LEGE nr. 199 din 4 noiembrie 2016
privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "LEGEA
  recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004"
  2. După articolul 25 se introduce un nou capitol, capitolul III "Revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977" cuprinzând articolele 25^1-25^7, cu următorul cuprins:
  "CAPITOLUL III
  Revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977
  Art. 25^1. - (1) Pentru cinstirea memoriei şi în semn de gratitudine faţă de persoanele care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 se instituie următoarele calităţi:
  a) persoană care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste din Valea Jiului - Lupeni - august 1977;
  b) soţ al persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 25^2 alin. (2);
  c) copii ai persoanelor care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 25^2 alin. (2).
  (2) Nu pot beneficia de prevederile prezentei legi persoanele prevăzute la alin. (1) care au făcut parte din aparatul de represiune, securitate şi miliţie sau au desfăşurat activităţi de poliţie politică.
  Art. 25^2. - (1) Dovada calităţii prevăzute la art. 25^1 alin. (1) lit. a) se face de către persoana interesată, cu înscrisuri oficiale eliberate de către organele competente, din care să rezulte privarea de libertate în locuri de deţinere, pentru efectuarea de cercetări sau constrângerea, atât prin monitorizarea neîntreruptă, cu toate mijloacele securităţii, cât şi prin presiuni sau ordine directe, care a determinat una dintre următoarele consecinţe:
  a) condamnarea la închisoare;
  b) strămutarea într-o altă localitate.
  (2) Dovada calităţii prevăzute la art. 25^1 alin. (1) lit. b) şi c) se face de către persoana interesată, cu înscrisuri oficiale eliberate de organele competente, din care să rezulte strămutarea odată cu soţul sau părintele, cu participarea directă a ofiţerilor de securitate, folosindu-se autovehiculele respectivei instituţii sau sub supravegherea şi urmărirea securităţii.
  Art. 25^3. - (1) Constatarea calităţilor prevăzute la art. 25^1 alin. (1) se face de către Secretariatul de Stat, la cererea persoanei interesate, pe baza înscrisurilor oficiale eliberate de organele competente.
  (2) Verificarea actelor în vederea acordării calităţilor prevăzute la art. 25^1 alin. (1) se va face de comisia constituită conform art. 9^2 alin. (2).
  (3) Comisia prevăzută la art. 9^2 procedează la soluţionarea cererilor, verificând actele dosarelor care au fost depuse în termenele şi în condiţiile prevăzute de lege în vederea acordării calităţilor menţionate la art. 25^1 alin. (1). Secretariatul de Stat, în urma admiterii cererii pentru acordarea uneia dintre calităţile prevăzute la art. 25^1 alin. (1), va elibera beneficiarilor un certificat.
  (4) Cererile se depun în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  (5) Termenul prevăzut la alin. (4) este termen de decădere.
  Art. 25^4. - (1) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 25^2 şi obţin certificat conform prevederilor art. 25^3 alin. (3) beneficiază de drepturile prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. e) şi la art. 5.
  (2) Indemnizaţiile se vor acorda beneficiarilor cărora le-au fost eliberate certificate, în baza adeverinţei tipizate, conform art. 4^1. Adeverinţa va fi transmisă direct caselor de pensii de către Secretariatul de Stat.
  Art. 25^5. - (1) Persoanele care solicită eliberarea certificatului depun, odată cu cererea, o declaraţie pe propria răspundere, autentificată, că nu se încadrează în prevederile art. 25^1 alin. (2), sub sancţiunea legii penale. Secretariatul de Stat, după analizarea cererilor şi verificarea dosarelor persoanelor care solicită acordarea unei calităţi dintre cele prevăzute la art. 25^1, va elibera certificatul, singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile prezentei legi.
  (2) Contestaţiile privind respingerea cererilor pentru acordarea calităţilor prevăzute la art. 25^1 şi obţinerea certificatului se pot ataca în instanţa de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  Art. 25^6. - Operatorii economici care angajează persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 25^1 alin. (1) şi obţin certificat conform prevederilor art. 25^3 alin. (3) beneficiază de facilităţile prevăzute de lege pentru operatorii economici care angajează şomeri şi tineri absolvenţi.
  Art. 25^7. - (1) Sumele aferente plăţii indemnizaţiilor reparatorii pentru categoriile prevăzute la art. 25^1 se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
  (2) Persoanele care solicită certificatul şi cele care atestă calităţile prevăzute la art. 25^1 poartă răspunderea penală pentru corectitudinea întocmirii dosarelor, care vor fi verificate de Secretariatul de Stat.
  (3) Drepturile acordate conform prezentei legi nu sunt considerate venituri, nu se impozitează şi nu afectează acordarea altor drepturi."

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  Bucureşti, 4 noiembrie 2016.
  Nr. 199.
  -----