HOTĂRÂRE nr. 174 din 30 martie 2017pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul al drepturilor salariale pentru salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la operatorii economici cu capital majoritar sau integral de stat din industria națională de apărare care nu desfășoară activități de bază din lipsă de comenzi sau contracte, precum și pentru stabilirea activităților prevăzute la art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2017
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  În perioada în care salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la operatorii economici cu capital majoritar sau integral de stat din industria națională de apărare nu desfășoară activități de bază din lipsă de comenzi sau contracte, aceștia efectuează activități de întreținere, conservare, reparații și pază a capacităților de producție, activități administrative și alte activități specifice, indisolubil legate de producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război, conform pregătirii lor profesionale și prin menținerea în meseria/funcția ocupate în cadrul operatorului economic, respectiv:
  a) activități de întreținere, revizii, reparații curente și capitale aferente clădirilor, construcțiilor speciale și mijloacelor fixe indisolubil legate de producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război;
  b) activități de conservare a capacităților de producție pentru apărare, care includ activități necesare pentru protecția temporară împotriva coroziunii, îmbătrânirii, degradării fizice și chimice a capacităților de producție sau a unor active ale acestora, în scopul menținerii parametrilor tehnico-funcționali reglementați de instrucțiunile și normativele tehnice și tehnologice, pe un anumit interval de timp, determinat de lipsa de comenzi sau de imposibilitatea executării altor activități productive și care sunt indisolubil legate de producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război;
  c) activități de pază efectuate în baza planurilor de pază ale operatorilor economici aprobate conform legii pentru activele care sunt indisolubil legate de producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război;
  d) activități de evidență, inventariere, gestionare documentații tehnice; activități de evidență și gestionare a forței de muncă aferentă capacităților de producție, activități de gestionare active corporale și active circulante aferente capacităților producției de apărare, activități de întreținere curentă a spațiilor aferente capacităților producției de apărare și care sunt în legătură cu activitățile prevăzute la lit. a) și b), activități indisolubil legate de producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război.


  Articolul 2
  (1) Pentru acoperirea drepturilor salariale ale personalului care desfășoară activități conform art. 1, în completarea fondului de salarii al unității, operatorii economici primesc lunar un fond din sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de stat, prin bugetul ministerului de resort, în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.(2) Fondul lunar pentru plata drepturilor salariale și a contribuțiilor datorate de angajator pentru activitățile desfășurate în conformitate cu prevederile art. 1 este stabilit de către operatorii economici pe baza încărcării personalului aferent capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare potrivit anexei nr. 1, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
  (la 08-05-2018, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 281 din 3 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 08 mai 2018 )
  (3) Fondul lunar, alocat operatorilor economici, se determină luându-se în calcul 75% din câștigul salarial mediu brut pe economie din luna anterioară, comunicat de Institutul Național de Statistică, la care se adaugă contribuțiile datorate de angajatori potrivit legii.(4) Pentru fiecare lună operatorul economic întocmește un decont justificativ în conformitate cu anexa nr. 2. Decontul justificativ se va încadra în fondul anual prevăzut și se va depune la ministerul de resort în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea salariului mediu brut pe economie pentru luna anterioară de raportare.(5) Sumele solicitate se alocă operatorilor economici în baza decontului justificativ, prevăzut la alin. (4), avizat de direcția coordonatoare din cadrul ministerului de resort și aprobat de ordonatorul principal de credite.
  (la 08-05-2018, Alineatul (5) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 281 din 3 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 08 mai 2018 )
  (6) Operatorii economici au obligația de a ține evidența nominală a orelor prestate și a activităților desfășurate potrivit art. 1, activități indisolubil legate de producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război, în conformitate cu anexa nr. 3.


  Articolul 3

   Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 703/2012 pentru stabilirea activităților prevăzute de art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, pentru aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2012 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfășoară aceste activități, precum și pentru modificarea anexelor nr. 4 și 4a la Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.597/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 7 august 2012.

  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei,
  Mihai Tudose
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan

  București, 30 martie 2017.
  Nr. 174.

  Anexa nr. 1

  Operator economic ....................................
  Încărcarea personalului în luna ............../anul .......

