ORDONANŢĂ nr. 78 din 24 august 2000 (*actualizată*)
privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România**)
(actualizată până la data de 30 iunie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  **) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.
  Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. F pct. 6 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţa.

  Articolul 1

  (1) Vehiculele rutiere pot fi comercializate, înmatriculate sau înregistrate în România numai după omologarea şi certificarea autenticităţii acestora, după caz, de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român», denumită în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor.
  --------------
  Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.
  (2) Categoriile de vehicule pentru care este obligatorie omologarea în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării în România se stabilesc prin reglementările RNTR 2 şi RNTR 7, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.
  --------------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.
  (3) De la data aderării României la Uniunea Europeană sunt exceptate de la prevederile alin. (1) vehiculele rutiere noi care deţin omologare comunitară (CE) de tip a întregului vehicul valabilă.
  (4) Abrogat.
  --------------
  Alin. (4) al art. 1 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.
  (5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) privind omologarea vehiculele rutiere utilizate care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  a) au fost omologate comunitar;
  b) au fost înmatriculate ultima dată într-un stat membru al Uniunii Europene;
  c) nu au suferit modificări constructive în raport cu datele înscrise în certificatul de înmatriculare.
  --------------
  Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.
  --------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.


  Articolul 1^1

  În sensul prezentei ordonanţe termenii de mai jos au următorul înţeles:
  1. vehicul rutier - un sistem mecanic care circula pe drumurile publice din România, cu sau fără mijloace de autopropulsare, şi care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane şi/sau mărfuri ori efectuarea de servicii sau lucrări;
  2. vehicul rutier nou - un vehicul rutier aflat înaintea primei înmatriculări, primei înregistrări sau primei utilizări, după caz;
  3. vehicul rutier utilizat - un vehicul rutier care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct. 2 pentru a fi considerat ca vehicul rutier nou;
  4. acordurile de la Geneva - Acordul privind adoptarea de prescripţii tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roti, echipamentelor şi pieselor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roti şi condiţiile de recunoaştere reciprocă a omologărilor eliberate pe baza acestor prescripţii, încheiat la Geneva la 20 martie 1958, la care România a aderat prin Decretul nr. 371/1976, şi Acordul privind adoptarea de reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor, precum şi echipamentelor şi componentelor ce pot fi montate şi/sau utilizate pe autovehicule, încheiat la Geneva la 25 iunie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 97/2002.
  5. prima utilizare a unui vehicul - punerea în exploatare pentru prima dată a unui vehicul care nu se înmatriculează sau înregistrează;
  ----------
  Pct. 5 al art. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.
  6. deţinătorul omologării de tip - persoana juridică ce a obţinut omologarea de tip. Persoana juridică poate fi producătorul vehiculului, reprezentantul acestuia sau importatorul, după caz;
  ----------
  Pct. 6 al art. 1^1 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009, prin înlocuirea termenului "fabricant" cu termenul "producător".
  7. cartea de identitate a vehiculului - document eliberat de R.A.R., care atestă faptul că un vehicul a fost omologat şi îndeplineşte condiţiile tehnice privind siguranţa circulaţiei, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei;
  ----------
  Pct. 7 al art. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.
  8. certificat de autenticitate - document eliberat de R.A.R. pentru un vehicul care a corespuns verificărilor efectuate la certificarea autenticităţii;
  ----------
  Pct. 8 al art. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.
  9. omologarea de tip a întregului vehicul - omologare acordată unui vehicul în ansamblul său, pe baza omologărilor de tip ale vehiculului în ceea ce priveşte sistemele, echipamentele, componentele, piesele şi/sau unităţile tehnice separate existente, după caz. În cazul în care una sau mai multe dintre omologările menţionate nu pot fi prezentate, acestea se vor acorda pe baza încercărilor efectuate de către R.A.R. sau de alte servicii tehnice evaluate de R.A.R., care să ateste respectarea condiţiilor tehnice prevăzute în legislaţia în vigoare, în funcţie de categoria vehiculului respectiv;
  ----------
  Pct. 9 al art. 1^1 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.
  10. omologare de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, echipamentele, componentele, piesele şi unităţile tehnice separate - procedura prin care R.A.R. certifică faptul că un tip de vehicul rutier îndeplineşte cerinţele aplicabile pentru sistemul, echipamentul, componenta, piesa sau unitatea tehnică separată respectivă, potrivit legislaţiei în vigoare.
  ----------
  Pct. 10 al art. 1^1 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.
  11. serviciu tehnic - organizaţia sau organismul desemnat în urma evaluării de R.A.R. drept laborator de încercări, în vederea efectuării de încercări, sau drept organism de evaluare a conformităţii producţiei, în vederea efectuării evaluării iniţiale şi a altor încercări sau inspecţii, în numele R.A.R.;
  ----------
  Pct. 11 al art. 1^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.
  12. certificat de conformitate - documentul eliberat de producător şi care certifică faptul că, în momentul fabricării, un vehicul aparţinând seriei tipului omologat comunitar a respectat toate reglementările referitoare la omologarea vehiculelor rutiere;
  ----------
  Pct. 12 al art. 1^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.
  13. dispozitiv de manipulare - orice element de proiectare menit să influenţeze eficienţa sistemului de control al emisiilor motorului.
  ----------
  Pct. 13 al art. 1^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.
  ----------
  Art. 1^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.


