NORME METODOLOGICE din 10 septembrie 1996
privind locul de muncă cu pericol deosebit şi pericol iminent de accidentare
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 15 octombrie 1996  În aplicarea prevederilor art. 47 alin. (1) lit. h) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996 se emit prezentele norme metodologice.
  A. Pericol deosebit

  Articolul 1

  Prin loc de muncă cu pericol deosebit se înţelege locul de muncă cu un nivel ridicat de risc de accidentare sau de imbolnavire profesionala care poate genera accidente cu consecinte grave, ireversibile (deces sau invaliditate).


  Articolul 2

  Persoanele juridice şi fizice sunt obligate sa identifice şi să evidenţieze locurile de muncă cu pericol deosebit din activitatea proprie.


  Articolul 3

  (1) Conducerea persoanelor juridice şi persoanelor fizice au obligaţia de a întocmi, pentru fiecare loc de muncă cu pericol deosebit, o fisa care va cuprinde date concrete privind criteriile care stau la baza stabilirii locurilor de muncă cu pericol deosebit.
  (2) Lista locurilor de muncă identificate şi fisele acestora vor fi tinute în evidenta şi vor fi reactualizate ori de cite ori intervin modificari ale proceselor şi parametrilor care caracterizeaza locul de muncă respectiv.
  (3) Fisele se intocmesc în 2 exemplare, dintre care un exemplar la conducerea unităţii şi un exemplar, la conducatorul locului de muncă respectiv.


  Articolul 4

  (1) La stabilirea locurilor de muncă cu pericol deosebit se vor avea în vedere urmatoarele criterii:
  a) identificarea factorilor de risc de accidentare şi de imbolnavire profesionala, precum şi consecintele actiunii acestora asupra organismului uman (deces sau invaliditate);
  b) nivelul cantitativ al factorilor de risc în cazul imbolnavirilor profesionale;
  c) durata de expunere la actiunea factorilor de risc;
  d) nivelul morbiditatii prin accidente şi boli profesionale.
  (2) Locurile de muncă cu pericol deosebit se caracterizeaza prin existenta unuia sau a mai multor factori de risc prezentati în continuare:
  a) factori de risc care pot genera explozii:
  - pulberi în suspensie în aer;
  - gaze cu vapori explozivi;
  - substante explozive;
  - recipiente sub presiune;
  - alti factori;
  b) factori de risc care genereaza incendii:
  - gaze cu vapori inflamabili;
  - substante inflamabile;
  - alti factori;
  c) factori de risc mecanic şi termic:
  - surpare, prabusire, scufundare;
  - scurgere, deversare, eruptie, jet de fluide la temperaturi şi presiuni ridicate;
  - corpuri cu temperaturi ridicate din domeniile: metalurgie, siderurgie, deformare plastica la cald, tratament termic, fabricarea sticlei şi a produselor ceramice, fabricarea produselor refractare şi altele;
  d) factori de risc chimic:
  - substante toxice, caustice, cancerigene;
  - gaze, vapori, aerosoli toxici sau caustici;
  e) factori de risc fizic:
  - zgomot şi vibratii;
  - radiatii electromagnetice şi ionizante;
  - pulberi pneumoconiogene;
  f) factori de risc biologic:
  - microorganisme patogene;
  - plante periculoase;
  - animale periculoase;
  g) factori de risc datorati caracterului special al mediului:
  - subteran;
  - acvatic;
  - subacvatic;
  - aerian;
  h) factori naturali de risc:
  - avalanse;
  - trasnet;
  - viitura;
  i) factori de risc psihic:
  - ritm mare de muncă impus de tehnologie;
  - monotonia muncii.


  Articolul 5

  (1) Identificarea locurilor de muncă cu pericol deosebit se face la nivelul unităţii de către o comisie mixta formata din specialisti desemnaţi de conducatorul unităţii, reprezentanti ai sindicatelor sau/şi reprezentanti ai salariatilor.
  (2) La stabilirea locurilor de muncă cu pericol deosebit, unitatile pot solicita, după caz, asistenţa tehnica de la institutele de specialitate (I.C.S.P.M. Bucureşti, INSEMEX Petrosani etc.) sau experti abilitati în acest sens.


