ORDIN nr. 3.142 din 25 ianuarie 2006 (*actualizat*)
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
(actualizat până la data de 19 aprilie 2010*)
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
 • ------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 19 aprilie 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 5.617 din 14 noiembrie 2006; ORDINUL nr. 3.567 din 6 aprilie 2010.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În baza prevederilor art. 145 alin. (1), (2) şi (7) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 20-23 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.058/2005 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru funcţiile de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 31 mai 2005.


  Articolul 3

  Direcţia generală managementul resurselor umane din Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi inspectoratele şcolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Mihail Hărdău
  Bucureşti, 25 ianuarie 2006.
  Nr. 3.142.


  Anexă

  METODOLOGIE 25/01/2006