.
  Nr. 1.962.

  Anexa

  PROCEDURA
  de eliberare a autorizațiilor de import paralel pentru medicamente de uz uman