  Articolul 2

  (1) Pentru fiecare tip de vehicul rutier omologat de tip, R.A.R. eliberează producătorului vehiculului, reprezentantului acestuia sau importatorului:
  ----------
  Partea introductivă a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009, prin înlocuirea termenului "fabricant" cu termenul "producător".
  a) certificatul de omologare naţională a unui tip de vehicul. În baza omologării naţionale de tip a întregului vehicul, deţinătorul omologării de tip eliberează o copie a certificatului de omologare de tip pe care se va atesta conformitatea vehiculului fabricat cu tipul omologat şi care va însoţi fiecare vehicul fabricat în conformitate cu tipul de vehicul omologat; sau
  b) certificatul de omologare CE a unui tip de vehicul, de la data aderării României la Uniunea Europeană. În baza omologării comunitare (CE) de tip a întregului vehicul, deţinătorul omologării de tip eliberează un certificat de conformitate care va însoţi fiecare vehicul fabricat în conformitate cu tipul de vehicul omologat.
  (1^1) Pentru fiecare vehicul rutier omologat individual, R.A.R eliberează solicitantului omologării, la cererea acestuia, un certificat de omologare individuală.
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.
  (2) În vederea înmatriculării, a înregistrării sau a comercializării în România, R.A.R. eliberează cartea de identitate a vehiculului, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.
  ----------
  Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.
  (3) În vederea eliberării cărţii de identitate a vehiculelor, R.A.R. asigură şi încadrarea acestora din punct de vedere tehnic, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul emisiilor poluante. Caracteristicile tehnice ale unui vehicul înscrise de R.A.R. în cartea de identitate reprezintă datele oficiale de referinţă pentru acel vehicul.
  ----------
  Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.
  ----------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.


  Articolul 3

  Omologarea unui vehicul rutier este de tip sau individuală, după cum urmează:
  a) omologarea naţională de tip a întregului vehicul - procedura prin care R.A.R. sau o autoritate competentă din alt stat membru al Uniunii Europene certifică faptul că un tip de vehicul rutier îndeplineşte cerinţele prevăzute de legislaţia naţională în vigoare, valabilitatea omologării fiind limitată la teritoriul statului care a acordat-o;
  b) omologarea individuală a unui vehicul - procedura prin care R.A.R. sau o autoritate competentă din alt stat membru al Uniunii Europene certifică faptul că un vehicul rutier îndeplineşte individual cerinţele prevăzute de legislaţia naţională în vigoare, valabilitatea omologării fiind limitată la teritoriul statului care a acordat-o;
  c) omologarea comunitară (CE) de tip a întregului vehicul - procedura prin care R.A.R. sau o autoritate competentă din alt stat membru al Uniunii Europene certifică faptul că un tip de vehicul rutier îndeplineşte cerinţele prevăzute de legislaţia comunitară în vigoare, valabilitatea omologării fiind extinsă pe tot teritoriul Uniunii Europene.
  ----------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.


  Articolul 4

  (1) Omologarea individuală a unui vehicul rutier se acorda pentru:
  a) vehiculele rutiere noi fabricate, importate sau introduse în România, în număr de cel mult 10 bucăţi de acelaşi tip, de către aceeaşi persoana juridică sau fizica;
  b) vehiculele rutiere utilizate care nu au mai fost înmatriculate în România, cu excepţia vehiculelor rutiere prevăzute la art. 1 alin. (5);
  ----------
  Lit. b) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.
  c) vehiculele rutiere care au suferit modificări ale caracteristicilor menţionate în cartea de identitate a vehiculului.
  ----------
  Lit. c) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005, care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.
  (2) Omologarea individuală se acordă de R.A.R. prin reprezentanţele sale teritoriale.
  ----------
  Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.
  ----------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.


