METODOLOGIE din 13 iulie 2020de întocmire și transmitere a Registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 23 iulie 2020 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.140 din 13 iulie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 651 din 23 iulie 2020.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Au obligația de a înființa, completa și transmite Registrul electronic de evidență a zilierilor, denumit în continuare Registrul, beneficiarii de lucrări, definiți conform art. 1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumiți în continuare Beneficiar.


  Capitolul II Mențiuni cu privire la înființarea Registrului

  Articolul 2

  Pentru înființarea Registrului, Beneficiarul obține numele de utilizator și parola de la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială își are sediul, denumit în continuare ITM competent.


  Articolul 3
  (1) În scopul obținerii numelui de utilizator și a parolei, Beneficiarul depune la sediul ITM competent sau, după caz, transmite prin e-mail, următoarele documente:
  a) cerere scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator și a parolei, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta metodologie;
  b) împuternicire semnată de Beneficiar, în cazul în care persoana care solicită obținerea numelui de utilizator și a parolei este alta decât reprezentantul legal al Beneficiarului;
  c) copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal al Beneficiarului sau, după caz, al persoanei împuternicite de către acesta;
  d) copie de pe certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/certificatul de înregistrare fiscală;
  e) copie de pe actul de înființare sau actul constitutiv/statutul Beneficiarului, din care să rezulte codurile CAEN aferente domeniilor de activitate economică prevăzute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  f) declarație pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta metodologie, prin care se atestă calitatea de reprezentant legal al Beneficiarului sau, după caz, de împuternicit al acestuia, în cazul în care documentele prevăzute la lit. a)-e) se transmit prin e-mail.
  (2) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (1) se transmit prin e-mail, ITM competent, după verificarea acestora, transmite Beneficiarului numele de utilizator și parola, prin e-mail, la aceeași adresă de poștă electronică de la care s-au primit documentele, în termen de o zi lucrătoare de la data primirii solicitării.(3) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (1) transmise prin e-mail nu sunt corecte sau complete, ITM competent transmite Beneficiarului solicitarea de corectare/completare a acestora, prin e-mail, la aceeași adresă de poștă electronică, în termen de o zi lucrătoare de la data primirii acestora.


  Articolul 4

  Numele de utilizator și parola obținute de către angajatori pentru accesarea spațiului privat al angajatorului din portalul Inspecției Muncii (https://www.inspectiamuncii.ro/) pot fi utilizate și pentru accesarea Registrului, în cazul în care aceștia au calitatea de Beneficiar și utilizează zilieri în condițiile legii.


  Articolul 5
  (1) Pentru schimbarea parolei, Beneficiarul prezintă sau, după caz, transmite prin e-mail la ITM competent următoarele documente:
  a) cerere scrisă, motivată pentru schimbarea parolei, prin bifarea rubricii aferente cererii prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta metodologie;
  b) împuternicire semnată de Beneficiar, în cazul în care persoana care solicită schimbarea parolei este alta decât Beneficiarul, prin completarea rubricii aferente cererii prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta metodologie;
  c) copie de pe certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/certificatul de înregistrare fiscală;
  d) copie de pe actul de înființare sau actul constitutiv/statutul Beneficiarului din care să rezulte codurile CAEN aferente domeniilor de activitate economică prevăzute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  e) copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal al Beneficiarului sau, după caz, al persoanei împuternicite de acesta;
  f) declarație pe propria răspundere prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta metodologie, prin care se atestă calitatea de reprezentant legal al Beneficiarului sau, după caz, de împuternicit al acestuia, în cazul în care documentele prevăzute la lit. a)-e) se transmit prin e-mail.
  (2) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (1) se transmit prin e-mail, după verificarea acestora, ITM competent transmite Beneficiarului numele de utilizator și parola, prin e-mail, la aceeași adresă de poștă electronică de la care s-au primit documentele, în termen de o zi lucrătoare de la data primirii solicitării.(3) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (1) transmise prin e-mail nu sunt corecte sau complete, ITM competent transmite Beneficiarului solicitarea de corectare/completare a acestora, prin e-mail, la aceeași adresă de poștă electronică, în termen de o zi lucrătoare de la data primirii acestora.


  Capitolul III Mențiuni cu privire la instalarea și autorizarea accesului la aplicația „Inspecția Muncii“

  Articolul 6
  (1) Registrul se completează de către Beneficiar sau de către una sau mai multe persoane împuternicite cu ajutorul aplicației informatice pentru dispozitive mobile „Inspecția Muncii“, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare obținute de pe pagina de internet a inspecției Muncii.(2) Aplicația informatică prevăzută la alin. (1) este distribuită în mod gratuit de către Inspecția Muncii și este disponibilă, în funcție de sistemul de operare al dispozitivului mobil, prin accesarea aplicațiilor PlayStore sau AppStore.


