ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 74 din 11 iunie 2008pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008
  Având în vedere:– necesitatea creării de urgență a cadrului legal pentru asigurarea aplicării unor prevederi ale Regulamentului (CEE) nr. 684/92 al Consiliului din 16 martie 1992 privind regulile comune pentru transportul internațional de călători cu autocarul și autobuzul și ale Regulamentului (CE) nr. 11/98 din 11 decembrie 1997 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 684/92 al Consiliului din 16 martie 1992 privind regulile comune pentru transportul internațional de călători cu autocarul și autobuzul, la transportul național de călători;– necesitatea instituirii sancțiunilor de rigoare pentru nerespectarea unor prevederi ale legislației comunitare;– necesitatea modificării legislației naționale din domeniul transporturilor rutiere, astfel încât să se asigure compatibilitatea cu prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, fapt care ar asigura finalitatea în bune condiții a actualului program de transport județean, precum și punerea în aplicare a următorului program de transport, în vederea derulării fără perturbații a transportului rutier public de persoane prin servicii regulate la nivel județean;– necesitatea reglementării condițiilor aferente următorului program de transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic interjudețean, cu valabilitate din anul 2008, ținând seama de faptul că actualul program de transport de persoane prin servicii regulate în trafic interjudețean cu valabilitate în perioada 2005-2008 expiră în perioada următoare, în vederea asigurării derulării optime a transportului rutier public de persoane la nivel interjudețean;– necesitatea stabilirii unui cadru obligatoriu privind activitatea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, cu sancțiunile de rigoare pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin, ținându-se seama de faptul că atât școlile de conducători auto, cât și instructorii auto au un rol determinant în privința siguranței rutiere,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), punctele 8, 9 și 16 se modifică și vor avea următorul cuprins:8. autogară - spațiu special delimitat, amenajat și dotat pentru a permite plecarea și sosirea autobuzelor, inclusiv a celor aflate în tranzit, asigurând urcarea sau coborârea persoanelor, precum și condiții și servicii pentru autobuze și pentru persoanele aflate în așteptare;9. cap de traseu - punct de plecare sau punct de destinație, aferent unui traseu, utilizat pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate prin servicii regulate de transport rutier public. În condițiile în care în interiorul unei localități există două sau mai multe puncte de plecare sau de destinație, după caz, localitatea respectivă va fi considerată cap de traseu;
  ......................................................................................16. cursă - traseu parcurs de un autobuz care, după atingerea capului de traseu de destinație, revine la capul de traseu de plecare, în cadrul aceleiași operațiuni de transport de persoane;

  (la 14-06-2009, Punctul 1. din Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )
  2. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 16^1, cu următorul cuprins:16^1. declarație pentru transportul internațional de persoane, act prin care un operator de transport declară că va efectua transport rutier public în calitate de subcontractant în cadrul unui serviciu regulat de transport de persoane în trafic internațional;
  (la 14-06-2009, Punctul 16^1. din Alineatul (1) , Articolul 3 , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )
  3. La articolul 3 alineatul (1), punctele 18 și 34 se modifică și vor avea următorul cuprins:18. grafic de circulație - document care conține denumirea traseului, autogările, stațiile publice și capetele de traseu aflate pe un traseu, distanțele dintre acestea, orele de plecare, respectiv de sosire, zilele în care se efectuează transporturile;
  (la 14-06-2009, Punctul 18. din Alineatul (1) , Articolul 3 , Punctul 3. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )

  .......................................................................34. program de transport interjudețean - program întocmit și aprobat de autoritatea competentă, prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, graficele de circulație, capetele de traseu, autogările, stațiile publice, numărul autovehiculelor necesare, precum și capacitatea de transport minimă a acestora. Capacitatea de transport a autovehiculului este dată de numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii;
  (la 14-06-2009, Punctul 34. din Alineatul (1) , Articolul 3 , Punctul 3. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )
  4. La articolul 3 alineatul (1), punctul 27 se abrogă.5. Abrogat.
  (la 14-06-2009, Punctul 5. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )
  6. La articolul 3 alineatul (1), punctul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:40. traseu - parcurs care asigură legătura dintre capul de traseu de plecare și capul de traseu de destinație, pe care se efectuează transport rutier public de persoane prin servicii regulate și servicii regulate speciale. În funcție de amplasarea capetelor de traseu și de itinerarul dintre acestea, traseele pot fi locale, județene, interjudețene și internaționale. Traseele dintr-o asociație de dezvoltare intercomunitară având ca obiect transportul public rutier de persoane prin servicii regulate sunt considerate trasee locale. Traseele dintre municipiul București și alte localități sunt trasee interjudețene, cu excepția traseelor dintre municipiul București și localitățile din județul Ilfov, care sunt trasee locale. Traseele dintre aceleași două capete de traseu pe itinerare diferite se consideră trasee diferite;
  (la 14-06-2009, Punctul 40. din Alineatul (1) , Articolul 3 , Punctul 6. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )
  6^1. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 46 se introduce un nou punct, punctul 46^1, cu următorul cuprins:46^1. transport rutier local de persoane - transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, efectuat în interiorul unei localități, precum și în limitele unei asociații intercomunitare având ca obiect transportul rutier public de persoane, este considerat transport local;
  (la 14-06-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )
  6^2. La articolul 3 alineatul (1), punctul 48 se modifică și va avea următorul cuprins:48. transport rutier interjudețean - transport rutier care se efectuează între capul de traseu de plecare și capul de traseu de destinație, situate pe teritoriul a două județe diferite, cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor județe; în sensul prezentei ordonanțe de urgență, transportul rutier dintre municipiul București și alte județe este considerat transport rutier interjudețean, cu excepția transportului dintre municipiul București și localitățile județului Ilfov, care este considerat transport local;
  (la 14-06-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )
  7. La articolul 11 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Pe toată durata transportului rutier, la bordul autovehiculului trebuie să se găsească documentul de transport, stabilit prin norme, care face dovada categoriei și tipului de transport efectuat și reglementat de prezenta ordonanță de urgență.8. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 12

  Transportul rutier efectuat fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii al acestuia, de către o întreprindere, este transport rutier în cont propriu dacă se respectă cumulativ următoarele condiții:1. în cazul transporturilor rutiere de marfă:
  a) este o activitate care asigură desfășurarea activităților principale ale întreprinderii;
  (la 14-06-2009, Litera a) din Punctul 1. , Articolul 12 , Punctul 8. , Articolul I a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )

  b) mărfurile transportate sunt proprietatea întreprinderii ori au fost vândute, cumpărate sau închiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de aceasta;
  c) scopul deplasării este transportul mărfurilor spre sau de la întreprindere ori între punctele în care aceasta își desfășoară activitatea;
  d) întreprinderea folosește vehicule rutiere deținute în proprietate sau obținute printr-un contract de vânzare-cumpărare cu plata ulterioară, în baza unui contract de leasing sau închiriate fără conducător auto;
  e) vehiculele utilizate de întreprindere pentru astfel de transporturi sunt conduse de conducători auto angajați ai întreprinderii, de persoana fizică autorizată sau de titularul întreprinderii individuale ori de un membru al întreprinderii familiale, după caz;
  (la 14-06-2009, Litera e) din Punctul 1. , Articolul 12 , Punctul 8. , Articolul I a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )
  2. în cazul transporturilor rutiere de persoane:
  a) este o activitate care asigură desfășurarea activităților principale ale întreprinderii;
  (la 14-06-2009, Litera a) din Punctul 2. , Articolul 12 , Punctul 8. , Articolul I a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )

  b) întreprinderea folosește vehicule rutiere deținute în proprietate sau obținute printr-un contract de vânzare-cumpărare cu plata ulterioară ori în baza unui contract de leasing;
  c) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de conducători auto angajați ai întreprinderii, de persoana fizică autorizată sau de un membru al asociației familiale, după caz.
  9. Articolul 12^1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 12^1
  (1) În cazul unei operațiuni de transport combinat, dacă transportul de pe segmentul rutier inițial este efectuat în cont propriu de un transportator rutier în condițiile prevăzute la art. 12 pct. 1, transportul de pe segmentul rutier final pentru transportarea la destinație a mărfurilor se consideră a fi efectuat în cont propriu dacă transportatorul rutier căruia îi sunt destinate mărfurile deține și utilizează autovehicule conform prevederilor art. 12 pct. 1, chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt deținute de transportatorul rutier expeditor care a efectuat transportul pe segmentul rutier inițial.(2) Dacă transportul de pe segmentul rutier final este efectuat în cont propriu de un transportator rutier în condițiile prevăzute la art. 12 pct. 1, transportul de pe segmentul rutier inițial se consideră a fi efectuat în cont propriu dacă transportatorul rutier care expediază mărfurile deține și utilizează autovehicule conform prevederilor art. 12 pct. 1, chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt deținute de transportatorul rutier destinatar care va efectua transportul pe segmentul rutier final.
  (la 14-06-2009, Articolul 12^1 din Punctul 9. , Articolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )
  10. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 13
  (1) Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier public în trafic național numai cu vehicule rutiere înmatriculate în România, deținute și utilizate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția operațiunilor de transport efectuate conform prevederilor art. 12^1.(2) Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier public în trafic internațional numai cu autovehicule înmatriculate în România, deținute și utilizate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(3) Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier în interiorul spațiului comunitar și cu un ansamblu de vehicule în care semiremorca/remorca este înmatriculată într-un alt stat membru al Uniunii Europene.(4) Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier în afara spațiului comunitar cu un ansamblu de vehicule doar în condițiile în care semiremorca/remorca este înmatriculată în conformitate cu prevederile acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.(5) Operatorii de transport rutier români vor utiliza autovehicule conduse de cetățeni români, de cetățeni ai Uniunii Europene sau de cetățeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene cu drept de muncă în România, angajați ai acestora.
  11. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 15

  Operatorii de transport rutier străini pot efectua transport rutier în trafic internațional pe teritoriul României numai în condițiile respectării legislației naționale și comunitare, a acordurilor și convențiilor bilaterale sau internaționale din domeniul transporturilor rutiere la care România este parte.
  12. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 16
  (1) Operațiunile de transport rutier public în regim de cabotaj efectuate de către operatorii de transport din țările din afara Uniunii Europene sunt interzise dacă acordurile și convențiile bilaterale sau internaționale din domeniul transporturilor rutiere la care România este parte nu prevăd altfel.(2) Operațiunile de transport rutier public în regim de cabotaj efectuate de către operatorii de transport din statele membre ale Uniunii Europene sunt permise numai în condițiile prevăzute de legislația națională și comunitară.
  (la 14-06-2009, Alineatul (2) din Articolul 16 , Punctul 12. , Articolul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )
  13. La articolul 19, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere deținute de operatorul de transport rutier, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, și utilizate la operațiuni de transport rutier public, autoritatea competentă eliberează, la cerere, copii conforme ale licenței de transport. Numărul maxim de copii conforme ale licenței de transport corespunde numărului de autovehicule pentru care este îndeplinită condiția de capacitate financiară a operatorului de transport rutier.(3) Perioada de valabilitate a copiilor conforme ale licenței de transport eliberate de autoritatea competentă este de un an, fără a depăși perioada de valabilitate a licenței de transport.14. La articolul 19, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Copiile conforme ale licenței de transport nu sunt transmisibile și sunt personalizate de către emitent cu numărul de înmatriculare al autovehiculelor pentru care au fost emise.15. La articolul 25, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere deținute de întreprindere, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, și utilizate la operațiuni de transport rutier în cont propriu, autoritatea competentă eliberează, la cerere, copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu cu valabilitate de un an, fără a depăși perioada de valabilitate a certificatului de transport în cont propriu.16. La articolul 25, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Copiile conforme ale certificatului de transport în cont propriu nu sunt transmisibile și sunt personalizate de către emitent cu numărul de înmatriculare al autovehiculelor pentru care au fost emise.17. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 26^1
  (1) Întreprinderile pot efectua transport rutier în cont propriu în trafic național numai cu vehicule rutiere înmatriculate în România, deținute și utilizate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția operațiunilor de transport efectuate conform prevederilor art. 12^1.(2) Întreprinderile pot efectua transport rutier în cont propriu în trafic internațional numai cu autovehicule înmatriculate în România, deținute și utilizate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(3) Întreprinderile pot efectua transport rutier în interiorul spațiului comunitar și cu un ansamblu de vehicule în care semiremorca/remorca este înmatriculată într-un alt stat membru al Uniunii Europene.(4) Întreprinderile pot efectua transport rutier în afara spațiului comunitar cu un ansamblu de vehicule doar în condițiile în care semiremorca/remorca este înmatriculată în conformitate cu prevederile acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.(5) Întreprinderile vor utiliza autovehicule conduse de cetățeni români, de cetățeni ai Uniunii Europene sau de cetățeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene cu drept de muncă în România, angajați ai acestora.
  18. La articolul 28, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 28
  (1) Transportul rutier public de mărfuri este efectuat de către operatorii de transport rutier numai cu autovehicule la bordul cărora există, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenței de transport, documentul de transport, precum și celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.
  19. După articolului 28 se introduce un nou articol, articolul 28^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 28^1