  Articolul 5

  (1) Omologarea naţională de tip a întregului vehicul se acordă de către R.A.R., la cererea producătorului, a reprezentantului acestuia sau a importatorului, persoana juridică română.
  ----------
  Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009, prin înlocuirea termenului "fabricant" cu termenul "producător".
  (2) La omologarea naţională de tip a întregului vehicul, R.A.R. recunoaşte certificatele de omologare de tip ale unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, componentele şi unităţile tehnice separate ale acestuia, emise de către autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene în baza directivelor specifice aplicabile, şi certificatele de omologare de tip ale unui vehicul în ceea ce priveşte echipamentele, piesele şi componentele acestuia emise de către autorităţile competente din statele care sunt părţi contractante la acordurile de la Geneva în baza regulamentelor CEE-ONU aplicabile.
  ----------
  Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009, prin înlocuirea sintagmei "entităţi tehnice" cu sintagma "unităţi tehnice separate".
  (3) Omologarea comunitară (CE) de tip a întregului vehicul se acordă de către R.A.R., la cererea producătorului sau a reprezentantului acestuia, de la data aderării României la Uniunea Europeană.
  ----------
  Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009, prin înlocuirea termenului "fabricant" cu termenul "producător".
  (4) La omologarea comunitară (CE) de tip a întregului vehicul, R.A.R. recunoaşte certificatele de omologare de tip ale unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, componentele şi/sau unităţile tehnice separate ale acestuia, emise de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene în temeiul actelor normative comunitare aplicabile, precum şi certificatele de omologare de tip ale unui vehicul în ceea ce priveşte echipamentele, piesele şi componentele acestuia, emise de autorităţile competente din statele care sunt părţi contractante la acordurile de la Geneva în baza regulamentelor CEE-ONU aplicabile şi recunoscute prin legislaţia comunitară ca fiind echivalente cu actele normative comunitare aplicabile.
  ----------
  Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.
  ----------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.


  Articolul 6

  (1) Este interzisă comercializarea unui vehicul rutier care nu a fost omologat, de tip sau individual, ori căruia nu i s-a eliberat cartea de identitate a vehiculului de R.A.R potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.
  (2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptate vehiculele rutiere care nu se supun omologării potrivit reglementărilor în vigoare.
  ----------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.


  Articolul 7

  (1) Omologarea naţională de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, echipamentele, piesele, componentele şi/sau unităţile tehnice separate ale acestuia se acordă de R.A.R., la cererea producătorului, a reprezentantului acestuia sau a importatorului, dacă vehiculul îndeplineşte cerinţele legale aplicabile.
  ----------
  Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.
  (2) În baza omologării naţionale de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, echipamentele, piesele, componentele şi unităţile tehnice separate ale acestuia, R.A.R. eliberează un certificat de omologare naţională de tip.
  ----------
  Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009, prin înlocuirea sintagmei "entităţi tehnice" cu sintagma "unităţi tehnice separate".
  (3) Omologarea comunitară (CE) de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, componentele şi/sau unităţile tehnice separate ale acestuia se acordă de R.A.R., la cererea producătorului sau a reprezentantului acestuia, dacă vehiculul îndeplineşte cerinţele legale aplicabile.
  ----------
  Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.
  (4) În baza omologării comunitare (CE) de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, componentele şi unităţile tehnice separate ale acestuia, R.A.R. eliberează un certificat de omologare comunitară (CE) de tip.
  ----------
  Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009, prin înlocuirea sintagmei "entităţi tehnice" cu sintagma "unităţi tehnice separate".
  (5) Omologarea internaţională (CEE-ONU) de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte echipamentele, piesele şi/sau componentele acestuia se acordă de R.A.R., la cererea producătorului sau a reprezentantului acestuia, dacă vehiculul îndeplineşte cerinţele legale aplicabile.
  ----------
  Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.
  (6) În baza omologării internaţionale (CEE-ONU) de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte echipamentele, piesele şi componentele acestuia, R.A.R. eliberează un certificat de omologare internaţională (CEE-ONU) de tip.
  ----------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.


  Articolul 7^1

  (1) R.A.R. poate refuza, pe motive întemeiate, să acorde omologarea, în cazul în care constată că un tip de vehicul rutier, deşi se conformează reglementărilor aplicabile, prezintă un risc serios pentru siguranţa rutieră sau dăunează semnificativ mediului înconjurător şi/sau sănătăţii publice.
  (2) În situaţia în care R.A.R. consideră că anumite vehicule rutiere noi, care deţin omologare comunitară (CE) de tip acordată de un alt stat membru al Uniunii Europene, prezintă un risc serios pentru siguranţa rutieră sau dăunează semnificativ mediului înconjurător şi/sau sănătăţii publice, acesta poate refuza, pe motive întemeiate, pentru o perioadă de maximum 6 luni, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului în vederea înmatriculării, a înregistrării sau a comercializării. În acest caz, R.A.R. informează de îndată producătorul, celelalte state membre şi Comisia Europeană, precizând motivele refuzului, în special dacă acesta este rezultatul lacunelor din reglementările relevante sau al aplicării incorecte a cerinţelor relevante.
  ----------
  Art. 7^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.