  Articolul 7
  (1) În vederea completării și transmiterii Registrului prin aplicația „Inspecția Muncii“, persoana împuternicită trebuie să solicite electronic și să obțină autorizarea accesului din partea Beneficiarului.(2) Autorizarea accesului persoanei împuternicite care a completat și transmis solicitarea electronică de autorizare se realizează de către Beneficiar din portalul Inspecției Muncii (https://www.inspectiamuncii.ro/), unde se autentifică cu numele de utilizator și parola obținute de la ITM competent.(3) Autorizarea electronică prevăzută la alin. (1) se obține după descărcarea și instalarea aplicației „Inspecția Muncii“, prin transmiterea cererii de autorizare, denumită „Autorizare Acces“, completată, în prealabil, cu următoarele date:
  a) CUI/CIF Beneficiar;
  b) datele de identitate ale persoanei care solicită autorizarea: CNP, nume, prenume, adresa e-mail.


  Capitolul IV Mențiuni cu privire la conținutul și modalitatea de completare a Registrului

  Articolul 8

  Beneficiarul și/sau persoanele împuternicite de către acesta completează în Registru, în ordine cronologică, în termenele prevăzute de lege, toți zilierii care prestează pentru acesta activități necalificate, cu caracter ocazional, în condițiile legii, cu următoarele date:1. date cu caracter general privind profilul Beneficiarului:
  a) datele Beneficiarului: CUI/CIF, denumire, listă coduri CAEN, sediu social - județ, localitate, adresă, e-mail;
  b) datele persoanei împuternicite: nume, prenume, e-mail, CNP;
  c) datele privind locul de desfășurare a activității Beneficiarului: județ, localitate, adresă;
  2. date privind zilierii: CNP/alt identificator conform documentului de identitate al cetățenilor străini, nume, prenume, cetățenie/apatrid;3. date privind activitatea desfășurată de zilieri:
  a) data începerii activității;
  b) ora începerii activității zilierului;
  c) ocupație, respectiv denumirea activității desfășurate de zilier;
  d) număr de ore lucrate de zilier/zi;
  e) remunerație brută, respectiv suma aferentă remunerației brute/zi acordată;
  f) remunerație netă, respectiv confirmarea acordării de către Beneficiar a remunerației nete către zilier;
  g) activitate economică conform CAEN - cod CAEN activitate desfășurată;
  h) instruire SSM, respectiv confirmarea participării la instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă.


  Capitolul V Mențiuni cu privire la transmiterea Registrului

  Articolul 9
  (1) Registrul se transmite on-line de către Beneficiar sau de către persoanele împuternicite de acesta, prin aplicația informatică „Inspecția Muncii“, după completarea acestuia în cadrul aceleiași aplicații.(2) Registrele transmise conform alin. (1) se regăsesc în baza de date centrală a sistemului informatic aferent Registrului Electronic de Evidență a Zilierilor, organizată la nivelul Inspecției Muncii.


  Articolul 10

  Termenele de completare și transmitere a Registrului, cu datele prevăzute la art. 7 alin. (3), sunt stabilite după cum urmează:
  a) zilnic, înainte de începerea activității fiecărei persoane care urmează să se afle într-un raport de muncă cu Beneficiarul;
  b) lunar, pentru situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2) și art. 13^11 din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 11

  Corectarea înregistrărilor eronate, ulterior transmiterii Registrului, se realizează de către Beneficiar sau împuternicitul acestuia, la data constatării acestora.


  Articolul 12
  (1) Beneficiarul și/sau împuternicitul au/are obligația de a păstra Registrul electronic de evidență a zilierilor, prin arhivarea extraselor de Registru completate și transmise anterior.(2) Extrasele prevăzute la alin. (1) sunt furnizate de sistemul informatic aferent Registrului electronic de evidență a zilierilor, prin e-mail, după fiecare transmitere de Registru efectuată.


  Articolul 13

  În cazul modificării elementelor de identificare a Beneficiarului, transmiterea ulterioară a Registrului electronic se face după depunerea la ITM competent a documentelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), e) și/sau c).


  Articolul 14

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie și se publică și pe pagina de internet a Inspecției Muncii.


  Anexa nr. 1*)

  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  la metodologie
  ANTET BENEFICIAR DE LUCRĂRI
  Nr. .........../............
  CERERE

  Către
  Inspectoratul Teritorial de Muncă ...............................


  Anexa nr. 2

  la metodologie
  DECLARAȚIE

  Subsemnatul(a) .................................., legitimat(ă) cu C.I. seria ............. nr. ..............., CNP ........................., domiciliat(ă) în județul ................., localitatea ..................... str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., având calitatea de ........................, la ................, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că am calitatea de reprezentant legal/împuternicit al Beneficiarului ............................, cu sediul în județul ..............................., localitatea ......................., str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. ......, ap. ....., și solicit numele de utilizator și parola/schimbarea numelui de utilizator și a parolei necesare pentru accesarea Registrului electronic de evidență a zilierilor, pentru și în numele Beneficiarului ................... .
  Numele și prenumele .................................
  Semnătura .................................
  Data .........................

  -----