HOTĂRÂRE nr. 161 din 3 februarie 2006 (*actualizata*)
privind intocmirea şi completarea registrului general de evidenta a salariatilor
(actualizata până la data de 31 august 2006*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 22 februarie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 31 august 2006, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.094 din 30 august 2006.
  În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 34 alin. (7) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Prezenta hotărâre stabileste metodologia de intocmire şi completare a registrului general de evidenta a salariatilor, inregistrarile care se efectueaza, precum şi orice alte elemente în legătură cu acesta.


  Articolul 2

  (1) Incadrarea în munca a unei persoane se realizează, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, numai prin incheierea unui contract individual de muncă, în temeiul caruia persoana fizica, în calitate de salariat, se obliga sa presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, în schimbul unei remuneratii denumite salariu.
  (2) Fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa un registru general de evidenta a salariatilor, denumit în continuare registru, şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.
  (3) Angajatorii care au înfiinţat sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridica, cărora le-au delegat competenţa încadrării personalului prin incheierea de contracte individuale de muncă, pot delega acestora şi competenţa infiintarii registrului.
  (4) Nu au obligaţia de a înfiinţa registru misiunile diplomatice, oficiile consulare straine cu sediul în România, precum şi reprezentantele din România ale persoanelor juridice straine pentru perioadele în care contractele individuale de muncă incheiate cu cetatenii români se înregistrează la inspectoratul teritorial de muncă.


  Articolul 3

  (1) Registrul se întocmeşte în forma electronică.
  (2) Registrul se completeaza în ordinea angajarii şi cuprinde urmatoarele elemente:
  a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP);
  b) data angajarii;
  c) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din România (COR) sau altor acte normative;
  d) tipul contractului individual de muncă;
  e) data şi temeiul încetării contractului individual de muncă.
  (3) Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în format electronic, prin utilizarea uneia dintre urmatoarele modalităţi:
  a) prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspecţiei Muncii;
  b) prin e-mail, pe bază de semnatura electronică;
  c) prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de muncă în format electronic, insotit de o adresa de inaintare semnata de angajator.
  (4) Evidenta registrelor, respectiv a datelor cuprinse în acestea, transmise de angajatori la inspectoratul teritorial de muncă, se tine intr-o baza de date organizata la nivelul Inspecţiei Muncii.
  (5) Procedura privind transmiterea registrului în format electronic se stabileste prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale şi familiei, după adoptarea solutiei tehnice a registrului în format electronic şi în functie de aceasta.


  Articolul 4

  (1) Angajatorii au obligaţia de a transmite registrul în forma electronică la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui raza teritoriala îşi au sediul sau domiciliul, după caz, în termen de 20 de zile de la data angajarii primului salariat.
  (2) Angajatorii care la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri au incadrat personal cu contract individual de muncă sunt obligati sa transmita inspectoratului teritorial de muncă în a cărui raza teritoriala îşi au sediul sau domiciliul, după caz, registrul în forma electronică, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri.
  (3) După indeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) şi (2), angajatorii vor transmite registrul la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui raza teritoriala îşi au sediul sau domiciliul, numai în cazul în care intervin modificari ale elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2).
  (4) Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui raza teritoriala îşi are sediul sau domiciliul angajatorul, în cazurile menţionate la alin. (3), în termen de 5 zile de la data la care au intervenit modificari ale elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2).


  Articolul 5

  Unitatile fără personalitate juridica ce au competenţa infiintarii registrului au obligaţia de a transmite registrul, în termenele prevăzute la art. 4, la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui raza teritoriala îşi desfăşoară activitatea, cu indeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta hotărâre.


  Articolul 6

  Registrul se păstrează în forma electronică la sediul angajatorului şi, după caz, la sediul sucursalei, agentiei, reprezentantei sau al altor asemenea unităţi fără personalitate juridica.


  Articolul 7

  (1) Angajatorul are obligaţia de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.
  (2) Dosarul personal al salariatului cuprinde cel puţin: actele necesare angajarii, contractul individual de muncă, actele aditionale şi celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, precum şi orice alte documente care certifica legalitatea şi corectitudinea completarii în registru.
  (3) La solicitarea scrisa a salariatului, angajatorul este obligat sa îi elibereze copii, certificate de reprezentantul legal al acestuia sau de persoana imputernicita de angajator pentru conformitate cu originalul, ale documentelor existente în dosarul personal, ale paginii/paginilor din registrul electronic, care cuprinde/cuprind inscrierile referitoare la persoana sa şi/sau un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, vechimea în munca, în meserie şi în specialitate, astfel cum rezultă din registrul general de evidenta şi din dosarul personal.
  (4) Registrul electronic şi dosarele personale ale fiecarui salariat se vor pastra în condiţii care să asigure securitatea datelor, precum şi pastrarea lor indelungata şi corespunzătoare.


  Articolul 8

  (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte savarsite de angajatori, persoane fizice sau juridice:
  a) neinfiintarea registrului şi/sau netransmiterea acestuia în forma electronică la inspectoratul teritorial de muncă în termenele şi forma prevăzute de prezenta hotărâre;
  b) refuzul de a pune la dispoziţie inspectorului de muncă registrul în forma electronică, precum şi dosarul personal al salariatilor;
  c) necompletarea registrului în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.
  (2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).
  (3) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de către inspectorii de muncă.
  (4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicarii acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2), inspectorul de muncă facand menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.


  Articolul 9

  Prevederile art. 8 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 10

  (1) Inspecţia Muncii adopta solutia tehnica privind registrul în forma electronică şi aplicatia informatica pentru completarea şi transmiterea registrului de către angajatori.
  (2) Aplicatia informatica este distribuita angajatorilor care au obligaţia de a înfiinţa registrul.


  Articolul 11

  Registrele înfiinţate şi înregistrate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 247/2003 privind intocmirea şi completarea registrului general de evidenta a salariatilor, cu modificările şi completările ulterioare, se păstrează şi se arhiveaza de către angajatori.


  Articolul 12

  (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 septembrie 2006*).
  (2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 247/2003 privind intocmirea şi completarea registrului general de evidenta a salariatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 14 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.
  -------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
  Conform articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.094 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006, termenul prevăzut la art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea şi completarea registrului general de evidenta a salariatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 22 februarie 2006, se proroga până la data de 31 decembrie 2006.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul muncii, solidaritatii
  sociale şi familiei,
  Mihai Constantin Seitan,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
  Bucureşti, 3 februarie 2006.
  Nr. 161.
  -------