  Articolul 7^2

  Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate competentă în domeniu, asigură notificarea R.A.R. ca autoritate şi serviciu tehnic pentru omologarea şi supravegherea introducerii pe piaţă a vehiculelor rutiere, precum şi notificarea celorlalte servicii tehnice evaluate de R.A.R, după caz, către Comisia Europeană şi Secretariatul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, potrivit procedurilor prevăzute de actele comunitare şi de acordurile de la Geneva.
  ----------
  Art. 7^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.


  Articolul 8

  (1) Eliberarea certificatelor de omologare internaţională (CEE-ONU) pentru vehiculele rutiere în ceea ce priveşte echipamentele, piesele şi componentele acestora se face în conformitate cu acordurile de la Geneva. Ministerul Transporturilor prin R.A.R. şi, respectiv, R.A.R. sunt desemnate de Guvernul României, parte contractantă la acordurile de la Geneva, ca departament administrativ şi, respectiv, serviciu tehnic, în conformitate cu acordurile de la Geneva.
  (2) R.A.R. îndeplineşte în numele Ministerului Transporturilor procedurile administrative referitoare la aplicarea acordurilor de la Geneva.
  ----------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.


  Articolul 9

  (1) Pentru menţinerea în circulaţie, vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate în România, care au suferit modificări ale caracteristicilor menţionate în cartea de identitate a vehiculului, trebuie supuse omologării individuale şi modificării cărţii de identitate a vehiculului.
  ----------
  Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005, care modifică pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.
  (2) La modificările menţionate la alin. (1), în cazul intervenţiei la sistemele care privesc siguranţa circulaţiei, protecţia mediului, eficienta energetica şi protecţia împotriva furturilor şi care sunt reglementate de directivele/regulamentele Uniunii Europene sau de regulamentele CEE-ONU, trebuie utilizate numai echipamente, componente, unităţi tehnice separate, piese şi materiale de exploatare de origine sau omologate ori certificate conform legislaţiei în vigoare.
  ----------
  Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009, prin înlocuirea sintagmei "entităţi tehnice" cu sintagma "unităţi tehnice separate".
  (3) Modificările menţionate la alin. (2) pot fi efectuate numai de operatori economici autorizaţi de R.A.R., conform legislaţiei în vigoare.
  ----------
  Art. 9 a fost reintrodus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.


  Articolul 10

  (1) Cartea de identitate a vehiculului conţine date despre vehicul şi proprietarii pe numele cărora acesta a fost înmatriculat succesiv.
  (2) Datele despre vehicul se înscriu de către R.A.R. şi, după caz, de către deţinătorul omologării de tip a întregului vehicul.
  ----------
  Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.
  (3) Datele despre proprietari se înscriu de către autoritatea competenta care efectuează înmatricularea, potrivit legii.
  (4) Autoritatea competenta care efectuează înmatricularea înscrie proprietarul vehiculului la rubrica "deţinători" din cartea de identitate a vehiculului.
  (5) La înstrăinarea vehiculului ultimul proprietar al acestuia are obligaţia de a transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului.
  (6) La radierea unui vehicul rutier, ca urmare a scoaterii definitive din România sau a dezmembrării la scoaterea din uz a acestuia, autoritatea competentă care efectuează radierea are obligaţia de a reţine cartea de identitate a vehiculului şi de a o transmite R.A.R. Pe cartea de identitate a vehiculului se menţionează Vehicul scos definitiv din România sau Vehicul dezmembrat.
  ----------
  Alin. (6) al art. 10 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.
  -----------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 230 din 23 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 30 mai 2003.


  Articolul 11

  (1) Eliberarea cărţii de identitate se face cu respectarea următoarelor condiţii:
  a) în cazul omologării individuale, precum şi în cazul vehiculelor rutiere deja înmatriculate sau înregistrate în România, dacă vehiculul poate fi identificat şi corespunde normelor tehnice de siguranţă a circulaţiei rutiere, de protecţie a mediului, precum şi folosinţei căreia îi este destinat;
  b) în cazul existenţei unei omologări naţionale de tip a întregului vehicul valabile, pe baza copiei certificatului de omologare naţională de tip a întregului vehicul;
  c) în cazul existenţei unei omologări comunitare (CE) de tip a întregului vehicul valabile, pe baza certificatului de conformitate CE şi a acordării numărului naţional de registru;
  d) în cazul vehiculelor prevăzute la art. 1 alin. (5), dacă vehiculul corespunde din punctul de vedere al stării tehnice.
  (2) Cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 7^1, nu este permisă refuzarea eliberării cărţii de identitate a vehiculului în vederea înmatriculării, a înregistrării sau a comercializării vehiculelor rutiere, din motive privind construcţia sau funcţionarea lor, dacă acestea respectă reglementările aplicabile.
  ----------
  Art. 11 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.