  Articolul 6

  (1) La locurile de muncă cu pericol deosebit se iau una sau mai multe dintre urmatoarele măsuri de protecţie a muncii, organizatorice sau tehnice:
  a) adoptarea tehnologiilor de lucru cu risc minim;
  b) dotarea cu aparatura de control, semnalizare şi avertizare a depasirii parametrilor de securitate;
  c) selecţia personalului de decizie şi operativ pe baza verificării pregatirii profesionale şi a examinarii medicale şi psihologice;
  d) elaborarea programelor de lucru specifice pe baza fiselor tehnologice şi a instructiunilor de lucru;
  e) instruirea şi testarea personalului cu privire la cunoştinţele de protecţie a muncii specifice locurilor de muncă;
  f) repartizarea sarcinilor şi supravegherea indeplinirii acestora conform instructiunilor tehnologice;
  g) verificarea dotarii şi folosirii echipamentului individual de protecţie;
  h) dotarea cu sisteme de protecţie colectiva (de exemplu: ventilatie, captare noxe etc.);
  i) organizarea sistemului informational şi luarea deciziei de prevenire;
  j) alte măsuri.
  (2) Masurile de prevenire care se stabilesc vor fi adaptate specificului locului de muncă şi vor fi aprobate şi avizate o dată cu lista locurilor de muncă cu pericol deosebit.
  (3) Situaţia locurilor de muncă cu pericol deosebit de accidentare şi imbolnavire profesionala şi masurile de prevenire aferente constituie prioritate pentru controalele preventive.


  Articolul 7

  Evidenta locurilor de muncă cu pericol deosebit constituie obligaţia persoanelor juridice şi a persoanelor fizice.
  B. Pericol iminent


  Articolul 8

  (1) Prin pericol iminent de accidentare se înţelege situaţia concreta, reala şi actuala, careia îi lipseste doar prilejul declansator pentru a deveni realitate în orice moment.
  (2) Constatarea stării de pericol iminent se face de către executant sau de către conducatorul procesului de muncă în raport cu prevederile normelor specifice, normativelor, standardelor, instructiunilor tehnice, precum şi de către persoanele care au atribuţii de control în domeniul protectiei muncii.
  (3) La constatarea stării de pericol iminent se vor lua imediat una sau mai multe dintre urmatoarele măsuri de securitate, după caz:
  a) oprirea instalaţiilor şi/sau a activităţii;
  b) evacuarea personalului din zonele periculoase;
  c) anuntarea conducătorilor ierarhici;
  d) eliminarea stării care a condus la oprirea instalaţiilor şi/sau a activităţii.
  (4) În vederea realizării masurilor precizate la alin. (3), conducerea persoanei juridice şi persoana fizica au urmatoarele obligaţii:
  a) sa stabileasca masurile necesare pentru: acordarea primului ajutor în caz de accident, eliminarea cauzelor care creeaza situaţia de pericol iminent, evacuarea rapida a lucratorilor; la stabilirea acestor măsuri se va ţine seama de natura activităţilor, marimea unităţii, precum şi de prezenta altor persoane în afara celor implicate direct în procesul muncii;
  b) să asigure sistemul de contactare a serviciilor exterioare pentru interventie în cazul producerii unui accident, şi anume: serviciul medical de urgenta, salvarea şi pompierii;
  c) sa desemneze persoanele responsabile cu asigurarea masurilor privind acordarea primului ajutor şi evacuarea lucratorilor; numărul persoanelor desemnate în acest sens, instruirea lor şi echipamentul pus la dispoziţie vor fi stabilite în functie de condiţiile concrete;
  d) să asigure un sistem operativ de informare a lucratorilor asupra pericolului iminent la care sunt expusi şi asupra masurilor de protecţie care au fost luate;
  e) să asigure instruirea lucratorilor privind modul în care urmeaza sa intrerupa lucrul şi sa părăsească locul de muncă spre o zona sigura, în cazul aparitiei unei situaţii de pericol iminent. În situaţia în care conducatorul locului de muncă lipseste, instructajul trebuie să asigure securitatea lucratorilor pentru desfăşurarea acţiunilor proprii în condiţii corespunzătoare;
  f) sa interzica prin măsuri severe continuarea sau reluarea activităţii înainte de eliminarea cauzelor care au creat situaţia de pericol iminent.


  Articolul 9

  Conducerea persoanei juridice sau persoana fizica este obligata sa identifice locurile de muncă unde pot aparea stari de pericol iminent de accidentare, în vederea realizării masurilor menţionate la art. 7.
  --------------