ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 13 iunie 2002 (*actualizată*)
privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau locale**)
(actualizată până la data de 8 mai 2014*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • -----------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 8 mai 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 643 din 7 decembrie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 19 martie 2008; DECIZIA nr. 117 din 6 martie 2014.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  **) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 643 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 10 decembrie 2002.
  --------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 117 din 6 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 8 mai 2014, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului unic pct. 1 şi pct. 9*) din Legea nr. 643/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.
  În concluzie, începând cu data de 8 mai 2014, dispoziţiile invocate mai sus sunt suspendate de drept, urmând să-şi înceteze efectele juridice în data de 23 iunie 2014, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Consiliile judeţene Prahova, Giurgiu, Vâlcea şi consiliile locale Piteşti, Iaşi, Braşov, Bacău, Oradea, Suceava, Timişoara, Arad, Oneşti, Brad, Calafat, Vaslui, Zalău şi Comăneşti vor proceda, în condiţiile legii, la înregistrarea ca societăţi comerciale la registrul comerţului a centralelor termice şi electrice de termoficare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
  --------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 643 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 10 decembrie 2002.


  Articolul 2

  (1) Activele şi pasivele aferente centralelor termice şi electrice de termoficare prevăzute în anexa, înregistrate în evidenta contabila la data de 31 mai 2002, se preiau în evidentele contabile ale societăţilor comerciale înregistrate potrivit art. 1.
  (2) Pentru Societatea Comercială <<Centrala Electrică de Termoficare Govora>> - S.A. prevederile alin. (1) se aplica având ca referinţa data de 31 august 2002.
  --------------
  Alin. (2) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 643 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 10 decembrie 2002.


  Articolul 3

  (1) Capitalul social iniţial al societăţilor comerciale înregistrate potrivit art. 1 se diminuează, în condiţiile legii, cu valoarea pierderilor înregistrate la data de 31 mai 2002.
  (2) Pentru Societatea Comercială <<Centrala Electrică de Termoficare Govora>> - S.A. prevederile alin. (1) se aplică având ca referinţă pierderile înregistrate la data de 31 august 2002.
  --------------
  Alin. (2) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 643 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 10 decembrie 2002.


  Articolul 4

  (1) Ratele de capital şi costurile aferente creditelor angajate de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice <<Termoelectrica>> S.A. pentru finanţarea achiziţionării combustibilului tehnologic, anterior datei de 31 mai 2002, necesar societăţilor comerciale înregistrate conform art. 1, vor fi suportate integral de către acestea în condiţiile legii, conform plăţilor efective, şi vor fi plătite de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice <<Termoelectrica>> - S.A. în calitate de parte în contractele în derulare.
  --------------
  Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 643 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 10 decembrie 2002.
  (2) Costurile aferente creditelor contractate pentru reabilitarea grupurilor la Centrala Electrică de Termoficare Iaşi şi Centrala Electrică de Termoficare Suceava, cu garanţia statului, vor fi suportate integral de către acestea şi vor fi plătite de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. în calitate de parte în contractele în derulare.
  (3) Societăţile comerciale înregistrate potrivit art. 1 vor transmite sumele necesare acoperirii plăţilor efectuate conform alin. (1) pe baza contractelor de împrumut încheiate cu Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. Societăţile comerciale prevăzute la art. 1 vor încheia în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă grafice de plata cu Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., corelate cu termenele de rambursare din contractele de credit.
  (4) Pentru rambursarea ratelor de capital şi plata costurilor aferente creditelor pentru reabilitarea grupurilor de la societăţile comerciale prevăzute la alin. (2) se aloca sume defalcate din impozitul pe venit către bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale respective.


  Articolul 5

  Finanţarea aprovizionării cu combustibil a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale se asigura din următoarele surse:
  a) credite bancare, cu sau fără garanţia statului, după caz;
  b) subvenţii acordate în avans, prin bugetele locale, potrivit legii;
  c) surse proprii.
  --------------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 643 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 10 decembrie 2002.


  Articolul 6

  (1) Pentru realizarea lucrărilor de modernizare, reabilitare şi retehnologizare a centralelor termice şi electrice de termoficare, precum şi a sistemelor centralizate de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale se alocă sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în conformitate cu programele de investiţii aprobate, potrivit legii, sau se acordă garanţii de stat pentru credite.
  (2) În baza prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative implementează programe multianuale pentru reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, aprobate prin hotărâre a Guvernului, finanţate din sumele care se alocă anual din bugetul de stat sau din alte surse atrase.
  ---------------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 21 martie 2008.


  Articolul 7

  Pentru asigurarea alimentării cu energie termică în condiţii de siguranţă a populaţiei societăţile comerciale care au ca acţionar unităţile administrativ-teritoriale şi care sunt înregistrate la registrul comerţului conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi cele care se vor înregistra în termen de 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor beneficia de facilităţile prevăzute la art. 5 şi 6 din prezenta ordonanţă de urgenţă.
  --------------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 643 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 10 decembrie 2002.


  Articolul 8

  Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în mod corespunzător şi altor centrale termice şi electrice de termoficare, precum şi altor sisteme centralizate de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice transferate în condiţiile legii în proprietatea consiliilor judeţene sau locale.
  ---------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 21 martie 2008.
  --------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 117 din 6 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 8 mai 2014, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului unic pct. 1 şi pct. 9*) din Legea nr. 643/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.
  În concluzie, începând cu data de 8 mai 2014, dispoziţiile invocate mai sus sunt suspendate de drept, urmând să-şi înceteze efectele juridice în data de 23 iunie 2014, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmâncă
  Ministrul industriei şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu


  Anexă

  LISTA
  cuprinzând centralele termice şi electrice de termoficare
  care fac obiectul prevederilor art. 1
  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002
  1. CET Zalău
  2. CET Giurgiu
  3. CT Gura Barza
  4. CT Vaslui
  5. CT Calafat
  6. CT Comăneşti
  7. SE Arad
  8. SE Oradea
  9. CET Bacău
  10. CET Braşov
  11. SE Piteşti
  12. CET Suceava
  13. SE Timişoara
  14. CET Borzeşti
  15. SE Iaşi
  16. SE Brazi
  17. Societatea Comercială <<Centrala Electrică de Termoficare Govora>> - S.A.
  --------------
  Pct. 17 din anexă a fost introdus de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 643 din 7 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 10 decembrie 2002.
  -----------