  Articolul 12

  (1) Vehiculele rutiere prezentate în vederea omologării individuale sau eliberării cărţii de identitate a vehiculului, care nu pot fi identificate de R.A.R. din cauza lipsei sau modificării numerelor de identificare a acestora, aşa cum au fost ele realizate de către constructor sau de către autorităţile competente, după caz, nu pot obţine eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi nici eliberarea certificatului de autenticitate.
  (2) Vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate în România, care nu pot fi identificate, nu pot obţine eliberarea certificatului de autenticitate şi nici eliberarea/modificarea cărţii de identitate a vehiculului.
  ----------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005, care modifică pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.


  Articolul 13

  (1) La înmatriculare în România, deţinătorii vehiculelor rutiere, cu excepţia celor noi, vor face dovada efectuării de către R.A.R. a certificării autenticităţii acestora.
  (2) Certificarea autenticităţii unui vehicul rutier consta, după caz, în:
  a) atestarea faptului că principalele sale elemente de identificare sunt originale şi/sau nu au fost supuse unor modificări neautorizate;
  b) atestarea identităţii vehiculului în raport cu datele menţionate în cartea de identitate a acestuia;
  c) abrogată;
  ----------
  Lit. c) a alin. (2) al art. 13 a fost abrogată de pct. II al art. 14, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.
  d) atestarea faptului că formularul-tip al documentului care confirma înmatricularea anterioară a vehiculului, eliberat de autorităţile competente din ţara de provenienţă, este autentic (numai pentru vehiculele aflate la prima înmatriculare în România).
  (3) Activitatea de certificare a autenticităţii se efectuează prin metode nedistructive de către R.A.R.
  ----------
  Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005, care modifică pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.
  (4) Certificarea autenticităţii se efectuează pentru:
  a) vehiculele rutiere utilizate supuse omologării individuale în vederea primei înmatriculări în România;
  b) abrogată;
  ----------
  Lit. b) a alin. (4) al art. 13 a fost abrogată de pct. II al art. 14, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.
  c) vehiculele rutiere prevăzute la art. 1 alin. (5).
  (5) Pentru vehiculele care corespund din punctul de vedere al certificării autenticităţii, R.A.R. eliberează un certificat de autenticitate.
  ----------
  Alin. (5) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005, care modifică pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.
  (6) Pentru vehiculele care nu corespund din punctul de vedere al certificării autenticităţii, în raportul de verificare eliberat se menţionează motivele deciziei R.A.R.
  ----------
  Alin. (6) al art. 13 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.
  (7) Sunt exceptate de la certificarea autenticităţii autovehiculele destinate exclusiv competiţiilor sportive şi vehiculele istorice.
  ----------
  Alin. (7) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005, care modifică pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.
  (8) Certificatul de autenticitate al unui vehicul rutier este valabil pentru o singură înmatriculare, dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice de la data eliberării acestuia.
  ----------
  Alin. (8) al art. 13 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.
  ----------
  Art. 13 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.


  Articolul 13^1

  Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale conform prevederilor prezentei ordonanţe, R.A.R. are acces la bazele de date referitoare la evidenta vehiculelor rutiere înmatriculate şi înregistrate în România, precum şi la bazele de date privind vehiculele date în urmărire pe plan intern şi internaţional aflate la dispoziţia autorităţilor competente din România, pe baza de protocol încheiat între autorităţi.
  ----------
  Art. 13^1 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.


  Articolul 13^2

  Deţinătorul unei omologări de tip are următoarele obligaţii:
  a) să informeze de îndată R.A.R. asupra oricărei modificări a datelor din dosarul de omologare;
  b) să notifice R.A.R. cu privire la încetarea definitivă a producţiei unui anumit tip de vehicul;
  c) să notifice R.A.R. cu privire la cazurile în care o omologare de tip pentru un vehicul este pe cale să îşi înceteze valabilitatea;
  d) să informeze de îndată R.A.R. în cazul în care este obligat să recheme o serie de vehicule care au fost deja înmatriculate, înregistrate sau puse în comercializare, deoarece unul sau mai multe sisteme, echipamente, componente sau unităţi tehnice separate instalate pe vehicul prezintă un risc important pentru siguranţa rutieră, sănătatea publică sau protecţia mediului înconjurător;
  e) să propună R.A.R. soluţii adecvate pentru eliminarea riscurilor prevăzute la lit. d);
  f) să nu comunice utilizatorilor date tehnice diferite de datele aprobate de autoritatea de omologare;
  g) să pună la dispoziţia utilizatorilor toate informaţiile relevante, precum şi instrucţiunile necesare care descriu orice condiţii speciale sau restricţii privind utilizarea vehiculului rutier, în cazul în care reglementarea aplicabilă conţine astfel de dispoziţii;
  h) să pună la dispoziţia producătorilor de echipamente, componente, piese sau unităţi tehnice separate toate datele necesare pentru omologarea de tip sau certificarea acestor produse. În acest caz, producătorul vehiculului poate impune un acord obligatoriu producătorilor acestor produse, pentru a proteja confidenţialitatea oricăror date care nu sunt destinate publicului, inclusiv a celor legate de drepturile de proprietate intelectuală;
  i) să furnizeze R.A.R. inclusiv datele şi specificaţiile tehnice care ar putea duce la rechemare sau la retragerea omologării de tip;
  j) să nu utilizeze dispozitive de manipulare a performanţelor sau a funcţionării vehiculelor rutiere, cu excepţia cazurilor prevăzute în reglementările aplicabile în domeniu;
  k) să asigure accesul la informaţii, potrivit reglementărilor aplicabile în domeniu.
  ----------
  Art. 13^2 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.


