HOTĂRÂRE nr. 859 din 22 iulie 2009pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 10 august 2009
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 17 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 75, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 75
  (1) În situația în care societatea comercială se află în lichidare administrativă sau în faliment, A.D.S. va demara, pe baza studiului de oportunitate aprobat de consiliul de administrație, concesionarea prin metoda licitației cu plic închis a suprafeței de teren cu destinație agricolă care s-a aflat în exploatarea societății sau părți din suprafața totală de teren, urmărindu-se prin aceasta concesionarea în totalitate a 0suprafețelor de teren inițiale.
  2. La articolul 75, alineatul (2) se abrogă.3. La articolul 77^1, literele a), b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) pentru plantații de orice fel - vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantații de hamei și duzi, sere, solarii, răsadnițe, altele asemenea - pot concesiona prin atribuire directă terenuri cu destinație agricolă: productiv - arabil, precum și teren cu destinație agricolă aflat sub vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantații de hamei și duzi, pășuni, fânețe, sere, solarii, răsadnițe, altele asemenea, curți-construcții, drumuri tehnologice și de exploatare și terenuri neproductive care pot fi amenajate și folosite pentru producția agricolă;
  b) pentru capacități de producție din zootehnie pot concesiona prin atribuire directă teren cu destinație agricolă productiv - arabil, pășuni, fânețe, cele cu vegetație forestieră, dacă nu fac parte din amenajamente silvice, pășuni împădurite, curți-construcții și instalații zootehnice, drumuri tehnologice și de exploatare agricolă și terenuri neproductive care pot fi amenajate și folosite pentru producția agricolă;
  .................................................................
  d) pentru platforme betonate și spații de depozitare care servesc nevoilor producției agricole, fabrici de nutrețuri combinate dezafectate sau active ce implică necesitatea exploatării unui teren cu destinație agricolă, precum sedii de societăți comerciale agricole, sedii de ferme agricole, cantine, dormitoare, ateliere mecanice, pot concesiona teren cu destinație agricolă din incintă, aferent activului;
  4. La articolul 77^1 se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
  f) pentru amenajări piscicole pot concesiona prin atribuire directă terenul aflat permanent sub luciu de apă aferent activului, precum și terenul cu destinație agricolă, necesar exploatării acestuia.
  5. La articolul 77^1, literele c) și e) se abrogă.

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor și dezvoltării rurale,
  Ilie Sârbu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat

  București, 22 iulie 2009.
  Nr. 859.
  ------------