DECRET nr. 199 din 20 mai 1955
asupra taxelor de timbru
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 14 din 5 iunie 1955
  Articolul 1

  Sînt supuse taxelor de timbru:
  a) acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, cererile pentru exercitarea căilor de atac împotriva hotărîrilor judecătoreşti, cum şi eliberarea copiilor de pe acte, la cerere, de către instanţele judecătoreşti;
  b) cererile privind soluţionarea litigiilor, inclusiv cele precontractuale, ce se introduc la organele Arbitrajului de Stat, cererile de suspendare a executării hotărîrilor şi de rearbitrare adresate Primului Arbitru de Stat sau arbitrilor şefi ai organelor Arbitrajului de Stat de pe lîngă comitetele executive ale sfaturilor populare, cum şi eliberarea copiilor de pe acte, la cerere, de către organele Arbitrajului de Stat;
  c) actele de notariat, serviciile prestate de către birourile Notariatului de Stat, inclusiv traducerile;
  d) autentificarea actelor de către comitetele executive ale sfaturilor populare, precum şi certificatele eliberate de aceste comitete executive;
  e) înregistrarea, rectificarea şi reconstituirea, la cerere, a actelor de stare civilă, eliberarea duplicatelor certificatelor constatatoare a stării civile şi înregistrarea schimbării numelui sau prenumelui;
  f) viza buletinelor de identitate, eliberarea, extinderea şi prelungirea paşapoartelor, eliberarea certificatelor de călătorie, viza paşapoartelor străinilor, eliberarea şi prelungirea autorizaţiilor de şedere în ţara pentru cetăţenii străini şi pentru cei care nu au cetăţenie, precum şi acordarea cetateniei române sau renunţarea la această cetăţenie, la cerere;
  g) eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru exercitarea meseriilor, carausiei, comerţului şi altor ocupatiuni pentru care legea prevede obligaţia posedării unei autorizaţii de funcţionare;
  h) eliberarea permiselor de vinatoare şi a permiselor de pescuit.


  Articolul 2

  Taxele de timbru se datorează de instituţii, întreprinderi şi organizaţii de orice fel, cum şi de populaţie.


  Articolul 3

  Sînt scutite de taxe de timbru:
  a) acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, introduse de muncitori şi funcţionari în litigiile referitoare la dreptul lor de salariu şi orice alte drepturi ce decurg din raporturi de muncă;
  b) acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, introduse de membrii gospodariilor agricole colective şi ai intovarasirilor agricole de ţărani muncitori pentru cultivarea în comun a pămîntului, în litigiile privind plata în bani în natura a zilelor munca sau a drepturilor ce au de primit din intovarasire;
  c) acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, introduse de membrii cooperativelor de producţie mestesugareasca, de producţie mixtă agricolă-mestesugareasca, de invalizi, de prestaţiuni de servicii şi de transporturi, în litigiile privind plata muncii lor în cadrul cooperativei;
  d) acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, în litigiile privind plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru invenţii, inovaţii, rationalizari sau pentru opere de arta;
  e) acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, precum şi actele notariale privind pensiile de întreţinere şi despăgubirile pentru vătămări corporale;
  f) acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, introduse de organele asigurărilor sociale, în litigiile referitoare la restituirea de către instituţii, întreprinderi sau organizaţii a sumelor acordate de aceste organe drept pensii sau ajutoare celor accidentati în munca;
  g) acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, precum şi actele notariale în legătură cu acordarea de ajutoare mamelor cu mai mulţi copii şi în materie de înfiere, tutela şi curatela;
  h) acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, în litigiile privind;
  - impozitele şi taxele de stat şi locale, precum şi alte venituri bugetare;
  - asigurările obligatorii de Stat;
  - colectarile şi achiziţiile;
  - muncile prestate de staţiunile de maşini şi tractoare;
  - amenzile de orice fel.
  i) acţiunile şi cererile pentru exercitarea căilor de atac în cauze penale, inclusiv acţiunile şi cererile referitoare la pretenţiile civile, introduse la instanţele penale;
  j) cererile de îndreptare, formulate de Procurorul General al R.P.R. sau de Preşedintele Tribunalului Suprem, precum şi recursurile introduse de organele Procuraturii;
  k) cererile de suspendare a executării hotărîrilor arbitrale şi de rearbitrare ori de anulare sau de modificare a hotărîrilor arbitrale, introduse la Consiliul de Miniştri al R.P.R. sau la comitetele executive ale sfaturilor populare;
  l) certificatele eliberate organelor financiare de către notariatele de Stat, cu privire la vacanta unei succesiuni;
  m) certificate eliberate de comitetele executive sau de secţiunile comitetelor executive ale sfaturilor populare pentru a servi armata, pentru şcoli, pentru obţinerea asistenţei sanitare, pentru stabilirea drepturilor de pensie, pentru obţinerea ajutoarelor de stat;
  n) înregistrarea naşterii, căsătoriei, morţii, înfierii, recunoaşterii sau hotărîrii judecătoreşti de stabilire a filiaţiei;
  o) eliberarea certificatelor originale constatatoare a stării civile;
  p) eliberarea, extinderea şi prelungirea paşapoartelor cetăţenilor români, precum şi viza paşapoartelor cetăţenilor străini care pleacă sau vin în ţara în misiuni oficiale, în interes de serviciu, pentru studii, congrese sau manifestări, culturale ori sportive.