  Articolul 13^3

  Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.
  ----------
  Art. 13^3 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.


  Articolul 14

  (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
  a) comercializarea unui vehicul rutier care nu este omologat sau nu corespunde cu omologarea acordată, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe;
  b) comercializarea unui vehicul rutier care nu deţine cartea de identitate a vehiculului eliberată de către R.A.R., potrivit prevederilor prezentei ordonanţe;
  c) menţinerea în circulaţie a unui vehicul care a suferit modificări ale caracteristicilor care se înscriu în cartea de identitate a vehiculului, fără ca aceste modificări să fi fost menţionate în cartea de identitate;
  d) nerespectarea de către deţinătorul unei omologări de tip a obligaţiilor prevăzute la art. 13^2 lit. a)-e) şi i);
  e) nerespectarea de către deţinătorul unei omologări de tip a obligaţiilor prevăzute la art. 13^2 lit. f), g), h) şi k);
  f) nerespectarea de către deţinătorul unei omologări de tip a obligaţiei prevăzute la art. 13^2 lit. j).
  g) utilizarea strategiilor de invalidare, constând în strategii de control al emisiilor care reduc eficienţa dispozitivelor de control al emisiilor în cadrul unor condiţii de mediu sau de funcţionare ale motorului, întâlnite în timpul funcţionării normale a motorului sau în afara procedurilor de testare pentru omologarea de tip, săvârşită de producătorul autovehiculului;
  -----------
  Lit. g) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 278 din 7 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 12 decembrie 2011.
  h) modificarea sistemelor de control al emisiilor de NO(x), săvârşită de producătorul autovehiculului, de operatorii economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive sau de reconstrucţie a vehiculelor rutiere ori de conducătorul autovehiculului;
  -----------
  Lit. h) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 278 din 7 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 12 decembrie 2011.
  i) conducerea unui autovehicul fără reactiv consumabil, săvârşită de conducătorul autovehiculului.
  -----------
  Lit. i) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 278 din 7 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 12 decembrie 2011.
  (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:
  a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cea prevăzută la lit. c);
  b) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. d), e) şi h)
  -----------
  Lit. b) a alin. (2) al art. 14 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 278 din 7 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 12 decembrie 2011.
  c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. b), f) şi g);
  -----------
  Lit. c) a alin. (2) al art. 14 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 278 din 7 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 12 decembrie 2011.
  d) cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, cea prevăzută la lit. a).
  e) cu amendă de la 100 lei la 300 lei, cea prevăzută la lit. i).
  ------------
  Lit. e) a alin. (2) al art. 14 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 278 din 7 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 12 decembrie 2011.
  (3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se constată şi se sancţionează de personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de către Ministerul Transporturilor.
  (4) Nivelul amenzilor prevăzute la alin. (2) se actualizează prin hotărâre a Guvernului în funcţie de rata inflaţiei.
  (5) Prevederile prezentei ordonanţe referitoare la contravenţii se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  ----------
  Art. 14 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.


  Articolul 14^1

  Resursele necesare pentru exercitarea activităţii de control şi supraveghere a introducerii vehiculelor pe piaţa din România se asigură de Ministerul Transporturilor.
  ----------
  Art. 14^1 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.