  Transportul rutier de mărfuri în trafic internațional pe teritoriul României și al statelor membre ale Uniunii Europene se efectuează conform legislației comunitare în vigoare, iar transportul rutier de mărfuri în trafic internațional pe teritoriul statelor nemembre ale Uniunii Europene se efectuează conform acordurilor și convențiilor la care România și aceste state sunt părți.
  19^1. Articolul 29 se abrogă.
  (la 14-06-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )
  20. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 30

  Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier public de mărfuri în trafic internațional numai pe baza autorizațiilor de transport internațional eliberate de autoritatea competentă, dacă legislația comunitară, acordurile sau convențiile internaționale la care România este parte nu prevăd altfel.
  21. La articolul 31, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 31
  (1) Operatorii de transport rutier străini pot efectua operațiuni de transport rutier public de mărfuri în trafic internațional pe teritoriul României numai pe baza autorizației de transport internațional eliberate de autoritatea competentă, dacă legislația comunitară, acordurile sau convențiile internaționale la care România este parte nu prevăd altfel.
  22. La articolul 32, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 32
  (1) Transportul rutier public de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenței de transport, precum și licența de traseu însoțită de graficul de circulație ori autorizația de transport internațional sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale, după caz.
  23. La articolul 34, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Programul de transport județean se întocmește și se aprobă prin hotărâre a consiliului județean respectiv, iar programele de transport interjudețene se întocmesc și se aprobă de către Autoritatea Rutieră Română în corelare cu programele de transport județene aprobate.
  (la 14-06-2009, Punctul 23. din Articolul I a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )
  24. La articolul 34, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Programele de transport județene sau interjudețene pot fi modificate cel mult o dată pe an.
  (la 14-06-2009, Alineatul (5) din Articolul 34 , Punctul 24. , Articolul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )
  25. La articolul 34^2, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 34^2
  (1) Licența de traseu conține traseul, precum și numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii al autobuzului utilizat pe acel traseu, iar în anexă, graficul de circulație pentru traseele interjudețene sau caietul de sarcini pentru traseele județene.
  (la 14-06-2009, Alineatul (1) din Articolul 34^2 , Punctul 25. , Articolul I a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )

  .......................................................................(3) În transportul rutier de persoane în trafic județean, interjudețean sau internațional se interzice transportul mai multor persoane decât numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii al autobuzului.
  (la 14-06-2009, Alineatul (3) din Articolul 34^2 , Punctul 25. , Articolul I a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )
  26. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 36
  (1) Transportul rutier de persoane în trafic internațional între România și statele membre ale Uniunii Europene se efectuează pe baza legislației comunitare în vigoare, iar transportul rutier public de persoane între România și celelalte state din afara Uniunii Europene se efectuează pe baza acordurilor și convențiilor la care România este parte.(2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate și servicii regulate speciale pe un traseu internațional între România și un stat din afara Uniunii Europene se efectuează de către operatorii de transport rutier români numai pe baza autorizațiilor de transport internațional și a graficului de circulație conținut în acestea, eliberate de autoritățile competente ale statelor unde sunt situate capetele de traseu, precum și a autorizațiilor de transport internațional eliberate de autoritățile competente ale statelor tranzitate, după caz.(3) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu internațional între România și un stat din afara Uniunii Europene se poate efectua și de către mai mulți operatori de transport rutier români, în comun, conform autorizației de transport internațional eliberate de autoritatea competentă.(4) În cazul efectuării transportului rutier de persoane în trafic internațional între România și un stat membru al Uniunii Europene, cu tranzitarea unui stat din afara Uniunii Europene, transportul se efectuează pe baza legislației comunitare, a acordurilor și convențiilor la care România și statul tranzitat sunt părți.(5) În cazul efectuării transportului rutier de persoane în trafic internațional între un stat membru al Uniunii Europene și un stat din afara Uniunii Europene, cu tranzitarea teritoriului României, transportul se efectuează pe baza acordurilor și convențiilor la care România și statul din afara Uniunii Europene, respectiv România și statul din Uniunea Europeană sunt părți.(6) În cazul efectuării transportului rutier de persoane în trafic internațional între două state din afara Uniunii Europene, cu tranzitarea teritoriului României, transportul se efectuează pe baza acordurilor și convențiilor la care România și cele două state sunt părți.
  27. La articolul 38, alineatul (2) se abrogă.28. Articolul 39^1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 39^1

  Transportul rutier de persoane în cont propriu în trafic național se efectuează în condițiile stabilite prin norme.
  29. La articolul 40, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Lista abaterilor grave sau repetate pentru care se suspendă licența pentru activități conexe se stabilește de către autoritatea competentă prin norme.30. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 45
  (1) În cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, interjudețean sau internațional, plecările, opririle în tranzit și sosirile se realizează din/în autogări.(2) În cazul în care administrația publică locală solicită ca într-o localitate, pe lângă plecările, sosirile sau opririle în tranzit, realizate într-o autogară, să existe și alte opriri în tranzit, autoritatea competentă poate aproba această solicitare.(3) În localitățile în care nu există autogări sau capacitatea acestora este depășită, plecările, opririle în tranzit și sosirile se realizează din/în stații publice stabilite de administrația publică locală, la solicitarea Autorității Rutiere Române, în conformitate cu programele de transport aprobate.(4) Pentru traseele dintre municipiul București și județul Ilfov, respectiv localitățile din județul Ilfov, plecările, sosirile și opririle în tranzit se realizează în stațiile publice stabilite de administrația publică locală, după caz.
  (la 14-06-2009, Articolul 45 din Punctul 30. , Articolul I a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )
  31. Articolul 48^2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 48^2

  În sensul prezentei ordonanțe de urgență, persoanele cu funcții care concură la siguranța rutieră sunt conducătorul auto care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 10 sau 14, persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier a operatorului de transport/întreprinderii și consilierul de siguranță pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase.
  (la 14-06-2009, Articolul 48^2 din Punctul 31. , Articolul I a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )
  32. Articolul 48^7 se abrogă.32^1. După articolul 48^9 se introduc două noi articole, articolele 48^10 și 48^11, cu următorul cuprins:

  Articolul 48^10

  Autoritatea competentă poate stabili prin norme și alte obligații pe care le au întreprinderile/operatorii de transport în ceea ce privește siguranța rutieră.