  Nr.
  crt.

  Total salariați
  la finele lunii
  (nr. efectiv)
  Nr. mediu
  total de personal
  (col. 3 + col. 4
  + col. 7 + col. 8)  din care:

  Nr. mediu
  de personal
  încărcat
  cu comenzi

  Nr. mediu
  de personal
  fără încărcare
  (col. 5 +
  col. 6)
  din care:

  CAS
  Alte
  situații  Nr. mediu de personal
  care a desfășurat
  activitățile prevăzute
  de art. 1 și pentru
  care se solicită
  alocarea de fonduri
  de la bugetul de stat

  Nr. mediu de personal
  fără acoperire
  în comenzi sau în
  nr. mediu maxim de
  personal beneficiar
  al prevederilor
  art. 1

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8


  NOTĂ:
  În categoria "alte situații" se includ concediile fără plată, creștere copil etc.
  În nr. mediu de personal încărcat se va include și nr. de personal în CO, aferent.  Director general,
  ..................


  Anexa nr. 2


  Operator economic
  Aprob.
  Ordonator principal de credite,
  Avizat
  Ministerul de resort
  Direcția coordonatoare
  DECONT JUSTIFICATIV
  pentru stabilirea fondului lunar potrivit art. 1
  pe luna .......................


  I.

  Nr. ore aferente activităților desfășurate potrivit art. 1, din care:

  Total ore Activitatea a)

  Total ore Activitatea b)

  Total ore Activitatea c)

  Total ore Activitatea d)  II.

  Nr. crt.

  Date de fundamentare

  U.M.

  Valoare

  1.

  Total ore aferente activităților potrivit pct. I

  ore


  2.

  Număr de ore lucrătoare în luna de raportare

  ore


  3.

  Nr mediu de personal rezultat

  nr. personal  (rd. 1 : rd. 2)  4.

  75% din salariul mediu brut pe economie comunicat de INS pentru luna anterioară, respectiv .....................

  lei


  5.

  Sume completare fond salarii (rd. 3 x rd. 4)

  lei


  6.

  Contribuții datorate de angajator pentru sumele de la punctul 5, din care:

  lei


  6.1.

  CAS

  lei


  6.2.

  Contribuții pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate

  lei


  6.3.

  Fond pentru accidente de muncă și boli profesionale

  lei


  6.4.

  Fond asigurări de sănătate

  lei


  6.5.

  Fond șomaj

  lei


  6.6.

  Fond garantare pentru plata creanțelor salariale

  lei


  6.7.

  Contribuția asiguratorie pentru muncă

  lei


  7.

  Total sume alocate conform art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare (rd. 5 + rd. 6)

  lei


  NOTE: 1. La nivel anual nu poate fi depășit numărul mediu maxim care se aprobă prin Hotărârea Guvernului nr. …., calculat astfel: Σ nr. de personal lunar/12 ≤ număr mediu maxim anual aprobat. 2. Conducerea executivă a operatorului economic confirmă realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor din decontul justificativ prezentat la plată și arată că măsurile sunt necesare și limitate la menținerea capacităților de producție pentru apărare.3. Contribuțiile prevăzute la nr. crt. 6.1-6.6 sunt calculate pentru veniturile realizate până la 31 decembrie 2017. 4. Contribuția prevăzută la nr. crt. 6.7 se calculează pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2018, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  Director general,
  .....................................
  CFP
  Director economic,
  .....................................

  (la 08-05-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 281 din 3 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 08 mai 2018 )


  Anexa nr. 3

  Operator economic

  Evidența activităților desfășurate și a orelor prestate de
  salariatul ................. pe luna ............
  potrivit prevederilor art. 1

  Nume și prenume

  Ziua

  Denumire
  activitate

  Denumire
  subactivitate/lucrare

  Ore
  realizate

  Observații

  1.
  a


  1.

  2.


  3.


  .....


  b
  c
  d
  Total ziua 1

  2.

  3.

  ...

  31.

  TOTAL

  Aprobat,
  Director general
  ................

  Avizat,
  Director economic
  .................

  Întocmit,
  Responsabil resurse umane
  .........................

  * "Secret" după completare.