  Articolul 15

  (1) R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, îndeplineşte următoarele atribuţii în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe:
  a) acordă omologarea naţională de tip a întregului vehicul;
  b) acordă omologarea comunitară (CE) de tip a întregului vehicul, de la data aderării României la Uniunea Europeană;
  c) acordă omologarea naţională de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, echipamentele, piesele, componentele şi unităţile tehnice separate ale acestuia;
  ----------
  Lit. c) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009, prin înlocuirea sintagmei "entităţi tehnice" cu sintagma "unităţi tehnice separate".
  d) acordă omologarea comunitară (CE) de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, componentele şi unităţile tehnice separate ale acestuia, de la data aderării României la Uniunea Europeană;
  ----------
  Lit. d) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009, prin înlocuirea sintagmei "entităţi tehnice" cu sintagma "unităţi tehnice separate".
  e) acordă omologarea internaţională (CEE-ONU) de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte echipamentele, piesele şi componentele acestuia;
  f) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării naţionale de tip a întregului vehicul;
  g) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării comunitare (CE) de tip a întregului vehicul, de la data aderării României la Uniunea Europeană;
  h) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării naţionale de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, echipamentele, componentele şi unităţile tehnice separate ale acestuia;
  ----------
  Lit. h) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009, prin înlocuirea sintagmei "entităţi tehnice" cu sintagma "unităţi tehnice separate".
  i) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării comunitare (CE) de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte sistemele, componentele şi unităţile tehnice separate ale acestuia, de la data aderării României la Uniunea Europeană;
  ----------
  Lit. i) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009, prin înlocuirea sintagmei "entităţi tehnice" cu sintagma "unităţi tehnice separate".
  j) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării internaţionale (CEE-ONU) de tip a unui vehicul în ceea ce priveşte echipamentele, piesele şi componentele acestuia;
  k) verifică la deţinătorul omologării de tip conformitatea producţiei şi ia măsurile necesare pentru menţinerea acesteia pe toată durata de fabricaţie a tipului respectiv de vehicul;
  l) impune deţinătorului omologării de tip menţionat la lit. k) remedierea defecţiunilor de fabricaţie constatate în mod repetat la mai multe vehicule rutiere de acelaşi tip şi care pun sau pot pune în pericol siguranţa circulaţiei ori protecţia mediului;
  m) supraveghează conformitatea cu tipul omologat a vehiculelor rutiere introduse pentru prima dată pe piaţă;
  ----------
  Lit. m) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.
  n) abrogată;
  ----------
  Lit. n) a alin. (1) al art. 15 a fost abrogată de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.
  o) acordă omologarea individuală a unui vehicul rutier;
  p) efectuează încercările necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării individuale a unui vehicul;
  r) eliberează cartea de identitate a vehiculului;
  s) asigură modificarea cărţii de identitate a vehiculelor care au suferit modificări ale caracteristicilor menţionate în cartea de identitate a vehiculului;
  -----------
  Lit. s) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 374 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005, care modifică pct. 19 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.
  t) asigură eliberarea duplicatului la cartea de identitate a vehiculului;
  u) efectuează operaţiunile impuse la certificarea autenticităţii vehiculelor şi eliberează certificatul de autenticitate.
  ----------
  Lit. u) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.
  v) evaluează serviciile tehnice, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
  ----------
  Lit. v) a alin. (1) al art. 15 a fost introdusă de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.
  x) îndeplineşte funcţia de serviciu tehnic.
  ----------
  Lit. x) a alin. (1) al art. 15 a fost introdusă de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.
  (1^1) Dacă R.A.R. constată că vehiculele rutiere noi pe care le-a omologat nu mai sunt conforme cu tipul care a fost omologat, R.A.R. ia măsurile necesare pentru a se asigura că vehiculele rutiere produse se conformează tipului omologat.
  ----------
  Alin. (1^1) al art. 15 a fost introdus de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.
  (2) În funcţie de neconformităţile constatate, măsurile prevăzute la alin. (1^1) pot avea în vedere sistarea comercializării şi/sau retragerea lotului de vehicule rutiere neconforme, cu interdicţia comercializării sau a folosirii până la remediere, retragerea din circulaţie a vehiculelor rutiere neconforme cu tipul omologat ori, după caz, retragerea omologării de tip.
  ----------
  Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.
  (3) Cheltuielile datorate retragerii din circulaţie, remedierii neconformităţilor şi repunerii în circulaţie a vehiculelor sau, după caz, a lotului de vehicule se suporta de către deţinătorul omologării de tip.
  (4) În situaţia în care R.A.R. constată că producătorul nu informează, nu propune şi/sau nu pune în practică măsurile corective necesare pentru eliminarea riscurilor prevăzute la art. 13^2 lit. d), acesta ia măsurile prevăzute la alin. (2).
  ----------
  Alin. (4) al art. 15 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.
  ----------
  Art. 15 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.


  Articolul 16

  (1) La epuizarea spaţiului destinat înscrierii caracteristicilor tehnice ale vehiculului ori a datelor de identitate ale deţinătorilor, R.A.R. este obligat să elibereze o noua carte de identitate a vehiculului.
  (2) Pentru situaţii speciale, Ministerul Transporturilor poate aproba eliberarea cărţilor de identitate cu valabilitate limitată în timp, dar nu mai mult de un an.
  ----------
  Art. 16 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.