  Articolul 48^11

  Autoritatea competentă poate stabili prin norme și alte obligații pe care le au operatorii de activități conexe transportului rutier în ceea ce privește siguranța rutieră.

  (la 14-06-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )
  33. La capitolul VII, după articolul 48^11 se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 2^1-a, cuprinzând articolele 48^12-48^14, cu următorul cuprins:

  Secţiunea a 2^1-a

  Școli de conducători auto

  Articolul 48^12
  (1) Școlile de conducători auto autorizate fac parte din cadrul instituțional național în domeniul siguranței rutiere, care asigură pregătirea persoanelor în vederea obținerii permiselor de conducere, în baza programelor de școlarizare și a metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică, aprobate de autoritatea competentă.(2) Pentru a putea funcționa, școlile de conducători auto vor fi autorizate de către autoritatea competentă pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.


  Articolul 48^13
  (1) Pregătirea teoretică și practică a unei persoane în vederea obținerii permisului de conducere sau a unei noi categorii ori subcategorii a acestuia se realizează numai într-o școală de conducători auto autorizată, în condițiile existenței unui contract încheiat între persoană și școala respectivă.(2) Pregătirea teoretică și practică se efectuează, în școlile prevăzute la alin. (1), cu propriii profesori de legislație rutieră atestați și propriii instructori de pregătire practică atestați.(3) Pregătirea practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere sau a unei noi categorii ori subcategorii a acestuia se efectuează numai cu autovehicule care îndeplinesc condițiile normelor prevăzute la art. 48^12 alin. (2).(4) Persoana prevăzută la alin. (1) poate efectua pregătirea practică numai după finalizarea pregătirii teoretice în școala respectivă.


  Articolul 48^14
  (1) Pregătirea practică în vederea obținerii permisului de conducere pentru categoriile A, B și BE și subcategorii ale acestora, efectuată de școlile autorizate, se poate realiza și cu instructori de pregătire practică atestați, care sunt persoane fizice înregistrate la oficiul registrului comerțului, atestate și autorizate de către autoritatea competentă, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(2) Instructorii prevăzuți la alin. (1) pot efectua pregătirea practică a persoanelor numai cu autovehicule deținute în proprietate sau cu contract de leasing, care îndeplinesc condițiile normelor prevăzute la art. 48^12 alin. (2).(3) Instructorul prevăzut la alin.(1) poate efectua activitate de pregătire practică a persoanelor, în condițiile prevăzute la art. 48^13 alin. (4), numai pe baza unui contract de prestări de servicii încheiat de instructor cu școala respectivă, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, cu modificările ulterioare.(4) Instructorul de pregătire practică prevăzut la alin. (1) poate fi autorizat numai dacă a activat cel puțin 3 ani ca instructor auto atestat în cadrul școlilor autorizate prevăzute la art. 48^12 și nu a avut suspendat permisul de conducere și/sau atestatul în perioada respectivă.

  (la 14-06-2009, Punctul 33. din Articolul I a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )
  34. Articolul 53^11 se abrogă.35. La articolul 53^13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 53^13
  (1) Întreprinderea care efectuează transport rutier public sau transport rutier în cont propriu de mărfuri poate utiliza pentru aceasta vehicule rutiere închiriate pe bază de contract, în condițiile reglementărilor specifice în vigoare.
  36. Abrogat.
  (la 14-06-2009, Punctul 36. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )
  37. La articolul 56, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 56
  (1) Inspecția, controlul și supravegherea modului de respectare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, precum și a prevederilor normelor și reglementărilor prevăzute de aceasta se efectuează în trafic și la sediul întreprinderilor de către inspectorii de trafic sau, după caz, de către inspectori împuterniciți în acest scop de autoritatea competentă. În cazul controalelor de trafic efectuate prin echipaje de inspectori, cel puțin unul va fi inspector de trafic.
  37^1. Articolul 56^2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 56^2
  (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inspectorii de trafic au dreptul să oprească orice autovehicul care circulă pe drumul public și execută activități de transport rutier în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, precum și activitatea de instruire practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere. Inspectorii de trafic pot opri vehiculele, semnalizând regulamentar din poziția statică în același mod ca și polițiștii rutieri sau din autovehiculul din dotare aflat în mers.(2) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autovehiculele inspectorilor de trafic vor fi dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă cu mesaje variabile de culoare roșie, de care pot face uz numai pentru oprirea în trafic a vehiculelor care efectuează activitățile prevăzute la alin. (1).