  Articolul 4

  Ministerul Finanţelor poate acorda şi alte scutiri de taxe de timbru, în afară celor prevăzute în prezentul Decret, precum şi reduceri, eşalonări sau aminari de plată a taxelor de timbru.


  Articolul 5

  Lista actelor şi faptelor supuse taxelor de timbru potrivit prezentului Decret, precum şi tariful taxelor de timbru se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.


  Articolul 6

  Taxele de timbru se plătesc prin virament, în numerar sau prin aplicarea şi anularea de timbre mobile, conform instrucţiunilor Ministrului Finanţelor.
  Timbrele mobile pot fi folosite pînă la valoarea de 100 lei şi vor fi anulate în momentul primirii sau eliberării actului.
  Emisiunea de timbre mobile fiscale şi modelarul timbrelor se stabileşte de Ministerul Finanţelor.
  Taxele de timbru vor putea fi încasate şi de instituţiile care primesc, întocmesc sau eliberează acte sau prestează servicii supuse taxelor de timbru, în condiţii stabilite de Ministerul Finanţelor.
  Taxele de timbru se plătesc anticipat.


  Articolul 7

  Părţile sînt solitar obligate la plata taxelor de timbru pentru convenţii, cu excepţia celor încheiate de către instituţii, întreprinderi şi organizaţii socialiste, în care caz fiecare răspunde de plată părţii sale.
  Taxa pentru efectuarea procedurii succesorale se datorează de fiecare moştenitor, în raport cu partea sa de moştenire.


  Articolul 8

  În activul succesoral asupra căruia se aplică taxa de timbru, nu se cuprind:
  a) mobilierul din casa de locuit şi obiectele de uz casnic sau personal pînă în valoare de 5000 lei în total;
  b) părţile sociale la cooperative, depunerile, dobinzile şi cîştigurile la C.E.C. şi la casele de ajutor reciproc, precum şi titlurile împrumutate de stat;
  c) sumele cuvenite drept plata a muncii, pensie, asigurări sociale şi drepturi de ajutor ale defunctului.


  Articolul 9

  Taxele de timbru se restituie numai în următoarele cazuri:
  a) cînd cererea se restituie ca greşit introdusă la Arbitrajul de Stat, ori cînd cererea introdusă la Arbitrajul de Stat este retrasă înainte de a se fi început pregătirea rezolvarii litigiului;
  b) cînd se refuza autentificarea unui act;
  c) cînd plata în plus s-a făcut dintr-o gresita interpretare a legii;
  d) cînd plata s-a făcut fără titlu;
  e) cînd se refuza eliberarea pasaportului. În acest caz se restituie numai 90% din taxa.
  Taxele plătite prin aplicarea şi anularea de timbre mobile nu se restituie nici în cazurile arătate la lit a-e de mai sus.
  De asemenea, nu se restituie taxele plătite pentru servicii prestate de notariatele de stat.


  Articolul 10

  Conducătorii instituţiilor care primesc, întocmesc şi eliberează acte sau prestează servicii supuse taxelor de timbru, cum şi organele superioare sînt obligate sa supravegheze şi sa verifice corecta percepere a taxelor de timbru.


  Articolul 11

  Organele financiare sînt obligate să efectueze verificări documentare în ceea ce priveşte justa percepere a taxelor de timbru la instanţele judecătoreşti de orice fel, la Arbitrajul de Stat, la notariatele de stat, la comitetele executive şi la celelalte organe care percep taxe de timbru.


  Articolul 12

  Persoanelor care în exercitarea atributiunilor lor de serviciu se fac vinovate de a fi primit sau eliberat acte sau efectuat fapte fără ca taxa de timbru, datorată potrivit dispoziţiilor legale, sa fi fost achitată, precum şi celor care nu au vărsat sumele încasate, în termenul legal, la Banca de Stat, li se aplică o amenda administrativă pînă la 150 lei.
  Amenzile se aplică de şefii secţiunilor financiare.


  Articolul 13

  Ministrul Finanţelor va da instrucţiuni pentru aplicarea prezentului Decret şi a Hotărîrii Consiliului de Miniştri privind stabilirea listei actelor şi faptelor supuse taxelor de timbru, precum şi a tarifului taxelor de timbru.


  Articolul 14

  Pe data punerii în aplicare a prezentului Decret se abroga Legea nr. 6, publicată în Monitorul Oficial nr. 1 din 1 ianuarie 1949, pentru taxele şi impozitele de timbru şi Decretul nr. 2, publicat în Monitorul Oficial nr. 1 din 1 ianuarie 1949, pentru stabilirea tarifului taxelor de timbru cu toate modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile cu privire la timbru cuprinse în Decretul nr. 179, publicat în Buletinul Oficial al R.P.R. nr. 59 din 13 iulie 1950, cu completările ulterioare, în Decretul nr. 306, publicat în Buletinul Oficial al R.P.R. nr. 45 din 6 septembrie 1952 şi în art. 21 din Decretul nr. 79, publicat în Buletinul Oficial al R.P.R. nr. 31 din 31 martie 1950.
  Scutirile de taxe şi impozite de timbru, acordate prin hotărîri ale Consiliului de Miniştri, anterior publicării prezentului Decret, se confirma.


  Articolul 15

  Prezentul Decret se pune în aplicare pe data de 1 iulie 1955.
  Problemele create în urma trecerii la aplicarea prezentului Decret se vor soluţiona prin instrucţiunile Ministerului Finanţelor.
  ---------------------