  Articolul 16^1

  (1) În cazul pierderii, furtului sau distrugerii cărţii de identitate a vehiculului, R.A.R. poate emite un duplicat al cărţii de identitate, cu avizul autorităţii competente care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea, după caz.
  (2) De asemenea, R.A.R. poate emite un duplicat al cărţii de identitate în cazul refuzului de predare a cărţii de identitate constatat de executorul judecătoresc cu ocazia executării silite.
  ----------
  Art. 16^1 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.


  Articolul 16^2

  Pierderea, furtul sau distrugerea cărţii de identitate a vehiculului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
  -----------
  Art. 16^2 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 230 din 23 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 30 mai 2003.


  Articolul 17

  (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor va emite reglementările şi normele tehnice privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România.
  (2) Reglementările şi normele tehnice privind omologarea vehiculelor rutiere, eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România, se reactualizează de către Ministerul Transporturilor şi se aprobă prin ordin al ministrului, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe.
  (3) Instrucţiunile privind completarea cărţii de identitate la înmatricularea vehiculelor se reactualizează de către Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanţelor Publice şi de autoritatea competenta care efectuează înmatricularea şi se aprobă prin ordin comun al ministrului transporturilor, ministrului finanţelor publice şi ministrului autorităţii competente care efectuează înmatricularea, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe.
  (4) Reglementările, normele tehnice şi instrucţiunile prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se actualizează ori de câte ori este nevoie.
  -----------
  Art. 17 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 230 din 23 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 30 mai 2003.


  Articolul 17^1

  (1) Prin ordin al ministrului transporturilor se stabilesc:
  a) categoriile de vehicule pentru care este obligatorie omologarea în vederea înmatriculării sau înregistrării în România;
  b) categoriile de vehicule pentru care se aplica omologarea naţională de tip a întregului vehicul şi categoriile de vehicule pentru care se aplica omologarea comunitară de tip (CE) a întregului vehicul;
  c) procedura de acordare a omologării de tip a întregului vehicul;
  d) procedura de acordare a omologării de tip a vehiculului în ceea ce priveşte sistemele, echipamentele, componentele şi unităţile tehnice separate ale acestuia;
  ----------
  Lit. d) a alin. (1) al art. 17^1 a fost modificată de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009, prin înlocuirea sintagmei "entităţi tehnice" cu sintagma "unităţi tehnice separate".
  e) procedura de acordare a omologării individuale a vehiculului;
  f) procedura de certificare a autenticităţii vehiculelor;
  g) condiţiile tehnice aplicabile în vederea acordării omologării de tip a întregului vehicul;
  h) condiţiile tehnice aplicabile în vederea acordării omologării de tip a vehiculului în ceea ce priveşte sistemele, echipamentele, componentele şi unităţile tehnice separate ale acestuia;
  ----------
  Lit. h) a alin. (1) al art. 17^1 a fost modificată de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009, prin înlocuirea sintagmei "entităţi tehnice" cu sintagma "unităţi tehnice separate".
  i) condiţiile tehnice aplicabile în vederea acordării omologării individuale a vehiculului.
  (2) Prin ordin comun al ministrului transporturilor, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului finanţelor publice se stabilesc instrucţiunile privind cartea de identitate a vehiculului.
  (3) Pe data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (2) se abroga Hotărârea Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 21 octombrie 1992, şi Instrucţiunile ministrului de interne, ale ministrului finanţelor şi ale ministrului transporturilor nr. 290/2.802/1.189/1993 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 28 mai 1993.
  (4) Ordinele prevăzute la alin. (1) şi (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se actualizează ori de câte ori este nevoie.
  ----------
  Art. 17^1 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 35 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 27 iulie 2005.


  Articolul 18

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga art. 5-7, art. 8 lit. f) şi g), art. 9 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice de către autovehiculele şi remorcile acestora care circula pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 81 şi art. 82 alin. (2) din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector, republicat, cu modificările ulterioare, precum şi alte dispoziţii contrare.

  Prezenta ordonanţă transpune prevederile art. 3 pct. 4, 5 (parţial), 6, 31 şi 36, art. 4 alin. (3) (parţial) şi alin. (4) (parţial), art. 8 alin. (3) (parţial), art. 13 alin. (1) (parţial), art. 17 alin. (3) (parţial) şi alin. (4) (parţial), art. 24 alin. (5) (parţial) şi alin. (6) (parţial), art. 29 alin. (1) (parţial), art. 30 alin. (1) (parţial), art. 32 alin. (1), (2) (parţial) şi alin. (3) (parţial), art. 35 alin. (1), art. 37 alin. (1) (parţial) şi alin. (2) (parţial), art. 38 alin. (1), art. 43 alin. (1) (parţial), art. 46 (parţial) din Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi a remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 263 din 9 octombrie 2007.
  ----------
  Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusă de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 289 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 11 august 2009.

  PRIM-MINISTRU

  MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul transporturilor,

  Anca Boagiu

  --------