  (la 14-06-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )
  38. La articolul 57^2, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) efectuarea transportului rutier cu un autovehicul fără a deține copia conformă a licenței de transport sau a certificatului de transport în cont propriu ori în baza unei copii conforme a licenței de transport sau a certificatului de transport în cont propriu suspendate, expirate, declarate pierdute sau necorespunzătoare tipului de transport efectuat ori care nu aparține întreprinderii sau operatorului de transport respectiv, după caz;
  38^1. Alineatul (2) al articolului 57^3 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) De faptele menționate la art. 57^2 lit. a), c), d) și e) este răspunzător conducătorul auto, după caz.
  (la 14-06-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )
  39. La articolul 57^4 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) de la 20.000 lei la 25.000 lei, fapta prevăzută la art. 57^2 lit. a) și d).
  40. La articolul 57^4 alineatul (2), litera a) se abrogă.41. La articolul 57^4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data aducerii la cunoștință a procesului-verbal de constatare și sancționare contravențională, jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, agentul constatator făcând mențiune în acest sens în procesul-verbal.41^1. La articolul 58, literele f) și h) se abrogă.
  (la 14-06-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )
  42. La articolul 58, litera ț) se modifică și va avea următorul cuprins:
  ț) transportul rutier de persoane pe un traseu județean, interjudețean sau internațional al mai multor persoane decât numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii;
  43. La articolul 58, după litera z) se introduc nouă noi litere, literele aa)-ai), cu următorul cuprins:
  aa) prezentarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier, operatorii de activități conexe sau de către conducătorii auto a documentelor emise de către autoritatea competentă plastifiate ori în copie sau în oricare altă formă ori condiții decât cele în care au fost eliberate;
  ab) utilizarea de către întreprinderile deținătoare de certificat de transport în cont propriu, la efectuarea transporturilor de persoane, a unor vehicule deținute cu nerespectarea condițiilor prevăzute la art. 12;
  ac) efectuarea transportului rutier de mărfuri cu un autovehicul condus de un conducător auto, cetățean al unui stat din afara Uniunii Europene, fără ca acesta să dețină atestat de conducător auto, la care se face referire la art. 3 alin. (3), respectiv în anexa III la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 881/92 , astfel cum a fost amendat de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 484/2002 ;
  ad) neîndeplinirea obligațiilor ce le revin întreprinderilor, operatorilor de transport rutier și operatorilor de activități conexe transportului rutier;
  ae) efectuarea de către școlile de conducători auto a pregătirii persoanelor fără respectarea programei de pregătire aprobate;
  (la 14-06-2009, Litera ae) din Articolul 58 , Punctul 43. , Articolul I a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )

  af) nerespectarea de către școlile de conducători auto a prevederilor privind evidența cursanților;
  (la 14-06-2009, Litera af) din Articolul 58 , Punctul 43. , Articolul I a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )

  ag) utilizarea de către școlile de conducători auto, în cadrul procesului de pregătire, a personalului de pregătire teoretică și practică, care nu îndeplinește condițiile prevăzute de reglementările în vigoare;
  (la 14-06-2009, Litera ag) din Articolul 58 , Punctul 43. , Articolul I a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )

  ah) utilizarea de către școlile de conducători auto sau de către instructorii auto, autorizați în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, în procesul de pregătire, a vehiculelor rutiere care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de reglementările în vigoare;
  (la 14-06-2009, Litera ah) din Articolul 58 , Punctul 43. , Articolul I a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )

  ai) nerespectarea de către școlile de conducători auto sau de către persoana desemnată care conduce și organizează activitatea școlii de conducători auto a obligațiilor ce îi revin conform legislației în vigoare.
  (la 14-06-2009, Litera ai) din Articolul 58 , Punctul 43. , Articolul I a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )
  44. La articolul 59 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) de la 1.000 lei la 1.500 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. a), b), e), i), q) și aa);
  (la 14-06-2009, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 59 , Punctul 44. , Articolul I a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )

  b) de la 4.000 lei la 5.000 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. m), u), y), z), ab), ac) și ad);
  (la 14-06-2009, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 59 , Punctul 44. , Articolul I a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )
  45. La articolul 59 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) de la 7.000 lei la 9.000 lei , faptele prevăzute la art. 58 lit. o), p) și ad);
  46. La articolul 59 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) de la 1.000 lei la 2.000 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. ș) și w);
  47. La articolul 59, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (4^1)-(4^3), cu următorul cuprins:(4^1) Se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, aplicabilă școlilor de conducători auto sau instructorilor auto autorizați ori persoanei desemnate, după caz, faptele prevăzute la art. 58 lit. ae), af), ag), ah) și ai).(4^2) Se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, aplicabilă școlilor de conducători auto, nerespectarea prevederilor art. 48^12 alin. (2) și ale art. 48^13.(4^3) Se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, aplicabilă instructorilor auto prevăzuți la art. 48^14 alin. (1), pentru nerespectarea prevederilor art. 48^14.
  (la 14-06-2009, Punctul 47. din Articolul I a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )
  48. Articolul 62 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 62
  (1) În cazul utilizării pentru transport a unui vehicul fără a se putea face dovada că se dețin următoarele documente valabile, după caz: licență de transport, copia conformă a acesteia, certificat de transport în cont propriu, copia conformă a acestuia, licență de traseu, autorizația specială de transport, autorizația de transport internațional sau documentul de transport persoane prin servicii ocazionale, după caz, se suspendă dreptul de utilizare a autovehiculului prin reținerea plăcuțelor de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare, aplicându-se și sancțiunea contravențională corespunzătoare.(2) Inspectorii de trafic au dreptul să rețină documentele prevăzute la alin. (1), precum și certificatul de competență profesională, dacă acestea au valabilitatea depășită, nu sunt conforme cu transportul efectuat sau nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza eliberării acestora, după caz.(3) Plăcuțele de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare și o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției și de reținere a plăcuțelor de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare se predau la inspectoratul județean de poliție respectiv, care notifică deținătorului autovehiculului faptul că suspendarea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor de înmatriculare încetează la 6 luni de la data procesului-verbal de reținere a acestora.(4) Procedurile de suspendare a dreptului de utilizare a unui vehicul, precum și de reținere a certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor de înmatriculare, conform prevederilor alin. (1)-(3), se stabilesc prin norme de către autoritatea competentă.

  (la 14-06-2009, Punctul 48. din Articolul I a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )


  Articolul II

  Abrogat.
  (la 14-06-2009, Articolul II a fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )


  Articolul II^1

  Transportul rutier local de persoane, așa cum este definit la art. 3 alin. (1) pct. 46^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, va fi reglementat, organizat, controlat și gestionat în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea serviciilor comunitare de utilitate publică nr. 51/2006, coroborate cu prevederile corespunzătoare din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007.
  (la 14-06-2009, Actul a fost completat de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )


  Articolul III

  În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va modifica în mod corespunzător Normele privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.892/2006, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 14-06-2009, Articolul III a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 218 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 )

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor,
  Barna Tanczos,
  secretar de stat
  p. Ministrul internelor și reformei administrative,
  Liviu Radu,
  secretar de stat
  Ministrul economiei și finanțelor
  Varujan Vosganian

  București, 11 iunie 2008.
  Nr. 74.
  -----